Quyết định 3037/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý công văn đi/đến cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------
Số: 3037/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN ĐI/ĐẾN CHO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
--------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BTP ngày 18 tháng 04 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm 2014 của Cục Công nghệ thông tin;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý công văn đi/đến cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng,Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI, ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN ĐI/ĐẾN CHO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3037/QĐ-BTP ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tư pháp)
 
I. MỤC ĐÍCH
Triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý công văn đi/đến cho Cục Thi hành án dân sự tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý công văn đi/đến, góp phần giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy tại các Cục Thi hành án dân sự cũng như góp phần làm cho việc trao đổi văn bản giữa hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự được nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, tiết kiệm chi phí.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI, ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHẦN MỀM
1. Tập huấn sử dụng Phần mềm
1.1. Thời gian, địa điểm tập huấn
- Thời gian: Ngày 21/11/2014, tổ chức một đợt chia thành 4 lớp, mỗi lớp ½ ngày, sáng 02 lớp, chiều 02 lớp.
- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
1.2. Hình thức tập huấn:Tập trung, thực hành trực tiếp trên máy tính, 01 học viên/01 máy tính.
1.3. Nội dung tập huấn
- Giới thiệu quy trình nghiệp vụ;
- Giới thiệu tổng quan về phần mềm (các chức năng chính);
- Đào tạo modul tiếp nhận văn bản đến;
- Đào tạo module phát hành văn bản đi;
- Hướng dẫn sử dụng chữ ký số;
- Trao đổi và giải đáp thắc mắc.
1.4. Đối tượng tập huấn
Chánh Văn phòng và cán bộ làm công tác văn thư của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng số học viên tham gia đợt tập huấn là 128 học viên.
1.5. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí cho các lớp tập huấn được bố trí từ dự toán ngân sách năm 2014 của Bộ Tư pháp cấp cho Cục Công nghệ thông tin để tổ chức tập huấn theo quy định hiện hành;
- Kinh phí cho cán bộ tham gia lớp tập huấn do đơn vị cử cán bộ tham gia lớp tập huấn chi trả theo quy định hiện hành.
1.6. Tổ chức thực hiện
a) Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin
- Tổ chức tập huấn sử dụng cho các đối tượng tham dự;
- Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm, bố trí giảng viên và cán bộ trợ giảng cho mỗi lớp học;
- Phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự:
+ Quản lý lớp học;
+ Đánh giá, tổng kết báo cáo Lãnh đạo Bộ về đợt tập huấn.
b) Trách nhiệm của Tổng Cục Thi hành án dân sự
- Triệu tập các đối tượng tham gia tập huấn theo kế hoạch được phê duyệt;
- Quản lý lớp học, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong quá trình tập huấn;
- Đánh giá, tổng kết báo cáo Lãnh đạo Bộ về đợt tập huấn.
c) Trách nhiệm của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sắp xếp, cử cán bộ tham gia tập huấn;
- Đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý công văn đi/đến tại đơn vị.
1.7. Yêu cầu đạt được sau tập huấn:
Cán bộ tham dự lớp tập huấn phải nắm được các nội dung hướng dẫn và sử dụng thành thạo phần mềm, ứng dụng hiệu quả trong công việc quản lý văn bản tại đơn vị công tác.
2. Triển khai, đưa vào sử dụng Phần mềm
1.1. Thời gian triển khai:ngay sau khi lớp tập huấn kết thúc.
1.2. Tổ chức thực hiện
a) Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin
- Cài đặt phần mềm tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Bộ Tư pháp;
- Đảm bảo hạ tầng, an toàn thông tin, dữ liệu và đảm bảo phần mềm hoạt động tốt đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong quá trình sử dụng phần mềm;
- Hỗ trợ kỹ thuật Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình sử dụng;
- Tiếp nhận phản hồi, chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm đáp yêu cầu của Cục Thi hành án dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo quy định của công tác quản lý công văn đi/đến.
b) Trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự
- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin thực hiện các công việc được phân công theo kế hoạch;
- Chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng phần mềm ngay sau khi kết thúc tập huấn;
- Kiểm tra, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình sử dụng phần mềm, đảm bảo các văn bản đi/đến của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được nhập vào phần mềm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời và chính xác.
c) Trách nhiệm của Cục Thi hành án dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cập nhật văn bản đi/đến ngay sau khi kết thúc đợt tập huấn sử dụng phần mềm;
- Sử dụng phần mềm trong công tác quản lý văn bản đi/đến hàng ngày của đơn vị;
- Phản hồi các ý kiến cho Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin để kịp thời hỗ trợ trong quá trình sử dụng.
 
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 3037/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý công văn đi/đến cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3037/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 12/11/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Dân sự
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!