Quyết định 2436/QĐ-BCT 2021 danh sách cán bộ đầu mối hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 2436/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI THEO DÕI CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CÔNG THƯƠNG

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách cán bộ đầu mối theo dõi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Điều 2. Cán bộ đầu mối theo dõi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của đơn vị mình theo quy định pháp luật và theo các chương trình, kế hoạch của Bộ Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Công Th
ương;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên

 

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐU MỐI THEO DÕI CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2436/QĐ-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

STT

Tên đơn vị/ Tên cán bộ đầu mối

Chức danh/ vị trí công tác

I

VỤ PHÁP CHẾ

1

Nguyễn Anh Sơn

Vụ trưởng

2

Phạm Thành Trung

Trưởng phòng Xây dựng pháp luật

3

Nguyễn Thị Giang

Phó Trưởng phòng Tổng hợp

4

Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên viên Phòng Tổng hợp

5

Vũ Quang Khải

Chuyên viên Phòng Tổng hợp

6

Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên viên Phòng Luật Pháp quốc tế

II

VĂN PHÒNG BỘ

7

Đỗ Ngọc Hưng

Phó Chánh văn phòng

8

Nguyễn Ánh Tuyết

Chuyên viên

III

VỤ KẾ HOẠCH

9

Nguyễn Thúy Hiền

Phó Vụ trưởng

10

Vũ Thị Lộc

Chuyên viên

IV

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

11

Nguyễn Thế Hiếu

Phó Vụ trưởng

12

Đoàn Trọng Huynh

Chuyên viên

V

THANH TRA BỘ

13

Trần Thị Mai Hương

Phó Chánh thanh tra

14

Phạm Quang Hiệu

Phó Trưởng phòng

VI

VỤ TÀI CHÍNH VÀ ĐI MỚI DOANH NGHIỆP

15

Nguyễn Thị Hoa

Phó Vụ trưởng

16

Phạm Hà Anh

Chuyên viên chính

VII

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

17

Trần Minh

Phó Vụ trưởng

18

Vũ Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên chính

VIII

VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU Á - CHÂU PHI

19

Đ Phương Dung

Phó Vụ trưởng

20

Ứng Lê Minh Anh

Chuyên viên

IX

VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU- CHÂU MỸ

21

Võ Hồng Anh

Phó Vụ trưởng

22

Dương Quang

Chuyên viên

X

VỤ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI ĐA BIÊN

23

Phạm Quỳnh Mai

Phó Vụ trưởng

24

Hoàng Thị Ngọc Mai

Phó trưởng phòng

XI

VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

25

Lê Việt Nga

Phó Vụ trưởng

26

Nguyễn Viết Thành

Chuyên viên

XII

VỤ DẦU KHÍ VÀ THAN

27

Trịnh Đức Duy

Phó Vụ trưởng

28

Đặng Hải Anh

Trưởng phòng

29

Lâm Thiên Hoan

Trưởng phòng

XIII

VỤ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ PHÁT TRIN BN VỮNG

30

Trịnh Quốc Vũ

Phó Vụ trưởng

31

Đặng Hải Dũng

Chuyên viên chính

XIV

CỤC CÔNG NGHIỆP

32

Phạm Tuấn Anh

Phó Cục trưởng

33

Phạm Thanh Tùng

Chuyên viên

XV

CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

34

Phạm Quang Huy

Phó Cục trưởng

35

Phan Đỗ Thu Ngân

Phó Trưởng phòng

XVI

CỤC ĐIỆN LỰC VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

36

Bùi Quốc Hùng

Phó Cục trưởng

37

Tạ Thanh Hải

Phó Chánh văn phòng

XVII

CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

38

Trịnh Anh Tuấn

Phó Cục trưởng

39

Bạch Quốc Viện

Chuyên viên

XVIII

CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

40

Phạm Châu Giang

Phó Cục trưởng

41

Hoàng Thị Quỳnh Anh

Chuyên viên

XIX

CỤC XÚC TIN THƯƠNG MẠI

42

Lê Hoàng Tài

Phó Cục trưởng

43

Nguyễn Duy Hưng

Chuyên viên

XX

CỤC HÓA CHẤT

44

Lưu Hoàng Ngọc

Phó Cục trưởng

45

Bùi Thế Cường

Chuyên viên chính

XXI

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

46

Nguyễn Văn Thịnh

Phó Cục trưởng

47

Trần Thị Hồng Duyên

Chuyên viên

XXII

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

48

Nguyễn Cẩm Trang

Phó Cục trưởng

49

Bùi Quang Nhật Minh

Chuyên viên

XXIII

CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

50

Trần Anh Tấn

Phó Cục trưởng

51

Nguyễn Thị Thùy Vân

Chuyên viên chính

XXIV

CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ KINH TẾ S

52

Lại Việt Anh

Phó Cục trưởng

53

Lê Thị Hà

Trưởng phòng

XXV

TNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

54

Nguyễn Duy Khương

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách - Pháp chế

55

Hà Thị Doánh

Chuyên viên

 

thuộc tính Quyết định 2436/QĐ-BCT

Quyết định 2436/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về công bố danh sách cán bộ đầu mối theo dõi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2436/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:29/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

55 cán bộ BCT theo dõi hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 29/10/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2436/QĐ-BCT về công bố danh sách cán bộ đầu mối theo dõi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Theo đó, Bộ Công Thương công bố danh sách 55 cán bộ đầu mối theo dõi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương. Các cán bộ đầu mối trên thuộc 25 Cục, Vụ, Tổng Cục, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ.

Cán bộ đầu mối theo dõi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của đơn vị mình theo quy định pháp luật và theo các chương trình, kế hoạch của Bộ Công Thương.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2436/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi