Quyết định 2186/QĐ-BTC 2022 lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
________

Số: 2186/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 10-QĐ/BCSĐ ngày 01/11/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về phân công lĩnh vực phụ trách đối với các đồng chí Thành viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Tài chính phụ trách các lĩnh vực công tác, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo nguyên tắc như sau:
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác của Bộ Tài chính; Lãnh đạo và điều hành hoạt động của Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ; thực hiện trách nhiệm Thành viên Chính phủ theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ.
Các Thứ trưởng được Bộ trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực, trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động một số đơn vị và theo dõi hoạt động tài chính, ngân sách của một số địa phương, được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng, nhân danh Bộ trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về những quyết định của mình.
2. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính và quy định tại các luật chuyên ngành.
3. Bảo đảm sự đồng bộ phân công của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đối với các đồng chí Thành viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính theo Quyết định số 10-QĐ/BCSĐ ngày 01/11/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.
4. Bảo đảm thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ, của Bộ Tài chính và Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.
5. Bảo đảm chuyên môn hoá theo từng lĩnh vực công tác, vừa tạo điều kiện để Lãnh đạo Bộ Tài chính nắm và hiểu rõ các mặt công tác khác của Ngành.
6. Bảo đảm tính ổn định, kế thừa và có sự điều chỉnh từng bước cho phù hợp.
7. Bảo đảm tính hợp lý, hiệu lực, hiệu quả và thuận lợi trong giải quyết công việc.
Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:
1. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc
a) Chỉ đạo trực tiếp công tác chiến lược, chính sách tài chính Ngành; các cân đối vĩ mô của nền kinh tế liên quan đến ngành Tài chính; công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Tài chính;
b) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thanh tra tài chính; các nhiệm vụ công tác của Bộ, của Ngành quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính và các luật chuyên ngành.
c) Giữ vị trí và các chức danh: Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - kỷ luật ngành Tài chính; Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Trực tiếp phụ trách: Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ Tài chính.
2. Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn
a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về Kho bạc Nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách Quốc phòng, An ninh và ngân sách Đảng); công tác quản lý nhà nước về giá; công tác kế toán và kiểm toán; công tác quản lý nợ công, tài chính đối ngoại; tài chính trong lĩnh vực hợp tác và hội nhập quốc tế; công tác nghiên cứu khoa học; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính; công tác Đảng, công đoàn, Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Bộ Tài chính; công tác quản lý dự án Cơ quan Bộ Tài chính.
Trực tiếp phụ trách: Kho bạc Nhà nước, Cục Quản lý giá, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính, Văn phòng Công đoàn Bộ Tài chính, Văn phòng Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tài chính, Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng nguồn tài trợ và vốn vay nước ngoài cơ quan Bộ Tài chính, Hội Cựu chiến binh Bộ Tài chính, Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính.
b) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.
c) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi
a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác hải quan; chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính; công tác quản lý nhà nước về tài sản công; công tác văn phòng; công tác thông tin, báo chí; công tác hiện đại hóa và phát triển công nghệ thông tin và thống kê toàn ngành Tài chính; công tác tài chính nội ngành; công tác xuất bản và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của ngành Tài chính.
Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Hải quan; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Cục Quản lý công sản; Cục Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ Tài chính, Văn phòng Ban cán sự đảng, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, Nhà Xuất bản Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính: Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam, Nhà khách Bộ Tài chính tại Sầm Sơn, Thanh Hoá, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam; Tập đoàn Bảo Việt, Ngân hàng phát triển Việt Nam.
Bổ sung
b) Thực hiện chức trách người phát ngôn của Bộ Tài chính.
c) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
d) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
4. Thứ trưởng Võ Thành Hưng
a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính khu vực hành chính, sự nghiệp; quản lý nhà nước về dự trữ nhà nước; quản lý nhà nước về lập, chấp hành dự toán (bao gồm cả ngân sách Quốc phòng, An ninh và ngân sách Đảng); công tác pháp chế; công tác thi đua khen thưởng. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Tham gia Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.
Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Dự trữ nhà nước, Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ I, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Thi đua-Khen thưởng.
Bổ sung
b) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, cần Thơ, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
c) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
5. Thứ trưởng Cao Anh Tuấn
a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác quản lý thuế; quản lý nhà nước về bảo hiểm; quản lý nhà nước về tài chính đầu tư phát triển; chính sách thuế, phí, lệ phí; tài chính doanh nghiệp.
Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Thuế, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ Đầu tư và Vụ Chính sách thuế.
Bổ sung
b) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hoà Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên.
c) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 3. Điều khoản thi hành.
1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 30/7/2021, Quyết định số 868/QĐ-BTC ngày 31/5/2022 và Quyết định số 1509/QĐ-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính.
2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ và cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (đ báo cáo);

- VPTW Đảng, VPQH, VPCTN, VPCP;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UB Giám sát tài chính Quốc gia;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW, DTNN khu vực;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ;

- VPĐU, CĐ, TN, NC;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCCB (300).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Đức Phớc

thuộc tính Quyết định 2186/QĐ-BTC

Quyết định 2186/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2186/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:01/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính

Ngày 01/11/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2186/QĐ-BTC về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Cụ thể, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chỉ đạo trực tiếp công tác chiến lược, chính sách tài chính Ngành; các câu đối vĩ mô của nền kinh tế liên quan đến ngành Tài chính; công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Tài chính; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ;... Bộ trưởng trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ Tài chính.  

Đồng thời, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn sẽ chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý Nhà nước về Kho bạc Nhà nước và quyết toán ngân sách Nhà nước; công tác quản lý Nhà nước về giá; công tác kế toán và kiểm toán; công tác quản lý nợ công, tài chính đối ngoại; tài chính trong lĩnh vực hợp tác và hội nhập quốc tế;…

Cùng với đó, Thứ trưởng Võ Thành Hưng sẽ chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính khu vực hành chính, sự nghiệp, quản lý Nhà nước về dự trữ Nhà nước; công tác pháp chế; công tác thi đua khen thưởng; tham gia Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19;...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Xem chi tiết Quyết định2186/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi