Quyết định 138/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khoá khăn, Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 138/2000/QĐ-TTG
NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC HỢP NHẤT DỰ ÁN
ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ, DỰ ÁN HỖ TRỢ DÂN TỘC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TRUNG TÂM CỤM Xà MIỀN NÚI,
VÙNG CAO, VÀO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI
CÁC Xà ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN MIỀN NÚI VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội Khoá X, Kỳ họp thứ 6 về Nhiệm vụ năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Hợp nhất trên địa bàn tỉnh dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn (quy định tại Quyết định số 133/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo trong giai đoạn 1998-2000), Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao (quy định tại Quyết định số 35/TTg ngày 13 tháng 01 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ) vào Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998), bao gồm các nội dung sau:

1. Tên Chương trình: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135).

2. Mục tiêu:

Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nguyên tắc chỉ đạo, nhiệm vụ, một số chính sách chủ yếu, nguồn vốn và sử dụng vốn của Chương trình: Thực hiện theo quy định tại các Điều 1, 2, 3 Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa.

3. Phạm vi thực hiện Chương trình: Chương trình hỗ trợ đầu tư cho các xã thực hiện theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và biên giới thuộc phạm vi Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã được thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 135.

4. Thời gian thực hiện Chương trình: Chương trình 135 sau khi hợp nhất được thực hiện trong 5 năm (2001 - 2005).

5. Chương trình 135 gồm các dự án sau:

a. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng: Bao gồm các nội dung quy định tại Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 và phần xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án định canh định cư quy định tại Quyết định số 133/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Phần xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án định canh định cư chỉ thực hiện trong các xã triển khai dự án của Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 và phải điều chỉnh cho phù hợp với nội dung quy hoạch đã được phê duyệt và dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của xã theo Chương trình 135.

b. Dự án xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao;

c. Dự án quy hoạch bố trí lại dân cư ở những nơi cần thiết;

d. Dự án ổn định và phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm;

e. Dự án đào tạo cán bộ xã, bản, làng, phum, sóc.

 

Điều 2. Chuyển dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn (quy định tại Quyết định số 133/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ) thành chính sách hỗ trợ hộ dân tộc đặc biệt khó khăn. Giao Uỷ ban Dân tộc và Miền núi chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xác định tiêu chí, xây dựng chính sách hỗ trợ hộ dân tộc đặc biệt khó khăn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Chỉ đạo của Chương trình 135 ở Trung ương (sau hợp nhất) là Ban Chỉ đạo của Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa được thành lập và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Quyết định số 13/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998 và Quyết định số 01/1999/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, ở địa phương thực hiện theo quy định tại Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về tổ chức quản lý chỉ đạo: việc tổ chức quản lý chỉ đạo Chương trình 135 thực hiện theo Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ và phân công quản lý chỉ đạo các dự án thành phần của Chương trình như sau:

- Uỷ ban Dân tộc và Miền núi: là Cơ quan Thường trực giúp Chính phủ chỉ đạo thực hiện Chương trình và trực tiếp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương quản lý chỉ đạo các dự án: xây dựng cơ sở hạ tầng, trung tâm cụm xã , đào tạo cán bộ xã, bản, làng, phum, sóc.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo việc quy hoạch bố trí lại dân cư ở những nơi cần thiết, các dự án phát triển nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn các xã thuộc Chương trình.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan hoàn thiện Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29 tháng 4 năm 1999 về hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa sau khi đã hợp nhất các chương trình, dự án.

- Nhiệm vụ của các Bộ, ngành liên quan thực hiện theo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 01/1999/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có chương trình này chịu trách nhiệm chỉ đạo việc hợp nhất và tổ chức chỉ đạo có hiệu quả trên địa bàn.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 135 Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 138/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khoá khăn, Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 138/2000/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 29/11/2000 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 138/2000/QD-TTg
Hanoi, November 29, 2000

 
DECISION
ON THE INTEGRATION OF THE SEDENTARIZA-TION PROJECT, THE PROJECT ON SUPPORT OF ETHNIC MINORITY PEOPLE MEETING WITH SPECIAL DIFFICULTIES, THE PROGRAM ON BUILDING THE CENTERS OF MOUNTAINOUS AND HIGHLAND COMMUNE CLUSTERS INTO THE PROGRAM ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MOUNTAINOUS, DEEP-LYING AND REMOTE COMMUNES MEETING WITH GREAT DIFFICULTIES
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Resolution No. 31/1999/QH10 of the Xth National Assembly, 6th session, on the 2000 tasks;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 135/1998/QD-TTg of July 31, 1998 approving the program on socio-economic development of mountainous, deep-lying and remote communes meeting with great difficulties;
At the proposals of the minister-chairman of the Committee for Ethnic Minorities and Mountainous Areas, the ministers of: Planning and Investment; Finance; Labor, War Invalids and Social Affairs and Agriculture and Rural Development,
DECIDES:
Article 1.- To integrate in the provinces the sedentarization project, the project on support of ethnic minority people meeting with special difficulties (prescribed in the Prime Minister’s Decision No. 133/1998/QD-TTg of July 23, 1998 approving the national target program on hunger elimination and poverty alleviation in the 1998-2000 period), the program on building the centers of mountainous and highland commune clusters (prescribed in the Prime Minister’s Decision No. 35/TTg of January 13, 1997) into the program on socio-economic development in mountainous, deep-lying and remote communes meeting with great difficulties (Decision No. 135/1998/QD-TTg of July 31, 1998) with the following details:
1. The program’s title: The program on socio-economic development in communes meeting with great difficulties in ethnic minority people-inhabited, mountainous, border, deep-lying and remote areas (called the 135 program for short).
2. Objectives:
The general objectives, specific objectives, guiding principles, tasks, a number of key policies, capital sources and use of the capital of the program shall comply with the provisions in Articles 1, 2 and 3 of the Prime Minister’s Decision No. 135/1998/QD-TTg of July 31, 1998 approving the program on socio-economic development in mountainous, deep-lying and remote communes meeting with great difficulties.
3. The program’s implementation scope: The program shall support the investment in the communes according to the Prime Minister’s Decision No. 1232/QD-TTg of December 24, 1999 approving the list of specially difficult and border communes to be covered by the program on socio-economic development in mountainous, deep-lying and remote communes meeting with great difficulties and the Prime Minister’s decisions approving the lists of communes allowed to perform the tasks of the 135 program.
4. The program’s implementation period: The integrated 135 program shall be implemented in five years (2001 - 2005).
5. The 135 program shall be composed of the following projects:
a/ The infrastructure-building project: including the contents defined in Decision No. 135/1998/QD-TTg of July 31, 1998 and the sedentarization project’s section on infrastructure building defined in the Prime Minister’s Decision No. 133/1998/QD-TTg of July 23, 1998.
The sedentarization project’s section on infrasructure building shall be implemented only in communes covered by the project under Decision No. 135/1998/QD-TTg of July 31, 1998 and must be adjusted to suit the contents of the already approved planning and the project on investment in the communes’ infrastructure under the 135 program;
b/ The project on building the centers of mountainous and highland commune clusters;
c/ The project on planning for relocation of population in necessary places;
d/ The project on stabilization and development of the agricultural and forestry production in association with processing and consumption of products;
e/ The project on training of commune, village and hamlet cadres.
Article 2.- To transform the project on support of ethnic minority people meeting with special difficulties (prescribed in the Prime Minister’s Decision No. 133/1998/QD-TTg of July 23, 1998) into the policy of supporting ethnic minority people meeting with special difficulties. To assign the Committee for Ethnic Minorities and Mountainous Areas to assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in determining the criteria and formulating policies to support ethnic minority people meeting with special difficulties and submit them to the Prime Minister for decision.
Article 3.- Organization of implementation
1. The central Steering Committee of the 135 program (after the integration) is the Steering Committee of the program on socio-economic development in mountainous, deep-lying and remote communes meeting with great difficulties, set up and operating according to its functions and tasks defined in the Prime Minister’s Decision No. 13/1998/QD-TTg of January 23, 1998 and Decision No. 01/1999/QD-TTg of January 4, 1999, and the local Steering Committees according to the provisions in the Prime Minister’s Decision No. 38/2000/QD-TTg of March 24, 2000.
2. Regarding the organization, management and direction: The organization, management and direction of the 135 program shall comply with the Prime Minister’s Decision No. 38/2000/QD-TTg of March 24, 2000 and the management and direction of its component projects shall be assigned as follows:
- The Committee for Ethnic Minorities and Mountainous Areas shall act as the standing body assisting the Government in directing the implementation of the program, assume the prime responsibility and directly coordinate with the ministries, branches and localities in managing and directing the projects: building infrastructures, centers of commune clusters, training of commune, village and hamlet cadres.
- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall assume the prime responsibility and coordinate with the ministries, branches and localities in directing the planning and relocation of population in necessary places, the projects on development of agriculture and forestry in association with processing and consumption of products in the communes covered by the program.
- The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries in perfecting Joint Circular No. 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD of April 29, 1999 guiding the management of investment and construction of infrastructural facilities in mountainous, deep-lying and remote communes meeting with great difficulties after the integration of the programs and projects.
- The tasks of the concerned ministries and branches shall comply with the operation regulations of the program’s central Steering Committee issued together with the Prime Minister’s Decision No. 01/1999/QD-TTg of January 4, 1999.
- The presidents of the People’
s Committees of the provinces where the program is implemented shall have to direct the integration and effective organization and direction of the program in their respective localities.
Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its signing.
The director of the central Steering Committee of the 135 program, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Cong Tan

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!