Quyết định 1955/QĐ-BTNMT 2021 thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân ảnh hưởng bởi COVID-19

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

__________

Số: 1955/QĐ-BTNMT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Công văn số 6858/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các Bộ, cơ quan, địa phương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên sau đây:

1. Tổ trưởng: Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

2. Phó Tổ trưởng Thường trực: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa.

3. Phó Tổ trưởng:

a) Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân;

b) Thứ trưởng Trần Quý Kiên;

c) Thứ trưởng Lê Công Thành;

d) Thứ trưởng Lê Minh Ngân.

4. Các thành viên Tổ công tác là đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ:

a) Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

b) Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

c) Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ;

d) Chánh Văn phòng Bộ;

đ) Chánh Thanh tra Bộ;

e) Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam;

g) Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

h) Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai;

i) Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường;

k) Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

l) Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;

m) Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu;

n) Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước;

o) Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường;

p) Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

5. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và theo đề nghị của cơ quan giúp việc, Tổ công tác mời thêm đại diện các cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Chức năng của Tổ công tác

Tổ công tác có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc, nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác

1. Nhiệm vụ của Tổ công tác

a) Chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;

b) Đề xuất các giải pháp để chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để giải quyết những vấn đề có liên quan;

c) Giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc thẩm quyền của Bộ; kịp thời đề xuất, khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Quyền hạn của Tổ công tác

a) Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện để giải quyết các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương;

b) Mời lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương liên quan hoặc các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Điều 4. Chế độ thông tin, báo cáo của Tổ công tác

Định kỳ hằng tháng hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng, Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 5. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Tổ công tác

1. Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định này và Quy chế hoạt động của Tổ công tác.

2. Các thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

3. Thành viên Tổ công tác sử dụng bộ máy hiện có của đơn vị mình để giúp việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

4. Vụ Pháp chế là cơ quan giúp việc Tổ công tác.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các thành viên Tổ công tác có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ban cán sự đảng Bộ;

- Đảng ủy Bộ;

- Công đoàn Bộ;

- Lưu: VT, TCCB.G.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1955/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1955/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 12/10/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!