Quyết định 804/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
----------------

Số: 804/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2011

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 08/2011/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các bộ, ngành có liên quan;
- Trung ương Đoàn TNCSHCM;
- UBND các tỉnh có huyện nghèo;
- Sở Nội vụ các tỉnh có huyện nghèo;
- Lưu: VT, CTTN.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN 600 TRÍ THỨC TRẺ ƯU TÚ, CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TĂNG CƯỜNG VỀ LÀM PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THUỘC 62 HUYỆN NGHÈO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 804/QĐ-BNV ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Thực hiện Quyết định số 08/2011/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án như sau:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tổ chức Hội nghị triển khai Dự án

a) Thành phần:

- Các cơ quan Trung ương gồm đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành sau: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

- Các tỉnh có huyện nghèo gồm: Đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức tỉnh ủy, tỉnh Đoàn, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện nghèo và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

b) Nội dung: Thống nhất quan điểm chỉ đạo, thẩm quyền và trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án bảo đảm mục tiêu, tiến độ thực hiện Dự án.

c) Thời gian: hoàn thành trước này 15/4/2011.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án. Thành phần gồm:

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng ban Chỉ đạo.

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương – Phó Trưởng ban.

- Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Phó Trưởng ban.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính - Ủy viên.

- Đại diện các Vụ thuộc Bộ Nội vụ gồm: Vụ Công chức viên chức, Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Vụ Tiền lương, Vụ Kế hoạch – Tài chính và Vụ Công tác thanh niên.

Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng chế độ phụ cấp theo quy định hiện hành.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 3 năm 2011.

3. Thành lập Ban quản lý Dự án

Căn cứ vào nội dung, phạm vi và thời gian thực hiện Dự án, Bộ Nội vụ thành lập Ban quản lý Dự án để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý Dự án. Cụ thể như sau:

a) Tên Ban quản lý Dự án: “Ban quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

b) Thành phần Ban quản lý Dự án:

- Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên – Giám đốc Ban quản lý Dự án.

- Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án – Phụ trách kế hoạch và tài chính.

- Thành viên Ban quản lý Dự án gồm:

+ Chức danh Điều phối viên Dự án và Giám sát, đánh giá Dự án (02 công chức của Vụ Công tác thanh niên).

+ Chức danh Kế toán Dự án (01 công chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính).

+ Chức danh Thủ quỹ kiêm các công việc hành chính, tổng hợp khác của Dự án (01 công chức của Vụ Công tác thanh niên).

Giám đốc, Phó Giám đốc và các thành viên Ban quản lý Dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Căn cứ yêu cầu công việc trong quá trình thực hiện Dự án, Giám đốc Ban quản lý Dự án được phép ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

c) Quy chế hoạt động, chi tiêu:

- Ban quản lý Dự án chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động, chi tiêu của Dự án theo quy định pháp luật.

- Ban quản lý Dự án thực hiện cơ chế tài chính độc lập; được phép sử dụng tài khoản và con dấu riêng.

- Ban quản lý Dự án được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo định mức quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính.

- Ban quản lý Dự án được phép thuê chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý cán bộ, công chức thực hiện một số nội dung công việc của Dự án theo nguyên tắc hợp đồng thuê khoán chuyên môn.   

d) Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 15/04/2011.

4. Hồ sơ và hướng dẫn trí thức trẻ đăng ký tham gia Dự án

a) Hồ sơ đăng ký tham gia Dự án gồm:

- Đơn đăng ký tham gia Dự án theo mẫu của Bộ Nội vụ.

- Sơ yếu lý lịch mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

- Các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (bản sao có công chứng).

- Bản nhận xét của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã có thời gian sử dụng người có đơn đăng ký tham gia Dự án (nếu có).

b) Cách thức đăng ký tham gia Dự án:

- Trí thức trẻ lấy mẫu đơn và Sơ yếu lý lịch để làm thủ tục đăng ký tại các địa chỉ sau:

+ Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

+ Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

+ Ban quản lý Dự án, địa chỉ số 8A Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Sở Nội vụ của 20 tỉnh có huyện nghèo.

- Hồ sơ của trí thức trẻ đăng ký tham gia Dự án (01 bộ) được gửi về Sở Nội vụ của tỉnh nơi tình nguyện đến công tác để tổng hợp và tổ chức tuyển chọn.

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tổ chức tuyên truyền

- Cơ quan chủ trì: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân và Đoàn thanh niên các tỉnh có huyện nghèo.

- Nội dung tuyên truyền: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 4 năm 2011.

2. Tổ chức tuyển chọn đội viên Dự án

Căn cứ vào khoản 1 mục VII Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo (sau đây gọi chung là tỉnh) chủ trì, phối hợp với cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thanh niên cùng cấp tổ chức tuyển chọn đội viên Dự án theo trình tự, thủ tục sau:

a) Bước 1. Thành lập hội đồng tuyển chọn:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thành lập Hội đồng tuyển chọn gồm các thành phần sau:

- Giám đốc Sở Nội vụ - Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện Thường vụ tỉnh Đoàn – Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Các ủy viên Hội đồng gồm: Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện nghèo.

- Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ - Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

b) Bước 2. Tổ chức tuyển chọn:

Căn cứ số lượng chức danh Phó Chủ tịch xã được bổ sung thêm của từng huyện nghèo; căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn đội viên Dự án được quy định tại Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ danh sách trí thức trẻ đã đăng ký, Hội đồng tuyển chọn tổ chức xét chọn đội viên Dự án. Công tác xét chọn đội viên Dự án phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn tuyển, điều kiện của đội viên Dự án; công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và dân chủ.

c) Bước 3. Hoàn thiện hồ sơ của người được tuyển chọn:

Ủy ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ được xét chọn; đồng thời gửi danh sách kèm theo hồ sơ của những người đã được tuyển chọn về Ban quản lý Dự án, Bộ Nội vụ.

d) Bước 4. Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện của người được tuyển chọn:

Căn cứ vào hồ sơ trí thức trẻ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh có huyện nghèo tuyển chọn, Ban quản lý Dự án chịu trách nhiệm thành lập Hội đồng để thẩm định và thông báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành đội viên Dự án.

Thành viên Hội đồng thẩm định gồm:

- Giám đốc Dự án – Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Công chức – Viên chức - Ủy viên.

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương - Ủy viên.

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tiền lương - Ủy viên.

- Đại diện Ban quản lý Dự án - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

đ) Bước 5. Phê duyệt danh sách đội viên Dự án:

Căn cứ kết quả thẩm định của Ban quản lý dự án về tiêu chuẩn, điều kiện của những người đã được tuyển chọn, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt danh sách đội viên Dự án.

e) Bước 6. Thông báo kết quả tuyển chọn cho đội viên Dự án:

Căn cứ vào quyết định phê duyệt đội viên Dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo tới từng đội viên Dự án biết để chủ động công việc; đồng thời gửi danh sách đội viên về Ban quản lý Dự án để tổ chức bồi dưỡng và làm cơ sở thực hiện chế độ, chính sách đối với đội viên Dự án trong thời gian tham dự khóa bồi dưỡng.

Thời gian thực hiện của giai đoạn I: Bắt đầu từ tháng 5/2011 đến tháng 8/2011.

3. Tổ chức bồi dưỡng cho đội viên Dự án trước khi bố trí về xã

a) Xây dựng tài liệu bồi dưỡng:

- Nội dung bồi dưỡng thực hiện theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý Dự án chịu trách nhiệm xây dựng tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng.

- Thời gian: Việc xây dựng tài liệu hoàn thành trước 30/6/2011.

b) Tổ chức bồi dưỡng:

- Căn cứ số lượng đội viên Dự án đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo phê duyệt, Ban quản lý Dự án chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng cho các đội viên Dự án trước khi bố trí về các xã công tác:

+ Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Tập trung.

+ Địa điểm: Bộ Nội vụ (tại Hà Nội và cơ quan đại diện của Bộ Nội vụ tại Đà Nẵng).

+ Thời gian bồi dưỡng (lý thuyết và đi thực tiễn ở cơ sở): 02 tháng.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2011.

4. Tổ chức đưa các đội viên Dự án về xã công tác

- Ủy ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Dự án tổ chức đưa đội viên Dự án sau khi đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng về xã công tác; đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện nghèo phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã làm quy trình, thủ tục để trình Hội đồng nhân dân xã bầu, phê chuẩn đội viên Dự án vào chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

- Thời gian: Dự kiến đến tháng 02/2012 hoàn thành giai đoạn I của Dự án.

5. Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai giai đoạn I

- Ban quản lý Dự án tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện Dự án tại các huyện đã bố trí đội viên Dự án về công tác.

- Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác triển khai, thực hiện Dự án ở giai đoạn I làm cơ sở cho việc thực hiện Dự án ở giai đoạn tiếp theo.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 02 đến tháng 3/2012.

6. Thực hiện giai đoạn II của Dự án

a) Tiếp tục tuyển chọn, bồi dưỡng và tổ chức đưa số đội viên còn lại của Dự án về xã công tác:

- Để bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, phù hợp với thời gian hoạt động của Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2011 – 2016 và nhu cầu thực tế của các địa phương, trong năm 2012 tiếp tục tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng và tổ chức đưa số đội viên còn lại của Dự án về xã công tác trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác tổ chức triển khai, thực hiện ở giai đoạn I.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến đến hết tháng 12/2012 tổ chức đưa số đội viên còn lại của Dự án về các xã thuộc huyện nghèo công tác.

b) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Dự án:

- Hàng năm Ban quản lý Dự án có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Dự án tại các huyện nghèo. Trên cơ sở đó, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2012 đến tháng 6/2017.

c) Sơ kết, tổng kết Dự án:

- Tháng 6/2013 tiến hành sơ kết Dự án.

- Tháng 6/2017 tiến hành Tổng kết Dự án.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Căn cứ nội dung của Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm các mục tiêu, tiến độ thực hiện Dự án.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện bảo đảm mục tiêu, hiệu quả và tiến độ của Dự án./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi