Thông tư 91/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 91/2004/TT-BTC
NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2004 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 111/2003/TT-BTC NGÀY 17/11/2003 HƯỚNG DẪN CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LàI SUẤT CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Điểm 2 mục I được sửa đổi sau:

"2. Bộ Tài chính cấp bù chênh lệch lãi suất theo phương thức bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương; đồng thời thay Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp trực tiếp cho Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

Việc cấp bù được thực hiện theo hình thức tạm cấp 6 tháng; số cấp bù chính thức cả năm sẽ được xác định sau khi quyết toán của Quỹ đầu tư phát triển đô thị được phê duyệt."

2. Tiết 1.1, điểm 1 mục II được sửa đổi như sau:

"1.1. Trình tự xây dựng, tổng hợp và thông báo kế hoạch

- Căn cứ tiến độ triển khai thực hiện dự án, kế hoạch cho vay, thu hồi nợ và dự kiến lãi suất cho vay của năm kế hoạch, Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất cho năm kế hoạch gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định (kèm theo biểu số 01/CBCLLS Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính) trước ngày 25 tháng 7 hàng năm.

- Trên cơ sở báo cáo dự toán của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính phối hợp cân đối chung trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

- Căn cứ số bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho ngân sách thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán hàng năm, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định nhiệm vụ cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định.

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về dự toán ngân sách địa phương, Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định giao dự toán chi cấp bù chênh lệch lãi suất cho Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh."

3. Gạch đầu dòng thứ nhất tiết 2.1 điểm 2 mục II được sửa đổi như sau:

"- Bộ Tài chính thay địa phương thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất trực tiếp cho Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Số cấp bù được xác định trên cơ sở chênh lệch lãi suất cấp bù và dư nợ bình quân thực tế của dự án."

4. Điểm 3 mục II được sửa đổi như sau:

"3. Xử lý chênh lệch giữa số cấp bù chính thức và kế hoạch cấp bù

Chênh lệch giữa số cấp bù chính thức và kế hoạch cấp bù được xử lý như sau:

- Nếu số cấp bù chính thức cả năm cao hơn số bố trí trong kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất đã thông báo trong dự toán ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sẽ bố trí nguồn để cấp bổ sung trong năm tiếp theo.

- Nếu số cấp bù chính thức cả năm thấp hơn số bố trí trong kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất đã thông báo trong dự toán ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh, phần chênh lệch được chuyển sang năm sau và tính vào kế hoạch cấp bù trong dự toán ngân sách năm sau (nếu năm tiếp theo vẫn phát sinh chênh lệch cấp bù) hoặc nộp lại ngân sách nhà nước (trường hợp năm tiếp theo không phát sinh chênh lệch cấp bù)."

5. Điểm 4 mục II được sửa đổi như sau:

"4. Báo cáo, quyết toán

4.1. Định kỳ hàng quý, Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh về tình hình cho vay, thu nợ và dự kiến mức cấp bù chênh lệch phát sinh trong quý (kèm theo biểu số 03/CBCLLS Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính).

4.2. Hàng năm, Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh quyết toán số cấp bù trong năm với Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Sở Tài chính tổng hợp số cấp bù chênh lệch lãi suất của Dự án trong quyết toán ngân sách thành phố hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn và gửi Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành."

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và áp dụng từ năm tài chính 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 


Vụ Tài chính ngân hàng

Hà Nội, ngày..... tháng 8 năm 2004

 

Trình Bộ

Về sửa đổi Thông tư số 111/2003/TT-BTC

 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại tờ trình ngày 25/6/2004 của Vụ Ngân sách Nhà nước, sau khi lấy ý kiến tham gia của Vụ NSNN, ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Vụ TCNH trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh cho phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Trình Bộ xem xét, ký duyệt.

 

 

Vụ Tài chính ngân hàng

 

 

 

Trương Hùng Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vụ Tài chính ngân hàng

Hà Nội, ngày.......tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Vụ Pháp chế

Về sửa đổi Thông tư số 111/2003/TT-BTC

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại tờ trình ngày 25/6/2004 của Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ TCNH Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh cho phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Đề nghị Vụ Pháp chế xem xét, có ý kiến thẩm định và gửi về Vụ TCNH trong ngày 25/8/2004 để Vụ TCNH tổng hợp trình Bộ theo quy định.

 

 

Vụ Tài chính ngân hàng

 

 

 

Phạm Phan Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 91/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 91/2004/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 13/09/2004 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!