Quyết định 3563/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức BT

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------------
Số: 3563/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/V CHO PHÉP LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 NÂNG CẤP TUYẾN LUỒNG KÊNH CÁI TRÁP KHU VỰC HẢI PHÒNG THEO HÌNH THỨC BT
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;
n cNghị đinh số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ KHĐT về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;
Căn cứ văn bản số 8345/VPCP-KTN ngày 07/10/2013 của Văn phòng Chính phủ về dự án đầu tư nâng cp tuyến luồng kênh Cái Tráp tại khu vực Hải Phòng;
Căn cứ văn bản số 10940/BGTVT-ĐTCT ngày 15/10/2013 của Bộ GTVT về việc thực hiện dự án đầu tư nâng cấp luồng kênh Cái Tráp tại khu vực Hải Phòng theo hình thức đầu tư BT;
n cứ Quyết định s 2834/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2012 ca Bộ trưởng Bộ GTVT cho phép lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp luồng kênh Cái Tráp;
Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-BGTVT ngày 13/03/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt đề cương, dự toán phí khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cp luồng kênh Cái Tráp;
Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức công - tư do Bộ GTVT quản lý;
Xét Tờ trình số 3790/CHHVN-QLKCHTCB ngày 28/10/2013 của Cục HHVN về việc xin điều chỉnh hình thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp luồng kênh Cái Tráp sang thực hiện theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT).
Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Cho phép Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức BT (Xây dựng- Chuyển giao).
- Địa điểm: Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Chủ đầu tư (giai đoạn chuẩn bị đầu tư): Cục Hàng hải Việt Nam (theo Quyết định số 2384/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2012).
2. Tư vấn lập dự án: Sử dụng tư vấn đã thực hiện lập dự án đầu tư trước đây.
3. Kinh phí thực hiện: vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm.
4. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 11/2013.
5. Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Tư vấn lập dự án tiến hành cập nhật, bổ sung hồ sơ trên cơ sở nghiên cứu đã có (theo Quyết định số 2834/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2012 và Quyết định số 599/QĐ-BGTVT ngày 13/03/2013) và các quy định hiện hành của pháp luật để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức BT, trên nguyên tắc tận dụng toàn bộ các nghiên cứu trước đây để trình duyệt theo quy định; đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả dự án.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Bộ, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục QLXD và CL CTGT; Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Các Bộ: KH&ĐT, TC;
-
Kho bạc NN Trung ương;
- Lưu VT, ĐTCT (06).
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

thuộc tính Quyết định 3563/QĐ-BGTVT

Quyết định 3563/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức BT
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3563/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành:07/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Thông tư 45/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư 45/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng , Đấu thầu-Cạnh tranh

Vui lòng đợi