Quyết định 1930/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện và tổ chức bị loại ra khỏi Danh sách cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 1295/QĐ-BTC ngày 30/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------------------

Số: 1930/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC TIẾP TỤC THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC BỊ LOẠI RA KHỎI DANH SÁCH CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1295/QĐ-BTC NGÀY 30/5/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn và giám sát các tổ chức tư vấn định giá;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này) sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 1295/QĐ-BTC ngày 30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 2. Công bố danh sách các tổ chức tư vấn bị loại ra khỏi Danh sách các tổ chức tư vấn định giá (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Giám đốc các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, Giám đốc các tổ chức tư vấn định giá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng công ty Nhà nước;
- Các tổ chức tư vấn định giá;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website BTC;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1295/QĐ-BTC NGÀY 30/5/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1930/QĐ-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên Doanh nghiệp

Tên cũ của Doanh nghiệp (nếu có)

Lý do khôi phục

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Đã nộp báo cáo bổ sung

2

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam

Đã nộp báo cáo bổ sung

3

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

 

Đã nộp báo cáo bổ sung

4

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

 

Đã nộp báo cáo bổ sung

5

Công ty TNHH kiểm toán và kế toán (AAC)

 

Đã nộp báo cáo bổ sung

6

Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh

Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán Việt Nam

Đã nộp báo cáo bổ sung

7

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Hồng Đức

 

Đã nộp báo cáo bổ sung

8

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam

 

Đã nộp báo cáo bổ sung

9

Công ty TNHH kiểm toán KSI Việt Nam

Công ty CP kiểm toán và tư vấn tài chính ánh sáng Á Châu AFCC

Đã nộp báo cáo bổ sung

10

Công ty TNHH Tư vấn kiểm toán S&S

 

Đã nộp báo cáo bổ sung

11

Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ đô

 

Đã nộp báo cáo bổ sung

12

Công ty cổ phần thông tin và định giá Việt Nam (Vietvalue.,JSC)

 

Đã nộp báo cáo bổ sung

13

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - HBBS

 

Đã nộp báo cáo bổ sung

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ BỊ LOẠI RA KHỎI DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐỂ CỔ PHẦN HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1930/QĐ-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên Doanh nghiệp

Tên cũ của Doanh nghiệp (nếu có)

Lý do bị loại

1

Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng (Haseco)

 

Không nộp báo cáo bổ sung theo quy định

2

Công ty cổ phần chứng khoán Xuân Thành

Công ty cổ phần chứng khoán Vincom

Không nộp báo cáo bổ sung theo quy định

3

Công ty TNHH kiểm toán Tâm Việt

Công ty hợp danh kiểm toán Tâm Việt

Không nộp báo cáo bổ sung theo quy định

4

Công ty cổ phần PIV

Công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá dầu khí PIV

Không thuộc đối tượng được cung cấp dịch vụ tư vấn định giá theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi