Thông tư 133/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 133/2007/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2007

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 28/2007/TT-BTC NGÀY 03/4/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước, Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010.
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi điểm 5 phần I như sau:

“5. Cơ quan thanh toán vốn đầu tư:

5.1 - Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án do các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh quản lý.

5.2 - Bộ Quốc phòng kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án Đường tuần tra biên giới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (trừ các dự án chuyển tiếp do Kho bạc Nhà nước đang kiểm soát, thanh toán vốn).

2. Sửa đổi điểm 1 (1.2, 1.3) phần II như sau:

“1.2 - Thẩm tra phân bổ vốn đầu tư:

- Đối với các dự án thuộc các Bộ, ngành quản lý:

Trên cơ sở bản đăng ký kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ của các Bộ (theo biểu số 1/TPCP kèm theo Thông tư này), Bộ Tài chính thẩm tra, có ý kiến gửi các Bộ về các dự án không đủ thủ tục đầu tư và không đảm bảo các quy định về điều kiện bố trí vốn, đồng gửi Kho bạc Nhà nước. Các Bộ có trách nhiệm phân bổ lại theo đúng quy định hiện hành, gửi Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước để cấp phát thanh toán. Bản đăng ký và đăng ký lại vốn đầu tư đúng quy định của các Bộ là căn cứ để cấp phát thanh toán vốn.

- Đối với các dự án thuộc địa phương quản lý:

Trên cơ sở bản đăng ký kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ của tỉnh (theo biểu số 1/TPCP kèm theo Thông tư này), Bộ Tài chính thẩm tra, có ý kiến gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về các dự án không đủ thủ tục đầu tư và không đảm bảo các quy định về điều kiện bố trí vốn, đồng gửi Sở Tài chính. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phân bổ lại theo đúng quy định hiện hành. Trên cơ sở bản đăng ký của tỉnh và văn bản của Bộ Tài chính, Sở Tài chính thông báo cho Kho bạc Nhà nước tỉnh để thanh toán.

1.3 - Tài liệu làm căn cứ thẩm tra phân bổ vốn đầu tư:

Chủ đầu tư các dự án do Bộ quản lý gửi Bộ Tài chính, chủ đầu tư các dự án do tỉnh quản lý gửi Bộ Tài chính và Sở Tài chính các tài liệu cơ sở của dự án để thẩm tra (các tài liệu này chỉ gửi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh), bao gồm:

- Đối với dự án chuẩn bị đầu tư: văn bản phê duyệt dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư.

- Đối với các dự án thực hiện đầu tư: dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) kèm quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có)”.

3. Sửa đổi điểm 3 phần II như sau:

“3. Về tạm ứng vốn, thanh toán vốn:

Cơ chế tạm ứng vốn và thanh toán vốn thực hiện như đối với các dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước”.

4. Sửa đổi điểm 4 (4.1) phần II như sau:

“4. Điều chỉnh kế hoạch vốn thanh toán:

4.1 - Nếu tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn thanh toán thực tế trong năm của các dự án có thay đổi so với kế hoạch vốn đăng ký đầu năm, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện điều chỉnh giảm mức vốn của các dự án không có khả năng thực hiện, tăng mức vốn cho các dự án có khả năng thực hiện vượt tiến độ. Việc điều chỉnh vốn đảm bảo nguyên tắc không được vượt vốn của từng dự án, không vượt theo ngành và không vượt tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho cả giai đoạn 2003 - 2010. Để phù hợp với thời điểm phát hành trái phiếu Chính phủ, thời gian điều chỉnh mức vốn đầu tư hàng năm kết thúc vào ngày 31 tháng 10.

Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh gửi báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án (nếu có) về Bộ Tài chính để chủ động điều chỉnh mức phát hành trái phiếu Chính phủ”.

5. Sửa đổi điểm 5 phần II như sau:

“5. Về chuyển vốn, hạch toán, quyết toán vốn:

5.1 - Chuyển vốn:

- Đối với dự án do các Bộ và các tỉnh quản lý:

+ Trên cơ sở bản đăng ký kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ hàng năm đã được cơ quan Tài chính thẩm tra và nhu cầu vốn thanh toán thực tế hàng quý của các dự án trên địa bàn (gồm cả dự án do các Bộ quản lý và dự án do tỉnh quản lý), Kho bạc Nhà nước tỉnh lập kế hoạch thanh toán vốn hàng quý gửi Kho bạc Nhà nước (Trung ương), đồng gửi Sở Tài chính (đối với các dự án địa phương quản lý). Thời hạn gửi kế hoạch thanh toán vốn lên Kho bạc Nhà nước (Trung ương) là vào ngày 15 của tháng cuối quý.

+ Căn cứ vào kế hoạch thanh toán vốn hàng quý của Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước (Trung ương) tổng hợp, cân đối, bố trí vốn và chuyển vốn về Kho bạc Nhà nước tỉnh để thanh toán cho các dự án trên địa bàn. Đối với các dự án do địa phương quản lý, từng lần thanh toán, Kho bạc Nhà nước tỉnh gửi Sở Tài chính 01 bản sao Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư đã có chấp nhận thanh toán của Kho bạc Nhà nước để phục vụ công tác quản lý của Sở Tài chính.

- Đối với các dự án Đường tuần tra biên giới do Bộ Quốc phòng kiểm soát thanh toán, căn cứ nhu cầu vốn thanh toán của các dự án, Bộ Quốc phòng lập kế hoạch thanh toán vốn hàng quý gửi Kho bạc Nhà nước (Trung ương), đồng gửi Bộ Tài chính vào ngày 15 của tháng cuối quý. Trên cơ sở kế hoạch thanh toán quý và kết quả thực tế thanh toán quý trước của Bộ Quốc phòng, Kho bạc Nhà nước (Trung ương) chuyển vốn sang Bộ Quốc phòng để thanh toán.

- Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển vốn cho Bộ Quốc phòng kịp thời, đủ nguồn để thanh toán và tránh tồn đọng vốn khi kết thúc thời hạn thanh toán hàng năm.

- Kho bạc nhà nước (Trung ương) báo cáo Bộ Tài chính kế hoạch phát hành; kế hoạch chuyển vốn thanh toán.

5.2 - Quyết toán, hạch toán vốn:

- Các chủ đầu tư thực hiện việc quyết toán vốn đầu tư hàng năm theo chế độ hiện hành về vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước nhưng quyết toán riêng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

- Các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh được giao quản lý, thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tổng hợp quyết toán từ các chủ đầu tư, quyết toán riêng vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với Bộ Tài chính (không tổng hợp vào nguồn vốn ngân sách Nhà nước).

- Kho bạc Nhà nước tổ chức hạch toán và theo dõi riêng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, quyết toán hàng năm với cơ quan Tài chính theo quy định.

- Bộ Quốc phòng quyết toán với Bộ Tài chính về nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã thanh toán cho các dự án được giao kiểm soát, thanh toán.

- Việc quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư hoàn thành được thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ quyết toán vốn đầu tư đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước”.

6. Sửa đổi điểm 6(6.2) phần II như sau:

“6.2 - Chế độ báo cáo định kỳ:

- Đối với các chủ đầu tư, các Bộ và các tỉnh: thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước, Thông tư số 05/2007/TT-BKH ngày 9/8/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007.

- Đối với Kho bạc Nhà nước:

+ Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính.

+ Hàng tháng, Kho bạc Nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính tình hình thanh toán chi tiết theo các dự án do địa phương quản lý để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời báo cáo Kho bạc Nhà nước (Trung ương) tình hình thanh toán chi tiết theo các dự án do các Bộ quản lý và tổng mức thanh toán vốn cho các dự án địa phương quản lý.

Kho bạc Nhà nước (Trung ương) báo cáo Bộ Tài chính tình hình thanh toán chi tiết theo các dự án do các Bộ quản lý, tổng mức thanh toán vốn (theo từng tỉnh) cho các dự án địa phương quản lý và tình hình chuyển vốn cho Bộ Quốc phòng.

+ Hàng quý, sáu tháng và cả năm, Kho bạc Nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính tình hình thanh toán chi tiết theo các dự án do địa phương quản lý để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời báo cáo Kho bạc Nhà nước (Trung ương) tình hình thanh toán chi tiết theo các dự án do các Bộ quản lý và chi tiết theo các dự án địa phương quản lý.

Kho bạc Nhà nước (Trung ương) báo cáo Bộ Tài chính tình hình thanh toán chi tiết theo các dự án do các Bộ quản lý và các dự án địa phương quản lý và tình hình chuyển vốn cho Bộ Quốc phòng.

(Theo biểu số 2/TPCP kèm theo Thông tư này)

- Hàng quý, năm hoặc đột xuất, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước”.

7. Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Kho bạc Nhà nước hướng dẫn xử lý các vấn đề có liên quan để thực hiện theo Thông tư này.

Đối với dự án Tái định cư Nhà máy Thủy điện Sơn La, việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư (bao gồm cả những quy định tại Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 không được điều chỉnh tại Thông tư này) thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

 

 KT. BỘ TRƯỞNG
   THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

 

 

 

 

 


 

Bộ (Tỉnh):…

Biểu số 1/TPCP

KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 20…

(Kèm theo công văn số… ngày… tháng… năm 20…)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Tổng mức bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cả giai đoạn (2003-2010)

Đã giải ngân đến 31/12/20…(năm trước năm KH)

Kế hoạch vốn năm 20… (năm KH)

Ghi chú

Số QĐ, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số lũy kế từ KC

Trong đó năm 20…(năm trước năm KH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Các dự án theo ngành/lĩnh vực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Các dự án theo ngành/lĩnh vực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

BỘ TRƯỞNG (Chủ tịch UBND tỉnh)

(Ký tên, đóng dấu)

 

KBNN……….

Biểu số 2/TPCP

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
Đến tháng… năm 20… (quý, năm)
(Kèm theo công văn số… ngày… tháng… năm 20…)

Đ/vị: triệu đồng

STT

Tên dự án

Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ (năm KH)

Giá trị khối lượng hoàn thành

Lũy kế vốn thanh toán

Tỷ lệ vốn thanh toán so với kế hoạch giao

Ghi chú

Tổng số lũy kế từ KC

Riêng năm 20… (năm KH)

Tổng số lũy kế từ KC

Riêng năm 20… (năm KH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

A

Các dự án TW quản lý

 

 

 

 

 

 

 

I

Bộ…

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

II

Bộ…

 

 

 

 

 

 

 

B

Các dự án địa phương quản lý

 

 

 

 

 

 

 

I

Đường xuống xã:

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

II

Thủy lợi:

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Báo cáo tháng:

- KBNN tỉnh gửi Sở Tài chính tỉnh mục B (Các dự án ĐP quản lý);

- KBNN tỉnh gửi KBNN (TW) chi tiết mục A và tổng số ở mục B.

- KBNN (TW) gửi Bộ Tài chính tiết mục A và tổng số ở mục B (từng tỉnh).

2. Báo cáo quý, 6 tháng, năm:

- KBNN tỉnh gửi Sở Tài chính tỉnh mục B (Các dự án ĐP quản lý);

- KBNN tỉnh gửi KBNN (TW) chi tiết tại mục A và chi tiết mục B.

- KBNN (TW) gửi Bộ Tài chính chi tiết mục A và chi tiết mục B (từng tỉnh).

THỦ TRƯỞNG KBNN………..

(Ký tên, đóng dấu)

 

thuộc tính Thông tư 133/2007/TT-BTC

Thông tư 133/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:133/2007/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành:14/11/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Quản lý đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu - Ngày 14/11/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2007/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2007/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Theo đó, đối với dự án thuộc các bộ, ngành quản lý, trên cơ sở đăng ký kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ (TPCP), Bộ Tài chính thẩm tra, có ý kiến gửi các bộ, ngành về dự án không đủ thủ tục đầu tư và không đảm bảo các quy định về điều kiện bố trí vốn. Các bộ, ngành có trách nhiệm phân bổ lại nguồn vốn. Bản đăng ký và đăng ký lại vốn đầu tư của các bộ, ngành được coi là căn cứ để cấp phát thanh toán vốn TPCP… Nếu tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn thanh toán thực tế trong năm của các dự án có thay đổi so với kế hoạch vốn đăng ký đầu năm, các bộ, UBND cấp tỉnh thực hiện điều chỉnh giảm mức vốn của những dự án không có khả năng thực hiện, tăng mức vốn cho dự án có khả năng thực hiện vượt tiến độ. Việc điều chỉnh vốn đảm bảo nguyên tắc không được vượt vốn của từng dự án, không vượt vốn theo ngành và không vượt tổng mức vốn TPCP đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho giai đoạn 2003 - 2010… Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Thông tư133/2007/TT-BTC tại đây

tải Thông tư 133/2007/TT-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi