Quyết định 94/QĐ-BNV duy trì áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động Bộ Nội vụ 2021

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NỘI VỤ
_______

Số: 94/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2021

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Tổng cục TCĐLCL, Bộ KH-CN;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Lưu: VT, VP (VTLT&KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Trà

 

 

 

BỘ NỘI VỤ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2021

(Kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BNV ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

_____________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai và thực hiện hiệu quả, đồng bộ công tác ISO giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ;

- Rà soát, xây dựng, nâng cấp các quy trình ISO nội bộ giải quyết thủ tục hành chính và ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Nội vụ theo đúng lộ trình quy định;

- Tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ trong công tác cải cách hành chính, đảm bảo thông suốt, gọn nhẹ, quản lý hiệu lực, hiệu quả;

- Thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan, qua đó, giải quyết công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Giúp Lãnh đạo các cấp dễ dàng quản lý, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý.

- Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức Bộ Nội vụ.

2. Yêu cầu

- Duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

- Xây dựng, duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phải gắn với việc quản lý các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

- Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, nâng cấp, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn.

- Đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Đảm bảo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, từng cán bộ, công chức.

II. NỘI DUNG

STT

Nội dung công việc

Tên đơn vị thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO của Bộ

1.1

Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo ISO của Bộ

Vãn phòng Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 02/2021

 

2. Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng

2.1

Tổ chức Họp Ban Chỉ đạo và các đơn vị về việc triển khai thực hiện công tác ISO năm 2021

Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

Tháng 2/2021

 

2.2

Đôn đốc các đơn vị ban hành các quy trình ISO nội bộ giải quyết thủ tục hành chính áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Nội vụ

Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

Tháng 3-5/2021

 

2.3

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Nội vụ

Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

Tháng 6/2021

 

2.4

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ Nội vụ

Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm 2021 (có báo cáo chi tiết)

 

2.5

Triển khai xây dựng Clip hướng dẫn Đánh giá nội bộ; hướng dẫn duy trì, áp dụng, cải tiến quy trình ISO cho công chức làm ISO của Bộ Nội vụ

Văn phòng Bộ phối hợp với Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam

Tháng 8-10/2021

Hợp đồng với đơn vị đào tạo

3. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

3.1

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ áp dụng các quy trình xử lý công việc đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt

Văn phòng Bộ phối hợp với các tổ chức, đơn vị tại Bộ

Cả năm 2021 (có báo cáo chi tiết)

 

4. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 cơ quan Bộ Nội vụ

4.1

Họp Ban Chỉ đạo ISO của Bộ và thủ trưởng các đơn vị thống nhất các quy trình ISO trình Lãnh đạo Bộ Quyết định công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế Hệ thống quản lý chất lượng của Cơ quan Bộ Nội vụ.

Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 4-5/2021

 

4.2

Trình lãnh đạo Bộ dự thảo Quyết định công b bổ sung, sửa đổi, thay thế Hệ thống quản lý chất lượng, đăng tải Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ Nội vụ lên cổng thông tin điện t Bộ Nội vụ

Văn phòng Bộ phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 6/2021

 

5. Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng

5.1

Tư vấn, hỗ trợ việc đánh giá nội bộ và hướng dẫn khắc phục các điểm không phù hợp sau đánh giá nội bộ.

Thực hiện đánh giá nội bộ, khắc phục những điểm không phù hợp khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng do cơ quan chủ trì thực hiện.

Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 5-7/2021

Hợp đồng với đơn vị tư vấn

5.2

Tổ chức đào tạo kiến thức về công tác ISO; ph biến các nội dung về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng... của Bộ Nội vụ, hướng dẫn, phổ biến việc áp dụng các nội dung mới về ISO 9001:2015

Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn và các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 05- 08/2021

Hợp đồng với đơn vị đào tạo

5.3

Đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO của Bộ Nội vụ

Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn và các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 10- 11/2021

Hợp đồng với đơn vị đánh giá

5.4

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO của các Ban, Cục, Học viện,...vv.

Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp đơn vị tư vân và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Tháng 5-12/2021

 

5.5

Tổ chức thông tin, tuyên truyền các hoạt động về công tác ISO của Bộ.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Hợp đồng với đơn vị truyền thông

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Ban, Cục thuộc Bộ

Trên cơ sở Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2021; các Ban, Cục xây dựng Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị mình gửi Văn phòng Bộ để theo dõi, tổng hợp.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ

- Xác định việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của Bộ là nội dung bắt buộc của chương trình cải cách hành chính. Nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

- Bảo đảm triển khai áp dụng đối với các hoạt động nội bộ, hoạt động khách quan của cơ quan, đơn vị; kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của đơn vị mình.

- Tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia đào tạo, nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng.

- Phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo ISO của Bộ tổ chức đánh giá nội bộ theo định kỳ, kịp thời khắc phục, phòng ngừa, cải tiến hệ thống và phát huy hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị.

- Định kỳ 06 tháng Báo cáo tình hình thực hiện áp dụng ISO vào hoạt động của đơn vị gửi thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Bộ (Văn phòng Bộ) để tổng hợp, báo cáo sơ kết, tổng kết.

3. Văn phòng Bộ (Thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Bộ)

- Tổ chức triển khai các công việc liên quan đến ISO của cơ quan Bộ.

-Phối hợp với đơn vị chuyên môn, chuyên gia tổ chức lớp hướng dẫn về các kỹ năng, nghiệp vụ công tác ISO, tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ, công chức thuộc Bộ.

- Tham gia, hỗ trợ quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của các đơn vị khi được đề nghị.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của Bộ năm 2021.

- Đề xuất khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 94/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 94/QĐ-BNV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 03/02/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!