Quyết định 123/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thực hiện các Chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 123/2008/QĐ-TTg NGÀY 08 THÁNG 09 NĂM 2008

VỀ VIỆC HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH

 

 

THỦ TUỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các Chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch được thực hiện trực tiếp từ ngân sách nhà nước và tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Chương trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nội dung hoạt động và dự toán kinh phí chi tiết.

2. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các khoản chi theo chế độ quy định.

3. Các chủ chương trình quản lý, sử dụng kinh phí có hiệu quả và thực hiện hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định.

Giao Bộ Tài chính căn cứ các Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện các chương trình này.

 

Điều 2. Hàng năm, các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp nhu cầu của các cơ quan chủ chương trình, lập dự toán chi cho các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch gửi Bộ Tài chính để tổng hợp kế hoạch dự toán chi ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước đã được phê duyệt, Bộ Tài chính thông báo để các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt chương trình cho các cơ quan chủ chương trình thực hiện phù hợp với dự toán ngân sách nhà nước được giao.

 

Điều 3. Giao các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ chương trình, Bộ Tài chính và cộng đồng doanh nghiệp định kỳ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình quốc gia, các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch để xem xét điều chỉnh, bổ sung các chính sách, cơ chế liên quan nhằm thúc đẩy mạnh và có hiệu quả công tác này.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại quyết định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực