Quyết định 4493/QĐ-BCĐQG 2020 thành lập Tổ an toàn COVID-19

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

Số: 4493/QĐ-BCĐQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ AN TOÀN COVID-19

-----------

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-BGĐQG ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra về việc thành lập các Tiểu ban chống dịch;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Xét đề nghị của Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ an toàn COVID-19, gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ an toàn COVID-19

1. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm thực hiện chung sống an toàn với dịch COVID-19.

2. Cập nhật, phân tích và sử dụng thông tin, số liệu giám sát để đánh giá tình hình dịch bệnh trên thế giới và tại Việt Nam, đưa ra dự báo diễn biến dịch bệnh.

3. Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong việc triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm chung sống an toàn với dịch COVID-19.

4. Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ Đạo, Tiểu ban, Tổ công tác, Tổ giúp việc thuộc Ban Chỉ đạo trong việc triển khai các nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3. Nhiệm vụ của thành viên Tổ an toàn COVID-19

1. Thành viên tham gia Tổ an toàn COVID-19 thực hiện sự phân công của các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

2. Đề xuất điều động, bổ sung các thành viên, tình nguyện viên khác để thực hiện nhiệm vụ của Tổ an toàn COVID-19.

3. Trong thời gian thực hiện các nhiệm vụ của Tổ an toàn COVID-19 các thành viên phải ưu tiên giải quyết các công việc do Tổ trưởng, Tổ phó Tổ an toàn COVID-19 phân công.

Điều 4. Thường trực Tổ an toàn COVID-19 đặt tại Văn phòng Bộ Y tế. Kinh phí hoạt động được lấy từ nguồn ngân sách phòng, chống dịch, kinh phí chi thường xuyên của Bộ Y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí trên phải theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tổ an toàn COVID-19 sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Thành viên BCĐQG PC COVID-19;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;
- BYT: Vụ, Cục, TCDS, TTrB, VPB;
- Các Viện VSDT Pasteur;
- Sở Y tế, Trung tâm KSBT/YTDP các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, VPB1.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thanh Long
Q. Bộ trưởng Bộ Y tế

 

DANH SÁCH TỔ AN TOÀN COVID-19

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4493/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19)

 

Tổ an toàn COVID-19 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Tổ trưởng

2. Ông Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế: Phó Tổ trưởng thường trực

3. Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế: Phó Tổ trưởng

4. Ông Nguyễn Thế Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT, Thành viên Tổ công tác Chính phủ điện tử: Phó Tổ trưởng

5. Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ: Thành viên

6. Ông Phùng Công Định, Giám đốc Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và Công nghệ, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ: Thành viên

7. Ông Trần Hữu Quang, Chánh Văn phòng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế: Thành viên

8. Ông Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế: Thành viên

9. Ông Vũ Mạnh Cường, Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và Công nghệ, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ: Thành viên

10. Ông Dương Huy Lương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế: Thành viên

11. Ông Trần Xuân Đà, Giám đốc Trung tâm dữ liệu y tế, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế: Thành viên

12. Ông Bùi Hữu Toàn, Văn phòng Cục Quản lý Môi trường y tế, Bộ Y tế: Thành viên

13. Ông Phạm Quốc Trung, Phòng Quản lý chất lượng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế: Thành viên

14. Ông Nguyễn Viết Hưng, Trung tâm dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế: Thành viên

15. Ông Hoàng Văn Ngọc, Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế: Thành viên

16. Bà Bùi Minh Thư, Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưởng, Bộ Y tế: Thành viên

17. Ông Phan Công Hiếu, Vụ Pháp chế, Bộ Y tế: Thành viên

18. Ông Phạm Quang Thái, Phó Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: Thành viên

19. Ông Nguyễn Công Khanh, Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: Thành viên

20. Ông Lã Ngọc Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng: Thành viên

21. Ông Nguyễn Duy Tiến, Bộ môn Tin học Y tế, Trường Đại học Y tế Công cộng: Thành viên

22. Ông Nguyễn Trọng Tài, Bộ môn Dịch tễ học, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội: Thành viên

23. Ông Lê Chí Ngọc, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Thành viên

24. Ông Nguyễn Ngọc Doanh, Phòng Khoa học công nghệ, Trường Đại học Thủy lợi: Thành viên

25. Ông Khổng Văn Đông, Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội (Viettel): Thành viên

26. Ông Lưu Thế Anh, Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội (Viettel): Thành viên

27. Ông Nguyễn Dinh Hòa, Phòng Nghiên cứu - Ứng dụng Kỹ thuật công nghệ, Ban Kỹ thuật Công nghệ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam: Thành viên

28. Ông Lý Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT: Thành viên

29. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Công ty Cổ phần Công nghệ DTT: Thành viên

30. Ông Lê Công Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần InfoRe Technology: Thành viên

31. Bà Đào Thị Thu Hà, Tổ chức giáo dục IEG: Thành viên

32. Ông Phan Tiến Hưng, Ban Chính sách-Pháp luật, Công đoàn Y tế Việt Nam: Thành viên, Thư ký.

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 4493/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc thành lập Tổ an toàn COVID-19
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4493/QĐ-BCĐQG Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 29/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!