Quyết định 1450/QĐ-BCT 2023 thành lập BCĐ thực hiện chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1450/QĐ-BCT

Quyết định 1450/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1450/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng An
Ngày ban hành:16/06/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Ban Chỉ đạo chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng

Ngày 16/6/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1450/QĐ-BCT về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này.

1. Ban Chỉ đạo gồm 31 thành viên do ông Trần Hữu Linh làm Trưởng ban.

2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Chương trình, Kế hoạch triển khai; chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Đề án và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm sau:

- Tham mưu giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án, thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan mình; kịp thời báo cáo Trưởng Ban về những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai và đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, trường hợp không thể tham dự phải báo cáo và được sự đồng ý của người chủ trì; trường hợp ủy quyền cho người dự họp thay phải tham gia ý kiến bằng văn bản; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xem xét, trao đổi, báo cáo Trưởng ban quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện Đề án;

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan mình trong Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm và giai đoạn đến năm 2025.

- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1450/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

________

Số: 1450/QĐ-BCT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án về chống hàng giả
và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TCQLTT ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 (sau đây gọi là Đề án), gồm các ông, bà có tên tại Danh sách kèm theo (sau đây gọi là Ban chỉ đạo).

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Chương trình, Kế hoạch triển khai; chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Đề án và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo

- Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án, thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan mình. Kịp thời báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo về những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai và đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo, trong trường hợp không thể tham dự phải báo cáo và được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp; trường hợp ủy quyền cho người dự họp thay phải tham gia ý kiến bằng văn bản; cùng các thành viên Ban chỉ đạo xem xét, trao đổi, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện Đề án; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo có liên quan đến ngành, lĩnh vực bộ, cơ quan mình phụ trách.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan mình trong Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm và giai đoạn đến năm 2025.

- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan do Trưởng Ban chỉ đạo giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, hội, hiệp hội liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- PTTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);

- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- UBCT, TMDT, PVTM;

- Lưu: VT, TCQLTT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đặng Hoàng An

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

________________

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

__________________________

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH/ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

NHIỆM VỤ

1.

Ông Trần Hữu Linh

Tổng cục trưởng, Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương

Trưởng ban

2.

Đại diện Lãnh đạo

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Phó trưởng Ban

3.

Đại diện Lãnh đạo

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương

Phó trưởng Ban

4.

Đại diện Lãnh đạo

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương

Thành viên

5.

Đại diện Lãnh đạo

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Công Thương

Thành viên

6.

Đại diện Lãnh đạo

Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

Thành viên

7.

Đại diện Lãnh đạo

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Thành viên

8.

Đại diện Lãnh đạo

Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

Thành viên

9.

Đại diện Lãnh đạo

Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi, Bộ Công Thương

Thành viên

10.

Đại diện Lãnh đạo

Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ, Bộ Công Thương

Thành viên

11.

Đại diện Lãnh đạo

Thanh tra Bộ Công Thương

Thành viên

12.

Ông Nguyễn Văn Xiển

Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng

Thành viên

13.

Ông Vũ Như Hà

Phó Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an

Thành viên

14.

Bà Nguyễn Như Quỳnh

Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

Thành viên

15.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải

Thành viên

16.

Ông Nguyễn Văn Hoàn

Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải Quan, Bộ Tài chính

Thành viên

17.

Ông Tạ Mạnh Hùng

Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế

Thành viên

18.

Ông Đặng Văn Dũng

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Thành viên

19.

Ông Lê Anh Dũng

Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước

Thành viên

20.

Ông Đỗ Hữu Trí

Phó Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành viên

21.

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành viên

22.

Bà Lê Thị Hoàng Thanh

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp

Thành viên

23.

Lãnh đạo cấp Vụ

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

24.

Ông Trần Văn Trọng

Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

Thành viên

25.

Ông Vũ Văn Trung

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Thành viên

26.

Bà Nguyễn Minh Phương

Chánh Văn phòng, Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương

Thành viên

27.

Bà Vũ Thị Minh Ngọc

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương

Thành viên

28.

Ông Kiều Dương

Vụ trưởng Vụ Chính sách - Pháp chế, Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương

Thành viên

29.

Ông Nguyễn Đức Lê

Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ QLTT, Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương

Thành viên

30.

Ông Ngô Khánh An

Chuyên viên Văn phòng Tổng cục, Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương

Thành viên

31.

Ông Lê Thế Chính

Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương

Thư ký

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi