Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Có tất cả 298 văn bản: Doanh nghiệp
41

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2018
42

Kế hoạch 122/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 29/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2018
43

Kế hoạch 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2018
44

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hợp tác xã tại Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2018
45

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Ban hành: 27/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
46

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 24/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
47

Quyết định 1459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
48

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương

Ban hành: 06/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
49

Kế hoạch 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động 18-CTr/TU ngày 01/09/2017 của Thành ủy, các Nghị quyết 97/NQ-CP, 98/NQ-CP và 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
50

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 16/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2018
51

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 11/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
52

Quyết định 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
53

Quyết định 100/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 09/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
54

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Ban hành: 08/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
55

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2017-2025

Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
56

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành chính sách "Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020”

Ban hành: 06/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
57

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
58

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 28/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
59

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
60

Quyết định 62/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
Vui lòng đợi