Quyết định 5496/QĐ-BYT 2021 phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

______

Số: 5496/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế

_______

BỘ TRƯỞNG BỘ Y T

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác của các Lãnh đạo Bộ Y tế:

1. Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, chỉ đạo, điều hành chung tất cả mọi mặt hoạt động và công tác của Bộ Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế theo quy định của Hiến pháp và của Luật Tổ chức Chính phủ; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề có tính chất chiến lược trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành y tế.

2. Bộ trưởng phân công các Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên hàng ngày theo các lĩnh vực công tác của Bộ Y tế, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế theo quy định tại các Luật chuyên ngành, Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

3. Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, Bộ trưởng sẽ phân công một Thứ trưởng chịu trách nhiệm chính để chỉ đạo các đơn vị giải quyết vấn đề. Trước khi quyết định phương án giải quyết, Thứ trưởng chịu trách nhiệm chính cần tham khảo ý kiến của các Thứ trưởng khác có liên quan và báo cáo Bộ trưởng cho ý kiến chỉ đạo.

4. Các Thứ trưởng được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo nguyên tắc lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị thuộc lĩnh vực của Thứ trưởng nào phụ trách thì sẽ phân công cho Thứ trưởng đó theo dõi, chỉ đạo toàn diện đơn vị đó. Khi chỉ đạo các đơn vị triển khai các lĩnh vực hoạt động khác (ngoài lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị) liên quan đến lĩnh vực do các Thứ trưởng khác phụ trách, cần trao đổi, phối hợp để thống nhất về chủ trương, nội dung và các giải pháp giữa các Thứ trưởng trước khi quyết định. Trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau, Thứ trưởng được giao phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Bộ trưởng quyết định.

5. Định kỳ hai tuần một lần (trừ trường hợp đột xuất), Bộ trưởng và các Thứ trưởng họp giao ban để các Thứ trưởng và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ báo cáo tình hình công tác thuộc lình vực được phân công và bàn những trọng tâm công tác cần thống nhất chủ trương trong tập thể Lãnh đạo Bộ. Theo yêu cầu công việc, Bộ trưởng và các Thứ trưởng có các cuộc họp chung để góp ý về nội dung các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

6. Việc phân công công việc giữa các Thứ trưởng (quy định tại Điều 4 Quyết định này) có thể thay đổi theo nhu cầu công việc và theo sự phân công của Bộ trưởng.

Điều 2. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để chủ động chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về những quyết định của mình với các nội dung sau:

1. Chỉ đạo việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch công tác và các văn bản quy phạm pháp luật khác trong các lĩnh vực được Bộ trưởng phân công.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Bộ trưởng, kịp thời phát hiện, giải quyết các bất cập, khó khăn, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực được phân công.

Điều 3. Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, các Thứ trưởng được chủ động chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc các nội dung sau:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chương trình, dự án, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được giao, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm của đơn vị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách đã được phê duyệt, ban hành.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng; duy trì kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ; công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý những vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng xảy ra ở đơn vị được phân công phụ trách.

3. Được ký các quyết định về tuyển dụng; bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, nâng lương đối với công chức, viên chức của các đơn vị theo phân cấp; các quyết định phê duyệt kế hoạch, đề án, dự án của các đơn vị.

Điều 4. Phân công cụ thể:

1. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long:

a) Chỉ đạo, điều hành, quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế.

b) Là đầu mối liên hệ với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành, địa phương.

c) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển, kế hoạch huy động, phân bổ nguồn lực của ngành y tế; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế; công tác tổ chức cán bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác thanh tra y tế và phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ:

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính;

2. Vụ Tổ chức cán bộ;

3. Thanh tra Bộ Y tế.

 2. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế:

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống HIV/AIDS; dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp; vệ sinh trường học; vệ sinh môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; an toàn truyền máu; sức khỏe bà mẹ và trẻ em; phát triển y tế chuyên sâu và kỹ thuật cao; công tác xã hội hóa, liên doanh, liên kết trong hoạt động y tế; công tác quốc phòng và an ninh của Bộ Y tế; công tác phòng, chống thảm họa, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác kết hợp quân dân y; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; công tác y tế phục vụ các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước và công tác phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công.

b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ:

1. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;

2. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

3. Cục Y tế dự phòng;

4. Cục Quản lý môi trường y tế;

5. Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ:

1. Bệnh viện Bạch Mai;

2. Bệnh viện Chợ Rẫy;

3. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế;

4. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức;

5. Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương;

6. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên;

7. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ;

8. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam;

9. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới;

10. Bệnh viện E;

11. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương;

12. Bệnh viện Châm cứu Trung ương;

13. Bệnh viện Phổi Trung ương;

14. Bệnh viện Hữu nghị;

15. Bệnh viện C Đà Nẵng;

16. Bệnh viện Thống Nhất;

17. Bệnh viện 74 Trung ương;

18. Bệnh viện 71 Trung ương;

19. Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương;

20. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa;

21. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập;

22. Bệnh viện Da liễu Trung ương;

23. Bệnh viện Lão khoa Trung ương;

24. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương;

25. Bệnh viện Mắt Trung ương;

26. Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương;

27. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội;

28. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh;

29. Bệnh viện Nhi Trung ương;

30. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương;

31. Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người;

32. Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế;

33. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

34. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

35. Viện Pasteur Nha Trang;

36. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;

37. Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh;

38. Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường;

39. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương;

40. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn;

41. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh;

42. Viện Dinh dưỡng.

43. Viện Y học biển;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

3. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: dược; vắc xin; mỹ phẩm; y dược cổ truyền; an toàn thực phẩm; trang thiết bị y tế; đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; dự trữ quốc gia về thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế; cổ phần hóa doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp; các hoạt động liên quan đến công tác dược điển, dược thư quốc gia; dân số - kế hoạch hóa gia đình; phát triển y tế cơ sở; thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; thi đua, khen thưởng; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ Y tế (Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ); hoạt động của các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y - dược; công tác phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam; tham gia chỉ đạo công tác thanh tra y tế và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công.

b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ:

1. Cục Quản lý Dược;

2. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

3. Cục An toàn thực phẩm;

4. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

5. Vụ Truyền thông và thi đua, khen thưởng

6. Văn phòng Bộ.

7. Tổng cục Dân số và các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục.

c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ:

1. Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;

2. Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh;

3. Viện Dược liệu;

4. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia;

5. Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế;

6. Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế;

7. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế;

8. Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc xin và Sinh phẩm y tế;

9. Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

10. Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe Trung ương;

11. Báo Sức khỏe và đời sống;

12. Tạp chí Y Dược học

13. Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty cổ phần;

14. Công ty TNHH một thành viên vắc xin và Sinh phẩm số 1;

15. Công ty TNHH một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt;

16. Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản y học;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

4. Đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong y tế; tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế; bảo hiểm y tế; giám định y khoa; giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; công tác pháp chế y tế; hoạt động hợp tác quốc tế về y tế; công tác cải cách hành chính trong y tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động y tế và thống kê y tế; công tác thanh niên ngành y tế. Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công

b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ:

1. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;

2. Cục Công nghệ thông tin;

3. Vụ Bảo hiểm y tế;

4. Vụ Hợp tác quốc tế;

5. Vụ Pháp chế;

c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ:

1. Viện Chiến lược và Chính sách Y tế;

2. Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Trường Đại học Y Hà Nội;

4. Trường Đại học Y Dược Thái Bình;

 5. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;

6. Trường Đại học Y tế công cộng;

7. Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ;

8. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;

9. Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;

10. Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương;

11. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng;

12. Trường Đại học Dược Hà Nội;

13. Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương;

14. Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế;

15. Bệnh viện thuộc các trường đại học y - dược (07 bệnh viện).

16. Bệnh viện K;

17. Bệnh viện Nội tiết Trung ương;

18. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1;

19. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2;

20. Viện Pháp y tâm thần Trung ương;

21. Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa;

22. Viện Pháp y Quốc gia;

23. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc;

24. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung;

25. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh;

26. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên;

27. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ Quyết định số 1727/QĐ-BYT ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Y tế và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ; Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng TW Đảng;

- Các bộ, ban, ngành TW;

- Công đoàn Y tế VN; Tổng hội YHVN;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Ttra Bộ;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Lưu: VT, TCCB, VPB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi