Quyết định 82/QĐ-UBDT 2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 26/5/2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 82/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 26/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30/CT-TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

_____________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW vẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyn lợi của người tiêu dùng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Ủy ban, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công thương (Cục Cạnh tranh và bảo vệ

người tiêu dùng);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;
- UBND các tỉnh vùng DTTS&MN;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Hu A Lnh

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30/CT-TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 82/QĐ-UBDT ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (Nghị quyết 82/NQ-CP), Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch hành động như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng tại vùng đồng bào DTTS&MN.

- Phối hợp với các địa phương vùng đồng bào DTTS&MN xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp tại vùng đồng bào DTTS&MN.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Chỉ thị s 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”, Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc, nhằm nâng cao hơn na nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò, tm quan trọng đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối kết hợp của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

- Xác định rõ vai trò của các Vụ, đơn vị và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng tại vùng đồng bào DTTS&MN.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các Vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, được giao:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học kỹ thuật mới để phối hợp với các địa phương phục vụ tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN.

- Tham gia, phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tham gia làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa tại vùng đồng bào DTTS&MN.

- Phối hợp rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách có liên quan của Ủy ban Dân tộc trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đúng quy định của pháp luật và đảm bảo phù hợp tình hình thực tế để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại vùng đồng bào DTTS&MN.

2. Các Vụ: Pháp chế, Tuyên truyền, Báo Dân tộc và phát triển, Tạp chí Dân tộc: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đặc biệt cho người tiêu dùng yếu thế (trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người tiêu dùng ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa,...); thông tin về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đa dạng hóa phương thức truyền thông. Đa dạng hóa công tác truyền thông, tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công khai, minh bạch và thông tin rộng rãi, đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

3. Thanh tra Ủy ban, các Vụ, đơn vị có liên quan: Hằng năm khi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, nên lồng ghép các nội dung phối hợp về thanh tra, kiểm tra, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN (nếu có). Phối hợp tăng cường kiểm soát, hạn chế tối đa những hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng, không an toàn, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hp pháp của người tiêu dùng lưu thông trên thị trường. Tham gia với các cơ quan có chức năng xây dựng cơ chế khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân vùng đồng bào DTTS&MN tích cực phản ánh, thông tin kịp thời đến cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện nhng hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng đang lưu thông hoặc sẽ lưu thông trên thị trường.

4. Các Vụ Địa phương và Văn phòng Ủy ban (Văn phòng đại diện tại Tp. HCM): Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong các hoạt động vinh danh các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tại vùng đồng bào DTTS&MN có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đề nghị khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng ở vùng đồng bào DTTS&MN.

5. Các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tuyên truyền, Báo Dân tộc và phát triển và Tạp chí Dân tộc: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, du lịch ... của đồng bào vùng DTTS&MN; kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh hợp tác với địa phương vùng biên giới của các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia, nơi có nhiều giao dịch kinh doanh của các doanh nghiệp và người tiêu dùng vùng đồng bào DTTS&MN, nhằm phát triển thương mại, trao đổi thông tin, bảo đảm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiệu quả, chặt chẽ. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đối với nhân dân vùng biên giới trong việc ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng vận chuyển qua biên giới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác theo chức năng, nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch thực hiện. Định kỳ hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch thực hiện vào báo cáo kết quả công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

2. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính kiểm tra, theo dõi kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện. Tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP theo quy định.

3. Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch hành động này, làm tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các Vụ, đơn vị./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi