Quyết định 787/QĐ-TTg 2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch khai thác tài nguyên vùng bờ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 787/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 20/TTr-BTNMT ngày 28 tháng 4 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nhiệm vụ của Hội đồng: Tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật về quy hoạch liên quan đến việc thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Thành phần Hội đồng: Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; thành viên Hội đồng bao gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và các chuyên gia về quy hoạch, biển, hải đảo (Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo).

3. Cơ quan thường trực Hội đồng: Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.

Cơ quan thường trực của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Quy hoạch.

4. Hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Quy hoạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và các ông (bà) có tên trong Danh sách thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2).

THỦ TƯỚNG




Phạm Minh Chính

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
(Kèm theo Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

 

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

4. TS. Phạm Khôi Nguyên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên phản biện;

5. GS. TS. Mai Trọng Nhuận, Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (2007 - 2012), Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách biến đổi khí hậu, Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu - Ủy viên phản biện;

6. PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam - Ủy viên phản biện;

7. TS. Ngô Trung Hải, Nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam - Ủy viên phản biện;

8. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

10. Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên;

11. Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang - Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa - Ủy viên;

16. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng - Ủy viên;

17. Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh - Ủy viên;

18. PGS. TS. Trần Đức Thạnh, nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Ủy viên;

19. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng - Ủy viên;

20. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;

21. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao - Ủy viên;

22. Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải - Ủy viên;

23. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

24. Lãnh đạo Bộ Tư pháp - Ủy viên;

25. Lãnh đạo Bộ Xây dựng - Ủy viên;

26. Lãnh đạo Bộ Y tế - Ủy viên;

27. Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

28. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

29. Lãnh đạo Bộ Công Thương - Ủy viên;

30. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Ủy viên;

31. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An - Ủy viên;

32. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng - Ủy viên;

33. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi