Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 889 văn bản: Doanh nghiệp
01

Quyết định 2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Đại Thắng của Doanh nghiệp tư nhân Đăng Trà

02

Quyết định 1418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 2024

03

Kế hoạch 3462/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và tuyên dương, khen thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2023

04
05
06

Kế hoạch 193/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

07
08

Quyết định 2141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản, tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên

09

Quyết định 1291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

10

Quyết định 1260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2023

11

Kế hoạch 3233/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số Xanh (PGI) tỉnh Bình Thuận năm 2023

12
13

Quyết định 1259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang”, năm 2023

14

Quyết định 2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

15

Quyết định 2570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

16

Kế hoạch 143/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

17
18
19

Quyết định 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và Tổ công tác cổ phần hoá

20

Quyết định 4148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua nhân dịp Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội