Quyết định 1276/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định tạm thời thời về một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác thuộc Kiểm toán Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------------------
Số: 1276/QĐ-KTNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định tạm thời thời về một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác thuộc Kiểm toán Nhà nước
-------------------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
 
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức;
Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/02/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 34-NQ/BCS ngày 25/11/2011 của Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước về việc điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức thuộc Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-KTNN ngày 06/6/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác thuộc Kiểm toán Nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, công chức của Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu VT, TCCB (03).
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đinh Tiến Dũng

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI
VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC ĐƯỢC LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG VÀ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ-KTNN ngày 19 tháng 7 năm 2012
của Tổng Kiểm toán Nhà nước)
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định tạm thời về một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác thuộc Kiểm toán Nhà nước.
2. Quy định này áp dụng đối với công chức Kiểm toán Nhà nước được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác giữa các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, cụ thể như sau:
a) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc trong quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, bổ nhiệm theo quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;
b) Công chức thuộc đối tượng định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác theo quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;
c) Công chức được điều động theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức hoặc thực hiện yêu cầu nhiệm vụ cụ thể theo quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;
d) Công chức được điều động trong trường hợp đặc biệt khác do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định.
3. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:
a) Công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ từng đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;
b) Công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đến đơn vị có trụ sở trong cùng địa bàn hành chính cấp tỉnh, thành phố với đơn vị công tác trước khi thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác;
c) Công chức thực hiện luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác hết thời hạn hoặc chưa hết thời hạn được Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định luân chuyển, điều động trở về đơn vị trước khi thực hiện luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác hoặc luân chuyển, điều động đến các đơn vị có trụ sở trong cùng địa bàn hành chính với đơn vị trước khi luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác;
d) Công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác theo nguyện vọng cá nhân.
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Thực hiện hỗ trợ đúng theo nội dung được quy định trong Quy định này, đảm bảo công khai, tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.
2. Chế độ hỗ trợ đảm bảo hợp lý, hài hòa giữa công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đến với đội ngũ công chức hiện đang công tác tại chỗ.
3. Chế độ hỗ trợ phải phù hợp với khả năng ngân sách của đơn vị, góp phần động viên công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 3. Chế độ, chính sách hỗ trợ
Công chức luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 Quy định này được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của nhà nước, của ngành và được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ sau:
1. Chế độ hỗ trợ kinh phí ban đầu, chi phí đi lại đến nhận nhiệm vụ tại đơn vị tiếp nhận:
a) Hỗ trợ kinh phí ban đầu cho mỗi lần luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác bằng 03 lần mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định;
b) Được thủ trưởng đơn vị bố trí phương tiện hoặc trình cấp có thẩm quyền bố trí phương tiện đi lại đến nhận nhiệm vụ tại đơn vị được tiếp nhận. Trường hợp không bố trí được phương tiện đi lại thì được thanh toán chi phí đi lại theo chế độ quy định của Kiểm toán Nhà nước.
2. Chế độ nhà công vụ:
Được bố trí ở nhà công vụ (nếu có) theo tiêu chuẩn, định mức Nhà nước quy định. Trường hợp chưa có nhà công vụ, thì đơn vị tiếp nhận quản lý, sử dụng công chức luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác có trách nhiệm thuê chỗ ở nhưng phải đảm bảo hợp lý, đúng quy định của pháp luật.
3. Được hỗ trợ thanh toán chi phí đi lại về thăm gia đình hàng năm theo chế độ quy định của Kiểm toán Nhà nước trong các trường hợp sau:
a) Nghỉ phép về thăm gia đình 1 lần/năm;
b) Nghỉ tết nguyên đán;
c) Nghỉ về thăm gia đình trong các trường hợp vợ sinh con, nhà ở của cán bộ công chức gặp thiên tai, hỏa hoạn;
d) Trường hợp đặc biệt do Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định.
4. Chính sách hỗ trợ khác:
Công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được ưu tiên xem xét trong các trường hợp sau:
a) Ưu tiên xem xét, đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị tiếp nhận theo nhu cầu thực tiễn của các đơn vị phù hợp với khả năng của công chức;
b) Ưu tiên xem xét, đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (trong trường hợp khi điều động, luân chuyển chưa được bổ nhiệm) hoặc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý ở vị trí cao hơn theo nhu cầu thực tiễn của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước phù hợp với khả năng của công chức sau thời gian điều động, luân chuyển;
c) Ưu tiên xét nâng lương trước thời hạn phù hợp với quy định của Kiểm toán Nhà nước;
d) Ưu tiên đề xuất Ban cán sự Đảng xem xét, quyết định quy hoạch các chức danh lãnh đạo trong ngành phù hợp với khả năng của công chức theo quy định;
đ) Ưu tiên cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của nhà nước, của ngành.
Điều 4. Thời hạn hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ
1. Chế độ hỗ trợ ban đầu được áp dụng đối với công chức thuộc đối tượng hỗ trợ có quyết định luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác kể từ ngày 01/01/2012.
2. Các chế độ, chính sách hỗ trợ còn lại theo quy định này được áp dụng từ ngày 01/01/2012 đối với công chức thuộc đối tượng hỗ trợ và chấm dứt khi:
a) Công chức hết thời hạn, kể cả thời gian gia hạn (nếu có) hoặc chưa hết thời hạn luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác được Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định điều động đến đơn vị công tác khác theo quy định tại mục c, khoản 3 điều 1 quy định này;
b) Công chức hết thời hạn luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác, kể cả thời gian gia hạn (nếu có) tiếp tục ở lại đơn vị hiện đang công tác theo nguyện vọng và được Tổng Kiểm toán Nhà nước chấp thuận;
c) Công chức đã hợp lý hóa gia đình trong quá trình thực hiện luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác;
d) Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc;
đ) Công chức tự ý xin thôi việc hoặc chuyển công tác ra các đơn vị khác ngoài ngành.
Điều 5. Trình tự, thủ tục lập dự toán, thanh, quyết toán và nguồn kinh phí thực hiện.
1. Lập dự toán, thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ
a) Hàng năm, căn cứ vào quyết định luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác công chức của Tổng Kiểm toán Nhà nước, thủ trưởng các đơn vị tiếp nhận công chức tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ gửi Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định danh sách đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ của toàn ngành và thông báo cho các đơn vị trực thuộc;
b) Căn cứ vào đối tượng được hỗ trợ và các chế độ quy định, Thủ trưởng các đơn vị lập dự toán kinh phí gửi Văn phòng Kiểm toán Nhà nước thẩm định, trình Tổng Kiểm toán xem xét, quyết định phân bổ hoặc bổ sung dự toán kinh phí hàng năm cho các đơn vị có đối tượng thụ hưởng;
c) Trên cơ sở dự toán kinh phí được duyệt, đơn vị tiếp nhận công chức chi trả các khoản kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho công chức hoặc thanh toán các khoản kinh phí hỗ trợ khi có đủ hồ sơ thủ tục và thực hiện quyết toán kinh phí theo đúng chế độ quy định.
2. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 6. Trách nhiệm của công chức được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ:
1. Thực hiện đầy đủ chế độ, hồ sơ thủ tục báo cáo khi nghỉ phép, nghỉ về thăm gia đình theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước.
2. Tập hợp đúng, đủ hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định.
Điều 7. Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị quản lý, sử dụng công chức luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác
1. Tạo mọi thuận lợi về các điều kiện làm việc và sinh hoạt để công chức yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Hướng dẫn công chức lập hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định và thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ liên quan đối với công chức luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác.
3. Chỉ đạo thực hiện quyết toán kinh phí theo đúng chế độ nhà nước quy định.
Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan tham mưu trong việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ
1. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm phối hợp với thủ trưởng các đơn vị theo dõi, đánh giá quá trình công tác và việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả thực hiện và kiến nghị sửa đổi chế độ, chính sách hỗ trợ cho phù hợp.
2. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm:
a) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc có công chức được hỗ trợ lập dự toán kinh phí hỗ trợ; mức hỗ trợ thuê nhà ở công vụ, hỗ trợ chi phí đi lại nhận nhiệm vụ tại đơn vị tiếp nhận, chi phí đi lại về thăm gia đình và trình tự, hồ sơ thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định;
b) Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng và chế độ quy định; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh chế độ, chính sách cho phù hợp.
Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện trong đơn vị Quy định này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi