Quyết định 47/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 47/2007/QĐ-TTg NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2007

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

NGHỊ ĐỊNH THƯ KYOTO THUỘC CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC

VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010 với những nội dung chủ yếu sau:

 

I. MỤC TIÊU

 

1. Huy động mọi nguồn lực nhằm góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2007 - 2010 của đất nước theo hướng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và đóng góp vào việc tổ chức thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Công ước khí hậu), Nghị định th­ư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Nghị định thư Kyoto) và Cơ chế phát triển sạch (CDM).

 

2. Tận dụng triệt để các quyền và lợi ích mà Công ư­ớc khí hậu và Nghị định thư­ Kyoto dành cho các nư­ớc đang phát triển.

 

3. Thu hút vốn đầu t­ư trong và ngoài nước vào các dự án CDM, khuyến khích cải tiến công nghệ, tiếp nhận, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, kỹ thuật hiện đại.

 

4. Góp phần quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên, môi trư­ờng, khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

 

II. NHIỆM VỤ

 

1. Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Công ước khí hậu, Nghị định thư Kyoto và CDM.

 

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện tổ chức và tăng cường cơ sở vật chất thực hiện Công ước khí hậu, Nghị định thư Kyoto và CDM.

 

3. Đẩy mạnh các hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện Công ước khí hậu, Nghị định thư Kyoto và CDM.

 

4. Nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về Công ước khí hậu, Nghị định thư Kyoto và CDM.

 

5. Xây dựng, tổ chức các hoạt động thực hiện Công ước khí hậu, Nghị định thư Kyoto và CDM trong các ngành nhằm bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội.

 

III. KẾ HOẠCHÂ HÀNH ĐỘNG

 

Các nhiệm vụ, hoạt động, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện của Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010 được quy định trong bảng danh mục kèm theo Quyết định này. 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010, có trách nhiệm:

 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này của các Bộ, ngành, địa phương; làm đầu mối quốc gia liên hệ với các tổ chức quốc tế.

 

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lồng ghép các nhiệm vụ, dự án theo Kế hoạch này.

 

c) Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế tài chính sử dụng kinh phí của Kế hoạch, bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng quy định hiện hành và có hiệu quả.

 

d) Thẩm định và tham gia thẩm định các dự án cụ thể.

 

đ) Định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền của Bộ.

 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền cho các đơn vị trong ngành nâng cao nhận thức thực hiện Nghị định thư Kyoto và CDM; khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhằm thực hiện CDM; chủ động lồng ghép các hoạt động thực hiện CDM vào các chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của ngành; xây dựng dự án CDM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trưòng và của các Bộ có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn tuyên truyền cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý nâng cao nhận thức thực hiện Nghị định thư Kyoto và CDM; chủ động lồng ghép các hoạt động thực hiện CDM vào chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển của địa phương; chỉ đạo, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng dự án CDM thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

 

4. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có liên quan  nghiên cứu đổi mới trang thiết bị, áp dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường nhằm góp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển kinh tế - xã hội bền vững cũng như chuẩn bị điều kiện để có thể tiếp nhận và thực hiện các dự án CDM.

 

5. Kinh phí để thực hiện các hợp phần tại Mục III của Kế hoạch này được ghi trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

thuộc tính Quyết định 47/2007/QĐ-TTg

Quyết định 47/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:47/2007/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:06/04/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 47/2007/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No: 47/2007/QD-TTg

Hanoi , April 06, 2007

 DECISION

APPROVING THE PLAN ON ORGANIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE KYOTO PROTOCOL UNDER THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE IN THE 2007-2010 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

At the proposal of the Minister of Natural Resources and Environment,

DECIDES:

Article 1.- To approve the Plan on organization of the implementation of the Kyoto Protocol under the United Nations Framework Convention on Climate Change in the 2007-2010 period with the following principal contents:

I. OBJECTIVES

1. To mobilize all resources to contribute to implementing the country's socio-economic development plan for the 2007-2010 period in a fast, sustainable and environment-friendly manner and organizing the implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change (hereinafter referred to as Climate Convention), the Kyoto Protocol under the United Nations Framework Convention on Climate Change (hereinafter referred to as Kyoto Protocol) and the Clean Development Mechanism (CDM).

2. To make the utmost use of the rights and benefits which the Climate Convention and Kyoto Protocol grant to developing countries.

3. To attract domestic and overseas investment in CDM projects and encourage technological renewal, and take-over and application of high technology, clean technology and modern techniques.

4. To contribute to managing, exploiting and properly and efficiently using natural resources, protecting natural resources, the environment and climate, and reducing greenhouse gas emissions.

II. TASKS

1. To elaborate and complete the legal framework and legal documents regarding the Climate Convention, Kyoto Protocol and CDM.

2. To propagate, raise awareness, train human resources, improve organization and increase material bases for the implementation of the Climate Convention, Kyoto Protocol and CDM.

3. To enhance activities of basic surveys and scientific research in service of the implementation of the Climate Convention, Kyoto Protocol and CDM.

4. To enhance and raise the efficiency of international cooperation on the Climate Convention, Kyoto Protocol and CDM.

5. To plan and organize activities of implementing the Climate Convention, Kyoto Protocol and CDM in various sectors with a view to promoting environmental protection and socio-economic development.

III. PLAN OF ACTION

The tasks, activities, implementing agencies, coordinating agencies and implementation schedules of the plan of action for implementing the Kyoto Protocol under the United Nations Framework Convention on Climate Change in the 2007-2010 period are specified in the list promulgated together with this Decision.

Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 47/2007/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2011/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định 2011/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chính sách , An ninh quốc gia

Vui lòng đợi