Quyết định 436-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 436-TTG NGàY 18-8-1994

Về VIệC BAN HàNH QUY CHế LàM VIệC CủA BAN CHỉ đạO

TRUNG ươNG Về CHíNH SáCH NHà ở Và đấT ở

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Chỉ thị số 346-TTg ngày 5-7-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và mua bán và kinh doanh nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 347-TTg ngày 5-7-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở;

Căn cứ kết luận tại biên bản cuộc họp ngày 28 tháng 7 năm 1994 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở,

 

QUYếT địNH:

 

Điều 1

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở.

 

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 

Điều 3

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY CHế

LàM VIệC CủA BAN CHỉ đạO TRUNG ươNG

Về CHíNH SáCH NHà ở Và đấT ở

(Ban hành kèm theo Quyết định số 436-Ttg ngày 18-8-1994
của Thủ tướng Chính phủ)

 

I- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo Trung ương
về chính sách nhà ở và đất ở (sau đây gọi tắt là
Ban chỉ đạo Trung ương)

 

1- Ban Chỉ đao Trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ nghiên cứu và soạn thảo các chủ trương, chính sách về nhà ở và đất ở, đồng thời chỉ đạo thống nhất triển khai các chủ trương, chính sách trên phạm vi cả nước; định kỳ tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm các kết quả đạt được và đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của đất nước trong từng thời kỳ.

2- Ban Chỉ đạo Trung ương có quyền:

a) Triệu tập hội nghị các địa phương, các Bộ, ngành Trung ương để quán triệt chủ trương và chính sách về nhà ở và đất ở của Nhà nước;

b) Yêu cầu các địa phương, các Bộ, ngành cung cấp các số liệu, báo cáo về các vấn đề có liên quan phục vụ cho việc xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở, đất ở của Nhà nước;

c) Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về nhà ở, đất ở của Nhà nước tại các địa phương, các Bộ, ngành;

d) Đình chỉ việc thi hành các văn bản do các địa phương, Bộ, ngành ban hành trái với chế độ, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực nhà ở, đất ở và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có biện pháp xử lý.

 

II- Chế độ làm việc

 

1- Ban Chỉ đạo Trung ương là cơ quan tư vấn của Chính phủ về chính sách nhà ở và đất ở, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao.

2- Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao.

3- Trưởng ban điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và có quyền:

- Triệu tập họp Ban Chỉ đạo Trung ương để bàn về các nội dung có liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

- Thông qua các kế hoạch và tiến độ của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở và đất ở trên phạm vi cả nước và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch và tiến độ đó; hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai kế hoạch thành lập và xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo địa phương.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và đôn đốc kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao.

- Thành lập Tổ thường trực để giúp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Mời các chuyên gia giỏi trong lĩnh quản lý nhà, đất làm cố vấn giúp việc Ban Chỉ đạo.

- Cử các tổ chuyên viên công tác thường xuyên tại các địa bàn trọng điểm: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng để đôn đốc, nắm tình hình, phát hiện các vấn đề nảy sinh để báo cáo Ban Chỉ đạo giải quyết.

- Yêu cầu các Uỷ viên Ban Chỉ đạo báo cáo công tác và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

4- Phó Trưởng ban là người giúp việc của Trưởng ban trực tiếp điều hành chương trình, kế hoạch của Ban, hoạt động của bộ phận thường trực và tổ chuyên viên. Thay mặt Trưởng ban chủ trì hoạt động của Ban Chỉ đạo trong trường hợp Trưởng ban đi vắng.

5- Các Uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện phần công việc do Trưởng ban giao và thường xuyên báo cáo kết quả công tác với Trưởng ban. Đối với những vấn đề chưa quy định trong chính sách cần kịp thời báo cáo Trưởng ban hoặc đưa ra Hội nghị Ban Chỉ đạo để xin ý kiến giải quyết.

6- Tổ thường trực của Ban Chỉ đạo trực tiếp triển khai các công việc do Trưởng ban và Phó ban thường trực phân công. Kịp thời theo dõi sơ kết, đúc kết tình hình và kinh nghiệm thực hiện ở các địa phương để giúp Ban Chỉ đạo có sự hướng dẫn chỉ đạo thống nhất trong cả nước.

7- Cố vấn Ban Chỉ đạo hoạt động theo yêu cầu và uỷ nhiệm trực tiếp của Trưởng ban.

III- Chế độ tài chính và trang thiết bị

 

1- Kế hoạch chi của Ban Chỉ đạo Trung ương lập theo dự toán do Trưởng ban duyệt trong tổng số kinh phí được Bộ Tài chính cấp gồm:

a) Chi hoàn thiện trụ sở và trang thiết bị làm việc cho Ban Chỉ đạo và tổ chuyên viên;

b) Chi nghiên cứu và soạn thảo các văn bản;

c) Chi các Hội nghị quán triệt và lớp tập huấn nghiệp vụ cho Bộ, ngành và các địa phương;

d) Chi tổ chức chỉ đạo triển khai tại các địa phương;

e) Chi tổng kết, báo cáo;

g) Chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu;

h) Chi khác.

2- Trên cơ sở kinh phí được cấp, hàng năm Bộ Tài chính cấp vào tài khoản của Cục Quản lý nhà qua Bộ Xây dựng và thực hiện quyết toán với Bộ Tài chính theo dự toán đã được Trưởng ban phê duyệt.

3- Toàn bộ trang thiết bị cấp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo được hạch toán là tài sản của Cục Quản lý nhà - Bộ Xây dựng và phải được quản lý, sử dụng theo chế độ tài sản hiện hành.

 

 

 

IV- Chế độ báo cáo thống kê và tổng kết

 

1- Trên cơ sở các báo cáo do các Bộ, ngành và các địa phương định kỳ nộp về Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở, đất ở trên phạm vi cả nước để trình Ban Chỉ đạo xem xét và thông qua trước khi trình báo cáo Chính phủ.

2- Hàng tháng Ban Chỉ đạo họp để kiểm điểm rút kinh nghiệm kết quả công tác và lập kế hoạch tháng tiếp theo, đề ra các biện pháp cụ thể nhằm chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt các chính sách về nhà ở, đất ở.

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực