Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 752 văn bản: Doanh nghiệp
41

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

42
43
44

Quyết định 64/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ Quyết định 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

45

Công văn 10225/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023

46

​Quyết định 704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên đ​ịa bàn tỉnh năm 2023

47

Quyết định 4468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

48

Kế hoạch 461/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

49

Kế hoạch 254/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025

50

Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND của ​Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về số lượng, mức hỗ trợ tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương

51

Quyết định 2591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

52

Quyết định 3186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

53

Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về mức chi thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030

54

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

55

Nghị quyết 35/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

56

Nghị quyết 37/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

57
58

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

59

Quyết định 3377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giá, tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

60

Quyết định 4940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội