Quyết định 1919/QĐ-BGTVT 2021 thành lập Đoàn tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

____________

Số: 1919/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

 

                                                                                             

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Công văn số 676/TCGDNN-KNN ngày 15/4/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021;

Căn cứ Công văn số 05/BTCTKNNVN-KNN ngày 05/7/2021 của Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam về việc công bố đề thi, đăng ký hình thức tổ chức thi trực tiếp và trực tuyến tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021

Căn cứ Công văn số 17/BTCTKNNVN-KNN ngày 20/10/2021 của Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam về việc rà soát, cập nhật danh sách đoàn dự thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Đoàn của Bộ Giao thông vận tải tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 (sau đây viết tắt là Đoàn) gồm các thành viên có tên tại danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các thành viên Đoàn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế tổ chức, tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I có trách nhiệm:

1. Tổ chức huấn luyện cho các thí sinh dự thi và tổ chức cho Đoàn tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 theo quy định của pháp luật và quy định của Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam.

2. Xây dựng, phê duyệt dự toán thực hiện công tác huấn luyện cho các thí sinh dự thi và công tác tổ chức Đoàn tham gia kỳ thi theo quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 4. Nguồn kinh phí huấn luyện cho các thí sinh dự thi và tổ chức Đoàn tham dự kỳ thi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I năm 2021 và các nguồn khác theo quy định. Giao Vụ Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I thực hiện theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

- Ban Tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia;

- Các Hội đồng thi kỹ năng nghề quốc gia;

- Lưu: VT, TCCB (Nđt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Duy Lâm

 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐOÀN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THAM DỰ KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ 12 NĂM 2021
(Kèm Quyết định số 1919/QĐ-BGTVT ngày 08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

STT

Họ và tên

NTNS

Giới tính

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức danh trong Đoàn

Nghề dự thi

Thi trực tuyến/trực tiếp

1

Nguyễn Cao Hiến

13/10/1987

Nam

Phó Vụ trưởng

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GTVT

Trưởng đoàn

 

 

2

Đông Anh Nam

21/5/1979

Nam

Phó Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I

Phó trưởng Đoàn - Thư ký Đoàn

 

 

3

Nguyễn Văn Nghĩa

04/6/1977

Nam

Chuyên viên chính

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GTVT

Thành viên Đoàn

 

 

4

Trần Đức Doanh

6/8/1983

Nam

Phụ trách Bộ môn

Trường ĐH GTVT TP.HCM

Chuyên gia

Công nghệ Web

 

5

Nguyễn Đức Thắng

01/1/2000

Nam

Sinh viên

Trường ĐH GTVT TP.HCM

Thí sinh

Công nghệ Web

Trực tuyến

6

Trần Tiến Đạt

01/4/1979

Nam

Gi ảng viên

Trường ĐH GTVT TP.HCM

Chuyên gia

Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD

 

7

Vương Nguyên Đạt

21/3/2001

Nam

Sinh viên

Trường ĐH GTVT TP.HCM

Thí sinh

Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD

Trực tuyến

8

Nguyễn Tuấn

27/11/2001

Nam

Sinh viên

Trường ĐH GTVT TP.HCM

Thí sinh

Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD

Trực tuyến

9

Phạm Ngọc Duy

30/8/1991

Nam

Gi ảng viên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Chuyên gia

Công nghệ Web

 

10

Đặng Văn Hỷ

23/9/2001

Nam

Sinh viên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Thí sinh

Công nghệ Web

Trực tuyến

11

Lê Quyết Tiến

10/3/1988

Nam

Giảng viên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Chuyên gia

Giải pháp Phần mềm CNTT

 

12

Bùi Đức Cường

11/9/2001

Nam

Sinh viên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Thí sinh

Giải pháp Phần mềm CNTT

Trực tuyến

13

Bùi Công Định

02/10/1996

Nam

Kỹ thuật viên

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I

Chuyên gia

Lắp đặt điện

 

14

Bùi Văn Chiến

12/4/2001

Nam

Học sinh

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I

Thí sinh

Lắp đặt điện

Trực tiếp

15

Lê Quốc Hùng

01/10/1988

Nam

Giảng viên

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II

Chuyên Gia

Lắp đặt điện

 

16

Nguyễn Đức Hiếu

18/6/2002

Nam

Sinh viên

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II

Thí sinh

Lắp đặt điện

Trực tiếp

17

Nguyễn Đình Dũng

15/11/1980

Nam

Giáo viên

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I

Chuyên gia

Điện lạnh

 

18

Nguyễn Trung Bình

6/02/2000

Nam

Học sinh

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I

Thí sinh

Điện lạnh

Trực tiếp

19

Đinh Xuân Hồng

26/7/1970

Nam

Giáo viên

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I

Chuyên gia

Hàn

 

20

Phan Văn Tiến

16/10/2003

Nam

Học sinh

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I

Thí sinh

Hàn

Trực tiếp

21

Nguyễn Văn Tuấn

08/12/1981

Nam

Giảng viên

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II

Chuyên gia

Hàn

 

22

Đoàn Đắc Nam

27/01/2004

Nam

Học sinh

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II

Thí sinh

Hàn

Trực tiếp

23

Phạm Đức Toàn

10/01/1981

Nam

Giáo viên

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I

Chuyên gia

Lái xe ô tô

 

24

Phùng Duy Tú

15/01/1977

Nam

Nhân viên

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I

Thí sinh

Lái xe ô tô

Trực tiếp

25

Hoàng Sơn Hùng

27/9/1994

Nam

Học sinh

Trường Cao đẳng GTVT Đường bộ

Thí sinh

Lái xe ô tô

Trực tiếp

26

Nguyễn Quang Huy

02/02/1972

Nam

Giảng viên

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II

Chuyên gia

Công nghệ ô tô

 

27

Phạm Công Huỳnh

19/5/2000

Nam

Sinh viên

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II

Thí sinh

Công nghệ ô tô

Trực tiếp

29

Cao Trọng Hùng

19/5/1985

Nam

Giáo viên

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI

Giáo viên

Công nghệ ô tô

 

29

Tống Viết Vinh

01/4/2001

Nam

Sinh viên

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI

Thí sinh

Công nghệ ô tô

Trực tiếp

 

 

thuộc tính Quyết định 1919/QĐ-BGTVT

Quyết định 1919/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Đoàn tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1919/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Duy Lâm
Ngày ban hành:08/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đoàn BGTVT tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần 12

Ngày 08/11/2021, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 1919/QĐ-BGTVT về việc thành lập Đoàn tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, Đoàn gồm 29 thành viên. Ông Nguyễn Cao Hiến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông Vận tải là Trưởng Đoàn. Ông Đông Anh Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I là Phó trưởng Đoàn, Thư ký Đoàn.

Các thành viên Đoàn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế tổ chức, tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia và các quy định khác có liên quan.

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I tổ chức huấn luyện cho các thí sinh dự thi và tổ chức cho Đoàn tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021. Ngoài ra, Trường xây dựng, phê duyệt dự toán thực hiện công tác huấn luyện cho các thí sinh dự thi và công tác tổ chức Đoàn tham gia kỳ thi theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1919/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi