Thông tư 03/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 03/2000/TT-BKH
NGÀY 02 THÁNG 03 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC
ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH
SỐ 02/2000/NĐ-CP NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 2000
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

Thực hiện Điều 24, Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể một số điều về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể quy định tại Nghị định này và các mẫu giấy dùng trong đăng ký kinh doanh, như sau:

 

I. ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

 

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh

a. Đối với doanh nghiệp tư nhân:

Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-1.

b. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có hai thành viên trở lên:

- Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-2.

- Điều lệ công ty, có nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Danh sách thành viên, theo mẫu MDS-1.

c. Đối với công ty cổ phần:

- Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-3.

- Điều lệ công ty, có nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Danh sách cổ đông sáng lập, theo mẫu MDS-2.

d. Đối với công ty TNHH một thành viên:

- Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-4.

- Điều lệ công ty, có nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

đ. Đối với công ty hợp danh:

- Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-5.

- Điều lệ công ty, có nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Danh sách thành viên, theo mẫu MDS-3.

2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh những ngành, nghề phải có vốn pháp định, phải có chứng chỉ hành nghề

a. Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định tại khoản 1 Mục này phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được xác định theo quy định của luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp.

b. Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP thì kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định tại khoản 1 Mục này phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc giám đốc quản lý doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp tư nhân.

- Một trong số những thành viên Hội đồng thành viên, hoặc một trong số những thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Chủ tịch công ty, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc), hoặc một trong những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

- Một trong số những thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc), hoặc một trong những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định, đối với công ty cổ phần.

- Một trong số những thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Chủ tịch công ty, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc), hoặc một trong những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định, đối với công ty TNHH một thành viên.

- Tất cả các thành viên hợp danh, đối với công ty hợp danh.

3. Ngành, nghề kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh

Ngoài danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh quy định tại Điều 3 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP, ngành, nghề kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh như sau:

a. Đối với ngành, nghề mà theo các luật, pháp lệnh, nghị định quy định kinh doanh phải có điều kiện, hoặc có vốn pháp định, hoặc có chứng chỉ hành nghề, thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định đó.

b. Đối với các ngành, nghề kinh doanh khác, thì ghi theo danh mục ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định 143TCTK/PPCĐ ngày 22 tháng 12 năm 1993 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

c. Đối với những ngành, nghề doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhưng chưa được quy định trong các danh mục nói trên, thì Phòng đăng ký kinh doanh trao đổi với cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Phòng đăng ký kinh doanh thông báo tên những ngành, nghề kinh doanh này cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê.

4. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

a. Người thành lập doanh nghiệp lập và nộp một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định cho từng loại hình doanh nghiệp nêu tại khoản 1, khoản 2 Mục này tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Người thành lập doanh nghiệp có thể giao cho người đại diện của mình nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

b. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho người nộp hồ sơ.

c. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người thành lập doanh nghiệp, theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP.

Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp gồm mười chữ số, theo quy định như sau:

- Hai chữ số đầu là mã tỉnh, nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, theo mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành kèm theo Thông tư này.

- Hai chữ số tiếp theo là mã loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân, mã 01; Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, mã 02; Công ty cổ phần, mã 03; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã 04; Công ty hợp danh, mã 05.

- Sáu chữ số còn lại là số thứ tự của doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp cho mỗi loại hình doanh nghiệp.

d. Trường hợp hồ sơ không có đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Mục này, hoặc có nội dung khai không đủ, không thống nhất giữa các giấy tờ trong hồ sơ; hoặc tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hoặc tên của doanh nghiệp không bảo đảm các quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung và cách thức sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh cho người thành lập doanh nghiệp, theo mẫu MTB-7.

5. Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện

a. Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-1 để đăng ký lập chi nhánh, mẫu MTB-2 để đăng ký lập văn phòng đại diện.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, theo mẫu MG-7; cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện, theo mẫu MG-8, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP.

b. Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện, theo mẫu MTB-1 để đăng ký lập chi nhánh, mẫu MTB-2 để đăng ký lập văn phòng đại diện; cùng với thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và bản sao hợp lệ Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, theo mẫu MG-7; cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện, theo mẫu MG-8, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3, để bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh và ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

c. Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3 để được ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện để được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

d. Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện này; đồng thời gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, để ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

đ. Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, thì trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, để bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh và ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi thay đổi địa chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, để ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

6. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

a. Khi bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

- Nếu ngành, nghề đăng ký bổ sung là ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được xác định theo quy định của luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp.

- Nếu ngành, nghề đăng ký bổ sung là ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề quy định đối với từng loại hình doanh nghiệp nêu tại điểm b khoản 2 Mục này.

b. Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

c. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho doanh nghiệp, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP.

7. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

a. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi thay đổi địa chỉ vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP.

b. Đăng ký chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3. Đồng thời, gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới, kèm theo Điều lệ công ty và danh sách thành viên đối với công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

- Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, nếu tên doanh nghiệp không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp chuyển đến.

- Trường hợp tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp chuyển đến, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải thông báo cho doanh nghiệp biết và hướng dẫn doanh nghiệp chọn tên khác, theo mẫu MTB-7.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp trước đây cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

8. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

a. Khi đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

b. Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

c. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, nếu tên dự kiến thay đổi của doanh nghiệp không trùng hoặc không gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, và bảo đảm các quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

d. Trường hợp tên dự kiến thay đổi của doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hoặc tên dự kiến của doanh nghiệp không bảo đảm các quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo cho doanh nghiệp biết và hướng dẫn doanh nghiệp chọn tên khác, theo mẫu MTB-7.

9. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

a. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần:

- Công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

Trường hợp công ty kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề mà người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề này, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho công ty.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

b. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh:

- Khi công ty hợp danh tiếp nhận thành viên hợp danh, khai trừ thành viên hợp danh, có thành viên hợp danh rút khỏi công ty, thì công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

Trường hợp công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, khi tiếp nhận thành viên hợp danh, kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của thành viên được tiếp nhận.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho công ty.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

10. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân và vốn điều lệ của công ty

a. Khi thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân và vốn điều lệ của công ty, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, khi đăng ký giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc giảm vốn điều lệ đối với công ty, thì mức vốn đăng ký sau khi giảm không được thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành nghề đó.

b. Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

c. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

11. Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH có hai thành viên trở lên, thành viên góp vốn công ty hợp danh

- Khi công ty TNHH có hai thành viên trở lên thay đổi thành viên mà không làm thay đổi loại hình công ty, công ty hợp danh thay đổi thành viên góp vốn, thì công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-3.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho công ty.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

12. Thông báo doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

- Trước khi tạm ngừng hoạt động ít nhất mười lăm ngày, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, theo mẫu MTB-4.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho doanh nghiệp.

13. Thông báo và lưu giữ nội dung đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cùng cấp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhận được thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp..., Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi những nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp vào Sổ đăng ký kinh doanh lưu giữ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

 

II. ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

 

1. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

a. Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh, theo mẫu MĐ-6.

Trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo đơn phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

b. Khi tiếp nhận đơn đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho người nộp đơn.

c. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận đơn, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể theo mẫu MG-6, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP.

d. Trường hợp không đủ giấy tờ theo quy định tại điểm a khoản này, hoặc có nội dung khai không đủ, hoặc tên riêng của hộ kinh doanh cá thể trùng với tên riêng của hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký kinh doanh trong cùng địa bàn huyện, quận, thì trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung và cách thức sửa đổi, bổ sung cho người đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-7.

2. Ngành, nghề kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể thực hiện theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư này.

3. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

a. Khi thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký, theo mẫu MTB-5.

Trường hợp chuyển sang kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

b. Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho hộ kinh doanh cá thể.

c. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký ghi vào phần Chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể.

d. Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác, hộ kinh doanh cá thể nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký.

Hộ kinh doanh cá thể tiến hành đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh mới.

đ. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ ba mươi ngày trở lên, hộ kinh doanh cá thể gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký và cơ quan thuế trực tiếp quản lý, theo mẫu MTB-6.

Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-8 và trao cho hộ kinh doanh cá thể.

e. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký.

4. Thông báo và lưu giữ nội dung đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, thông báo việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan thuế cùng cấp.

Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhận được thông báo tạm ngừng kinh doanh..., Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi những nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể vào Sổ đăng ký kinh doanh lưu giữ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

 

 

DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY DÙNG TRONG
ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(ban hành kèm theo Thông tư số 03/2000/TT-BKH
ngày 2/3/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

STT

Danh mục mẫu giấy

Ký hiệu

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

 

13

14

 

15

16

17

 

18

19

20

21

 

22

23

24

25

Đơn đăng ký kinh doanh

- Dùng cho doanh nghiệp tư nhân

- Dùng cho công ty TNHH có hai thành viên trở lên.

- Dùng cho công ty cổ phần

- Dùng cho công ty TNHH một thành viên

- Dùng cho công ty hợp danh

- Dùng cho hộ kinh doanh cá thể

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Cấp cho doanh nghiệp tư nhân

- Cấp cho công ty TNHH có hai thành viên trở lên.

- Cấp cho công ty cổ phần

- Cấp cho công ty TNHH một thành viên

- Cấp cho công ty hợp danh

- Cấp cho hộ kinh doanh cá thể

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

- Cấp cho chi nhánh

- Cấp cho văn phòng đại diện

Danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập

- Của công ty TNHH có hai thành viên trở lên.

- Của công ty cổ phần.

- Của công ty hợp danh.

Thông báo của doanh nghiệp

- Lập chi nhánh

- Lập văn phòng đại diện

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Tạm ngừng hoạt động

Thông báo của hộ kinh doanh cá thể

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Tạm ngừng kinh doanh

Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh

Giấy biên nhận của Phòng đăng ký kinh doanh

 

MĐ-1

MĐ-2

MĐ-3

MĐ-4

MĐ-5

MĐ-6

MG

MG-1

MG-2

MG-3

MG-4

MG-5

MG-6

 

MG-7

MG-8

MDS

MDS-1

MDS-2

MDS-3

MTB

MTB-1

MTB-2

MTB-3

MTB-4

 

MTB-5

MTB-6

MTB-7

MTB-8

 

Mẫu MĐ-1

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ...

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................. Nam/Nữ

Sinh ngày: ........./........../........... Dân tộc:............................. Quốc tịch: ......

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .....................................................

Ngày cấp:.........../......./. .............. Nơi cấp .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ......................................................................

..........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại...................................................................................................

.........................................................................................................................

Điện thoại:...................................................... Fax..........................................

 

Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ với nội dung sau:

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................

.........................................................................................................................

Tên giao dịch: .................................................................................................

Tên viết tắt: .....................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

Điện thoại: ........................................ Fax:.....................................................

Email: .............................................................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh ............................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

4. Vốn đầu tư ban đầu.....................................................................................

Tổng số:..........................................................................................................

Trong đó:

- Tiền Việt nam: ...........................................................................................

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi:..........................................................................

- Vàng: ..........................................................................................................

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản; có thể lập thành danh mục riêng kèm theo đơn):.............................................

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

Tôi cam kết bản thân không thuộc diện quy định tại Điều 9 của Luật Doanh nghiệp và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

......, ngày .......tháng.......năm .....

Chủ doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo đơn:

- ....................................

- ....................................

- ....................................

 

 

Mẫu MG-1

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH...

Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Số .................................................

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

Tên giao dịch: ..............................................................................................

Tên viết tắt....................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính...................................................................................

.......................................................................................................................

Điện thoại:.............. Fax:............................................ Email: .....................

3. Ngành, nghề kinh doanh ...........................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

4. Vốn đầu tư ban đầu: ...................................................................................

5. Chủ doanh nghiệp.

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................... Nam/Nữ

Sinh ngày........./........../......... Dân tộc: .................... Quốc tịch:......................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:......................................................

Ngày cấp:........./......../........ Nơi cấp: .............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .... ................................................................

..........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:..................................................................................................

..........................................................................................................................

Chữ ký của chủ doanh nghiệp...........................................................................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

..........................................................................................................................

 

........,ngày..... tháng..... năm.......

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

(tờ số:...)

 

Tên doanh nghiệp:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

 

Số TT

Số; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của doanh nghiệp

Ngày, tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi

Nội dung đăng ký thay đổi

Phòng ĐKKD (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu MĐ-2

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh...

 

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).......................................... Nam/Nữ

Chức danh: ...................................................................................................

Sinh ngày:...../...../........... Dân tộc:................. Quốc tịch: .........................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...................................................

Ngày cấp:.........../......../........ Nơi cấp:...........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ...................................................................

.......................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại.................................................................................................

Điện thoại:............................ Fax...................................................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

 

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau:

 

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................

.........................................................................................................................

Tên giao dịch: ..................................................................................................

Tên viết tắt: ......................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

..........................................................................................................................

Điện thoại:........................................ Fax: ......................................................

Email:...............................................................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh ...............................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

4. Vốn điều lệ:............................................................................................

- Tổng số: ...................................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Tôi cam kết bản thân và các thành viên không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp và liên đới hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

....., ngày.... tháng..... năm.....

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo đơn:

- ....................................

- ....................................

- ....................................

 

Mẫu MDS-1

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

TT

Tên thành viên

Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

Giới tính

 

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp, hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Vốn góp

 

Chữ ký của thành viên

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá trị vốn góp

Phần vốn góp

Thời điểm góp vốn

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......, ngày..... tháng.... .năm.....

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

Cột 10 ghi Tổng giá trị vốn góp của từng thành viên.

Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

 

Mẫu MG-2

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH...

Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số...........................................

 

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................

Tên giao dịch: ......................................................................................................

Tên viết tắt:............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

...............................................................................................................................

Điện thoại:..................................... Fax:......................................... Email: .........

3. Ngành, nghề kinh doanh: .................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

4. Vốn điều lệ: .......................................................................................................

5. Danh sách thành viên góp vốn:

 

Số TT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị vốn góp

Phần vốn góp

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: .............................................................................................................

Họ và tên: ................................................................................................ Nam/Nữ

Sinh ngày......./...../......... Dân tộc:....................Quốc tịch:......................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.............................................................

Ngày cấp:...../....../....... Nơi cấp: ...........................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................

................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................

...............................................................................................................................

Chữ ký:..................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

........, ngày...... tháng...... năm......

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

(tiếp theo mẫu MG-2)

 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

(tờ số:...)

 

Tên công ty:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

 

Số TT

Số; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của công ty

Ngày, tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi

Nội dung đăng ký thay đổi

Phòng ĐKKD

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu MĐ-3

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh...

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................ Nam/Nữ

Chức danh: ..........................................................................................................

Sinh ngày:....../....../........... Dân tộc:.......................... Quốc tịch: .....................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .........................................................

Ngày cấp:......../......../. .............. Nơi cấp: ..........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................

.............................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................

.............................................................................................................................

Điện thoại:.................................................. Fax...................................................

Đại diện theo pháp luật của công ty:

 

Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần với nội dung sau:

 

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................................

...............................................................................................................................

Tên giao dịch: ........................................................................................................

Tên viết tắt: ............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

...............................................................................................................................

Điện thoại:...................................... Fax: ..............................................................

Email:.....................................................................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ..................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

4. Vốn điều lệ: ...................................................................................................

Tổng số cổ phần: ...............................................................................................

Mệnh giá cổ phần: .............................................................................................

5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Tôi cam kết bản thân và các cổ đông sáng lập không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp và liên đới hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

......, ngày .......tháng.......năm ......

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo đơn:

- ....................................

- ....................................

- ....................................

 

Mẫu MDS-2

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

 

TT

Tên cổ đông sáng lập

Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

Giới tính

 

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp, hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Vốn góp

Chữ ký của cổ đông sáng lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số cổ phần

Loại cổ phần

Thời điểm góp vốn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phổ thông

............

............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

......, ngày...... tháng....... năm......

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Cột 11 ghi tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập.

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.

 

Mẫu MG-3

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH...

Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số..............................................

 

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................................

...............................................................................................................................

Tên giao dịch:........................................................................................................

Tên viết tắt:............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

...............................................................................................................................

Điện thoại:................................ Fax:........................... Email: ............................

3. Ngành, nghề kinh doanh: .................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

4. Vốn điều lệ: ......................................................................................................

5. Danh sách cổ đông sáng lập:

 

Số TT

Tên cổ đông sáng lập

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số cổ phần

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: ............................................................................................................

Họ và tên: ............................................................................................... Nam/Nữ

Sinh ngày:......./....../............ Dân tộc:..............................Quốc tịch:..........................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................................

Ngày cấp:......../....../......... Nơi cấp: ..................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................

.............................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .....................................................................................................

..............................................................................................................................

Chữ ký: ................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

......, ngày....... tháng...... năm......

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

(tiếp theo mẫu MG-3)

 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

(tờ số:...)

 

Tên công ty:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

 

Số TT

Số; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của công ty

Ngày, tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi

Nội dung đăng ký thay đổi

Phòng ĐKKD

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu MĐ-4

 

TÊN CHỦ SỞ HỮU......

Số:............................

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ...

 

Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................

Quyết định thành lập (đối với tổ chức) của ..........................................................

số: ............................... ngày: ...............................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) số:........................

..................... do: ................................................. cấp ngày:........./........../...........

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................

...............................................................................................................................

Điện thoại:.................................................. Fax:...................................................

 

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:

 

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)..................................................................

.............................................................................................................................

Tên giao dịch: .....................................................................................................

Tên viết tắt: .........................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty: ..........................................

............................................................................................................... Nam/Nữ

Chức danh: ...........................................................................................................

Sinh ngày:......../........./.......... Dân tộc:........................ Quốc tịch:........................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...........................................................

Ngày cấp:...../....../....... Nơi cấp: ........................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................

..............................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .....................................................................................................

..............................................................................................................................

 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................

.............................................................................................................................

Điện thoại:...................................... Fax: ...........................................................

Email:...................................................................................................................

4. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

5. Vốn điều lệ: ......................................................................................................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Chủ sở hữu cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

......, ngày...... tháng...... năm.......

Đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo đơn:

- ....................................

- ....................................

- ....................................

 

 

 

Mẫu MG-4

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH...

Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Số...............................................

 

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa) ..................................................................

..............................................................................................................................

Tên giao dịch:.......................................................................................................

Tên viết tắt:...........................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................

Điện thoại:................................... Fax:.............................. Email: ......................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

4. Vốn điều lệ: .....................................................................................................

5. Tên chủ sở hữu: ...............................................................................................

Quyết định thành lập (đối với tổ chức) của .........................................................

số: ............................... ngày: ..............................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) số: ......................

do: ............................................................................. cấp ngày:...../........./.........

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................

..............................................................................................................................

Điện thoại:...................................................... Fax:..............................................

6. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty: ..........................................

............................................................................................................... Nam/Nữ

Chức danh: ...........................................................................................................

Sinh ngày:...../....../........ Dân tộc:.................. Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...........................................................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp: ........................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................................

................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

Chữ ký: ..............................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..............................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..............................................................................................................................

....., ngày..... tháng....... năm.......

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

(tiếp theo mẫu MG-4)

 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

(tờ số:...)

 

Tên công ty:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

 

Số TT

Số; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của công ty

Ngày, tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi

Nội dung đăng ký thay đổi

Phòng ĐKKD

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu MĐ-5

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY HỢP DANH

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh......................

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................... Nam/Nữ

Chức danh: .............................................................................................................

Sinh ngày:....../......./.............. Dân tộc:............................. Quốc tịch: .................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...........................................................

Ngày cấp:......./......../....... Nơi cấp: ........................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú .............................................................................

................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại..........................................................................................................

Điện thoại:.................................................. Fax......................................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

 

Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau:

 

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................................

................................................................................................................................

Tên giao dịch: ........................................................................................................

Tên viết tắt: ............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................

.................................................................................................................................

Điện thoại:............................................. Fax: .........................................................

Email:.....................................................................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh ....................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Vốn điều lệ: .........................................................................................................

- Tổng số: .........................................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Tôi cam kết bản thân và các thành viên không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp và liên đới hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

 

Các thành viên hợp danh

(Ký và ghi rõ họ tên từng thành viên)

......, ngày .......tháng.......năm .....

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Kèm theo đơn:

- ....................................

- ....................................

- ....................................

 

Mẫu MDS-3

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

 

TT

Tên thành viên

Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

Giới tính

 

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp, hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

Vốn góp

 

Chữ ký của thành viên

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá trị vốn góp

Phần vốn góp

Thời điểm góp vốn

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

A. Thành viên hợp danh

....................................

....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Thành viên góp vốn (nếu có)

....................................

....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...., ngày..... tháng..... năm.....

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Cột 11 ghi Tổng giá trị vốn góp của từng thành viên.

Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

 

Mẫu MG-5

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH...

Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY HỢP DANH

Số.................................................

 

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................

.......................................................................................................................

Tên giao dịch: ...............................................................................................

Tên viết tắt.....................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính....................................................................................

.......................................................................................................................

Điện thoại:............................... Fax:................................ Email: .................

3. Ngành, nghề kinh doanh ...........................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

4. Vốn điều lệ: .................................................................................................

5. Danh sách thành viên:

 

Số TT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

Giá trị vốn góp

 

 

A.Họ và tên thành viên hợp danh

.....................................................

.....................................................

 

 

 

 

 

 

Thành viên góp vốn (nếu có)

......................................................

.....................................................

 

 

 

 

6. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty: ....................................

........................................................................................................ Nam/Nữ

Chức danh: ....................................................................................................

Sinh ngày..../...../..... Dân tộc:.................. Quốc tịch:......................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:....................................................

Ngày cấp:...../....../....... Nơi cấp: ..................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .... ...............................................................

........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

........................................................................................................................

Chữ ký ...........................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......,ngày...... tháng...... năm......

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

(tiếp theo mẫu MG-5)

 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

(tờ số:...)

 

Tên công ty:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

 

Số TT

Số; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của công ty

Ngày, tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi

Nội dung đăng ký thay đổi

Phòng ĐKKD (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu MTB-1

 

TÊN DOANH NGHIỆP....

Số: ......................

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh....

 

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ...................................................

.....................................................................................................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số: .................................. Do: .............................

Cấp ngày:.....................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

Điện thoại:.......................................... Fax: .................................................

Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................

......................................................................................................................

 

Đăng ký lập chi nhánh với các nội dung sau:

 

1. Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa):........................................................

.......................................................................................................................

Địa chỉ chi nhánh ..........................................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:............................................ Fax: ...............................................

Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:.......................................................

.......................................................................................................................

2. Họ tên người đứng đầu chi nhánh..............................................................

..........................................................................................................Nam/Nữ

Sinh ngày....../...../.... Dân tộc:....................... Quốc tịch:................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...................................................

Ngày cấp:...../....../...... Nơi cấp: .................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .... ............................................................

......................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

 

....., ngày.... tháng... năm.....

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo thông báo:

- ....................................

- ....................................

 

Mẫu MG-7

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH...

Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Số:..............................................

 

1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................

.........................................................................................................................

2. Địa chỉ chi nhánh ........................................................................................

.........................................................................................................................

Điện thoại:................................ Fax:............................. Email: ....................

3. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:.....................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

4. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: ............................................... Nam/Nữ

Sinh ngày..../..../..... Dân tộc:...................... Quốc tịch:.....................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:......................................................

Ngày cấp:...../....../...... Nơi cấp: ....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.... ................................................................

.........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................

..........................................................................................................................

Chữ ký của người đứng đầu chi nhánh ....................................... ....................

5. Hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp(ghi bằng chữ in hoa): .........................................................

.........................................................................................................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số: ................................ Do: ...................................

Cấp ngày: ........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................

Điện thoại: ............................................... Fax: ..............................................

 

......, ngày...... tháng..... năm....

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

(tiếp theo mẫu MG-7)

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

(tờ số:...)

 

Tên chi nhánh:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số:

 

Số TT

Số; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của doanh nghiệp

Ngày, tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi

Nội dung đăng ký thay đổi

Phòng ĐKKD

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu MTB-2

 

TÊN DOANH NGHIỆP....

Số: ......................

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh..................

 

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) .....................................................

.......................................................................................................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số: ....................................... Do: ..........................

Cấp ngày: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: .....................................................

Ngành nghề kinh doanh: ..............................................................................

.......................................................................................................................

 

Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau:

 

1. Tên văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa)...........................................

.......................................................................................................................

Địa chỉ văn phòng đại diện.............................................................................

........................................................................................................................

Điện thoại:.......................................... Fax: ....................................................

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:.................................................

........................................................................................................................

2. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện................................................

.........................................................................................................Nam/Nữ

Sinh ngày....../....../......... Dân tộc:.....................Quốc tịch:.............................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...................................................

Ngày cấp:......./...../........ Nơi cấp:................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.... ..............................................................

.......................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

 

......, ngày.... tháng.... năm.....

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo thông báo:

- ....................................

- ....................................

 

 

Mẫu MG-8

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH...

Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Số:.................................................

 

1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)...........................................

.........................................................................................................................

2. Địa chỉ văn phòng đại diện .........................................................................

..........................................................................................................................

Điện thoại:....................... Fax:.............................. Email: .............................

3. Nội dung hoạt động: ....................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

4. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ................................................

............................................................................................................Nam/Nữ

Sinh ngày......./....../........ Dân tộc:.......................Quốc tịch:.............................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:......................................................

Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ....................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................

..........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:..................................................................................................

Chữ ký của người đứng đầu văn phòng đại diện ..............................................

5. Hoạt động theo theo uỷ quyền của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .........................................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số: ........................... Do: ..........................................

Cấp ngày:...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................

Điện thoại: ................................. Fax: ...............................................................

 

...., ngày..... tháng...... năm.....

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

(tiếp theo mẫu MG-8)

 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

(tờ số:...)

 

Tên văn phòng đại diện:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số:

 

Số TT

Số; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của doanh nghiệp

Ngày, tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi

Nội dung đăng ký thay đổi

Phòng ĐKKD

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu MTB-3

 

TÊN DOANH NGHIỆP.....

Số: .......................

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ...........

 

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ....................................................

......................................................................................................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số:........................... Cấp ngày: ...........................

Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................

Điện thoại:........................................................ Fax: ..................................

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

 

...., ngày.... tháng... năm.....

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo thay đổi:

- ....................................

- ....................................

- ....................................

Mẫu MTB-4

 

TÊN DOANH NGHIỆP....

Số:......................

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG
CỦA DOANH NGHIỆP

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............

 

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ..................................................

......................................................................................................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số:................................ Cấp ngày: ......................

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.........................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax: ...............................................

Ngành, nghề kinh doanh .............................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

 

Thông báo tạm ngừng hoạt động như sau:

 

Thời gian tạm ngừng: ..................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày..............tháng................năm ............

Thời điểm kết thúc: ngày..............tháng................năm ............

Lý do tạm ngừng: ........................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

 

......, ngày.... tháng... năm....

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu MĐ-6

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh huyện (quận).................

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................. Nam/Nữ

Sinh ngày: ........./........../.................... Dân tộc:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ...............................................................................

Ngày cấp:....../....../...... Nơi cấp: .....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú .....................................................................

.........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại...................................................................................................

.........................................................................................................................

Điện thoại:...................................................... Fax...........................................

 

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể với nội dung sau:

 

1. Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh: ................................................................................

.......................................................................................................................

Điện thoại:.......................... Fax: .................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ..........................................................................

.......................................................................................................................

4. Vốn kinh doanh: ........................................................................................

........................................................................................................................

Tôi cam kết bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

...., ngày... tháng.... năm....

Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo đơn:

- ....................................

- ....................................

Mẫu MG-6

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN.......

Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Số:.........................................../HKD

 

 

1. Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình: (ghi bằng chữ in hoa) ...........................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh: ..............................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:.................................... Fax: ......................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ........................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

4. Vốn kinh doanh: ......................................................................................

.....................................................................................................................

5. Họ và tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình: ..................................

...................................................................................................... Nam/Nữ

Sinh ngày....../...../...... Dân tộc: ..................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...........................................................................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp: .............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................

....................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

.....................................................................................................................

Chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình ...........................................

 

..., ngày... tháng..... năm.....

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

(tiếp theo mẫu MG-6)

 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

(tờ số:...)

 

Tên hộ kinh doanh hoặc tên cá nhân hoặc tên đại diện hộ gia đình:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

 

Số TT

Số; ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của hộ kinh doanh

Ngày, tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi

Nội dung đăng ký thay đổi

Phòng ĐKKD

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu MTB-5

 

TÊN HỘ KINH DOANH CÁ THỂ......

Số: ......................

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh huyện (quận)........

 

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................

.......................................................................................................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số: .............................. Cấp ngày: .........................

Địa điểm kinh doanh: ....................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ....................................................

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

 

......, ngày .......tháng.......năm .....

Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo thông báo:

- ....................................

- ....................................

- ....................................

Mẫu MTB-6

 

TÊN HỘ KD CÁ THỂ....

Số: ......................

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH
CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh huyện (quận)..........

 

Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình: (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................................................................

..................................................................................................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số: ............................... Cấp ngày: ...................

Địa điểm kinh doanh: ...............................................................................

...................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: ..............................................

Ngành, nghề kinh doanh: ...........................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

 

Thời gian tạm ngừng: ...................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày.......... tháng........... năm ....................

Thời điểm kết thúc: ngày........... tháng........... năm ...................

Lý do tạm ngừng: .........................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

 

...., ngày.... tháng.... năm .....

Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu MTB-7

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH...

Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

 

THÔNG BÁO
YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

Kính gửi: ...........................................................................

 

Phòng đăng ký kinh doanh .........................................................................

Địa chỉ trụ sở ..........................................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:............................................ Fax................................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày................ tháng........... năm ...............

của ông/bà: ....................................................................................................

là: ...................................................................................................................

về việc: ...........................................................................................................

Phòng đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và hướng sửa đổi, bổ sung như sau: ...............................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

......, ngày...... tháng..... năm.....

Phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu MTB-8

 

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH.....

Số: ......................

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN

 

Phòng đăng ký kinh doanh .............................................................................

Địa chỉ trụ sở ..................................................................................................

.........................................................................................................................

Điện thoại: ......................... Fax ......................................................................

Ngày................. tháng...................... năm..................................., đã nhận của

ông/bà...............................................................................................................

là.......................................................................................................................

Các giấy tờ về việc: ..........................................................................................

Gồm:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

Ngày hẹn giải quyết: ............./.........../..............

 

......, ngày..... tháng...... năm.....

Phòng đăng ký kinh doanh .....

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Mà TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

(ban hành kèm theo Thông tư số 03/2000/TT-BKH
ngày 02/3/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

01

Hà Nội

32

Đà Nẵng

02

Hải Phòng

33

Quảng Nam

03

Hà Tây

34

Quảng Ngãi

04

Hải Dương

35

Bình Định

05

Hưng Yên

36

Phú Yên

06

Hà Nam

37

Khánh Hoà

07

Nam Định

38

Kon Tum

08

Thái Bình

39

Gia Lai

09

Ninh Bình

40

Đăk Lăk

10

Hà Giang

41

Thành phố Hồ Chí Minh

11

Cao Bằng

42

Lâm Đồng

12

Lào Cai

43

Ninh Thuận

13

Bắc Kạn

44

Bình Phước

14

Lạng Sơn

45

Tây Ninh

15

Tuyên Quang

46

Bình Dương

16

Yên Bái

47

Đồng Nai

17

Thái Nguyên

48

Bình Thuận

18

Phú Thọ

49

Bà Rịa - Vũng Tàu

19

Vĩnh Phúc

50

Long An

20

Bắc Giang

51

Đồng Tháp

21

Bắc Ninh

52

An Giang

22

Quảng Ninh

53

Tiền Giang

23

Lai Châu

54

Vĩnh Long

24

Sơn La

55

Bến Tre

25

Hoà Bình

56

Kiên Giang

26

Thanh Hoá

57

Cần Thơ

27

Nghệ An

58

Trà Vinh

28

Hà Tĩnh

59

Sóc Trăng

29

Quảng Bình

60

Bạc Liêu

30

Quảng Trị

61

Cà Mau

31

Thừa Thiên - Huế

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 03/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 03/2000/TT-BKH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 02/03/2000 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
----------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------
No. 03/2000/TT-BKH
Hanoi, March 2, 2000

 
CIRCULAR
GUIDING THE BUSINESS REGISTRATION ORDER AND PROCEDURES STIPULATED IN THE GOVERNMENT’S DECREE No. 02/2000/ND-CP OF FEBRUARY 3, 2000 ON BUSINESS REGISTRATION
In furtherance of Article 24 of the Government’s Decree No. 02/2000/ND-CP of February 3, 2000 on business registration, the Ministry of Planning and Investment hereby guides in detail the business registration order and procedures for enterprises and individual business households prescribed in this Decree as well as business registration forms, as follows:
I. BUSINESS REGISTRATION FOR ENTERPRISES OPERATING UNDER THE LAW ON ENTERPRISES
1. Business registration dossiers
a/ For private enterprises:
The business registration application, made according to form MD-1.
b/ For limited liability companies with two or more members:
- The business registration application, made according to form MD-2.
- The company charter, with the content specified in Clause 2, Article 10 of the Government’s Decree No. 03/2000/ND-CP of February 3, 2000 guiding the implementation of a number of articles of the Law on Enterprises.
- The list of members, made according to form MDS-1.
c/ For joint-stock companies:
- The business registration application, according to form MD-3.
- The company charter, with the content specified in Clause 3, Article 10 of the Government’s Decree No. 03/2000/ND-CP of February 3, 2000 guiding the implementation of a number of articles of the Law on Enterprises.
- The list of founding shareholders, according to form MDS-2.
d/ For one-member limited liability companies:
- The business registration application, according to form MD-4.
- The company charter, with the content specified in Clause 2, Article 10 of the Government’s Decree No. 03/2000/ND-CP of February 3, 2000 guiding the implementation of a number of articles of the Law on Enterprises.
e/ For partnerships:
- The business registration application, according to form MD-5.
- The company charter, with the content specified in Clause 4, Article 10 of the Government’s Decree No. 03/2000/ND-CP of February 3, 2000 guiding the implementation of a number of articles of the Law on Enterprises.
- The list of members, according to form MDS-3.
2. Business registration dossiers for enterprises conducting business lines that require certain legal capital or practicing certificates
a/ For enterprises conducting business lines that require certain legal capital, the business registration dossier prescribed in Clause 1 of this Section must be enclosed with the certification by the competent agency of the legal capital determined according to laws, ordinances and decrees on legal capital or a lawful certificate proving the enterprise�s capital.
b/ For enterprises conducting business lines that require practicing certificates as provided for in Clause 2, Article 6 of Decree No. 03/2000/ND-CP, the business registration dossier prescribed in Clause 1 of this Section must be enclosed with the valid copy(ies) of the practicing certificate(s) of:
- The private enterprise owner or the enterprise’s managing director, for private enterprises.
- One of the members of the board of members, or one of the members of the managing board, or the president or director (general director) of the company, or one of other key managerial posts defined in the company charter, for limited liability companies with two or more members.
- One of the members of the managing board, or the director (general director), or one of other key managerial posts defined in the company charter, for joint-stock companies.
- One of the members of the managing board, or the president or director (general director) of the company, or one of other key managerial posts defined in the company charter, for one-member limited liability companies.
- All partners, for partnerships.
3. Business lines inscribed in the business registration
Apart from the list of banned business lines prescribed in Article 3 of Decree No. 03/2000/ND-CP, the business lines are inscribed in the business registration as follows:
a/ For business lines that, according to laws, ordinances and decrees, require conditions, legal capital or practicing certificates, they shall be inscribed according to the business lines prescribed in such laws, ordinances and decrees.
b/ For other business lines, they shall be inscribed according to the list of national economic sectors issued together with Decision No. 143-TCTK/PPCD of December 22, 1993 of the General Director of Statistics.
c/ For business lines registered by enterprises, but not yet specified in the above-said lists, the business registration bureaus shall consult the concerned specialized management agency before inscribing the business lines in the enterprises’ business registration certificates.
The business registration bureaus shall inform the Ministry of Planning and Investment and the General Department of Statistics of the names of these business lines.
4. Business registration order and procedures
a/ The enterprise founder compiles and submits a set of the business registration dossier prescribed for each type of enterprise mentioned in Clauses 1 and 2 of this Section to the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise is headquartered.
The enterprise founder may assign his/her representative to submit the business registration dossier at the provincial-level business registration bureau.
b/ Upon receiving the business registration dossier, the provincial-level business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the dossier submitter.
c/ Within 15 days after receiving the dossier, the provincial-level business registration bureau grants the business registration certificate to the enterprise founder, which is made according to the form for each type of enterprise, MG-1, MG-2, MG-3, MG-4 or MG-5, if all the conditions specified in Clause 3, Article 8 of Decree No. 02/2000/ND-CP are met.
The provincial-level business registration bureau inscribes the number of the enterprise�s business registration certificate, which consists of 10 numerals, according to the following regulation:
- The first two numerals indicate the code of the province where the business registration certificate is granted, according to the codes of the provinces and centrally-run cities.
- The next two numerals indicate the type of the enterprise: private enterprises, code 01; limited liability companies with two or more members, code 02; joint-stock companies, code 03; one-member limited liability companies, code 04; partnerships, code 05.
- The six remaining numerals indicate the ordinal number of the enterprise making business registration in the province or centrally-run city granted to each type of enterprise.
d/ Where a dossier lacks one of the papers prescribed in Clauses 1 and 2 of this Section, or has a content declared insufficiently or inconsistently between the dossier’s papers; or the enterprise�s name is identical or confused with that of another enterprise of the same type already registered in the same province or centrally-run city; or the enterprise’s name fails to comply with the provisions at Points b, c and d, Clause 1, Article 24 of the Law on Enterprises, within seven days after receiving the dossier, the provincial-level business registration bureau must inform the enterprise founder of the content(s) required to be amended and/or supplemented and the mode of amending and supplementing the business registration dossier, according to form MTB-7.
5. Registration for setting up branches and representative offices
a/ Registration for setting up branches and representative offices in the provinces or centrally-run cities where the enterprises are headquartered:
- The concerned enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-1 to register the setting up of a branch or according to form MTB-2 to register the setting up of a representative office.
- When receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt according to form MTB-8 and hand it to the enterprise.
- Within seven days after receiving the notice, the provincial-level business registration bureau grants an operation registration certificate to the branch, according to form MG-7, an operation registration certificate to the representative office, according to form MG-8, if all the conditions specified in Clauses 1 and 3 of Article 9 of Decree No. 02/2000/ND-CP are met.
b/ Registration for setting up branches and representative offices in the provinces or centrally-run cities other than those where the enterprises are headquartered:
- The concerned enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where its branch or representative office is based according to form MTB-1 to register the setting up of a branch or according to form MTB-2 to register the setting up of a representative office. Such notice must be enclosed with a valid copy of the enterprise�s business registration certificate and a valid copy of the company charter, if the enterprise is a limited liability company, a joint-stock company or a partnership.
- Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise�s branch or representative office is based must write a receipt according to form MTB-8 and hand it to the enterprise.
- Within seven days after receiving the notice, the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise�s branch or representative office is based grants an operation registration certificate to the branch, according to form MG-7; an operation registration certificate to the representative office, according to form MG-8, if all the conditions specified in Clauses 1, 2 and 3 of Article 9 of Decree No. 02/2000/ND-CP are met.
- Within seven days after its branch or representative office is granted the operation registration certificate, the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3, so that the latter can supplement the enterprise’s business registration dossier and inscribe such in the enterprise’s business registration certificate.
c/ When changing the address of its branch or representative office, the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3, so that the latter can inscribe such change in the section on the certification of registration of changes in the enterprise’s business registration certificate; and also sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where its branch or representative office is based so that the latter can grant a new operation registration certificate to the branch or representative office or inscribe such change in the section on the certification of registration of changes in the branch’s or representative office’s operation registration certificate.
d/ When terminating the operation of its branch or representative office, the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where its branch or representative office is based so that the latter can withdraw such branch’s or representative office’s operation registration certificate; and at the same time to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration so that the latter can inscribe such termination in the section on the certification of registration of changes in the enterprise’s business registration certificate.
e/ In cases where the enterprise sets up an overseas branch or representative office, within 15 days after it officially opens such branch or representative office, the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration so that the latter can supplement the business registration dossier and inscribe such in the enterprise’s business registration certificate.
When changing the address or terminating the operation of its overseas branch or representative office the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration so that the latter can inscribe such in the section on the certification of registration of changes in the enterprise’s business registration certificate.
6. Registration of supplements and/or changes to business lines
a/ When a supplementing or changing a business line, the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3.
- If the registered supplemented business line requires legal capital, there must be also the certification by the competent agency of the legal capital determined under the laws, ordinances or decrees which prescribe legal capital or a lawful certificate proving the enterprise’s capital.
- If the registered supplemented business line requires a practicing certificate, there must be also a valid copy of the practicing certificate required for each type of enterprise at Point b, Clause 2 of this Section.
b/ Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the enterprise.
c/ Within seven days after receiving the notice, the provincial-level business registration bureau inscribes such in the section on the certification of registration of changes in the business registration certificate granted to the enterprise, if all the conditions specified in Clause 1, Article 10 of Decree No. 02/2000/ND-CP are met.
7. Registration of change of the enterprise’s head office
a/ Registration of change of the enterprise’s head office within the province or centrally-run city where the enterprise has made business registration:
- The enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3.
- Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt according to form MTB-8 and hand it to the enterprise.
- Within seven days after receiving the notice the provincial-level business registration bureau inscribes the new address in the section on the certification of registration of changes in the business registration certificate granted to the enterprise, if all the conditions specified in Clause 1, Article 11 of Decree No. 02/2000/ND-CP are met.
b/ Registration of change of the enterprise’s head office elsewhere outside the province or centrally-run city where the enterprise has made business registration:
- The enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3. At the same time it sends the notice to the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise plans to base its new head office, which is enclosed with the company charter and the list of its members, if the enterprise is a limited liability with two and more members, a list of founding shareholders, if it is a joint-stock company, or a list of its partner, if it is a partnership.
- The provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise has made business registration and the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise plans to base its new head office must write receipts according to form MTB-8 and hand them to the enterprise.
- Within fifteen days after receiving the notice the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise plans to base its new head office grants a new business registration certificate to the enterprise, given that the enterprise’s name is not identical or confused with that of another enterprise of the same type already registered within the same province or centrally-run city where the enterprise moves in.
- Where the enterprise’s name is identical or confused with that of another enterprise of the same type already registered within the same province or centrally-run city where the enterprise moves in, within seven days after receiving the notice, the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise plans to base its new head office must notify the enterprise thereof and guides the latter to select another name, according to form MTB-7.
- Within seven days after it is re-granted a business registration certificate, the enterprise must send a valid copy of this certificate and returns the previously-granted one to the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise previously made business registration.
8. Registration of renaming of enterprises
a/ When changing its name, the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where the enterprise has made business registration, according to form MTB-3.
b/ Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt according to form MTB-8 and hand it to the enterprise.
c/ Within seven days after receiving the notice, the provincial-level business registration bureau inscribes the enterprise’s new name in the section on the certification of registration of changes in the enterprise’s business registration certificate if such name is not identical or confused with that of another enterprise of the same type already registered within the same province or centrally-run city and complies with the provisions at Points b, c and d, Clause 1, Article 24 of the Law on Enterprises.
d/ In cases where the enterprise’s new name is identical or confused with that of another enterprise of the same type already registered within the same province or centrally-run city, or it fails to comply with the provisions at Points b, c and d, Clause 1, Article 24 of the Law on Enterprises, within seven days after receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must notify the enterprise thereof and guide the latter to select another name, according to form MTB-7.
9. Registration of change of the enterprise’s representative at law.
a/ Registration of change of the representative at law of a limited liability company or a joint-stock company:
- The company sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau where it has made business registration, according to form MTB-3.
Where a company conducts business lines that require a practicing certificate and its to-be-changed representative at law is the only person who hold such practicing certificate, the notice must be enclosed with the valid copy of the practicing certificate of the new representative at law.
- Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt thereon according to MTB-8 and hand it to the company.
- Within seven days after receiving the notice, the provincial-level business registration bureau inscribes such in the section on the certification of registration of changes in the company’s business registration certificate.
b/ Registration of change of a partnership’s member:
- Where a partnership admits or expels a member, or a member withdraws from the company, it sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3.
Where a partnership conducts a business line that requires a practicing certificate and admits a new member, the notice must be enclosed with the valid copy of such member’s practicing certificate.
- Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the company.
- Within seven days after receiving the notice the provincial-level business registration bureau inscribes such in the section on the certification of registration of changes in the company�s business registration certificate.
10. Registration of change of the private enterprise owners’ investment capital and the companies’ charter capital
a/ When changing the private enterprise owner’s investment capital or the company’s charter capital, the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3.
Where the enterprise conducts a business line that requires legal capital and registers for a decrease in the investment capital, if it is a private enterprise, or in the charter capital, if it is a company, the registered post-decrease capital level must not be lower than the legal capital level prescribed for such business line.
b/ Upon receiving the notice the provincial-level business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the enterprise.
c/ Within seven days after receiving the notice the provincial-level business registration bureau inscribes such in the section on the certification of registration of changes in the enterprise’s business registration certificate.
11. Registration of change of members of limited liability companies with two or more members, change of capital contributors of partnerships
- Where a limited liability company with two or more members changes its member(s) without affecting its type, or a partnership changes its capital contributor(s), it sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration, according to form MTB-3.
- Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the company.
- Within seven days after receiving the notice the provincial-level business registration bureau inscribes such in the section on the certification of registration of changes in the enterprise’s business registration certificate.
12. Notification on the enterprises’ temporary cessation of operation
- At least fifteen days before temporarily ceasing its operation, the enterprise sends a notice thereon to the provincial-level business registration bureau of the locality where it has made business registration and the tax agency, according to form MTB-4.
- Upon receiving the notice, the provincial-level business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the enterprise.
13. Notification and archiving of business registration contents
Within seven days after granting a business registration certificate, certifying a change in business registration or withdrawing a business registration certificate of an enterprise, the provincial-level business registration bureau must send a copy of the business registration certificate, the written certification of a change in business registration or a notice on the withdrawal of the business registration certificate to the Ministry of Planning and Investment, the tax agency, the statistical office, the economic-technical branch-managing agency of the same level and the district-level business registration bureau of the locality where the concerned enterprise is headquartered.
After granting a business registration certificate, certifying a change in business registration, withdrawing a business registration certificate or receiving a notice on the temporary cessation of operation of an enterprise, the provincial-level business registration bureau inscribes the enterprise’s business registration contents in the business registration book kept at the business registration bureau.
II. BUSINESS REGISTRATION FOR INDIVIDUAL BUSINESS HOUSEHOLDS
1. Business registration order and procedures
a/ The individual or household’s representative submits the business registration application for proprietorial business household to the district-level business registration bureau of the locality where the business place is based, according to form MD-6.
Where the individual or household’s representative conducts a business line that requires a practicing certificate, the application must be enclosed with a valid copy of his/her practicing certificate.
b/ Upon receiving the business registration certificate, the district-level business registration bureau must write a receipt according to form MTB-8 and hand it to the applicant.
c/ Within seven days after receiving the application, the district-level business registration bureau of the locality where the individual business household bases its business place grants the business registration certificate to the individual business household according to form MD-6, if all conditions specified in Clause 3, Article 19 of Decree No. 02/2000/ND-CP are met.
d/ Where there are not enough papers prescribed at Point a of this Clause or a content declared insufficiently or the proprietorial business household’s name is identical with that of another individual business enterprise already registered in the same rural or urban district, within five days after receiving the dossier, the district-level business registration bureau must notify the content(s) to be amended and/or supplemented and the amending and supplementing mode to the business registration applicant, according to form MTB-7.
2. Business lines inscribed in the business registration
The business lines inscribed in the business registration of proprietorial business households shall comply with the provisions in Clause 3, Section I of this Circular.
3. Registration of change in the business registration contents
a/ When changing its business registration contents, the proprietorial business household sends a notice thereon to the district-level business registration bureau of the locality where it has made registration, according to form MTB-5.
Where an proprietorial business household switches to a new business line that requires a practicing certificate. The notice must be enclosed with a valid copy of the practicing certificate of the proprietorial or the household’s representative.
b/ Upon receiving the notice, the district-level business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the proprietorial business households.
c/ Within five days after receiving the notice, the district-level business registration bureau of the locality where the proprietorial business household has made registration inscribes such in the section on certification of changes in the individual business household’s business registration certificate.
d/ Where moving its business place to another rural or urban district, the proprietorial business household returns its business registration certificate to the district-level business registration bureau of the locality where it has made registration.
The proprietorial business household then proceeds with the business registration at the district-level business registration bureau of the locality where it bases its new business place.
e/ Where the proprietorial business household temporarily ceases its business operation for thirty days or more, it sends a notice thereon to the district-level business registration bureau of the locality where it has made registration and the direct managing tax agency, according to MTB-6.
Upon receiving the notice, the business registration bureau must write a receipt thereon according to form MTB-8 and hand it to the individual business household.
f/ When terminating its business operation, the proprietorial business household must return its business registration certificate to the district-level business registration bureau of the locality where it has made registration.
4. Notification and archiving of business registration contents
Within seven days after granting a business registration certificate, certifying a change in business registration or withdrawing a business registration certificate of a proprietorial business household, the district-level business registration bureau must send a copy of the business registration certificate, the written certification of a change in business registration or a notice on the withdrawal of the business registration certificate to the tax agency of the same level.
After granting a business registration certificate, certifying a change in business registration, withdrawing a business registration certificate or receiving a notice on the temporary cessation of operation, the district-level business registration bureau inscribes the proprietorial business household’s business registration contents in the business registration book kept at the business registration bureau.
III. IMPLEMENTATION PROVISIONS
This Circular takes effect 15 days after its signing. All the earlier provisions which are contrary to this Circular are now annulled.
In the course of implementation, any arising problems should be promptly reported to the Ministry of Planning and Investment for study, amendment and supplement.
 

 
MINISTER OF PLANNING AND INVESTMENT
Tran Xuan Gia

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch LuatVietnam
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!