Quyết định 184/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án Khôi phục và phát triển thuỷ lợi khu vực miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 184/TTG

NGàY 27 THáNG 3 NăM 1995 Về VIệC đầU Tư Dự áN "KHôI PHụC Và PHáT TRIểN THUỷ LợI KHU VựC MIềN TRUNG Và THàNH PHố Hồ CHí MINH"

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét tờ trình của Bộ Thuỷ lợi (số 2729 /TT-KH ngày 17 tháng 12 năm 1994) về việc xin phê duyệt dự án tiền khả thi "Khôi phục và phát triển thuỷ lợi khu vực miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh" và ý kiến thẩm tra dự án của Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước (công văn số 764/UB-VPTĐ ngày 15/3/1995 của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước),

QUYếT địNH:

Điều 1.- Đầu tư dự án "Khôi phục và phát triển thuỷ lợi khu vực miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh" với các nội dung sau đây:

1- Tên dự án: "Khôi phục và phát triển thuỷ lợi khu vực miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh".

2- Mục tiêu của dự án: Khôi phục và nâng cấp 5 hệ thống thuỷ nông đã khai thác lâu năm (Cẩm Thuỷ, Nam Nghệ An, Linh Cảm, An Trạch, Đồng Cam); và đầu tư cho 2 hệ thống công trình thuỷ lợi lớn hiện đang thi công dở dang (Thạch Nham, Hóc Môn - Bắc Bình Chánh) nhằm duy trì năng lực tưới ổn định là 70.000 ha, trong đó diện tích tưới tăng hơn trước khi có dự án là 32.600 ha.

3- Phạm vi và quy mô của dự án: dự án gồm 7 tiểu dự án của 7 hệ thống thuỷ nông thuộc 7 tỉnh là:

- Hệ thống Cẩm Thuỷ tỉnh Thanh Hoá,

- Hệ thống Nam Nghệ An tỉnh Nghệ An,

- Hệ thống Linh Cảm tỉnh Hà Tĩnh,

- Hệ thống An Trạch tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng,

- Hệ thống Đồng Cam tỉnh Phú Yên,

- Hệ thống Thạch Nham tỉnh Quảng Ngãi,

- Hệ thống Hóc Môn - Bắc Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

4- Vốn đầu tư cho dự án:

- Tổng vốn đầu tư: 121 triệu 629 ngàn USD,

Trong đó:

Ngân hàng thế giới cho vay với số tiền là 81 triệu 80 ngàn USD (chưa tính vốn vay đầu tư hệ thống kênh tưới cho các vùng dưới 150 ha).

- Vốn đối ứng trong nước đảm bảo phần còn lại.

Mức vốn đầu tư cho từng công trình sẽ được xác định chính thức, khi xem xét ra quyết định đầu tư khả thi từng tiểu dự án (với mức vốn ngoài nước là mức trần).

5- Việc xây dựng các công trình và mua sắm thiết bị đều phải thông qua đấu thầu, nhằm tiết kiệm vật tư, tiền vốn và nâng cao chất lượng công trình.

6- Trên cơ sở Luật Đất đai và các quy định hiện hành, Uỷ ban Nhân dân các địa phương chủ trì phối hợp với Bộ Thuỷ lợi giải quyết việc di dân tái định cư ở các vùng có công trình của dự án, theo kế hoạch di dân tái định cư phần 1, do Bộ Thuỷ lợi trình tại văn bản số 345/CV-KH ngày 8/3/1995 và số 2357/CV-KH ngày 3/11/1994.

7- Thời gian tối đa thực hiện dự án: 5 năm, kể từ ngày được cấp vốn.

 

Điều 2.- Phân giao nhiệm vụ.

1- Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ lợi và các ngành có liên quan, cân đối vốn cho dự án.

2- Bộ Tài chính chịu trách nhiệm cân đối ngân sách để cấp vốn đối ứng cho dự án theo đúng luận chứng được duyệt, trả nợ vốn vay cho dự án này khi đến hạn theo đúng cam kết quốc tế về vay và trả nợ.

3- Bộ Thuỷ lợi là chủ quản dự án có nhiệm vụ:

Căn cứ vào dự án tiền khả thi được duyệt, chỉ đạo việc lập dự án khả thi thành các hồ sơ riêng biệt, tiến hành xét duyệt theo đúng quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, đảm bảo khống chế trong tổng vốn đầu tư đã được xác định tại mục 4 Điều 1 quyết định này.

Tổ chức điều hành dự án, chỉ đạo kỹ thuật và thi công các công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng chế độ và nghiệm thu quyết toán công trình đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả.

4- Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có các tiểu dự án chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Thuỷ lợi và Bộ Tài chính chuẩn bị vốn đối ứng để đầu tư xây dựng đồng bộ phần công trình nội đồng, tổ chức di dân và đền bù bảo đảm hệ thống được hoàn thiện và phát huy hiệu quả.

 

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 184/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án "Khôi phục và phát triển thuỷ lợi khu vực miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 184/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 27/03/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 184-TTg
Hanoi, March 27, 1995

 
DECISION
ON INVESTMENT IN THE PROJECT "RESTORING AND DEVELOPING IRRIGATION WORKS IN CENTRAL VIETNAM AND HO CHI MINH CITY"
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of Septembe,r 1992;
the request of the Ministry of Water Resources (No.2729/TT-KH on the 17th of December, 1994) for ratification of the pre-feasibility project "Restoring and developing irrigation works in Central Vietnam and Ho Chi Minh City", and the conclusions on the expertise of the project made by the State Evaluation Council (official dispatch No.764/UB-VPTD on the 15th of March, 1995 of the State Planning Committee),
DECIDES:
Article 1.- To invest in the project "Restoring and developing irrigation works in Central Vietnam and Ho Chi Minh City" with the following contents :
1. Name of the project: "Restoring and developing irrigation works in Central Vietnam and Ho Chi Minh City".
2. Aim of the project: Restoring and upgrading 5 irrigation works which have long been in operation (Cam Thuy, southern Nghe An, Linh Cam, An Trach, and Dong Cam); and investing in 2 major irrigation systems currently under construction (Thach Nham and Hoc Mon - northern Binh Chanh) with the aim of maintaining stable irrigation for 70,000 hectares, 32,600 hectares more than before the implementation of the project.
3. Scope and scale of the project : The project is composed of 7 small projects of 7 irrigation systems in 7 provinces, namely :
- The Cam Thuy system in Thanh Hoa province,
- The southern Nghe An system in Nghe An province,
- The Linh Cam system in Ha Tinh province,
- The An Trach system in Quang Nam - Danang province,
- The Dong Cam system in Phu Yen province,
- The Thach Nham system in Quang Ngai province,
- The Hoc Mon - northern Binh Chanh system in Ho Chi Minh City.
4. Investment capital for the project:
- Total investment: 121,629,000 USD
Including:
81,080,000 USD lent by the World Bank (not counting the loan for investment in irrigation systems for areas of under 150 hectares).
- The remainder of the investment capital shall be supplied by corresponding domestic sources.
The level of investment capital for each project shall be officially determined, when considering the decision to invest in the feasibility project of each small system (with the level of foreign capital being the ceiling level).
5. The construction of projects and the purchase of equipment must be conducted through bidding, in order to save materials and investment capital, and raise the quality of the project.
6. On the basis of the Land Law and other stipulations currently in force, the People's Committees of various localities shall have to work with the Ministry of Water Resources, to help in the resettlement of the people living in the project areas, according to the plan for resettlement of the population, Part 1, made by the Ministry of Water Resources in Documents No.345/CV-KH on the 8th of March, 1995, and No.2357/CV-KH on the 3rd of November, 1994.
7. The maximum duration for implementation of the project is 5 years, beginning from the date when the capital is granted.
Article 2.- Assignment of tasks:
1. The State Planning Committee shall have to work with the Ministry of Finance, the Ministry of Water Resources and the branches concerned, to ensure a balanced distribution of capital for the project.
2. The Ministry of Finance shall have to balance its budget to supply corresponding capital for the project as required by the studies already ratified, and to repay the loan granted to this project when it is due, in conformity with international commitment on borrowing and repayment.
3. The Ministry of Water Resources, who is the manager of the project, has the following tasks:
- Pursuant to the pre-feasibility project already ratified, directing the drawing up of feasibility projects into separate dossiers, considering and ratifying them in accordance with the current regulations on investment and construction management, and ensuring that the total cost shall not exceed the total investment capital mentioned in Item 4, Article 1, of this Decision.
- Organizing the execution of the project, providing technical guidance for the construction of the project, ensuring the quality and construction tempo of the project, and that the project is built in accordance with the specified regime, tested on completion with a statement of accounts, and put into efficient operation.
4. The People's Committees of the provinces and cities, where the small projects are located, shall have to cooperate with the Ministry of Water Resources and the Ministry of Finance, in preparing the supply of corresponding capital for investment in a uniform construction of the part of the project within the fields, organizing the resettlement of the population, and paying compensations for them, in order to ensure the completion and efficient operation of the system.
Article 3.- This Decision takes effect from the date of its signing; the Minister of Water Resources, other Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities concerned shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Duc Luong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!