Thông tư 138/2012/TT-BTC phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
Số: 138/2012/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2012
 
 
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN PHÂN BỔ GIÁ TRỊ LỢI THẾ KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY NHÀ NƯỚC
 
 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Để việc hạch toán chi phí của doanh nghiệp được thống nhất đáp ứng yêu cầu quản lý;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước.
Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với các công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, có giá trị lợi thế kinh doanh được tính vào giá trị doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp tài sản và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
2. Công ty cổ phần quy định tại khoản 1 Điều này chưa thực hiện phân bổ hoặc chưa phân bổ hết giá trị lợi thế kinh doanh được tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định hiện hành.
Điều 2. Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh
1. Công ty cổ phần quy định tại Điều 1 Thông tư này được phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đã tính trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Thời gian thực hiện phân bổ không quá 10 năm kể từ khi công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động (được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần đầu). Trường hợp kể từ khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp chưa thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh vào chi phí của doanh nghiệp thì thời gian thực hiện phân bổ không quá 10 năm kể từ khi công ty cổ phần thực hiện phân bổ.
3. Trường hợp sau khi chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp đã thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh vào chi phí của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Tài chính theo thời gian phân bổ là 3 năm, nếu giá trị lợi thế kinh doanh vẫn chưa được phân bổ hết, công ty cổ phần tiếp tục thực hiện phân bổ vào chi phí của doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo tổng thời gian thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh không quá 10 năm theo quy định tại Thông tư này.
Công ty cổ phần khi thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh theo quy định tại Thông tư này nếu phát sinh lỗ thì công ty cổ phần thực hiện chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2012.
2. Các công ty cổ phần có giá trị lợi thế kinh doanh do doanh nghiệp tự xác định hoặc đã bỏ ra chi phí để có được lợi thế kinh doanh nhưng không được tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt (kể cả doanh nghiệp cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước), doanh nghiệp thực hiện phân bổ theo quy định hiện hành, không áp dụng theo Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- VP BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục TCDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu
 

thuộc tính Thông tư 138/2012/TT-BTC

Thông tư 138/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:138/2012/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành:20/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thời gian phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh tối đa 10 năm
Thời gian thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty Nhà nước tối đa là 10 năm kể từ khi công ty cổ phần đó chính thức đi vào hoạt động là nội dung quy định tại Thông tư số 138/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty Nhà nước.
Khoảng thời gian phân bổ tối đa 10 năm này cũng được áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp (DN) chưa thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh vào chi phí của DN kể từ khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần hoặc đã thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh vào chi phí của DN theo quy định pháp luật với thời gian phân bổ là 03 năm nhưng chưa phân bổ hết giá trị lợi thế kinh doanh.
Cũng theo Thông tư này, công ty cổ phần khi thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh theo quy định tại Thông tư này nếu phát sinh lỗ thì công ty đó được thực hiện chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau theo quy định của pháp luật thuế thu nhập DN.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2012.

Xem chi tiết Thông tư 138/2012/TT-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

MINISTRY OF FINANCE
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
No: 138/2012/TT-BTC
Ha Noi, August 20, 2012
 
CIRCULAR
GUIDELINES FOR ALLOCATION OF BUSINESS ADVANTAGE VALUE TO JOINT STOCK COMPANIES TRANSFORMED FROM STATE-OWNED COMPANIES
 
Pursuant to the Enterprise Law No. 60/2005/QH11 dated November 29, 2005;
Pursuant to the Decree No. 118/2008/ND-CP dated November 27, 2008 of the Government stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Accounting for the cost of the business agreed to meet regulatory requirements;
In order to account the expenses of the enterprise uniformly to meet the requirement of management.
At the proposal of the Director of Corporate Finance Department;
Minister of Finance issues the Circular guiding the allocation of business advantage value to the joint-stock companies transformed from state-owned companies.
Article 1. Subject of application
1. This Circular applies to joint stock companies transformed from state-owned companies under the provisions of Decree No. 64/2002/ND-CP dated June 19, 2002 of the Government on the transformation of state-owned enterprises into a joint-stock companies; Decree No. 187/2004/ND-CP dated November 16, 2004 of the Government on the transformation of state companies into joint stock companies; Decree No. 109/2007/ND-CP dated June 26, 2007 of the Government on the transformation of 100% state-owned enterprises into a joint-stock companies, with the business advantage value included in the enterprise value in determining the value of the equitized enterprise under the asset - based approach and approved by the competent authority as prescribed.
2. The joint-stock companies specified in Clause 1 of this Article have not allocated or not allocated all the business advantage value included in the enterprise value upon equitization in accordance with current regulations.
Article 2. Allocation of business advantage value
1. The joint-stock companies specified in Article 1 of this Circular are allocated the business advantage value included in the value of equitized enterprise approved by the competent authority on reasonable expenses in determining taxable income of corporate income tax.
2. Time for allocation shall be no more than 10 years since the joint-stock companies are officially put into operation (granted the joint-stock enterprise registration certificate the first time). In case since officially transformed into joint stock companies, the enterprises have not implemented the allocation of business advantage value to enterprises’ expenses, the time for implementation of allocation shall not exceed 10 years since the joint-stock companies implement the allocation.
3. If after being transformed to joint-stock companies, the enterprises have allocated the business advantage value to the enterprises’ expenses as prescribed in Circular No. 203/2009/TT-BTC dated October 20, 2009 of the Ministry of Finance and other guiding documents of the Ministry of Finance by the allocation time of 3 years. If the business advantage value has not been fully allocated, the joint-stock companies shall continue to make allocation to the enterprises’ expenses, but must ensure that the total time to allocate the business advantage value not exceeding 10 years as stipulated in this Circular.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 138/2012/TT-BTC DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi