Quyết định 78/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 78/2013/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VÀ LỘ TRÌNH PHƯƠNG TIỆN,
THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG PHẢI LOẠI BỎ VÀ CÁC TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆU SUẤT THẤP KHÔNG ĐƯỢC XÂY DỰNG MỚI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới,
 
 
Điều 1. Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới gồm:
1. Nhóm thiết bị gia dụng: Đèn huỳnh quang dạng ống, đèn huỳnh quang compact, balat (chấn lưu) điện từ và điện tử dùng cho đèn huỳnh quang, tủ lạnh, máy giặt gia dụng, nồi cơm điện, quạt điện, bình đun nước nóng có dự trữ.
2. Nhóm thiết bị công nghiệp: Máy biến áp phân phối, động cơ điện, lò hơi trong các xí nghiệp công nghiệp.
3. Các tổ máy phát điện bằng than, khí trong các nhà máy nhiệt điện.
Điều 2. Không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu:
1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng:
Hiệu suất năng lượng không thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) như sau:

a) Bóng đèn huỳnh quang compact:
TCVN 7896:2008;
b) Bóng đèn huỳnh quang dạng ống:
TCVN 8249:2009;
c) Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang:
TCVN 7897:2008;
d) Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang:
TCVN 8248:2009;
đ) Tủ lạnh:
TCVN 7828:2013;
e) Máy giặt gia dụng:
TCVN 8526:2010;
g) Nồi cơm điện:
TCVN 8252:2009;
h) Quạt điện:
TCVN 7826:2007;
i) Bình đun nước nóng có dự trữ:
TCVN 7898:2009.

 
2. Đối với nhóm thiết bị công nghiệp:
Hiệu suất năng lượng không thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) như sau:

a) Máy biến áp phân phối:
TCVN 8525:2010;
b) Động cơ điện:
TCVN 7450-1:2005;
c) Lò hơi trong các xí nghiệp công nghiệp:
TCVN 8630:2010.

 
Điều 3. Không được phép xây dựng mới tổ máy phát điện bằng than, khí công nghệ lạc hậu, có hiệu suất tại thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất tối thiểu được quy định như sau:
1. Đối với các tổ máy phát điện bằng than, hiệu suất thô theo nhiệt trị thấp tại công suất định mức của tổ máy, quy về điều kiện nhiệt độ nước làm mát đầu vào 28°C và nhiệt độ môi trường 30°C, phải không thấp hơn giá trị sau:
- Tổ máy có công suất định mức ≥ 50MW và < 150MW: 34%
- Tổ máy có công suất định mức ≥ 150MW và < 300MW: 38%
- Tổ máy có công suất định mức ≥ 300MW và < 600MW: 39%
- Tổ máy có công suất định mức ≥ 600MW và < 800MW: 41%
- Tổ máy có công suất định mức ≥ 800MW: 43%
2. Đối với các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình đơn, hiệu suất tổ tua-bin khí (điều kiện ISO) không thấp hơn:
- Tổ máy có công suất định mức ≥ 100MW và < 150MW: 33%
- Tổ máy có công suất định mức ≥ 150MW và < 200MW: 34%
- Tổ máy có công suất định mức ≥ 200MW và < 300MW: 37%
- Tổ máy có công suất định mức ≥ 300MW: 39%
3. Đối với các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình kết hợp, hiệu suất của cụm tua-bin khí chu trình kết hợp (điều kiện ISO) theo công suất đơn vị của tổ tua-bin khí đơn, không thấp hơn:
- Tổ máy có công suất định mức ≥ 100MW và < 150MW: 49,5%
- Tổ máy có công suất định mức ≥ 150MW và < 200MW: 51,0%
- Tổ máy có công suất định mức ≥ 200MW và < 300MW: 55,5%
- Tổ máy có công suất định mức ≥ 300MW: 58,5%
Điều 4. Nghiêm cấm nhập thiết bị cũ, lạc hậu đối với các nhà máy điện có công suất tổ máy nằm ngoài quy định tại Điều 3 Quyết định này; việc cấp phép xây dựng đối với các nhà máy điện này sẽ do các cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt theo từng dự án cụ thể.
Điều 5. Lộ trình thực hiện
1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp:
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.
2. Kể từ sau ngày Quyết định này có hiệu lực, không được phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy nhiệt điện phát điện bằng than, khí đốt có hiệu suất thấp hơn hiệu suất tối thiểu quy định tại Điều 3 Quyết định này.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Khoa học và Công nghệ:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này;
b) Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi Danh mục các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.
2. Bộ Công Thương:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định tại Quyết định này;
b) Chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ thực hiện xây dựng, triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định tại Quyết định này.
3. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào phạm vi, thẩm quyền quản lý, chủ trì thực hiện việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp thuộc Danh mục không được xây dựng mới.
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.
Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Quyết định 78/2013/QĐ-TTg

Quyết định 78/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 78/2013/QĐ-TTg Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/12/2013 Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp , Điện lực
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 01/01/2015, cấm nhập khẩu thiết bị điện có hiệu suất năng lượng thấp

Không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu từ ngày 01/01/2015 là nội dung quy định tại Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.
Trong đó, hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với bóng đèn huỳnh quang compact được quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7896:2008; đối với tủ lạnh là TCVN 7828:2013; đối với máy giặt gia dụng là TCVN 8526:2010; đối với quạt điện là TCVN 7826:2007; đối với động cơ điện là TCVN 7450-1:2005 và hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với máy biến áp phân phối được quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8525:2010...
Tương tự, các tổ máy phát điện bằng than, khí công nghệ lạc hậu, có hiệu suất tại thời điểm đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất tối thiểu không được phép xây dựng mới theo quy định tại Thông tư này bao gồm: Tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình đơn và có hiệu suất tổ tua-bin khí thấp hơn 33% đối với tổ máy có công suất định mức ≥ 100 MW và < 150 MW; thấp hơn 34% đối với tổ máy có công suất định mức ≥ 150 MW và < 200 MW hoặc thấp hơn 39% đối với tổ máy có công suất định mức ≥ 300 MW và tổ máy phát điện bằng than, hiệu suất thô theo nhiệt trị thấp tại công suất định mức của máy (quy về điều kiện nhiệt độ nước làm mát đầu vào 280C và nhiệt độ môi trường 300C) thấp hơn 43% đối với tổ máy có công suất định mức ≥ 800 MW...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2014.

Xem chi tiết Quyết định 78/2013/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE PRIME MINISTER
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
----------------
No.: 78/2013/QD-TTg
Hanoi, December 25, 2013
 
DECISION
PROMULGATING THE LIST OF ENERGY CONSUMPTION VEHICLES, EQUIPMENT FOR DISPOSAL AND BAN ON CONSTRUCTION OF LOW-EFFICIENCY POWER PLANTS
Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;
Pursuant to the Law on effective and economical use of energy dated June 28, 2010;
Pursuant to the Prime Minister’s Decree No. 21/2011/ND-CP dated March 29, 2011 detailing the implementation of the Law on effective and economical use of energy;
At the proposal of the Minister of Science and Technology;
The Prime Minister promulgates the Decision on the list of low-efficiency energy consumption vehicles, equipment for disposal and ban on the construction of low-efficiency power plants
Article 1. The list of low-efficiency energy consumption vehicles, equipment for disposal and ban on construction of low-efficiency power plants comprise:
1. Household appliances: fluorescent lamps (tube type), compact fluorescent lamps, magnetic and electronic ballasts in fluorescent lamps, refrigerators, washing machines, rice cookers, electric fans and storage water heaters.
2. Industrial equipment: distribution transformers, electric motors, and boilers used in industrial factories
3. Coal-fired, gas-fired power plants in thermo-electric plants.
Article 2. Ban on import and manufacture of equipment with energy efficiency being lower than Minimum Energy Performance Standards (MEPS):
1. Household appliances:
Energy efficiency should not be lower than MEPS as defined in Vietnam’s Standards as follows:

a) Compact fluorescent lamps:
TCVN 7896:2008;
a) Fluorescent lamps (tube type):
TCVN 8249:2009;
a) Electronic ballasts in fluorescent lamps:
TCVN 7897:2008;
a) Magnetic ballasts in fluorescent lamps:
TCVN 8248:2009;
dd) Refrigerators:
TCVN 7828:2013;
e) Washing machines:
TCVN 8526:2010;
g) Rice cookers:
TCVN 8252:2009;
h) Electric fans:
TCVN 7826:2007;
i) Storage water heaters:
TCVN 7898:2009;

2. Industrial equipment:
Energy efficiency should not be lower than MEPS as defined in Vietnam’s Standards as follows:

a) Distribution transformers:
TCVN 8525:2010;
g) Electric motors:
TCVN 7450-1:2005;
e) Boilers used in industrial factories:
 
TCVN 8630:2010;
Article 3. Ban on the construction of coal-fired, gas-fired power plants with obsolete technology and energy efficiency at the date of initial operation being lower than MEPS as follows:

 

Click download to see the full text

The Appendices are not translated.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 78/2013/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi