Quyết định 1640/QĐ-TTg 2019 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

---------------

Số: 1640/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V việc thay đổi thành viên
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

-------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ như sau:
1. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thay thế Ông Nguyễn Minh Hồng nghỉ hưu theo chế độ.
2. Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế thay thế Ông Nguyễn Viết Tiến nghỉ hưu theo chế độ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:                                                                         
Như Điều 3;                                                                      

Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTgCP;

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT;

Lưu: VT, KSTT (02). NTQ

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trương Hòa Bình

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực