Quyết định 2436/QĐ-BCT 2021 danh sách cán bộ đầu mối hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 2436/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI THEO DÕI CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CÔNG THƯƠNG

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách cán bộ đầu mối theo dõi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Điều 2. Cán bộ đầu mối theo dõi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của đơn vị mình theo quy định pháp luật và theo các chương trình, kế hoạch của Bộ Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Công Th
ương;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên

 

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐU MỐI THEO DÕI CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2436/QĐ-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

STT

Tên đơn vị/ Tên cán bộ đầu mối

Chức danh/ vị trí công tác

I

VỤ PHÁP CHẾ

1

Nguyễn Anh Sơn

Vụ trưởng

2

Phạm Thành Trung

Trưởng phòng Xây dựng pháp luật

3

Nguyễn Thị Giang

Phó Trưởng phòng Tổng hợp

4

Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên viên Phòng Tổng hợp

5

Vũ Quang Khải

Chuyên viên Phòng Tổng hợp

6

Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên viên Phòng Luật Pháp quốc tế

II

VĂN PHÒNG BỘ

7

Đỗ Ngọc Hưng

Phó Chánh văn phòng

8

Nguyễn Ánh Tuyết

Chuyên viên

III

VỤ KẾ HOẠCH

9

Nguyễn Thúy Hiền

Phó Vụ trưởng

10

Vũ Thị Lộc

Chuyên viên

IV

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

11

Nguyễn Thế Hiếu

Phó Vụ trưởng

12

Đoàn Trọng Huynh

Chuyên viên

V

THANH TRA BỘ

13

Trần Thị Mai Hương

Phó Chánh thanh tra

14

Phạm Quang Hiệu

Phó Trưởng phòng

VI

VỤ TÀI CHÍNH VÀ ĐI MỚI DOANH NGHIỆP

15

Nguyễn Thị Hoa

Phó Vụ trưởng

16

Phạm Hà Anh

Chuyên viên chính

VII

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

17

Trần Minh

Phó Vụ trưởng

18

Vũ Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên chính

VIII

VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU Á - CHÂU PHI

19

Đ Phương Dung

Phó Vụ trưởng

20

Ứng Lê Minh Anh

Chuyên viên

IX

VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU- CHÂU MỸ

21

Võ Hồng Anh

Phó Vụ trưởng

22

Dương Quang

Chuyên viên

X

VỤ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI ĐA BIÊN

23

Phạm Quỳnh Mai

Phó Vụ trưởng

24

Hoàng Thị Ngọc Mai

Phó trưởng phòng

XI

VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

25

Lê Việt Nga

Phó Vụ trưởng

26

Nguyễn Viết Thành

Chuyên viên

XII

VỤ DẦU KHÍ VÀ THAN

27

Trịnh Đức Duy

Phó Vụ trưởng

28

Đặng Hải Anh

Trưởng phòng

29

Lâm Thiên Hoan

Trưởng phòng

XIII

VỤ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ PHÁT TRIN BN VỮNG

30

Trịnh Quốc Vũ

Phó Vụ trưởng

31

Đặng Hải Dũng

Chuyên viên chính

XIV

CỤC CÔNG NGHIỆP

32

Phạm Tuấn Anh

Phó Cục trưởng

33

Phạm Thanh Tùng

Chuyên viên

XV

CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

34

Phạm Quang Huy

Phó Cục trưởng

35

Phan Đỗ Thu Ngân

Phó Trưởng phòng

XVI

CỤC ĐIỆN LỰC VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

36

Bùi Quốc Hùng

Phó Cục trưởng

37

Tạ Thanh Hải

Phó Chánh văn phòng

XVII

CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

38

Trịnh Anh Tuấn

Phó Cục trưởng

39

Bạch Quốc Viện

Chuyên viên

XVIII

CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

40

Phạm Châu Giang

Phó Cục trưởng

41

Hoàng Thị Quỳnh Anh

Chuyên viên

XIX

CỤC XÚC TIN THƯƠNG MẠI

42

Lê Hoàng Tài

Phó Cục trưởng

43

Nguyễn Duy Hưng

Chuyên viên

XX

CỤC HÓA CHẤT

44

Lưu Hoàng Ngọc

Phó Cục trưởng

45

Bùi Thế Cường

Chuyên viên chính

XXI

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

46

Nguyễn Văn Thịnh

Phó Cục trưởng

47

Trần Thị Hồng Duyên

Chuyên viên

XXII

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

48

Nguyễn Cẩm Trang

Phó Cục trưởng

49

Bùi Quang Nhật Minh

Chuyên viên

XXIII

CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

50

Trần Anh Tấn

Phó Cục trưởng

51

Nguyễn Thị Thùy Vân

Chuyên viên chính

XXIV

CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ KINH TẾ S

52

Lại Việt Anh

Phó Cục trưởng

53

Lê Thị Hà

Trưởng phòng

XXV

TNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

54

Nguyễn Duy Khương

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách - Pháp chế

55

Hà Thị Doánh

Chuyên viên

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2436/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về công bố danh sách cán bộ đầu mối theo dõi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2436/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 29/10/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!