Quyết định 168/QĐ-TCHQ 2018 về các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 168/QĐ-TCHQ

Quyết định 168/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:168/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành:25/01/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cơ cấu tổ chức Tổ nghiệp vụ thuộc Ban cải cách, hiện đại hóa hải quan

Ngày 25/01/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-TCHQ quy định tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Theo đó, các tổ nghiệp vụ thuộc Ban cải cách, hiện đại hóa hải quan bao gồm: Tổ Cải cách nguồn nhân lực; Tổ Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan; Tổ Cải cách nghiệp vụ hải quan.

Về cơ cấu tổ chức, Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan có Tổ trưởng và một số Phó Tổ trưởng. Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng tương đương Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan; Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó Tổng cục trưởng phụ trách, Phó Trưởng ban thường trực và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổ nghiệp vụ. Phó Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 168/QĐ-TCHQ tại đây

tải Quyết định 168/QĐ-TCHQ

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 168/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TÊN GỌI, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC TỔ NGHIỆP VỤ THUỘC BAN CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN

----------------------------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc thành lập và quy định nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan;

Xét đề nghị của Lãnh đạo Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này quy định tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2715/QĐ-TCHQ ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập và quy định nhiệm vụ các Tổ Nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Điều 3.

Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị và Chánh Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, TCCB (
10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

 

QUY ĐỊNH

TÊN GỌI, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC TỔ NGHIỆP VỤ THUỘC BAN CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-TCHQ ngày 25/01/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

 

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUY

N HẠN

I. Tổ Cải cách nguồn nhân

l

ực.

Tổ Cải cách nguồn nhân lực có chức năng tham mưu, giúp Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai cải cách quản lý nguồn nhân lực ngành hải quan; thực hiện công tác tổng hợp và quản trị nội bộ của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan (sau đây gọi tắt là Ban).

Tổ Cải cách nguồn nhân lực có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Cải cách quản lý nguồn nhân lực.

a) Nghiên cứu xây dựng và tổ chức triển khai Đề án vị trí việc làm trong ngành hải quan;

b) Nghiên cứu xây dựng, tổ chức triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm trong ngành hải quan;

c) Nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm và nhân rộng việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học; các phương pháp quản lý có hiệu quả thuộc lĩnh vực xây dựng lực lượng trong ngành hải quan;

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, trả lời các vướng mắc cho các đơn vị trong ngành về công tác cải cách phương pháp quản lý nguồn nhân lực hải quan.

2. Tổng hợp, hành chính và quản trị nội bộ Ban.

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm và dài hạn của Ban; Tổ chức thực hiện theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về chương trình công tác của Ban;

b) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc trong Ban và điều phối hoạt động của các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban;

c) Tổ chức thực hiện việc rà soát, kiểm tra thể thức văn bản, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu của Ban theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan;

d) Tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, chính sách cán bộ, công chức của Ban;

3. Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về cải cách phương pháp quản lý nguồn nhân lực.

4. Nghiên cứu, đề xuất hiện đại hóa cơ chế quản lý điều hành, quản trị các hoạt động của cơ quan hải quan các cấp.

5. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu và tài chính của Ban và Tổ Cải cách nguồn nhân lực theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó Trưởng ban thường trực giao.

II. Tổ Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Tổ Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan trong công tác quản trị chiến lược và kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan; Điều phối việc thực hiện các dự án tài trợ về cải cách, hiện đại hóa hải quan trong toàn ngành; Quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động hải quan; Tuyên truyền về cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Tổ Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Quản trị Chiến lược cải cách, hiện đại hóa.

a) Nghiên cứu, tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan dài hạn, trung hạn;

b) Nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa trọng tâm hàng năm;

c) Điều phối việc tổ chức triển khai chiến lược, chương trình, kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan sau khi được phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan xây dựng các chương trình, kế hoạch cải cách hiện đại hóa và tổ chức triển khai quản trị;

d) Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;

đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan;

e) Tổng hợp, báo cáo về công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan.

2. Quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động hải quan.

a) Tham mưu, xây dựng kế hoạch công tác và phương pháp luận về quản lý, đánh giá hiệu quả toàn diện theo các cấp tổ chức; Xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động toàn ngành và theo các đơn vị tổ chức quản lý hoạt động của ngành;

b) Tổ chức thống kê, tổng kết, đánh giá, công bố các kết quả của hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động hải quan; Nghiên cứu, đề xuất các yêu cầu tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan từ đánh giá các kết quả của hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động hải quan; Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện công tác quản lý, đánh giá hiệu quả đối với các đơn vị trong ngành hải quan;

c) Chủ trì thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc đo thời gian giải phóng hàng và rà soát, theo dõi các chỉ số đánh giá về thời gian thông quan do các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện;

d) Chủ trì thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các cuộc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

3. Điều phối việc thực hiện các dự án tài trợ về cải cách, hiện đại hóa hải quan.

4. Tuyên truyền cải cách hiện đại hóa.

a) Tham mưu Tổng cục ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền về hoạt động của công tác cải cách hiện đại hóa ngành hải quan;

b) Chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, họp báo chuyên đề nhằm tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan;

c) Đầu mối phối hợp với Văn phòng Tổng cục, Báo Hải quan, Cổng thông tin điện tử, Bản tin Nghiên cứu Hải quan và các cơ quan truyền thông báo chí đcung cấp thông tin, tài liệu theo chỉ đạo của Tổng cục về công tác cải cách, hiện đại hóa ngành hải quan.

5. Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về quản trị chiến lược và kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan và đánh giá hiệu quả hoạt động hải quan.

6. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu của Tổ Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó Trưởng ban thường trực giao.

III. Tổ Cải cách nghiệp vụ hải quan.

Tổ Cải cách nghiệp vụ hải quan có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan trong công tác nghiên cứu ứng dụng các phương pháp quản lý hải quan hiện đại để cải cách nghiệp vụ hải quan; phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan góp phần phát triển ngành Hải quan phục vụ công cuộc hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tổ Cải cách nghiệp vụ hải quan có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp quản lý hải quan hiện đại.

a) Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng các phương pháp quản lý hải quan hiện đại nhằm góp phần chuẩn hóa, cải tiến các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, với các nội dung về thể chế, chính sách về quản lý hải quan; chế độ quản lý hải quan; quy trình thủ tục hải quan; kỹ thuật nghiệp vụ hải quan;

b) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, hoạt động thí điểm, thực nghiệm liên quan đến việc ứng dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại trong lĩnh vực Hải quan;

c) Tham gia góp ý hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật về lĩnh vực quản lý hải quan theo yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn trên cơ sở tiếp cận, phân tích, đánh giá khoảng cách giữa thực tiễn trong nước so với chuẩn mực quốc tế và tiến bộ trên thế giới về lĩnh vực hải quan;

2. Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan.

a) Chủ trì xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn về công tác phát triển quan hệ đối tác giữa hải quan với doanh nghiệp và các bên liên quan;

b) Tham mưu xây dựng, đề xuất chương trình, kế hoạch về phát triển quan hệ đối tác trong ngành Hải quan theo từng giai đoạn;

c) Nghiên cứu, đề xuất, thực hiện thí điểm và nhân rộng các chương trình hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan;

d) Chủ trì, đề xuất các hoạt động hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, phòng thương mại nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác theo kế hoạch đã phê duyệt tại đơn vị Hải quan các cấp;

e) Biên tập tài liệu, hướng dẫn cơ quan hải quan các cấp và doanh nghiệp về kiến thức, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác giữa hải quan với doanh nghiệp và các bên liên quan;

3. Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng về phương pháp quản lý hải quan hiện đại, về công tác phát triển quan hệ đối tác.

4. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu của Tổ Cải cách nghiệp vụ hải quan theo quy định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó Trưởng ban thường trực giao.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan có Tổ trưởng và một số Phó Tổ trưởng.

Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng tương đương Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan;

Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó Tổng cục trưởng phụ trách, Phó Trưởng ban thường trực và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổ nghiệp vụ. Phó Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Biên chế của các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan do Phó Trưởng ban thường trực Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

C. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Phó Trưởng ban thường trực Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan.

2. Mối quan hệ giữa các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan là quan hệ phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan thực hiện quan hệ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành hải quan theo chỉ đạo và ủy nhiệm của Phó Trưởng ban thường trực.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi