Quyết định 85/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 85/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - VINACOMIN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;
Xét đề nghị của Bộ Công Thương,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin với những nội dung chính sau đây:
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:
- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
- Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần.
- Tên rút gọn: Tổng công ty Điện lực - TKV.
- Tên giao dịch quốc tế: Vinacomin - Power Holding Corporation.
- Địa chỉ: Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.35161605, Fax: 04.35161610
- Email: vp@vinacominpower.vn
2. Tổng công ty Điện lực - Vinacomin sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Điện lực - Vinacomin đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
3. Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng thời phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:
a) Vốn điều lệ: 6.800.000.000.000 đồng (Sáu nghìn tám trăm tỷ đồng).
b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:
Tổng số cổ phần: 680.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:
- Cổ phần nhà nước: 442.000.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ.
- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 930.900 cổ phần, chiếm 0,14% vốn điều lệ.
- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 677.140 cổ phần, chiếm 0,10% vốn điều lệ.
- Cổ phần bán đấu giá công khai: 236.391.960 cổ phần, chiếm 34,76% vốn điều lệ.
5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng, quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.
6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
7. Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.
8. Phương án sắp xếp lao động: Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 1.522 người, tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần là 1.522 người.
9. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Công Thương chỉ đạo Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực - Vinacomin theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Bộ Công Thương:
Chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 5, Khoản 9 Điều 1 Quyết định này; xử lý những tồn tại tài chính của dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn và dự án nhà máy nhiệt điện Sơn Động liên quan đến các nhà thầu nước ngoài như kiến nghị tại văn bản số 10506/TTr-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin; công bố đầy đủ thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa và thực hiện chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng lộ trình giảm tỷ lệ phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo quy định tại Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.
2. Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc xử lý những tồn tại về tài chính; việc quản lý và sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực - Vinacomin.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo và hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
4. Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:
- Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
- Thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 5, Khoản 6, Khoản 9 Điều 1 Quyết định này.
5. Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực - Vinacomin:
- Thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 7 Điều 1 Quyết định này.
- Chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Điện lực - Vinacomin cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực - Vinacomin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
 

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực - Vinacomin;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).XH
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi