Thông tư 35/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 115/2017 giám sát giao dịch chứng khoán

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 35/2019/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 115/2017/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ THÔNG TƯ SỐ 116/2017/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC GIÁM SÁT TUÂN THỦ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán như sau:
1. Khoản 11 Điều 4 được sửa đổi như sau:
“11. Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, UBCKNN báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện công tác giám sát giao dịch chứng khoán.”
2. Khoản 1 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Trong vòng 02 ngày làm việc đầu tiên của tuần tiếp theo, SGDCK có trách nhiệm gửi UBCKNN báo cáo giám sát giao dịch tuần, gồm:
a) Sổ lệnh giao dịch, kết quả giao dịch chứng khoán trong ngày; các thông tin định kỳ trong ngày giao dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (sau đây gọi tắt là Thông tư số 155/2015/TT-BTC) theo nội dung quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư này, ngoại trừ thông tin liên quan đến khối lượng mở của từng loại chứng khoán phái sinh (OI);
b) Kết quả công tác giám sát giao dịch chứng khoán tuần, thông tin báo cáo tỷ trọng cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá diễn biến thị trường theo nội dung quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo Thông tư này.”
4. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 21. Báo cáo giám sát định kỳ
1. Chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày giao dịch, TTLKCK có trách nhiệm gửi UBCKNN thông tin khối lượng mở cuối ngày của chứng khoán phái sinh.
2. Trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo, TTLKCK có trách nhiệm gửi các báo cáo định kỳ tháng cho UBCKNN gồm:
- Báo cáo về hoạt động xử lý vi phạm đối với TVBT (Mẫu số 06 Phụ lục II).
- Báo cáo hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán (Mẫu số 07 Phụ lục II).
3. Các báo cáo định kỳ quy định tại Điều này được gửi như sau:
- Thông tin khối lượng mở như quy định tại khoản 1 Điều này được gửi dưới hình thức tệp dữ liệu điện tử.
- Các báo cáo định kỳ quy định tại khoản 2 Điều này được lập dưới hình thức văn bản và tệp dữ liệu điện tử (có áp dụng chương trình chữ ký điện tử).”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:
1. Điều 10 được sửa đổi như sau:
“Điều 10. Báo cáo của UBCKNN
Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, UBCKNN báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện công tác giám sát tuân thủ theo các nội dung nêu tại Chương II và Chương III Thông tư này.”
2. Bổ sung thêm dòng “các trường hợp khác” vào biểu số 4.2 về xử lý hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch của SGDCK của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2017/TT-BTC.
3. Bổ sung thêm cột 9 “tổng số hồ sơ chưa giải quyết xong trong kỳ báo cáo” vào biểu số 4.3 về xử lý hồ sơ thực hiện quyền của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2017/TT-BTC.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các ban của Đảng;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính, UBCK;
- Lưu: VT, UBCK (300b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

PHỤ LỤC 01

MẪU SỐ 02. BÁO CÁO TUẦN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2019/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỞ GIAO DỊCH 
CHỨNG KHOÁN…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:    /SGDCK-

…. , ngày  tháng  năm 20….

BÁO CÁO GIÁM SÁT TUN …/20…..

1. Báo cáo kết quả công tác giám sát giao dịch chứng khoán ... /20…….

TT

Mã cảnh báo theo tiêu chí

Dấu hiệu giao dịch bất thường

Mã chứng khoán giao dịch

Ngày giao dịch

Ngày bắt đầu xử lý

Tình trng xử lý

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú:

- Dấu hiệu giao dịch bất thường: theo Hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch bất thường do Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành.

2. Báo cáo tỷ trọng cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số

Ngày/mã chứng khoán

Cổ phiếu 1

Cổ phiếu 2

….

Cổ phiếu 29

Cổ phiếu 30

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

- Biểu này được lập và báo cáo hàng tuần.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu……..

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

thuộc tính Thông tư 35/2019/TT-BTC

Thông tư 35/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:35/2019/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành:12/06/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chứng khoán
TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi, bổ sung Báo cáo tháng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày 16/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, quy định về báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Thông tư 116/2017/TT-BTC được sửa đổi bổ sung như sau:

- Bổ sung thêm cột 9 “tổng số hồ sơ chưa giải quyết xong trong kỳ báo cáo” vào biểu 4.3 về xử lý hồ sơ thực hiện quyền tại phụ lục II Báo cáo tháng.

- Bổ sung dòng “các trường hợp khác” vào biểu 4.2 về xử lý hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài Hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán tại phụ lục II.

Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác giám sát giao dịch chứng khoán, báo cáo giám sát định và một số quy định khác tại Thông tư 115/2017/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

 Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2017/TT-BTCThông tư 116/2017/TT-BTC
Từ ngày 01/01/2021, Thông tư này bị hết hiệu lực một phần bởi Thông tư 95/2020/TT-BTC

Xem chi tiết Thông tư 35/2019/TT-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No.: 35/2019/TT-BTC

Hanoi, June 12, 2019

 

CIRCULAR

On amending and supplementing a number of Articles of the Circular No. 115/2017/TT-BTC dated October 25, 2017 of the Ministry of Finance on guiding the surveillance of securities trading on the securities market and the Circular No. 116/2017/TT-BTC dated October 25, 2017 guiding the compliance surveillance of the State Securities Commission in securities market of the Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository

Pursuant to the Law on Securities dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on amending, supplementing a number or Articles of the Law on amending and supplementing a number of Articles of the Law on Securities dated November 24, 2010;

Pursuant to the Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012 of the Government stipulating in detail and guiding the implementation of a number of articles of the securities Law and the law amending and supplementing a number of articles of Securities Law;

Pursuant to the Decree No. 60/2015/ND-CP dated June 26, 2015 of the Government amending and supplementing a number of articles of the Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012 of the Government stipulating in detail and guiding the implementation of a number of articles of the securities Law and the law amending and supplementing a number of articles of Securities Law;

Pursuant to the Decree No. 45/2015/ND-CP dated May 06, 2015 of the Government on topographic and cartographic activities;

Pursuant to the Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 of the Government on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of the President of the State Securities Commission;

The Minister of Finance issues the Circular on amending and supplementing a number of Articles of the Circular No. 115/2017/TT-BTC dated October 25, 2017 of the Ministry of Finance on guiding the surveillance of securities trading on the securities market and the Circular No. 116/2017/TT-BTC dated October 25, 2017 guiding the compliance surveillance of the State Securities Commission in securities market of the Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository,

Article 1. To amend and supplement a number of Articles of the Circular No. 115/2017/TT-BTC dated October 25, 2017 of the Ministry of Finance on guiding the surveillance of securities trading on the securities market, as follows:

1. To amend the Clause 11, Article 4 as follows:

“11. To report on securities trading surveillance results upon request to the Ministry of Finance.”

2. To amend and supplement Clause 1, Article 13 as follows:

“1. Within the first 2 working days of every week, an SE shall send to the SSC its weekly trading surveillance report for the previous week, including:

a/ Book of trading orders, results of securities trading within a day; and regular information within a trading day as specified in Clause 2, Article 33 of the Ministry of Finance’s Circular No. 155/2015/TT-BTC of October 6, 2015, guiding the information disclosure on the securities market (below referred to as Circular No. 155/2015/TT-BTC), which must be made according to Form No. 01 provided in Appendix I to this Circular, except from the information relating to each derivative trading (OI);

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Circular 35/2019/TT-BTC PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 34/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần

Thông tư 34/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần

Doanh nghiệp , Chứng khoán

Vui lòng đợi