Quyết định 1114/QĐ-BCT 2019 về kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 1114/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 648/QĐ-BCT NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN VÀ QUY ĐỊNH GIÁ BÁN ĐIỆN

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

Căn cứ Thông tư s16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện;

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập 03 Đoàn kiểm tra để kiểm tra về tình hình thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

1. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

- Công tác kinh doanh dịch vụ, giải đáp thc mc của khách hàng sử dụng điện trong thời gian qua.

- Tình hình thực hiện công tác tuyên truyền về giá điện và sử dụng điện cho khách hàng sử dụng điện.

2. Đối tượng được kiểm tra: Các Tổng công ty Điện lực và một số khách hàng sử dụng điện.

3. Thời gian kiểm tra:Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 5 năm 2019.

Điều 2. Thành lập 03 Đoàn kiểm tra theo thành phần tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và quy định tại Quyết định số 1412/QĐ-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế về xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các thành viên có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượn
g;
- Cổng T
TĐT;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 648/QĐ-BCT NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN VÀ QUY ĐỊNH GIÁ BÁN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-BCT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

STT

Thành phần

Nhiệm v

1

Lãnh đo Cục Điều tiết đin lc

Trưởng đoàn

2

Đi din B Tài Chính

Thành viên

3

Đại diện Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam

Thành viên

4

Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành viên

5

Đại diện Ủy ban Kinh tế Quốc hội

Thành viên

6

Đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Thành viên

7

Đại diện Tập Đoàn điện lực Việt Nam

Thành viên

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1114/QĐ-BCT

Quyết định 1114/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1114/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:02/05/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Thương mại-Quảng cáo , Điện lực
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Công Thương thành lập 03 Đoàn kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1114/QĐ-BCT về việc kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện ngày 02/05/2019.

Theo đó, thành lập 03 Đoàn kiểm tra để kiểm tra về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện với đối tượng là các Tổng công ty Điện lực và một số khách hàng sử dụng điện. Thời gian kiểm tra từ ngày 08 đến ngày 10/05/2019.

Cụ thể, Đoàn sẽ kiểm tra công tác kinh doanh dịch vụ, giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng điện trong thời gian qua; tình hình thực hiện công tác tuyên truyền về giá điện và sử dụng điện cho khách hàng sử dụng điện.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực làm trưởng đoàn và 06 thành viên là đại diện Bộ Tài chính, Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản này dẫn chiếu đến Quyết định 1412/QĐ-BCT, Quyết định 648/QĐ-BCT.

Xem chi tiết Quyết định1114/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi