Quyết định 1448/QĐ-BGTVT điều chỉnh chủ trương Đóng mới tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_______

Số: 1448/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2021

 

                                                              

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án đầu tư Đóng mới 01 tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ

________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ văn bản số 1812/TTg-KTN ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch đóng tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng, hoạt động xa bờ của ngành giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án đổi mới và nâng cao năng lực công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3782/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc cho phép lập dự án đầu tư Đóng mới 01 tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ;

Căn cứ Quyết định số 1347/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đóng mới 01 tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ;

Căn cứ các văn bản của Văn phòng Chính phủ: số 2189/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 3 năm 2017 về việc “sử dụng nguồn phí bảo đảm hàng hải vượt thu để thực hiện một số dự án cấp bách ngành hàng hải”, số 13925/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 12 năm 2017 về việc “danh mục các nhiệm vụ, dự án cấp bách ngành hàng hải”;

Căn cứ văn bản số 613/KTNN-CNII ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước về việc trả lời văn bản số 4984/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ văn bản số 5743/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Tờ trình số 3051/TTr-CHHVN ngày 29 tháng 7 năm 2021 trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đóng mới 01 tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 809/KHĐT ngày 28 tháng 7 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án Đóng mới 01 tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ tại Quyết định số 1347/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải với các nội dung chính như sau:

1. Nguồn vốn: nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

2. Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2023.

3. Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư dự án

Thực hiện theo văn bản số 613/KTNN-CNII ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước và các quy định liên quan của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện các nội dung thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 809/KHĐT ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

2. Ủy quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư Đóng mới 01 tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và trước pháp luật trong quá trình thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư dự án được ủy quyền, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.

Điều 3. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1347/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đóng mới 01 tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;

- Kho bạc NN TW;

- Lưu VT, KHĐT (Thành 03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1448/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án đầu tư Đóng mới 01 tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1448/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!