Quyết định 200/QĐ-BGTVT 2019 quyền hạn, cơ cấu tổ chức Tạp chí Giao thông Vận tải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 200/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

Căn cứ Luật Báo chí s 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 m 2016 của Chính phủ quy đnh chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  ctổ chức của Bộcơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy đnh chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ giao thông vn tải;

Xét đề nghị của Tng Bn tập Tạp chí Giao thông vận tải và Vụ trưởng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
Tạp chí Giao thông vận tải là tổ chức sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng thông tin lý luận và thực tiễn về khoa học, công nghệ, kinh tế, an toàn giao thông và các lĩnh vực khác của ngành giao thông vận tải. Tạp chí Giao thông vận tải chịu sự chỉ đạo về chính trị, tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tạp chí Giao thông vận tải là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nước và ngân hàng, có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tuyên truyền, phổ biến góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến thành tựu của thế giới, đất nước và ngành Giao thông vận tải theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.
2. Phổ biến, công bố các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm, thành tựu, hoạt động khoa học công nghệ trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và an toàn giao thông.
3. Phản ánh và hướng dẫn dư luận trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, quản lý, kinh tế, an toàn giao thông và các lĩnh vực khác của ngành Giao thông vận tải; là diễn đàn của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà chuyên môn trong lĩnh vực giao thông vận tải.
4. Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế theo phân cấp của Bộ trưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
5. Biên tập, xuất bản tạp chí điện tử, số chuyên đề, phụ san, sách chuyên đề và các ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật.
6. Ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong sản xuất các ấn phẩm.
7. Thực hiện các nhiệm vụ:
a) Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và chuyên môn, nghiệp vụ vụ phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí theo quy định của pháp luật.
b) Tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, chế bản, phát hành ấn phẩm, quảng cáo, quay phim, nhiếp ảnh và kinh doanh thiết bị vật tư liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.
8. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên của Tạp chí; tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quản lý tổ chức, biên chế, tài chính theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.
9. Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp quy định của luật pháp để phục vụ hoạt động của Tạp chí.
10. Quan hệ với Bộ thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức tạp chí Giao thông vận tải
1. Phòng Hành chính trị sự
2. Phòng Thư ký - Biên tập
3. Phòng Phóng viên - Tạp chí điện tử
4. Phòng Truyền thông
5. Văn phòng đại diện miền Trung
6. Văn phòng đại diện miền Nam
Điều 4. Lãnh đạo Tạp chí Giao thông vận tải
1. Tạp chí Giao thông vận tải có Tổng Biên tập là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tạp chí Giao thông vận tải; giúp việc Tổng Biên tập có các Phó Tổng Biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng Biên tập phân công.
2. Tổng biên tập Tạp chí Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm.
3. Phó Tổng Biên tập Tạp chí Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Giao thông vận tải.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; và bãi bỏ Quyết định số 209/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông vận tải.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Giao thông vận tải, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Các thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo Trun
g ương;
-
Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Nội vụ;
- Công đo
àn GTVTVN;
- Đảng ủy Bộ;
- Công đoàn cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (K-05).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi