Nghị định 08/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 08/1998/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 1998
BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động thương mại và đầu tư tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Chủ nhiệm ủy ban Công tác về các Tổ chức phi Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Theo chức năng quản lý Nhà nước được giao, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Chủ nhiệm ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chế kèm theo Nghị định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


QUY CHẾ

THÀNH LẬP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Nghị định số 8/1998/NĐ-CP
ngày 22 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ)

Điều 1. Cho phép các doanh nghiệp nước ngoài đã được phép hoạt động thương mại, đầu tư và dịch vụ tại Việt Nam, nếu có đủ điều kiện và chấp nhận các quy định của Quy chế này, được thành lập Hiệp hội doanh nghiệp hoặc Câu lạc bộ doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội).

 

Điều 2. Hiệp hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là tổ chức phi Chính phủ, phi chính trị, phi vụ lợi.

Doanh nghiệp nước ngoài nêu trong Điều 1 bao gồm : Văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế, tài chính, bảo hiểm, tư vấn pháp luật ... nước ngoài, Chi nhánh Công ty nước ngoài, chi nhánh Ngân hàng Thương mại nước ngoài và các Bên nước ngòai tham gia trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các Doanh nghiệp cử đại diện của mình để tham gia các hoạt động của Hiệp hội.

 

Điều 3. Điều kiện thành lập Hiệp hội :

1. Có ít nhất 30 đại diện doanh nghiệp cùng quốc tịch, hoặc có xuất xứ từ một Tổ chức quốc tế khu vực.

2. Mỗi cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài có cùng quốc tịch hoặc có xuất xứ từ một Tổ chức quốc tế khu vực hoạt động tại Việt Nam chỉ được phép thành lập một Hiệp hội tại Việt Nam, đặt trụ sở chính và đăng ký tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam.

 

Điều 4. Nội dung hoạt động của Hiệp hội :

1. Tổ chức sinh hoạt thông tin nội bộ;

2. Tổ chức các hoạt động, tìm hiểu cơ hội thương mại và đầu tư;

3. Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam và các cơ quan khác của Việt Nam tổ chức;

4. Tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các thành viên trong Hiệp hội, với các Cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam về các vấn đề thương mại, đầu tư và dịch vụ;

5. Ban lãnh đạo của Hiệp hội có quyền đại diện cho Hiệp hội đề xuất các kiến nghị, biện pháp với các cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp thành viên và góp phần tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh.

6. Được phép xuất bản và lưu hành trong nội bộ Hiệp hội bản tin về các hoạt động thương mại và đầu tư theo quy định của Luật Xuất bản nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Điều 5. Hồ sơ xin thành lập Hiệp hội gửi ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xin thành lập Hiệp hội. Hồ sơ gồm:

1. Đơn xin thành lập Hiệp hội, (1 bản bằng tiếng Việt Nam, 1 bản bằng tiếng nước ngoài thông dụng);

2. Điều lệ hoạt động của Hiệp hội;

3. Văn bản giới thiệu của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;

4. Hồ sơ về trụ sở làm việc của Hiệp hội;

5. Lý lịch của Ban lãnh đạo Hiệp hội;

6. Danh sách các đại diện doanh nghiệp xin tham gia Hiệp hội, (họ tên, số hộ chiếu, nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam).

 

Điều 6. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trả lời (cấp hay không cấp giấy phép) cho các doanh nghiệp nước ngoài xin thành lập Hiệp hội. Giấy phép thành lập Hiệp hội có giá trị hoạt động trong 5 năm kể từ ngày cấp và được xét gia hạn mỗi lần không quá 3 năm.

Ba tháng trước khi hết hạn giấy phép, nếu muốn tiếp tục hoạt động thì Hiệp hội phải làm đơn xin gia hạn gửi Cơ quan đã cấp giấy phép thành lập. Cơ quan nhận đơn phải hoàn thành thủ tục và trả lời đương sự trong thời gian không quá 30 ngày.

 

Điều 7. Trong quá trình hoạt động, nếu có những thay đổi khác với nội dung ghi trong giấy phép thì Hiệp hội phải làm đơn đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cấp giấy phép thành lập cho điều chỉnh, bổ sung giấy phép và chỉ được hoạt động theo nội dung mới khi có văn bản chấp nhận bổ sung giấy phép. ủy ban nhân dân nhận đơn phải xem xét và trả lời cho đương sự trong thời gian không quá 30 ngày.

 

Điều 8. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép hoặc chấp nhận bổ sung giấy phép, Hiệp hội phải đăng báo Trung ương và báo Địa phương các nội dung sau:

- Tên Hiệp hội (tiếng Việt Nam, tiếng nước ngoài thông dụng);

- Giấy phép thành lập (số, ngày và cơ quan cấp);

- Người đại diện (Chủ tịch hoặc Tổng thư ký Hiệp hội);

- Địa điểm đặt trụ sở (số nhà, đường phố ...);

- Số tài khoản tại Ngân hàng giao dịch;

- Điện thoại, Fax.

 

Điều 9. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệp hội sau khi được thành lập :

1. Mở tài khoản giao dịch tại một Ngân hàng Thương mại. Tài khoản này chỉ sử dụng phục vụ cho hoạt động hành chính của Hiệp hội theo nội dung quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

2. Thuê trụ sở, nhà ở và thuê nhân viên theo quy định của pháp luật Việt Nam;

3. Có con dấu riêng (nếu cần). Việc khắc dấu theo quy định của Bộ Nội vụ Việt Nam;

4. Nhập khẩu các thiết bị Văn phòng, phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật Việt Nam áp dụng đối với Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam;

5. Hiệp hội có trách nhiệm báo cáo hoạt động của mình trong 6 tháng, một năm và khi có yêu cầu đột xuất cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cấp giấy phép.

 

Điều 10. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngòai đăng ký, có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ luật pháp Việt Nam và các quy định của Quy chế này của các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài. Sau khi cấp giấy phép, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi bản sao giấy phép cho Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ủy ban công tác về các Tổ chức phi Chính phủ, đồng thời định kỳ 6 tháng và 1 năm có báo cáo tổng hợp hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn cho 3 cơ quan nói trên.

 

Điều 11.

1.Hiệp hội chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau

- Hết thời hạn ghi trong giấy phép mà không được gia hạn;

- Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam bị thu hồi giấy phép trước thời hạn;

- Hiệp hội tự giải thể.

2. Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động, Hiệp hội phải hoàn tất việc trả trụ sở, nhà ở, phương tiện làm việc đã thuê và thanh toán các khoản nợ (nếu có) với phía Việt Nam.

 

Điều 12.

1. Những hoạt động của Hiệp hội không phù hợp với giấy phép được cấp hoặc vi phạm các quy định của Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động tạm thời hoặc bị thu hồi giấy phép. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra Quyết định xử lý mức đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép.

2. Các thành viên của Hiệp hội và các nhân viên làm việc trong văn phòng của Hiệp hội có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 08/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 08/1998/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 22/01/1998 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 08/1998/ND-CP
Hanoi, January 22, 1998

 
DECREE
PROMULGATING THE REGULATION ON THE ESTABLISHMENT OF ASSOCIATIONS OF FOREIGN BUSINESSES IN VIETNAM
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In order to create favorable conditions for foreign businesses to conduct commercial and investment activities in Vietnam;
At the proposals of the Minister of Planning and Investment, the Minister of Trade and the Head of the Working Commission for Non-governmental Organizations,
DECREES:
Article 1.- To promulgate together with this Decree the Regulation on the establishment of associations of foreign businesses in Vietnam.
Article 2.- This Decree takes effect 15 days after its signing.
According their assigned State management functions, the Minister of Planning and Investment, the Minister of Trade and the Head of the Working Commission for Non-governmental Organizations shall have to guide and inspect the implementation of the Regulation attached to this Decree.
Article 3.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
THE REGULATION
ON THE ESTABLISHMENT OF ASSOCIATIONS OF FOREIGN BUSINESSES IN VIETNAM
(Promulgated together with Decree No.08/1998/ND-CP of January 22, 1998 of the Government)
Article 1.- To allow foreign businesses which have already been licensed to conduct commercial, investment and service activities in Vietnam, fully qualified and accept the provisions of this Regulation, to establish associations or clubs of foreign businesses in Vietnam (hereafter referred to as the association).
Article 2.- Associations shall be established on the basis of voluntariness, as non-governmental, non-political and non-mercenary organizations.
Foreign businesses mentioned in Article 1 include: representative offices of foreign economic, financial, insurance, legal consultancy organizations, branches of foreign companies, branches of foreign commercial banks and foreign parties to foreign-invested enterprises in Vietnam, which are established and operate under the laws of the Socialist Republic of Vietnam. The businesses shall appoint their representatives to participate in the activities of associations.
Article 3.- The conditions for the establishment of an association:
1. There are at least 30 representatives from businesses of the same nationality or originated from an international or regional organization.
2. Each community of foreign businesses of the same nationality or originated from an international or regional organization operating in Vietnam shall be entitled to establish only one association in Vietnam, whose headquarters shall be set up and registered at a Vietnamese province or city directly under the Central Government.
Article 4.- The contents of an association's activities:
1. Organizing the internal information activities;
2. Organizing activities to probe into trade and investment opportunities;
3. Taking part in trade and investment promotion activities organized by the Vietnam Chamber of Commerce and Industry or other Vietnamese agencies;
4. Organizing meetings between its members and Vietnamese State management agencies on commercial, investment and service matters;
5. The leading board of the association is entitled to represent the association in proposing recommendations and measures to Vietnamese State management agencies in order to protect the legitimate interests of its member businesses and contribute to the creation of a healthy business environment;
6. Being permitted to publish and circulate within the association a bulletin on commercial and investment activities in accordance with the Law on Publication of the Socialist Republic of Vietnam.
Article 5.- The dossier of application for a permit to establish an association shall be submitted to the People's Committee of the province or city directly under the Central Government, where the association is to be set up. The dossier shall comprise:
1. The application for a permit to establish the association (one copy in Vietnamese and another in a commonly used foreign language);
2. The operation statute of the association;
3. A written recommendation from the Vietnam Chamber of Commerce and Industry;
4. The documents on the working office of the association;
5. The curricula vitae of the members of the leading board of the association;
6. The list of the representatives of businesses to join the association (their full names, their passport numbers, their places of registered temporary residence in Vietnam).
Article 6.- Within 30 days from the date of receiving in full the valid dossier, the concerned People's Committee of the province or city directly under the Central Government shall have to reply (whether or not to grant the permit) to the foreign businesses that apply for the permit to establish the association. Such permit shall be valid for 5 years from the date of its issuance and shall be considered for extension and each extension shall not exceed 3 years.
Three months before the permit expires, the association, if wishing to continue its operation, shall send an application for extension to the agency that has granted the establishment permit. The agency that has received the application shall have to complete procedures and reply the concerned parties within 30 days.
Article 7.- During the course of operation, if there is any change in the permit's content, the association shall send an application to the People's Committee of the province or city directly under the Central Government where the establishment permit was granted, for adjustments or supplements thereto and shall only be entitled to operate in accordance with the new content when there is a written approval of such supplement to the permit. The People's Committee receiving the application shall have to consider and reply the concerned parties within 30 days.
Article 8.- Within 30 days from the date of granting the permit or approving the supplement thereto, the association shall have to publish on central and local newspapers the following contents:
- The name of the association (in Vietnamese and in a commonly used foreign language);
- The establishment permit (the serial number, the granting date and agency);
- The representative (the President or the Secretary General of the association);
- The location of the headquarters (the house number, the name of street...);
- The serial number of its account at a transaction bank;
- The telephone and fax numbers.
Article 9.- The rights and obligations of an association after its establishment:
1. To open a transaction account at a commercial bank. This account shall be used only for administrative activities of the association as defined in Article 4 of this Regulation;
2. To rent its head office, residential houses and hire staff in accordance with the provisions of Vietnamese law;
3. To have its own seal (if necessary). The seal shall be made in accordance with the regulations of Vietnam's Ministry of the Interior;
4. To import office equipment and working facilities in accordance with the provisions of the Vietnamese law applicable to the representative offices of the foreign economic organizations in Vietnam;
5. The association shall have to report its operation every 6 months or year or irregularly at the request of the People's Committee of the province or city directly under the Central Government, that has granted the permit.
Article 10.- The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government where the foreign businesses' associations are registered, shall have to supervise the observance of Vietnamese law and provisions of this Regulation by the foreign businesses' associations. After granting permits, the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to send the copies of such permits to the Ministry of Trade, the Ministry of Planning and Investment and the Working Commission for Non-governmental Organizations, and at the same time biannually and annually send sum-up reports on the operation of the foreign businesses' associations in their respective localities to the three above-said agencies.
Article 11.-
1. An association shall terminate its operation in the following cases:
- Its permit expires and no extension is permitted;
- Its permit is withdrawn before schedule due to serious violations of Vietnamese laws;
- The voluntary dissolution of the association.
2. Within 30 days from the termination of its operation, the association shall complete the return of rented office, residential houses and working facilities and pay all debts (if any) to the Vietnamese parties.
Article 12.-
1. The associations' operations which are inconsistent with the granted permits or violate the provisions of this Regulation shall, depending on the seriousness of the violations, be subject to sanctions under the provisions of the Ordinance on the Handling of Administrative Violations, to temporary suspension of operations or withdrawal of permits. The presidents of the concerned People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall issue handling decisions to suspend operations and withdraw permits.

2. Members of an association and employees working at its office, who commit acts of violating Vietnamese laws, shall be handled in accordance with Vietnamese law.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!