Quyết định 1404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 1404/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia tại Hoà Lạc

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại công văn số 3132/XD ngày 30 tháng 6 năm 2008 về phương án chủ đầu tư, quản lý Dự án xây dựng Đại học Quốc gia tại Hoà Lạc và ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 1109/BXD-HĐXD ngày 11 tháng 6 năm 2008,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia tại Hoà Lạc nêu tại văn bản số 181/CP-KG ngày 21 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ từ Đại học Quốc gia Hà Nội sang cho Bộ Xây dựng.

Điều 2.

a) Giao Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp, tổ chức thực hiện việc bàn giao chủ đầu tư xây dựng dự án nêu trên trong thời hạn không quá 45 ngày theo đúng quy định hiện hành.

b) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội để xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác bàn giao chủ đầu tư theo Quyết định này.

c) Bộ Xây dựng thống nhất với Đại học Quốc gia Hà Nội về phương thức phối hợp chỉ đạo thực hiện Dự án, việc thành lập Ban Quản lý dự án và các vấn đề liên quan để bảo đảm việc triển khai Dự án đáp ứng các yêu cầu đặt ra đối với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ Xây dựng chủ trì cùng Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan liên quan chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Thiện Nhân

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực