Chỉ thị 32/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 32/2007/CT-TTg  NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2007

TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2002/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

 

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 12) đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thống nhất quản lý nhà nước và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ. Trong những năm qua, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định. Công tác quản lý nhà nước và chất lượng đo đạc và bản đồ đã được nâng cao rõ rệt; hoạt động đo đạc và bản đồ ngày càng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các tư liệu đo đạc và bản đồ nhằm phục vụ yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về lãnh thổ, đất đai, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, hoạt động kinh tế - xã hội, bảo vệ đất nước và các mục tiêu quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học về trái đất; trình độ khoa học công nghệ về đo đạc và bản đồ đã đạt mức tiên tiến của khu vực và tiếp cận với trình độ chung của thế giới.

 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị định số 12 còn một số hạn chế, tồn tại như: sự phối hợp giữa các ngành, các cấp ở Trung ương và địa phương còn chưa đồng bộ; chưa ban hành Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ, chưa xây dựng quy hoạch phát triển công tác đo đạc và bản đồ của cả nước và từng địa phương dẫn đến kế hoạch nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ còn chồng chéo, gây lãng phí ngân sách nhà nước; xây dựng và ban hành các quy định về chuẩn thông tin địa lý quốc gia còn chậm dẫn đến việc chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng và thông tin đo đạc bản đồ còn hạn chế, bất cập; phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ chưa đồng bộ giữa Trung ương và địa phương, giữa Bộ quản lý ngành và các Bộ, ngành khác.

 

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thi hành Nghị định và chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Tổ chức tổng kết trong phạm vi cả nước kết quả 06 năm (2002 - 2007) thực hiện Nghị định số 12 của Chính phủ với các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ:

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, xây dựng cơ chế, chính sách, kết quả thi hành, thanh tra, kiểm tra;

- Công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu, dự án trọng điểm về đo đạc và bản đồ;

- Công tác triển khai các nhiệm vụ về hoạt động đo đạc và bản đồ, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị định số 12, Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ, Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg  ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN-2000, Quyết định số 212/2003/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (phần Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ) tại các Bộ, ngành và địa phương;

- Công tác tổ chức triển khai và hiệu quả sử dụng các dự án về đo đạc và bản đồ tại các địa phương. Phân tích, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân cụ thể và rút ra những kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành của các Bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ;

b) Đánh giá ưu điểm, chỉ rõ khó khăn, vướng mắc và các điểm bất cập làm hạn chế kết quả thi hành các Nghị định và Quyết định nói trên, từ đó kiến nghị các nội dung sửa đổi, bổ sung làm cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết, đánh giá trong phạm vi cả nước về kết quả thi hành các Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan ở địa phương để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết, đánh giá tại địa phương về kết quả 06 năm thi hành Nghị định số 12;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan có liên quan tiến hành việc nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ để Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2010.

3. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc tổng kết theo nội dung tại mục 1 của Chỉ thị này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tổng kết, đồng thời gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 3 năm 2008.

4. Kinh phí chi cho công tác tổng kết thực hiện Nghị định số 12 được bố trí trong dự toán chi ngân sách được phân bổ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp kết quả tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2008. 

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu có vướng mắc các Bộ, ngành, địa phương kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý./.

 

   THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

Quyết định 2179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Quyết định 2179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Đất đai-Nhà ở, Tư pháp-Hộ tịch

×
×
×
Vui lòng đợi