Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị QUYếT

Về VIệC TIếP TụC THựC HIệN NHIệM Vụ NăM 1995

 

QUốC HộI

NướC CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

 

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào các Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1995, dự toán ngân sách Nhà nước năm 1995, công tác xây dựng pháp luật năm 1995 và Nghị quyết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu;

Sau khi xem xét các báo cáo của Chính phủ, các báo cáo hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội;

QUYếT NGHị:

1- Tán thành những chủ trương, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 1995 được nêu trong Báo cáo của Chính phủ về "Một số vấn đề lớn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 1995 theo Nghị quyết của Quốc hội".

2- Khẳng định những thành tựu đã đạt được trong năm 1994 và những tháng đầu năm 1995.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải khắc phục những thiếu sót và vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Quốc hội đã đề ra.

Quốc hội yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết sau đây:

1) Về kinh tế - xã hội:

Trên cơ sở nắm chắc tình hình, Chính phủ, các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần bồi dưỡng và tăng cường nguồn thu ngân sách.

Tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách theo Nghị quyết Quốc hội; chống thất thu và khắc phục tình trạng tồn đọng thuế, nhất là đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, xuất nhập khẩu và đối với các khoản thu liên quan đến nhà, đất. Mọi khoản thu phải được quản lý chặt chẽ, thể hiện đầy đủ qua ngân sách.

Chi phải trên cơ sở thu, thu ngân sách không đủ thì phải giảm chi tương ứng. Triệt để tiết kiệm, rà soát lại các yêu cầu chi để cắt giảm những khoản chi chưa thật cần thiết, nhất là các cuộc hội họp không mang lại kết quả thiết thực. Chống bệnh phô trương, hình thức, tệ tiêu xài lãng phí.

Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm cấp kịp thời vốn đầu tư đã được cân đối cho các công trình trọng điểm; cắt giảm các công trình chưa có nhu cầu bức thiết, nhất là trong khu vực hành chính ; chống lãng phí, tham ô, bãi bỏ những chi phí không hợp lý.

Đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu những mặt hàng trong nước đã sản xuất được; không nhập siêu để tiêu dùng. Xử lý các vụ buôn lậu.

ổn định giá cả, nhất là giá lương thực, thực phẩm ; bảo đảm an toàn lương thực trong mọi tình huống; giữ mối tương quan hợp lý giữa giá lương thực và giá vật tư nông nghiệp. Bám sát diễn biến của thị trường để có biện pháp kịp thời kiềm chế lạm phát.

Bảo đảm đầy đủ và kịp thời ngân sách đã được Quốc hội phân bổ cho sự nghiệp giáo dục, không tự tiện giảm hoặc sử dụng sai mục đích. Có các hình thức phù hợp nhằm huy động sự đóng góp của toàn xã hội để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em nghèo được tới trường. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực văn hoá, thông tin, xuất bản, báo chí.

Đối với các chương trình quốc gia liên quan đến các vấn đề xã hội, nhất là Chương trình 327, định canh, định cư, xoá đói giảm nghèo, khuyến nông, giải quyết việc làm và phòng chống các tệ nạn xã hội phải chi đúng mục tiêu, đúng đối tượng và đến tận cơ sở

2- Về việc triển khai thi hành pháp luật đất đai:

Tiếp tục ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật đất đai ; rà soát các văn bản hiện hành để có những sửa đổi và bổ sung cần thiết ; kịp thời giải thích Luật và Pháp lệnh về đất đai.

Kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về đất đai từ trung ương đến cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đất đai. Lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, chống lấn chiếm đất đai. Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác.

3- Về cải cách hành chính:

Tập trung vào cải cách thủ tục hành chính nhằm loại bỏ những thủ tục phiền hà. Điều chỉnh hợp lý bộ máy hành chính nhà nước ngay trong năm 1995. Lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý hành chính, đặc biệt là quản lý đô thị, và trật tự an toàn giao thông. Tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức hành chính, tăng cường xây dựng chính quyền cơ sở. Kết hợp cải cách hành chính với việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống lãng phí và việc giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.

4- Về việc thành lập Toà án hành chính:

Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Toà án hành chính nằm trong hệ thống Toà án nhân dân. Kịp thời xây dựng Pháp lệnh về thủ tục giải quyết các vụ kiện hành chính. Tiến hành ngay việc đào tạo đội ngũ cán bộ Toà án hành chính.

5- Về triển khai thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 1995:

Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội tập trung chỉ đạo xây dựng các dự án Luật nằm trong chương trình để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8. Xem xét, thông qua các dự án Pháp lệnh được Quốc hội giao, trước hết là các dự án pháp lệnh liên quan đến các luật đã và sẽ được thông qua trong năm 1995.

Giao Ban soạn thảo các dự án Bộ luật dân sự, Luật khoáng sản, Luật ngân sách Nhà nước, các Luật sửa đổi, bổ sung các Luật thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân quy định về Toà án hành chính cùng với các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý các dự án nói trên để trình Quốc hội. Đối với dự án Bộ luật dân sự cần tiếp tục tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân. Khẩn trương xây dựng các văn bản dưới luật có liên quan.

*

* *

Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các cấp, các ngành và các đại biểu Quốc hội trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình động viên các tầng lớp nhân dân và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy tinh thần tự lực tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 1995 để thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc và tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 1996 - 2000.

Nghị quyết này đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995.

 

thuộc tính Nghị quyết Không số

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995
Cơ quan ban hành: Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:Không sốNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành:20/04/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị quyết Không số

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi