Quyết định 148/QĐ-BTTT cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

Số: 148/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM LƯU CHIỂU ĐIỆN TỬ VÀ HỖ TRỢ BÁO CHÍ
----------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Báo chí, thực hiện chức năng lưu chiểu điện tử đối với báo điện tử và hỗ trợ hoạt động báo chí, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, phục vụ qun lý nhà nước về báo chí.

Tên giao dịch quốc tế: Online Archive and Press Assistance Centre (viết tắt là OAPAC).

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống lưu chiểu điện tử phục vụ công tác quản lý báo điện tử theo quy định.

3. Tiếp nhận, lưu giữ, bảo quản và sử dụng tác phẩm báo điện tử theo quy định của pháp luật; bảo quản an toàn và lưu giữ nguyên trạng nội dung tác phẩm báo chí trên hệ thng lưu chiểu; tổ chức phân loại nội dung để lưu giữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí.

4. Làm đu mi phối hợp với các cơ quan báo điện tử đthực hiện kết ni và truy xuất các tác phẩm báo chí đăng tải trên trang báo điện tử về hệ thống lưu chiểu điện tử.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng giải pháp bảo đảm chất lượng kthuật, an toàn thông tin cho hệ thống lưu chiểu điện tử.

6. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu chiểu báo chí quốc gia trong lĩnh vực báo điện tử; lưu trữ, hỗ trợ việc giám sát nội dung trên báo điện tử theo phân công của Cục trưởng.

7. Cung cấp các thông tin được lưu giữ theo yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí: hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra; cung cấp dịch vụ phân tích nội dung, số liệu người truy cập báo điện tử; công tác đánh giá xếp hạng báo điện tử theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện đo kiểm, thnghiệm về kthuật, nghiệp vụ trong lĩnh vực báo điện tử; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về báo điện tử.

9. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao k năng, nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí.

10. Tổ chức thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực báo điện tử; tư vấn lập dự án đầu tư cho các cơ quan báo chí và các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực báo in và báo điện tử.

11. Tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ hoạt động báo chí: tư vn hoạt động báo chí, tư vấn truyền thông, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội tho, liên hoan, hội thi, dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực báo chí trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

12. Tham gia đấu thầu, thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật.

13. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng.

14. Được liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực truyền thông để thực hiện các dự án thông tin truyền thông theo quy định của pháp luật. Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục trưởng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Kỹ thuật - Lưu chiểu điện t;

- Phòng Hỗ trợ hoạt động báo chí và dịch vụ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng do Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí quyết định.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc xây dựng, trình Cục trưởng quyết định trong tổng số lượng người làm việc được Bộ trưởng giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1906/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng nghiệp vụ báo chí.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Báo chí, Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ tr
ưởng;
- S
TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước TP.Hà Nội;
- Các cơ quan báo chí;
- Lưu VT, TCCB (900b).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

thuộc tính Quyết định 148/QĐ-BTTTT

Quyết định 148/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:148/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành:02/02/2018Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí - vị trí, chức năng

Ngày 02/02/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 148/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí.

Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Báo chí, thực hiện chức năng lưu chiểu điện tử đối với báo điện tử và hỗ trợ hoạt động báo chí, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, phục vụ quản lý Nhà nước về báo chí.

Một trong các nhiệm vụ của Trung tâm là làm đầu mối phối hợp với các cơ quan báo điện tử để thực hiện kểt nối và truy xuất các tác phẩm báo chí đăng tải trên trang báo điện tử về hệ thống lưu chiểu điện tử.

Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc; Tổ chức bộ máy gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật - Lưu chiểu điện tử và Phòng Hỗ trợ hoạt động báo chí và dịch vụ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1906/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2009.

Xem chi tiết Quyết định 148/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi