Thông tư 01/BXD-QLN của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện được bán từ các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước cho bên bán nhà

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 01/BXD-QLN NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN GIAO NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THUỘC DIỆN ĐƯỢC BÁN TỪ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, Xà HỘI, CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHO BÊN BÁN NHÀ

 

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ, sau khi xin ý kiến Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện được bán từ các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước cho bên bán nhà như sau:

 

I- NGUYÊN TẮC CHUNG

 

1- Các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước (sau đây gọi là bên giao nhà) hiện đang quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước mà thuộc diện được bán thì phải chuyển giao nhà đó cho bên bán nhà nêu tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 61/CP theo quy định sau đây:

a) Nếu bên giao nhà trực thuộc các cơ quan Trung ương thì việc chuyển giao nhà ở được thực hiện sau khi có văn bản chuyển giao của Bộ, ngành Trung ương (sau đây gọi là Bộ) và văn bản tiếp nhận của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh).

b) Nếu bên giao nhà trực thuộc cơ quan địa phương thì việc chuyển giao nhà ở được thực hiện sau khi có Quyết định chuyển giao của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2- Việc chuyển giao nhà ở phải được thực hiện thông qua biên bản bàn giao giữa 2 bên trên nguyên tắc bàn giao theo đúng hiện trạng về đất ở, nhà ở và người sử dụng nhà đó tại thời điểm bàn giao.

II- THỦ TỤC BÀN GIAO

1- Bên giao nhà lập danh mục nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do đơn vị mình quản lý (phụ lục số 1) và gửi cho cơ quan quản lý quy hoạch tỉnh.

Cơ quan quản lý quy hoạch tỉnh căn cứ quy hoạch các khu vực nhà ở thuộc diện được bán theo Nghị định 61/CP do Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, trả lời bằng văn bản cho bên giao nhà biết nhà nào được bán, nhà nào không được bán (không phụ thuộc vào việc đơn vị có nhà tự quản có các giấy tờ về nhà ở, đất ở hay không).

Trường hợp nhà ở xây dựng trên đất tạm giao, hoặc không có quyết định giao đất, hoặc trên đất được giao để làm trụ sở cơ quan hoặc sản xuất kinh doanh... thì phải xem xét từng trường hợp cụ thể để xác định nhà ở đó có thuộc diện được bán hay không.

2- Căn cứ văn bản trả lời của cơ quan quản lý quy hoạch tỉnh, bên giao nhà lập danh mục nhà ở thuộc diện được bán (phụ lục số 2) và gửi cho cơ quan cấp trên theo trình tự như sau:

a) Nếu bên giao nhà thuộc cơ quan Trung ương thì gửi danh mục nhà ở thuộc diện được bán cho Bộ chủ quan để Bộ chủ quan có văn bản chuyển giao nhà đó cho tỉnh.

b) Nếu bên giao nhà thuộc cơ quan địa phương thì gửi danh mục nhà ở thuộc diện được bán cho Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3- Sau khi nhận được công văn kèm theo Danh mục nhà ở thuộc diện được bán do Bộ gửi, Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm trả lời Bộ bằng văn bản về việc tiếp nhận nhà ở đó.

4- Căn cứ nhà ở thuộc diện được bán do Bộ chuyển giao và do các cơ quan trực thuộc địa phương trình lên. Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định giao cho Sở nhà đất hoặc Sở Xây dựng (nơi không có Sở nhà đất) hoặc Uỷ ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện tổ chức tiếp nhận nhà ở trên từng địa bàn.

5- Sở nhà đất hoặc Sở xây dựng (nơi không có Sở nhà đất) hoặc Uỷ ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện căn cứ Danh mục nhà ở được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm tổ chức tiếp nhận có văn bản giao cho Công ty kinh doanh nhà thực hiện việc tiếp nhận cụ thể. Nơi chưa có Công ty kinh doanh nhà thì Uỷ ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận nhà.

6- Sau khi nhân được Danh mục nhà ở cần phải tiếp nhận, Công ty kinh doanh nhà hoặc Uỷ ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện (sau đây gọi là bên nhận nhà) thoả thuận với bên giao nhà tiến độ bàn giao nhà và tổ chức tiếp nhận theo tiến độ đó trên nguyên tắc bàn giao theo đúng hiện trạng nhà ở, đất ở và người sử dụng nhà đó tại thời điểm bàn giao.

Cụ thể là:

a) Về đất ở: Bên giao nhà bàn giao toàn bộ khu đất ở do đơn vị đó đang quản lý, kèm theo các loại hồ sơ hiện có, như: quyết định giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trích lục thửa đất, biên lai thu thuế, v.v...

Trường hợp không có hồ sơ về đất thì hai bên cắm mốc giới thửa đất và bàn giao theo các mốc giới đó, đồng thời phải ghi rõ lý do không có hồ sơ đất, như: thất lạc hồ sơ, tiếp quản nhà từ chế độ cũ mà không có hồ sơ đất, không có quyết định giao đất, v.v...

Trường hợp nhà ở nằm trong một khu tập thể có nhiều nhà có nhiều đơn vị quản lý, giữa các nhà không có ranh giới đất riêng thì trong biên bản bàn giao ghi là nhà ở trong khu tập thể sử dụng chung khu đất.

b) Về nhà ở: Bàn giao theo từng ngôi nhà (nếu bên giao đang quản lý cả ngôi nhà) hoặc bàn giao theo từng căn hộ (nếu bên giao chỉ quản lý 1 vài căn hộ trong 1 nhà có nhiều căn hộ).

Nhà hoặc căn hộ bàn giao phải kèm theo các hồ sơ hiện có, như: Bản vẽ thiết kế, giấy phép xây dựng, quyết định giao quản lý nhà (đối với nhà tiếp quản từ chế độ cũ), biên bản nhận bàn giao nhà từ đơn vị khác chuyển sang, hồ sơ mua bán nhà (nếu là nhà mua của chủ sở hữu khác), v.v...

Trường hợp không có hồ sơ về nhà ở thì hai bên tiến hành bàn giao trên cơ sở vẽ mặt bằng nhà có trên thửa đất hoặc mặt bằng căn hộ có trong nhà (nếu đơn vị chỉ quản lý một vài văn hộ trong một nhà).

Không tiến hành đo vẽ chi tiết nhà ở khi bàn giao.

Không bàn giao nhà ở do người ở xây dựng thêm (vì đó không phải là nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước), nhưng phải thể hiện phần xây dựng thêm trên mặt bằng để có biện pháp xử lý sau này.

Trường hợp nhà của Nhà nước đã được người thuê cải tạo lại, hoặc phá đi xây dựng nhà mới, thì bên giao nhà phải xác định bằng văn bản tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại thời điểm cải tạo hoặc phá dỡ để bên nhận nhà có cơ sở xác định giá khi bán cho người thuê.

c) Về người sử dụng nhà: Bàn giao danh sách các hộ đang thực tế sử dụng, kể cả có hợp đồng, không có hợp đồng, hoặc hợp đồng mang tên người thuê cũ (nhà hoả hồng), kèm theo toàn bộ hợp đồng thuê nhà, tổng số tiền thuê nhà còn nợ đọng.

Việc bàn giao đất ở, nhà ở kèm theo các hộ đang sử dụng nhà được thực hiện thông qua biên bản bàn giao nhà ở, đất ở (phụ lục số 3).

7- Cùng với việc bàn giao nhà ở, các cơ quan tài chính (cùng cấp) quản lý trực tiếp bên giao nhà hướng dẫn về tài chính với từng trường hợp bàn giao, trong đó phải ghi rõ giá trị nhà ở (hiện đang theo dõi trên sổ sách kế toán của nhà và nguồn kinh phí xây dựng nhà đó) để có cơ sở ghi tăng, giảm vốn tài sản cố định của bên nhận và bên giao nhà.

Không tổ chức xác định giá trị còn lại của nhà ở khi bàn giao nhà.

8- Trong trường hợp bên giao nhà đang quản lý đồng bộ cả một khu tập thể, gồm cả nhà ở, đất ở và hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, thì hai bên tiến hành bàn giao đồng bộ cả khu tập thể đó.

9- Sau khi tiếp nhận nhà ở, bên nhận nhà có trách nhiệm tổ chức bán theo đúng Nghị định 61/CP (đo vẽ nhà ở, đất ở, xác định giá trị còn lại của nhà, tính giá bán nhà, ký kết hợp đồng mua bán, triển khai thực hiện hợp đồng và hướng dẫn người mua làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở). Đối với những căn hộ mà bên thuê không mua thì bên nhận nhà có trách nhiệm tiếp tục quản lý theo đúng Quyết định 118/TTg và 33/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

10- Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện không được bán, nhưng thủ trưởng Bộ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thoả thuận chuyển giao thì tiến hành bàn giao theo Thông tư hướng dẫn này.

 

PHỤ LỤC SỐ 1

DANH MỤC NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

TẠI TỈNH (THÀNH PHỐ) (1)................................
DO (2)....................... TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CHO THUÊ

 

Số TT

Địa chỉ nhà ở (3)

Tầng cao

Ghi chú (4)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

 

... ngày... tháng... năm 199...

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên đóng dấu)

 

Chú thích:

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc TW

(2) Ghi tên bên giao nhà

(Thí dụ: Công ty Xây dựng số 4 - Bộ Xây dựng)

(3) Ghi theo địa chỉ đăng ký tại bưu điện

(Thí dụ: - Nhà D1 khu tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội;

- Nhà số 23 Hai Bà Trưng, quận 3, TP Hồ Chí Minh)

(4) Trong trường hợp đơn vị chỉ quản lý một, vài căn (phòng) trong đó nhiều căn (phòng) của cả nhà, hoặc chỉ quản lý một số căn làm nhà ở, còn lại là nhà chuyên dùng (trụ sở làm việc, nhà kho, cửa hàng, v.v...) thì ở phần ghi chú phải ghi rõ số căn (phòng) mà đơn vị đang tự quản lý

(Thí dụ: - Đơn vị chỉ tự quản lý 30 căn, từ số 1 đến số 30 của căn nhà D1;

- Đơn vị chỉ tự quản lý 3 phòng ở tầng 2 nhà số 23 Hai Bà Trưng)

 

PHỤ LỤC SỐ 2

DANH MỤC NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THUỘC DIỆN ĐƯỢC BÁN TẠI TỈNH (THÀNH PHỐ) (1)................................
DO (2)..................................................
BÀN GIAO SANG (3).......................................

 

Số TT

Địa chỉ nhà ở (4)

Tầng cao

Nguồn gốc
hình thành (5)

Ghi chú (6)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

... ngày... tháng... năm 199...

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên đóng dấu)

 

Chú thích:

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc TW

(2) Ghi tên bên giao nhà

(Thí dụ: Văn phòng Bộ Xây dựng)

(3) Ghi tên bên nhận nhà

(Thí dụ: Công ty kinh doanh nhà số 1 - Sở Nhà đất Hà Nội)

(4) Ghi theo địa chỉ đăng ký tại bưu điện

(Thí dụ: Nhà 12A Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội)

(5) Ghi: Ngân sách Nhà nước đầu tư XD, tiếp quản từ chế độ cũ;

Đơn vị khác chuyển giao, mua của chủ sở hữu khác, v.v...

(Thí dụ: Tiếp quản từ chế độ cũ)

(6) Ghi như phần ghi chú ở phụ lục số 1.

 

PHỤ LỤC SỐ 3

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

..., ngày... tháng... năm 1995

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ Ở, ĐẤT Ở (1)

 

- Bên giao nhà (2)

II- Bên nhận nhà (3)

III- Địa chỉ nhà bàn giao:.......................................

IV- Nội dung bàn giao:

1. Đất ở:

- Tổng diện tích đất ở:................................ m2

- Hồ sơ đất kèm theo (4):.................................

2. Nhà ở:

a- Loại nhà (5)

b- Năm xây dựng:

c- Tầng cao:

d- Nguồn gốc hình thành:

e- Giá trị nhà ở (ghi theo sổ sách kế toán):

f- Nguồn kinh phí xây dựng:

i- Hồ sơ nhà ở, kèm theo (6)

3. Hiện trạng sử dụng:

a. Số hộ sử dụng....................................... hộ

b- Riêng số hộ ở nhà "hoả hồng":....................... hộ

c- Số tiền nhà còn nợ tính đến ngày bàn giao.......... hộ,

tổng số tiền:.................. đồng

(Danh sách các hộ và sơ đồ nhà kèm theo)

Biên bàn này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

Bên nhận nhà Bên giao nhà

Thủ trưởng đơn vị Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên đóng dấu) (Ký tên đóng dấu)

Chú thích:

(1) Mỗi biên bản bàn giao nhà ở, đất ở được lập cho 01 ngôi nhà, hoặc cho một (một số) căn hộ trong một ngôi nhà có nhiều chủ sở hữu hoặc có nhiều đơn vị quản lý khác nhau.

(2) Ghi tên bên giao nhà (3) Ghi tên bên nhận nhà

(4) Ghi các loại giấy tờ về đất ở mà bên giao nhà có.

(5) Ghi các đặc điểm của nhà: cao tầng, thấp tầng, mái bằng, mái ngói, xây gạch, lắp ghép, khung, v.v...

(6) Ghi các loại giấy tờ về nhà ở mà bên giao nhà có.

 

DANH SÁCH CÁC HỘ SỬ DỤNG NHÀ Ở.......................

 

Hợp đồng thuê hoặc Quyết định phân phối nhà

Họ và tên

Quan hệ giữa

Số tiền nhà còn

 

Căn hộ số

Họ và tên người thuê ghi trong hợp đồng hoặc trong QĐ phân phối nhà

Số, ngày tháng

Diện tích (m2 sử dụng)

người đang thực tế sử dụng

người thực tế đang sử dụng với chủ hợp đồng (bố, mẹ, vợ, chồng, con anh em,...)

nợ tính đến ngày bàn giao nhà

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

 

 

 

Ghi chú: Kèm theo danh sách này có sơ đồ nhà, trong đó ghi tên người thuê ứng với từng căn hộ cụ thể.

 

... ngày... tháng... năm 199...

Bên giao nhà

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên đóng dấu)

 

thuộc tính Thông tư 01/BXD-QLN

Thông tư 01/BXD-QLN của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện được bán từ các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước cho bên bán nhà
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:01/BXD-QLNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành:04/03/1996Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 01/BXD-QLN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
------ --
No. 01/BXD-QLN
Ha Noi ,Marchl 04, 1996
 
CIRCULAR
GUIDING THE TRANSFER OF STATE-OWNED DWELLING HOUSES SLATED FOR SALE FROM NON-BUSINESS AGENCIES, THE ARMED FORCES, MASS ORGANIZATIONS, POLITICAL AND SOCIAL ORGANIZATIONS, AND STATE-OWNED ENTERPRISES TO THE HOUSE SELLER ADMINISTRATIVE AND
Pursuant to Item 2, Article 8 of Decree No.61-CP of July 5, 1994 of the Government, after consulting the Central Steering Committee on the Dwelling Houses and Residential Land Policy, the Ministry of Construction gives the following guidance on the transfer of State-owned dwelling houses slated for sale from the administrative and non-business agencies, the armed forces, mass organizations, political and social organizations, and State-owned enterprises to the house seller:
I. THE COMMON PRINCIPLES:
1. The administrative and non-business agencies, the armed forces, mass organizations, political and social organizations, and State-owned enterprises (hereunder referred to as the transferor) which are currently managing the State-owned dwelling houses slated for sale must transfer those houses to the house seller as mentioned in Item 1, Article 8 of Decree No. 61-CP according to the following stipulations:
a/ If the house transferor belongs to a central agency, the transfer of dwelling houses shall be effected after the Ministry or the central branch concerned (hereunder referred to as the Ministry) issues a transfer paper and the People’s Committee of the province or city concerned under the Central Government (hereunder referred to as the province) issues a take-over paper.
b/ If the house transferor belongs to a local agency, the transfer of dwelling houses shall be effected after the Provincial People’s Committee issues a transfer decision.
2. The transfer of dwelling houses shall be
II. THE TRANSFER PROCEDURE:
1. The house transferor shall make a list of the State-owned dwelling houses under its management and send it to the provincial planning management agency.
The provincial planning management agency, pursuant to the planning of residential quarters slated for sale according to Decree No.61-CP and ratified by the Provincial People’s Committee, shall give a written reply to the house transferor specifying which houses can be sold and which houses cannot be sold (no matter whether or not the unit in charge of the houses has the legal papers on these dwelling houses and residential land).
In case dwelling houses are built on the land allotted for temporary use or without a decision on land allotment, or on the land allotted for use as office space, production workshop, or shop, each specific case must be considered to determine whether or not that dwelling house is slated for sale.
2. Basing itself on the written reply from the provincial planning management agency, the house transferor shall make a list of the dwelling houses slated for sale and send it to the agency of superior level according to the following order:
a/ If the house transferor belongs to a central agency, it must send the list of dwelling houses slated for sale to the host Ministry so that the latter can issue a decision to transfer those houses to the province.
b/ If the house transferor belongs to a local agency, it must send the list of dwelling houses slated for sale to the Provincial People’s Committee.
3. After receiving the official dispatch enclosed with the list of dwelling houses slated for sale from the Ministry, the Provincial People’s Committee shall have to give a written reply to the Ministry on the take-over of those dwelling houses.
4. Considering the dwelling houses slated for sale which are transferred by the Ministry and reported by the local agencies concerned, the Provincial People’s Committee shall issue a decision assigning the Housing and Land Service or the Construction Service (where there is no Housing and Land Service) or the Municipal People’s Committee belonging to the province, provincial capital, precinct or district to take over the dwelling houses in their locality.
5. The Housing and Land Service or the Construction Service (where there is no Housing and Land Service) or the Municipal People’s Committee belonging to the province, provincial capital, precinct or district, considering the list of dwelling houses which it is assigned by the Provincial People’s Committee to take over, shall send a transfer document to the Real Estate Company to organize the take-over. Where there is no Real Estate Company, the Municipal People’s Committee belonging to the province, provincial capital, precinct or district shall directly take over the houses.
6. After receiving the list of dwelling houses which it should take over, the Real Estate Company or the Municipal People’s Committee belonging to the province, provincial capital, precinct or district (hereunder referred to as the house recipient) shall reach agreement with the house transferor on the schedule of transferring the houses and organize the take-over as scheduled on the principle of transferring the dwelling houses, residential land and house users as they are at the time of transfer.
More specifically:
a/ On residential land: The house transferor shall transfer all the lot of residential land under its management together with the existing dossier including a decision on land allotment, a certificate on the right to use the land, a map of the land lot, receipts on land tax payment...
In case there is no dossier on the land, the two sides shall put up landmarks on the lot of land and transfer it according to these landmarks. At the same time, they must write down clearly the reason why there is no land dossier, say, the dossier has been lost, the house has been taken over from the old regime without any land dossier, there is no decision on land allotment, etc.
In case a dwelling house is located in a residential quarter where houses are managed by different units and there are no boundaries separating the houses, it should be written on the paper on house transfer that the dwelling house is located in a residential quarter on a common plot of land.
shall be transferred separately (if the house transferor is managing the whole house), or each apartment shall be transferred (if the house transferor manages only some apartments in a multi-apartment building).
A house or apartment must be transferred together with its existing dossier, including: a blue print, a construction permit, a decision on the transfer of the house (concerning those houses taken over from the old regime), the minutes on the take-over of the house from another unit, a dossier on the buying of the house (if it was bought from another owner), etc.
If no dossier of the dwelling house is available, then the two sides shall transfer it on the basis of drawing the floor space of the house on the lot of land, or of the floor space of the apartment in the building (if the unit concerned manages only a few apartments in a building).
No detailed measurement and drawing of the dwelling house shall be made for the transfer.
No extension of the dwelling house built by the house user shall be transferred (because it does not belong to the State), but the extension must be shown on the floor space for subsequent solution.
If a State-owned house was upgraded, or demolished and rebuilt by the tenant, the house transferor must certify in writing the remaining value of the State-owned house at the time of upgrading or demolition, so that the house recipient can fix the price of the house when it sells to the tenant.
c/ On the house users: They must hand over a list of the households that are really occupying the , regardless of whether they have signed or have not signed a lease contract, or they have a lease contract that bears the name of a former tenant (a house sublet), together with all the contracts on house lease and an account of total house rent arrears.
The transfer of residential land and dwelling houses together with a list of households using them shall be
7. Together with the transfer of dwelling houses, the financial institutions (of the same level) in charge of the house transferor shall give financial guidance to each case of house transfer which must clearly register the value of the dwelling house (which is recorded in the accounting book of the house and the source of funds used to build that house) as a basis for recording an increase or decrease in the capital of fixed property of the house recipient and the house transferor.
No evaluation of the remaining value of the dwelling house shall be made during the transfer of the house.
8. In case the house transferor is fully managing a whole residential quarter including dwelling houses, residential land and the infrastructure system, the two sides shall fully transfer the whole residential quarter.
9. After receiving the dwelling house, the house recipient shall have to sell it in accordance with Decree No.61-CP (by measuring and drawing the dwelling house and residential land, evaluating the remaining value of the house, fixing a selling price of the house, signing a contract on the sale of the house, implementing the contract, and guiding the buyer in applying for a certificate of dwelling house ownership and residential land use). With regard to those apartments whose tenants do not buy them, the house recipient shall continue to manage those apartments in compliance with Decisions No.118-TTg and No.33-TTg issued by the Prime Minister.
10. With regard to those State-owned dwelling houses which are classified as not for sale, but which the Minister concerned and the President of the Provincial People’s Committee have agreed to transfer, these houses shall be transferred in accordance with this Circular.
In the process of transferring the dwelling houses, if the sides concerned have any problem, they should inform it to the Ministry of Construction for settlement directions.
 

 
FOR THE MINISTER OF CONSTRUCTION]
VICE-MINISTER
Nguyen Manh Kiem

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 01/BXD-QLN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi