Quyết định 345/QĐ-TANDTC 2017 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------
Số: 345/QĐ-TANDTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017
 
 
-----------------
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
 
Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;
Đthống nhất thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức hội nghị, phù hợp với đặc thù tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Phó Chánh án TANDTC;
- Chánh án TAQS trung ương;
- Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao;
- Lưu: Vụ TCCB (TH).
CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình
 
 
VỀ TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM THẨM PHÁN VÀ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-TANDTC ngày 1 tháng 3 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)
 
 
Quy định này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền và quy trình tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân (sau đây gọi tắt là Lễ công bố).
1. Người được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán trong Tòa án nhân dân.
2. Người được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân.
3. Lãnh đạo đơn vị và cán bộ, công chức được giao trách nhiệm tổ chức buổi Lễ công bố.
1. Việc tổ chức Lễ công bố để bắt đầu nhận nhiệm vụ, công tác mới đối với người được bổ nhiệm. Thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và của Tòa án nhân dân đối với cán bộ, công chức có quá trình tu dưỡng, phấn đấu và thành tích trong hoạt động công vụ. Lễ công bố được thực hiện một lần.
2. Buổi Lễ công bố phải được thực hiện theo đúng chương trình, nội dung trong kế hoạch đã được duyệt; bảo đảm tính trang nghiêm, phù hợp với tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân; đối tượng khách mời phải phù hợp với mục đích buổi lễ.
3. Bảo đảm tiết kiệm, không hình thức, phô trương, tốn kém, lãng phí về thời gian và các chi phí khác có liên quan.
4. Không được lợi dụng việc tổ chức buổi lễ để tuyên truyền cho các mục đích khác ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị hoặc gây mất trật tự an ninh xã hội và các hoạt động công cộng khác.
1. Thẩm quyền tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì, tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
2. Thẩm quyền tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân các cấp:
a) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân tối cao.
b) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp cao.
c) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
d) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao do Thủ trưởng đơn vị chủ trì, tổ chức tại đơn vị.
đ) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý của Tòa án nhân dân cấp cao (trừ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án) do Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp cao.
e) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Tòa án nhân dân cấp tỉnh (trừ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án) do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
g) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp huyện.
3. Thẩm quyền tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán:
a) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp tại Tòa án nhân dân cấp cao do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp cao.
b) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
c) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ủy quyền cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
d) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp tại Tòa án nhân dân cấp huyện, được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ủy quyền cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp huyện.
1. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm, các cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 phải tổ chức xong Lễ công bố.
2. Đối với việc tổ chức Lễ công bố được quy định tại điểm b, điểm c Khoản 2 và điểm a, điểm b Khoản 3 Điều 4 thực hiện theo lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.
1. Chào cờ (cử hành Quốc ca theo quy định).
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự.
3. Công bố quyết định bổ nhiệm.
4. Trao quyết định (mời lãnh đạo trao quyết định);
5. Lãnh đạo phát biểu giao nhiệm vụ.
6. Người được bổ nhiệm phát biểu ý kiến
Đối với Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán: Người được bổ nhiệm Thẩm phán hoặc đại diện (trong trường hợp công bố nhiều người) phát biểu nhận nhiệm vụ.
Nội dung:Ngoài các nội dung cơ bản cần có, Bài phát biểu nhận nhiệm vụ của Thẩm phán phải có một số nội dung sau đây:
1. Tuyệt đi trung thành với Tquc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
2. Tuân thủ pháp luật, công tâm, bản lĩnh thực thi công lý, bảo vệ lẽ phải;
3. Tu dưỡng, rèn luyện phm chất thanh liêm và giữ gìn danh dự của người Thẩm phán;
4. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;
5. Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.
7. Chụp ảnh lưu niệm.
8. Bế mạc buổi lễ và chào cờ.
1. Các đại biểu công tác trong Tòa án nhân dân sử dụng trang phục của Tòa án nhân dân theo quy định.
2. Các Thẩm phán được trao quyết định bổ nhiệm sử dụng trang phục của Thẩm phán theo quy định (áo choàng).
Ban hành kèm theo Quy định này Phụ lục về trang trí buổi Lễ công bố.
Chương II
 
1. Bước 1: Báo cáo kế hoạch chức buổi Lễ công bố
Căn cứ quyết định bổ nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, thời gian dự kiến tổ chức buổi Lễ công bố và báo cáo xin ý kiến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Sau khi có ý kiến đồng ý của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mới tiến hành các bước tiếp theo.
2. Bước 2: Chuẩn bị buổi Lễ công bố
a) Mời đại biểu:
Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao phát hành giấy mời đại biểu tham dự buổi Lễ công bố.
Thành phần:
- Đại biểu: lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao; Trưởng các đoàn thể của Tòa án nhân dân tối cao.
- Khách mời: đại diện lãnh đạo cơ quan, ban, ngành ở Trung ương có liên quan, phối hợp công tác; các cơ quan thông tin đại chúng... Lưu ý: Giấy mời được gửi đến các khách mời tham dự trước ngày tổ chức buổi lễ ít nhất là 3 ngày làm việc.
b) Trang trí buổi Lễ công bố:
Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo công tác chuẩn bị hội trường, lễ đài, bục phát biểu, loa, đài, thiết bị âm thanh và các điều kiện khác cho buổi Lễ công bố.
3. Bước 3: Tổ chức buổi Lễ công bố (do Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao điều hành)
a) Chào cờ;
b) Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự.
c) Công bố và trao quyết định bổ nhiệm:
- Mời người được bổ nhiệm lên lễ đài;
- Công bố quyết định;
d) Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ:
- Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trao quyết định;
- Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phát biểu giao nhiệm vụ.
đ) Người được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ;
e) Chụp ảnh lưu niệm.
g) Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao tuyên bố bế mạc buổi lễ và chào cờ.
1. Bước 1: Báo cáo kế hoạch chức buổi Lễ công bố
Căn cứ quyết định bổ nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, thời gian dự kiến tổ chức buổi Lễ công bố và gửi đến Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao để báo cáo xin ý kiến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Sau khi có ý kiến đồng ý của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mới tiến hành các bước tiếp theo.
2. Bước 2: Chuẩn bị buổi Lễ công bố
a) Mời đại biểu: Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao phát hành giấy mời đại biểu tham dự buổi Lễ công bố.
Thành phần:
- Đại biểu: lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao; Trưởng các đoàn thể của Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các Tòa chuyên trách, Văn phòng, Phòng Giám đốc kiểm tra của Tòa án nhân dân cấp cao; Thẩm phán cao cấp; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong khu vực.
- Khách mời: đại diện lãnh đạo cơ quan, ban, ngành ở Trung ương có liên quan, phối hợp công tác; các cơ quan thông tin đại chúng... Lưu ý. Giấy mời được gửi đến các khách mời tham dự trước ngày tổ chức buổi lễ ít nhất là 3 ngày làm việc.
b) Trang trí buổi Lễ công bố:
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao chỉ đạo Văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao tiến hành chuẩn bị hội trường, lễ đài, bục phát biểu, loa, đài, thiết bị âm thanh và các điều kiện khác cho buổi Lễ công bố.
3. Bước 3: Tổ chức buổi Lễ công bố
a) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao điều hành:
- Chào cờ;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự.
b) Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao điều hành việc công bố và trao quyết định bổ nhiệm:
- Mời người được bổ nhiệm lên lễ đài;
- Công bố quyết định;
- Trao quyết định (mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao);
- Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phát biểu giao nhiệm vụ.
c) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao điều hành:
- Người được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ;
- Chụp ảnh lưu niệm.
d) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao tuyên bố bế mạc buổi lễ và chào cờ.
1. Bước 1: Báo cáo kế hoạch chức buổi Lễ công bố
Căn cứ quyết định bổ nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, thời gian dự kiến tổ chức buổi Lễ công bố và gửi đến Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao để báo cáo xin ý kiến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Sau khi có ý kiến đồng ý của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mới tiến hành các bước tiếp theo.
2. Bước 2: Chuẩn bị buổi Lễ công bố
a) Mời đại biểu: Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh phát hành giấy mời đại biểu tham dự buổi Lễ công bố.
Thành phần:
- Đại biểu: Đại diện lãnh đạo Tòa chuyên trách, Văn phòng, các Phòng chức năng, Trưởng các đoàn thể của Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Thẩm phán trung cấp; Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh.
- Khách mời: đại diện lãnh đạo cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc của tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo cơ quan, sở, ban, ngành ở tỉnh, thành phố có liên quan, phối hợp công tác; các cơ quan thông tin đại chúng... Lưu ý: Giấy mời được gửi đến các khách mời tham dự trước ngày tổ chức buổi lễ ít nhất là 3 ngày làm việc.
b) Trang trí buổi Lễ công bố:
Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Phòng tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Tòa án nhân dân cấp tỉnh tiến hành chuẩn bị hội trường, lễ đài, bục phát biểu, loa, đài, thiết bị âm thanh và các điều kiện khác cho buổi Lễ công bố.
3. Bước 3: Tổ chức buổi Lễ công bố
a) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh điều hành:
- Chào cờ;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự.
b) Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao điều hành việc công bố và trao quyết định bổ nhiệm:
- Mời người được bổ nhiệm lên lễ đài;
- Công bố quyết định;
- Trao quyết định (mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao);
- Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phát biểu giao nhiệm vụ.
c) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh điều hành:
- Mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phát biểu ý kiến.
- Người được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ;
- Chụp ảnh lưu niệm.
d) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh tuyên bố bế mạc buổi lễ và chào cờ.
1. Bước 1: Báo cáo kế hoạch chức buổi Lễ công bố
Căn cứ quyết định bổ nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch, chương trình, thời gian dự kiến tổ chức buổi Lễ công bố và báo cáo xin ý kiến Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
Sau khi có ý kiến đồng ý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ công bố.
2. Bước 2: Chuẩn bị buổi Lễ công bố
a) Mời đại biểu: Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện phát hành giấy mời đại biểu tham dự buổi Lễ công bố.
Thành phần:
- Đại biểu: Toàn thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân cấp huyện.
- Khách mời: đại diện lãnh đạo cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cùng cấp; đại diện lãnh đạo cơ quan, phòng, ban ở cấp huyện có liên quan, phối hợp công tác; các cơ quan thông tin đại chúng... Lưu ý: Giấy mời được gửi đến các khách mời tham dự trước ngày tổ chức buổi lễ ít nhất là 3 ngày làm việc.
b) Trang trí buổi Lễ công bố:
Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện chỉ đạo Văn phòng Tòa án nhân dân cấp huyện tiến hành chuẩn bị hội trường, lễ đài, bục phát biểu, loa, đài, thiết bị âm thanh và các điều kiện khác cho buổi Lễ công bố.
3. Bước 3: Tổ chức buổi Lễ công bố
a) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện điều hành:
- Chào cờ;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự.
b) Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân cấp tỉnh điều hành việc công bố và trao quyết định bổ nhiệm:
- Mời người được bổ nhiệm lên lễ đài;
- Công bố quyết định;
- Trao quyết định (mời lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh);
- Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.
c) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện điều hành:
- Mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phát biểu ý kiến.
- Người được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ;
- Chụp ảnh lưu niệm.
d) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện tuyên bố bế mạc buổi lễ và chào cờ.
1. Bước 1: Báo cáo kế hoạch chức buổi Lễ công bố
Căn cứ quyết định bổ nhiệm Thẩm phán của Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao/Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, thời gian dự kiến tổ chức buổi Lễ công bố và gửi đến Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao để báo cáo xin ý kiến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Sau khi có ý kiến đồng ý của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mới tiến hành các bước tiếp theo.
2. Bước 2: Chuẩn bị buổi Lễ công bố
a) Mời đại biểu: Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao/Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh phát hành giấy mời đại biểu tham dự buổi Lễ công bố (như đối với phần bổ nhiệm chức vụ).
b) Trang trí buổi Lễ công bố: Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao/Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Phòng tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng tiến hành chuẩn bị hội trường, lễ đài, bục phát biểu, loa, đài, thiết bị âm thanh và các điều kiện khác cho buổi Lễ công bố.
3. Bước 3: Tổ chức buổi Lễ công bố
a) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao/Tòa án nhân dân cấp tỉnh điều hành:
- Chào cờ;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự.
b) Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao điều hành việc công bố và trao quyết định bổ nhiệm:
- Mời người được bổ nhiệm lên lễ đài;
- Công bố quyết định;
- Trao quyết định (mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao);
- Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phát biểu giao nhiệm vụ.
c) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao/Tòa án nhân dân cấp tỉnh điều hành:
- Người được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ;
- Chụp ảnh lưu niệm.
d) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao/Tòa án nhân dân cấp tỉnh tuyên bố bế mạc buổi lễ và chào cờ.
1. Quy trình tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp được thực hiện như quy định tại Điều 13 của Quy định này.
2. Quy trình tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý khác được thực hiện tương tự như các quy định về tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Quy định này.
Chương III
 
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý và tổ chức triển khai thực hiện đúng Quy định này.
2. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương nghiên cứu áp dụng theo Quy định này và phù hợp với quy trình cán bộ trong Quân đội.
3. Giao Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao theo dõi, đôn đốc và báo cáo về tình hình thực hiện Quy định này.
1. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu phát hiện những vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh về Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao để tổng hợp, kịp thời đề xuất với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét.
2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định./.

 

thuộc tính Quyết định 345/QĐ-TANDTC

Quyết định 345/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối caoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:345/QĐ-TANDTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành:01/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thời gian tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán

Ngày 01/03/2017, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định số 345/QĐ-TANDTC ban hành Quy định về tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân.
Theo đó, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân, các cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức xong lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân.
Chương trình lễ công bố bao gồm: Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự; Công bố quyết định bổ nhiệm; Trao quyết định; Lãnh đạo phát biểu giao nhiệm vụ; Người được bổ nhiệm phát biểu ý kiến; Chụp ảnh lưu niệm; Bế mạc buổi lễ và chào cờ. Đối với lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán, người được bổ nhiệm Thẩm phán hoặc đại diện (trường hợp công bố nhiều người) phát biểu nhận nhiệm vụ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 345/QĐ-TANDTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi