Nghị quyết 22/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 22/2008/NQ-CP NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2008 

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN

THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 


 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP

ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ)

 

 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2008 về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động này xác định và phân công thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu nhằm triển khai Nghị quyết nêu trên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

 

Phần I

NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước được giao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

I. Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Các cơ quan chức năng liên quan ở các cấp thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục và vận động nhằm quán triệt sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, về các nội dung và tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; tham mưu cho các cấp uỷ đảng cùng cấp trong việc ban hành và triển khai các nghị quyết, chỉ thị về chủ trương, kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung và bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam -  một nền kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường, vừa chịu sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

II. Hoàn thiện thể chế về sở hữu, phân phối, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế

1. Hoàn thiện thể chế về sở hữu

a) Sửa đổi, bổ sung các quy định của luật pháp hiện hành về sở hữu: trong đó khẳng định rõ sự tồn tại khách quan, lâu dài và chủ trương khuyến khích sự phát triển đa dạng các hình thức sở hữu; bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu khác nhau trong nền kinh tế.

b) Điều chỉnh đồng bộ các văn bản pháp luật hiện hành về sở hữu đất đai theo hướng: khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước làm đại diện; xác định chính xác hơn, đầy đủ hơn nội dung quyền sở hữu đất đai của Nhà nước, nhất là đất rừng và đất trồng lúa; phân định rõ giữa quyền sở hữu đất với quyền sử dụng đất; tôn trọng và bảo đảm các quyền của người sử dụng đất, đặc biệt đối với người nông dân.

c) Xây dựng và ban hành mới các văn bản pháp luật về sở hữu nhà nước theo hướng: tách bạch vai trò quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước với vai trò chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước; tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước và chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước; thu hẹp và tiến tới xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước của các Bộ, Ủy ban nhân dân đối với tài sản, vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có tài sản, vốn nhà nước. Hoàn thiện mô hình chủ thể kinh doanh vốn nhà nước.

d) Sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sở hữu tập thể trong hợp tác xã; khuyến khích việc trích lập các quỹ để tăng cường nguồn vốn, tài sản không chia trong hợp tác xã; bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích của xã viên đối với tài sản thuộc sở hữu của hợp tác xã.

đ) Xây dựng và đưa vào thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích liên kết hỗn hợp giữa sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động nguồn lực cho phát triển thông qua đa dạng hoá sở hữu.

e) Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý về quyền sở hữu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; quy định đối tượng, điều kiện để người nước ngoài có quyền được mua, được sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất và các tài sản khác tại Việt Nam.

2. Hoàn thiện thể chế về phân phối

a) Xây dựng và ban hành Luật quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội trong việc sử dụng và phân bổ các nguồn lực; tăng cường sự điều phối giữa các cơ quan tham mưu của Chính phủ; chú trọng sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quá trình hoạch định chính sách phát triển; xác định các cơ chế phân bổ nguồn lực hữu hiệu cho việc tập trung vốn đầu tư nhà nước vào những nhiệm vụ quan trọng và thiết yếu, các vùng, đối tượng còn nhiều khó khăn, nhằm thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, các địa phương;

b) Điều chỉnh các quy định pháp luật và pháp quy liên quan đến phân phối và phân phối lại, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và của người lao động. Sửa đổi luật pháp về thuế theo hướng vừa bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, vừa khuyến khích đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất và thực hiện công bằng xã hội;

c) Đổi mới cơ chế phân bổ chi ngân sách cho phát triển xã hội. Ban hành cơ chế, chính sách nhằm tăng cường tính hiệu quả; củng cố và mở rộng hơn nữa hệ thống an sinh xã hội. Chú trọng trong phân phối lại qua phúc lợi xã hội, đặc biệt trọng lĩnh vực y tế, giáo dục; bảo đảm đời sống ít nhất là ở mức trung bình của xã hội cho các nhóm đối tượng chính sách.

3. Phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế

a) Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, ngăn ngừa thất thoát tài sản nhà nước đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động. Hoàn thiện chủ thể kinh doanh vốn nhà nước để làm tốt chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ban hành mới cơ chế quản lý vốn nhà nước sau cổ phần hóa doanh nghiệp;

b) Sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các chính sách hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể tiếp cận các nguồn vốn; đào tạo cán bộ quản lý, lao động; trợ giúp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ phát triển thị trường, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, các dự án đầu tư của Nhà nước. Lồng ghép nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và cân đối nguồn lực thực hiện khi xây dựng chiến lược, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan;

c) Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các trang trại, hộ sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong nông nghiệp và khu vực nông thôn, khuyến khích các trang trại và hộ sản xuất kinh doanh góp vốn phát triển theo hình thức hợp tác xã, công ty cổ phần hoặc trở thành doanh nghiệp tư nhân và các loại hình kinh doanh thích hợp khác;

d) Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật và các chính sách nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng các loại dịch vụ công; bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh. Ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy và khuyến khích việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và về tài chính trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách về bảo hiểm trong sản xuất nông nghiệp.

III. Hoàn thiện thể chế bảo đảm đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường

1  Hoàn thiện thể chế về giá, về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh

a) Sửa đổi các quy định liên quan đến quản lý giá theo nguyên tắc thị trường và cam kết quốc tế, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô;

b) Tiếp tục điều chỉnh các quy định pháp lý liên quan đến ký kết và thực hiện hợp đồng, giám sát, điều tiết thị trường, phát triển xuất khẩu, đầu tư, giải quyết tranh chấp phù hợp với kinh tế thị trường và các cam kết quốc tế;

c) Bảo đảm thực hiện nghiêm túc Luật Cạnh tranh; bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chống độc quyền, bảo vệ người tiêu dùng.

2. Ða dạng hóa các loại thị trường hàng hóa, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, chú trọng phát triển thị trường dịch vụ

a) Ban hành cơ chế, chính sách nhằm đa dạng hóa các loại thị trường hàng hóa, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, chú trọng phát triển thị trường dịch vụ, trong đó chú trọng hình thành và phát triển các phương thức giao dịch thị trường hiện đại, nhất là đối với nông sản và vật tư nông nghiệp;

b) Ban hành Luật Bảo vệ người tiêu dùng theo hướng đảm bảo các giao dịch giữa người tiêu dùng với các nhà sản xuất, kinh doanh được diễn ra bình đẳng, công bằng; bổ sung và ban hành mới các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; xây dựng và ban hành các quy định về hàng rào kỹ thuật để điều tiết xuất - nhập khẩu.

3. Hoàn thiện thể chế thị trường tài chính

a) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng: tập trung bảo đảm tiến độ xây dựng dự thảo Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng và Luật Bảo đảm tiền gửi; Luật Ngân hàng nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng;

b) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, bao gồm cả cơ chế giám sát quá trình mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng theo các cam kết;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại, thực hiện cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước theo hướng thu hút được các đối tác chiến lược và giữ cổ phần chi phối của Nhà nước. Áp dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế về quản trị và giám sát ngân hàng để nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an toàn hệ thống tài chính;

d) Sửa đổi, bổ sung hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách cho hoạt động và phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán theo hướng: tăng cường tính minh bạch của thị trường, chức năng quản lý, giám sát của Nhà nước đối với các giao dịch phi pháp, các hành vi rửa tiền, nhiễu loạn thị trường. Ban hành các quy định mở rộng từng bước quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam giao dịch trên thị trường chứng khoán quốc tế, đồng thời tăng cường sự giám sát của Nhà nước;

đ) Ban hành các chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp bảo hiểm thuộc các thành phần kinh tế trong nước; khuyến khích hợp tác và liên kết giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Xây dựng và thực hiện lộ trình mở cửa thị trường bảo hiểm theo các cam kết quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý của Nhà nước.

4. Hoàn thiện thể chế thị trường bất động sản

a) Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các văn bản dưới luật theo hướng: bảo đảm các quyền về đất đai và bất động sản được vận động theo cơ chế thị trường và trở thành một nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh; khẳng định rõ quyền sử dụng đất là một loại hàng hóa đặc biệt, được định giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước. Ban hành chính sách định giá bảo đảm hài hòa quyền lợi của người sử dụng đất, của nhà đầu tư và của Nhà nước trong quá trình giải tỏa, thu hồi đất. Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích những tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào các dự án đầu tư, kinh doanh, giải quyết tốt vấn đề đất ở, nhà ở, việc làm cho người bị thu hồi đất. Ban hành quy định về việc đưa giá trị quyền sử dụng đất vào danh mục tài sản của mọi tổ chức, cá nhân được giao quyền sử dụng đất, kể cả các cơ quan nhà nước; cơ chế tạo quỹ đất của Nhà nước để phục vụ các mục tiêu công ích, thực hiện chính sách xã hội và hỗ trợ việc điều tiết thị trường đất đai, hỗ trợ tái định cư trong quá trình giải phóng mặt bằng. Xây dựng cơ sở pháp lý để Nhà nước chủ động tham gia thị trường bất động sản với tư cách là chủ sở hữu đất đai và bất động sản trên đất;

b) Bổ sung các quy định pháp luật về thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: tạo dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng quỹ đất phục vụ di dân tái định cư, quỹ nhà ở xã hội để cho thuê hoặc thuê mua;

c) Nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; công khai hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Quy hoạch và quản lý chặt chẽ quỹ đất sản xuất nông nghiệp, bảo đảm lâu dài quỹ đất cho người trồng lúa và an ninh lương thực quốc gia;

Hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ quản lý đất đai và thị trường bất động sản; tăng cường đầu tư cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trên cả nước vào năm 2010. Xây dựng cơ chế tài phán để giải quyết những khiếu nại liên quan đến đất đai.

d) Phát triển đồng bộ các dịch vụ cho thị trường bất động sản, như dịch vụ tư vấn pháp luật, công chứng, thẩm định, đấu giá, đăng ký giao dịch bất động sản v.v… tạo môi trường lành mạnh, an toàn pháp lý cho các giao dịch bất động sản, phòng ngừa tranh chấp và vi phạm pháp luật.

5  Hoàn thiện thể chế thị trường lao động 

a) Sửa đổi, bổ sung luật pháp, chính sách về tiền lương, tiền công: tiền lương phải được coi là giá cả sức lao động, được hình thành theo quy luật thị trường, dựa trên cung - cầu về sức lao động, chất lượng, cường độ lao động và mức độ cạnh tranh việc làm; xác định các nguyên tắc thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động;

b) Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động, khuyến khích dịch vụ dạy nghề ở khu vực tư nhân, doanh nghiệp;

c) Bổ sung khung luật pháp và chính sách về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tiếp nhận lao động nước ngoài vào Việt Nam: phát triển dịch vụ đào tạo, hướng tới việc đưa lao động có trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài; bảo đảm quyền lợi của người lao động Việt Nam ở nước ngoài; khuyến khích các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp trong nước thu hút và sử dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao;

d) Ban hành cơ chế áp dụng phổ biến chế độ hợp đồng lao động, kể cả trong các đơn vị sự nghiệp công lập và khu vực kinh tế nhà nước. Tăng cường sự tham gia của đại diện người lao động và người sử dụng lao động vào hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển thị trường lao động. Tăng cường sự quản lý và giám sát của Nhà nước đối với thị trường lao động. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các tòa lao động, nhằm bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động.

6. Hoàn thiện thể chế thị trường công nghệ

a) Ban hành đồng bộ luật pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ và nâng cao năng lực công nghệ trên cơ sở đặt hàng của doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, nhập khẩu và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến. Khuyến khích phát triển các dịch vụ thiết kế, đo lường, đánh giá, thẩm định, giám định chất lượng, thông tin, môi giới, chuyển giao công nghệ, tư vấn pháp lý về sở hữu trí tuệ theo hướng xã hội hóa;

b) Ðổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ phù hợp với cơ chế thị trường. Hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý  nhà nước về thị trường công nghệ;

c) Ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về quản lý công nghệ, nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp phù hợp với các cam kết quốc tế.

7. Hoàn thiện thể chế thị trường một số loại dịch vụ công cơ bản

a) Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và đẩy mạnh xã hội hóa thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào những lĩnh vực này. Xác định các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng nhằm huy động các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, các nguồn lực khác phát triển mạnh các dịch vụ công. Ban hành và thực hiện cơ chế nhà nước đặt mua một số loại dịch vụ công cơ bản (như y tế, giáo dục) từ các nhà cung cấp dịch vụ ngoài nhà nước, tạo cạnh tranh giữa các đơn vị cung ứng thuộc mọi thành phần kinh tế;

b) Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách và tăng cường quản lý của Nhà nước, giám sát của các tổ chức xã hội đối với các nhà cung cấp dịch vụ công ngoài nhà nước; hoàn thiện khung pháp lý cho cơ chế hoạt động tự chủ của các đơn vị cung ứng dịch vụ công theo đúng định hướng và mục tiêu của Đảng và Nhà nước, phát huy các yếu tố tích cực, hạn chế các mặt trái của cơ chế thị trường.

IV. Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường

1. Xây dựng và áp dụng các chính sách khuyến khích làm giàu; tích cực giảm nghèo, vươn lên no ấm, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc. Tập trung đầu tư phát triển kinh tế, xã hội ở một số vùng trọng điểm có tỷ lệ hộ nghèo cao; phấn đấu từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Hình thành chương trình phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn gắn với mục tiêu giảm nghèo.

2. Ðưa mục tiêu giảm nghèo vào nội dung chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, của từng địa phương.

3. Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội theo hướng đa dạng và linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nghiên cứu, bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội theo hướng đảm bảo quỹ bảo hiểm xã hội cân đối lâu dài và bền vững; sửa đổi các chế độ bảo hiểm xã hội còn bất hợp lý, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội; tách bảo hiểm xã hội đối với khu vực hành chính nhà nước ra khỏi khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các lĩnh vực khác. Ðiều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo cơ chế tạo nguồn, độc lập tương đối với chính sách tiền lương, giảm dần phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; từng bước cải thiện đời sống của người về hưu theo trình độ phát triển của nền kinh tế.

4. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách, luật pháp khuyến khích việc hình thành và phát triển các tổ chức tự nguyện, nhân đạo, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận để chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội dựa vào cộng đồng. Tạo cơ hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tiếp cận nguồn lực kinh tế, dịch vụ công thiết yếu (giáo dục, đào tạo, dạy nghề, việc làm, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, văn hóa, thể thao). Sửa đổi, bổ sung chế độ trợ cấp xã hội dựa trên cơ sở tăng mức sống tối thiểu của toàn xã hội. Hình thành và thực hiện các chương trình mục tiêu hướng ưu tiên vào đối tượng bảo trợ xã hội.

5. Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách về bảo vệ môi trường, giám sát chặt chẽ việc phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh thêm các ô nhiễm mới, xử lý triệt để những điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; có chế tài đủ mạnh đối với các trường hợp vi phạm. Có cơ chế gắn vấn đề bảo vệ môi trường ngay từ đầu và trong suốt quá trình xây dựng, thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng các cơ chế phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó và giảm nhẹ tác động do biến đổi khí hậu; tăng kinh phí cho mục tiêu khôi phục môi trường trong kế hoạch chi ngân sách hàng năm.

Nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách về thị trường tài nguyên và chất thải, trước hết là hoàn thiện các quy định về thuế, giá, phí khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xem xét áp dụng các cơ chế kinh tế, tài chính liên quan đến nước thải và khí thải.

V. Hoàn thiện thể chế nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Ðảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế, tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và của nhân dân vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội

1. Tập trung chỉ đạo nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để xác định rõ, cụ thể và đầy đủ hơn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là những nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thống nhất nhận thức và hành động về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tạo dựng cơ sở khoa học cho việc bổ sung, phát triển cương lĩnh, đường lối, các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Ðảng. Ðổi mới công tác tổ chức và cán bộ, đặc biệt là cán bộ trong lĩnh vực xây dựng và thực thi thể chế kinh tế. Quy định rõ mối quan hệ hợp tác và sự phối hợp giữa các tổ chức Đảng với chính quyền trong các cơ quan hành pháp.

2. Ban hành các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước

a) Ban hành cơ sở pháp luật cho quá trình xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công cụ quản lý, điều tiết vĩ mô, bảo đảm những cân đối lớn của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, ngăn ngừa và xử lý kịp thời những tác động xấu làm mất ổn định kinh tế vĩ mô;

b) Thí điểm việc chuyển giao một số loại dịch vụ công cho các tổ chức xã hội;

c) Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy nhà nước theo hướng tăng hiệu quả, tinh giản bộ máy trên cơ sở xác định lại chức năng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

d) Hoàn thiện cơ sở luật pháp, cơ chế, chính sách về các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, về thực hiện dân chủ trong kinh tế, nhằm tạo điều kiện và nâng cao vai trò của các tổ chức dân cử, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và của nhân dân trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ban hành cơ chế, chính sách để các tổ chức dân cử, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và nhân dân tham gia có hiệu quả vào quá trình hoạch định, thực thi và giám sát thực hiện luật pháp kinh tế, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

 

Phần II

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ, nội dung công việc chủ yếu trong Chương trình hành động này và Phụ lục kèm theo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Bộ, ngành, địa phương mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 10 năm 2008; trên cơ sở đó, cụ thể hoá thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. Đối với những nhiệm vụ không phải triển khai theo các đề án, chương trình, cần tổ chức triển khai ngay để bảo đảm thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả những nội dung của Chương trình hành động.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện; đồng thời gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi và tổng hợp.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các Bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kinh phí thực hiện Chương trình hành động này, bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra.

5. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ báo cáo, kiến nghị Chính phủ,  Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 22/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 22/2008/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/09/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No. 22/2008/NQ-CP
Hanoi, September 23, 2008

 
RESOLUTION
PROMULGATING THE GOVERNMENT'S ACTION PROGRAM FOR MATERIALIZATION OF THE Xth PARTY CENTRAL COMMITTEE'S SIXTH PLENUM'S RESOLUTION ON FURTHER IMPROVEMENT OF SOCIALIST-ORIENTED MARKET ECONOMY INSTITUTIONS
THE GOVERNMENT
Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Xth Party Central Committee's sixth plenum's Resolution No. 21/ NQ-TW of January 30, 2008, on further improvement of socialist-oriented market economy institutions;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,
RESOLVES:
Article 1.- To promulgate together with this Resolution the Government's action program for materialization of the Xth Party Central Committee's sixth plenum's Resolution on further improvement of socialist-oriented market economy institutions.
Article 2.- This Resolution takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."
Article 3.- Ministers, heads of ministerial-level agencies; heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal People's Committees shall implement this Resolution.
 
 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung
 
GOVERNMENT'S ACTION PROGRAM
FOR MATERIALIZATION OF THE Xth PARTY CENTRAL COMMITTEE'S SIXTH PLENUM'S RESOLUTION ON FURTHER IMPROVEMENT OF SOCIALIST-ORIENTED MARKET ECONOMY INSTITUTIONS
(Promulgated together with the Government's Resolution No. 22/2008/NQ-CP of September 23, 2008)
The sixth plenum of the Xth Party Central Committee issued Resolution No. 21-NQ/TW of January 30, 2008, on further improvement of socialist-oriented market economy institutions.
This action program defines and assigns the performance of major tasks to materialize the above-said Resolution of the Party Central Committee on further improvement of socialist-oriented market economy institutions, boosting the fast, efficient and sustainable economic development, actively integrating into the world economy and successfully attaining the target: "A prosperous people, a strong country and an equitable, democratic and civilized society."
Part I
MAJOR TASKS
Based on their respective functions, assigned tasks and delegated powers for state management, ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and provincial/municipal People's Committees shall focus their direction on organizing the performance of the following major tasks:
I. TO ACHIEVE THE UNITY OF MIND ON THE SOCIALIST-ORIENTED MARKET ECONOMY IN THE COUNTRY
The relevant functional bodies at all levels shall conduct propagation, education and agitation for thorough understanding of the contents and spirit of the Xth Party Central Committee's sixth plenum's resolution on further improvement of socialist-market economy institutions by the entire society.
particularly state agencies, socio-political organizations, social and professional organizations as well as state employees: advise the Party Committees of the same level on promulgation and realization of resolutions, directives on specific policies, plans and measures to improve the awareness and understanding of the contents and nature of the socialist-oriented market economy in Vietnam - an economy which must comply with the rules of the market economy and also submit to the management of a law-ruled socialist state.
II. TO IMPROVE THE INSTITUTIONS ON OWNERSHIP AND DISTRIBUTION, TO DEVELOP AND RAISE THE EFFICIENCY OF OPERATION OF VARIOUS SUBJECTS IN THE ECONOMY
1. To improve institutions on ownership
a/ To revise current legal provisions on ownership, affirming the objective and long term existence and the policy to encourage the diverse development of ownership forms; guaranteeing the lawful rights and interests of various subjects in the economy.
b/ To synchronize current legal documents on land ownership in the direction of affirming that land belongs to the ownership of all people represented by the State; defining more accurately and adequately the State's ownership over land, particularly forest land and rice-growing land; clearly defining the right to own land and the right to use land; respecting and guaranteeing the rights of land users, especially peasants.
c/ To formulate and promulgate new legal documents on state ownership in the direction of separating the State's socio-economic management role from its role as owner of stale assets and capital; separating the state enterprises' function as owner of state assets and capital and their business administration function; restricting and proceeding to abolish the function of ministries and People's Committees as representative of the state ownership over state assets and capital at enterprises where exist state assets and capital. To improve the model of subjects dealing in state capital.
d/ To amend and supplement mechanisms and policies to support and encourage the development of collective ownership in cooperatives; to encourage the appropriation for establishment of funds to increase sources of undivided capital and assets in cooperatives; to better protect the cooperative members' rights and interests towards assets owned by cooperatives.
e/To formulate and materialize mechanisms and policies to encourage the combination of state ownership, collective ownership and private ownership, creating favorable conditions for enterprises to mobilize resources for development via diversification of ownership.
f/ To revise legal provisions on ownership of foreign enterprises, organizations and individuals in Vietnam; to define objects and conditions for foreigners to buy and own residential houses associated with land use rights as well as other assets in Vietnam.
2. To improve institutions on distribution
a/ To elaborate and promulgate the Law on Socio-Economic Development Planning and Plans with a view to raising the socio-economic efficiency in the use and distribution of resources; enhancing the coordination among advisory bodies of the Government; attaching importance to the participation of social organizations in the course of formulating development policies; defining mechanisms for effective distribution of resources for concentration of state investment capital on important and essential tasks, difficulty-hit regions and subjects, aiming to narrow the development gap between regions as well as between localities;
b/ To adjust legal and normative regulations on distribution and re-distribution, aiming to harmonize the interests of the State, enterprises and laborers. To revise tax laws towards ensuring state budget revenues while encouraging investment and technological renewal, developing production and achieving social justice;
c/ To renew mechanisms on allocation of budget expenditures for social development. To promulgate mechanisms and policies in order to increase efficacy; to consolidate and further expand social welfare systems. To attach importance to redistribution via social welfare, especially in healthcare and education sectors; to ensure the life at least at the average level in the society for groups of policy beneficiaries.
3. To develop, and raise the efficiency of operation of, various subjects in the economy
a/ To amend and supplement mechanisms and policies with a view to accelerating the equitization of state enterprises in the direction of raising the efficiency of enterprises, preventing the loss of state assets while guaranteeing the legitimate interests of laborers. To better state capital-dealing subjects in order to well perform the function as representatives of the state ownership over state capital at enterprises; to promulgate new mechanisms for management of state capital after equitization of enterprises;
b/To revise or promulgate policies to support collective economic organizations in access to capital sources; to train managerial cadres and laborers; to provide technical assistance and transfer technologies; to support market development, participating in trade promotion programs, investment projects of the State. To incorporate the tasks of developing the collective economy and balancing implementation resources in the formation of relevant socio-economic development strategies, programs and projects;
c/ To promulgate mechanisms and policies to encourage and support the development of farms, production and business households, especially in agriculture and rural areas, encouraging farms as well production and business households to contribute capital for development in forms of cooperative, joint-stock company, private enterprise or other appropriate business forms:
d/To revise legal provisions and policies in order to encourage various economic sectors to participate in the provision of public services; ensure a fair and healthy competition environment. To promulgate mechanisms and policies to promote and encourage the implementation of autonomy and accountability regime by non-business units with regard to their organizational apparatus, payroll, personnel and finance in performing their assigned functions and tasks. To formulate and promulgate mechanisms and policies on insurance in agricultural production.
III. TO IMPROVE INSTITUTIONS ENSURING SYNCHRONOUS MARKET ELEMENTS AND SYNCHRONOUS DEVELOPMENT OF ASSORTED MARKETS
1. To improve institutions on prices, competition and business monopoly control
a/ To revise regulations on price management according to market prineiples and international commitments, ensuring macro-economic stability;
b/ To further adjust legal provisions on contract conclusion and performance, market supervision and regulation, export and investment development, dispute settlement, suitable to the market economy and international commitments;
c/ To strictly observe the Competition Law; to supplement legal documents on anti-monopoly and protection of consumers.
2. To diversify assorted commodity and service markets towards civilization and modernization, attaching importance to the development of the service market
a/ To promulgate mechanism and policies, aiming to diversify assorted commodity and service markets towards civilization and modernization, attaching importance to the development of the service market, particularly to the formation and development of modern modes of market transaction, especially for farm produce and agricultural supplies;
b/To promulgate the Law on Protection of Consumers in the direction of guaranteeing that transactions between consumers and producers as well as dealers are conducted in a fair and equitable manner; to supplement and promulgate goods quality, food safety and hygiene, and environmental protection standards; to formulate and promulgate regulations on technical barriers for export and import regulation.
3. To improve institutions on the financial market
a/To further improve institutions on money and banking activities; concentrating on the assurance of schedule to formulate the Law on Safety Supervision of Banking Activities, the Law on Deposit Guarantee, the Law on the Suite Bank and the Law on Credit Institutions;
b/ To promulgate legal documents in the banking sector, including mechanisms for oversight of the process of opening the banking service market as committed;
c/ To formulate and realize the scheme on restructure of the system of commercial banks, to equitize state-run commercial banks in the direction of attracting strategic partners and holding prevailing shares by the State. To apply international practices and standards to the administration and supervision of banks in order to raise the competitiveness and ensure safety for the financial system;
d/ To revise law, mechanisms and policies for healthy operation and development of the securities market towards increasing the transparency of the market, the State's function of management and supervision of illegal transactions, money laundering and market rigging. To promulgate regulations on gradual increase of foreign investors' rights to buy shares and create favorable conditions for Vietnamese enterprises to make transactions on international securities markets and enhanced state supervision;
e/ To promulgate policies to encourage the development of domestic insurance enterprises of all economic sectors; to encourage the cooperation and alignment between domestic and foreign investors. To formulate and follow the roadmap for opening the insurance market according to international commitments while increasing state management efficiency and effect.
4. To improve institutions on the real estate market
a/To revise the Land Law. the Construction Law and sub-law documents towards guaranteeing that the land- and real estate-related rights evolve under market mechanism and become a source of capital in production and business; clearly affirming that land use rights constitute a special commodity valued under market mechanism with state management and regulation. To promulgate the valuation policy, ensuring the harmony between the interests of land users, investors and the State in ground clearance and land recovery. To promulgate mechanisms and policies to encourage organizations and individuals having their land recovered to contribute capital with their land use rights to investment or business projects, well settling residential land, residential houses and creating jobs for people having their land recovered. To promulgate regulations on inclusion of the land use right values into lists of assets of all organizations and individuals assigned the land use rights, including state agencies; mechanisms to create land funds of the State in service of public-utility targets, social policies and support for land market regulation as well as resettlement in the course of ground clearance. To formulate legal grounds for the State to actively participate in the real estate market in its capacity as owner of land and property on land;
b/ To supplement legal provisions on tax levied on real-estate dealing activities; formulate mechanisms and policies to encourage investment in formulation of land funds in service of population resettlement, social-house funds for lease or lease-purchase:
c/ To raise the quality of land use planning and construction planning: to publicize and strictly implement the approved land use planning and construction planning. To plan and strictly manage land funds for agricultural production, ensuring long-term land funds for rice growers and national food security;
To modernize the system of cadastral dossiers in service of the management of land and real estate market; to further invest in the work of measurement and making of cadastral maps in order to complete the grant of land use rights certificates for organizations and individuals throughout the country by 2010. To establish jurisdiction for settlement of land-related complaints.
d/ To synchronously develop real estate market services such as legal consultancy, notarization, appraisal, auction, real estate transaction registration, creating a healthy and legally safe environment for real estate transactions, preventing disputes and law violations.
5. To improve institutions on labor market
a/ To revise law and policies on salary and remuneration; salary must be considered the labor price formulated according to market rules and on the basis of labor supply and demand, labor quality and intensity as well as employment competition; to determine principles for agreement between employees and employers:
b/To promulgate mechanisms and policies in support of training, fostering, raising the qualifications and skills for, laborers, encouraging the provision of vocational training service by private sectors and enterprises;
c/ To supplement the legal framework and policies on sending laborers to work overseas and receiving foreign laborers to work in Vietnam; to develop training services towards sending highly qualified laborers to work overseas; to ensure the interests of Vietnamese guest workers; to encourage domestic enterprises and non-business units to attract and employ foreign laborers with high professional qualifications;
d/To promulgate mechanisms for universal application of labor contract regime, including to public non-business units and the state economic sector. To intensify the participation of representatives of employees and employers in the formulation of policies and plans for labor market development. To enhance the state management and supervision of the labor market. To raise the efficiency and effect of operation of labor tribunals with a view to ensuring the legitimate interests of employees and employers.
6. To improve institutions on the technology market
a/ To synchronously promulgate laws, mechanisms and policies in support of development of research and application organizations, scientific and technological transfer; to encourage enterprises to renew technologies through the import and application of new and modern technologies. To encourage the development of services on designing, measurement, valuation, appraisal, quality examination, information, brokerage, technological transfer, legal consultancy on intellectual property in the direction of mobilization of all social resources;
b/To renew the mechanism for management of science and technology suitable to the market mechanism. To consolidate the organization, raise the capability and operating efficacy of agencies performing the state management of the technology market;
c/ To promulgate policies in support of enterprises in technology management, raising the technological capability of enterprises, under international commitments.
7. To improve institutions on the essential public-service market
a/ To further renew and improve mechanisms and policies on the state management of education, healthcare, culture and sports and step up the socialization thereof in order to attract social resources for investment in these domains. To pinpoint preferential land, tax and credit policies in order to mobilize various economic sectors at home and abroad as well as other resources for strong development of public services. To promulgate and implement the mechanism whereby the State orders the provision of a number of essential public services (such as healthcare and education) by non-state service providers, creating a competition among service-providing units of all economic sectors;
b/To further improve laws, mechanisms and policies and enhance the management by the State, the supervision by social organizations over non-state public service providers; to improve the legal framework for autonomy of public service-providing units in strict accordance with the orientations and objectives set forth by the Party and the State, promoting positive elements and restricting negative effects of the market mechanism.
IV. TO IMPROVE INSTITUTIONS ON ASSOCIATING ECONOMIC GROWTH WITH SOCIAL PROGRESS AND JUSTICE IN EACH STEP AND POLICY FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
1. To formulate and apply policies to encourage the enrichment, active poverty reduction then prosperity, especially in rural, mountainous and ethnic minority regions. To concentrate investment in socio-economic development in a number of key regions with high poverty rate, striving for a narrower rich-poor gap. To formulate community and rural development programs associated with poverty reduction targets.
2. To include poverty reduction into the contents of socio-economic development strategies and plans of the whole country as well as each locality.
3. To build a diversified and flexible social insurance system, suitable to the requirements of the socialist-oriented market economy; to study and supplement policies on social insurance towards ensuring that the social insurance fund is balanced in a long-term and sustainable manner; to amend irrational social insurance regulations, ensuring the interests of social insurance participants: to separate the social insurance for the state administrative sector from enterprises, non-business units and other sectors. To adjust pensions and social insurance subsidies under the mechanism of source creation and relative independence from salary policies, gradually reducing the state budget supports; step by step improving the pensioners life to match the economic development level.
4. To further formulate and improve policies and laws to encourage the formation and development of voluntary and humanitarian organizations operating for non-profit purposes to render community-based care for social relief beneficiaries. To create opportunities for social relief beneficiaries to access economic resources, essential public services (education, training, vocational training, employment, healthcare, housing, culture, sports). To amend and supplement social relief regulations on the basis of raising the minimum living standards of the entire society. To formulate and realize target programs, giving priority to social relief beneficiaries.
5. To further improve law and policies on environmental protection, closely supervising the pollution prevention and combat, resolutely handling cases of serious environmental pollution and applying strong remedies against violations. To work out mechanisms to associate the environmental protection with the process of formulating and implementing socio economic development strategies, plannings and plans right from the beginning. To formulate mechanisms to prevent and overcome the consequences of natural disasters, to respond to and alleviate the impacts of climate change; to increase funding for environmental rehabilitation in annual budget expenditure plans.
To study, supplement and improve mechanisms and policies on natural resource and emission market, first of all regulations on taxes, priees, water resource-exploiting and -using charges; to consider the application of economie and financial mechanisms to wastewater and exhaust.
V. TO IMPROVE INSTITUTIONS, AIMING TO ENHANCE THE PARTY'S LEADERSHIP ROLE, THE EFFECT AND EFFICIENCY OF ECONOMIC STATE MANAGEMENT, TO INTENSIFY THE PARTICIPATION OF SOCIO-POLITICAL ORGANIZATIONS, SOCIAL AND PROFESSIONAL ORGANIZATIONS AND PEOPLE IN THE PROCESS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
1. To concentrate the direction on theoretical studies and reality review in order to identify more clearly, specifically and adequately the socialist-oriented market economy model, particularly the socialist-oriented contents of the market economy. To step up the agitation and education of contingents of officials, Party members and people of all strata about the unity of mind and action on the socialist-oriented market economy, creating high consensus in the society. To create scientific grounds for the revision and development of the Party's platforms, lines, major undertakings and policies on socio-economic development. To reform the work on organization and personnel, especially personnel in the formulation and enforcement of economic institutions. To clearly define the relationship of cooperation and coordination between Party organizations and administrations in administrative bodies.
2. To promulgate mechanisms and policies, aiming to raise the economic management role and effect of the State
a/ To promulgate legal grounds for the formulation and realization of socio- economic development strategies, plannings and plans, efficiently using resources, macro-management and regulation tools, ensuring major economic balances, controlling inflation, preventing and promptly handling adverse impacts destabilizing the macro-economy;
b/ To pilot the transfer of the provision of a number of public services to social organizations;
c/ To further restructure the state apparatus towards higher efficiency and streamlined apparatus, based on the re-determination of the State's function in the socialist-oriented market economy;
d/To perfect legal grounds, mechanisms and policies on social organizations, socio-professional organizations and on practice of democracy in economy, aiming to create conditions for, and raise the role of, people-elected organizations, socio-political organizations, socio-professional organizations and people in the development of socialist­oriented market economy. To promulgate mechanisms and policies so that people-elected organizations, socio-political organizations, social organizations, socio-professional organizations and people efficiently participate in the process of formulation, enforcement and implementation supervision of economic law as well as socio-economic development undertakings and policies.
Part II
ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. Based on the major tasks and jobs in this action program and its annex, on their respective assigned functions and tasks, ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal People's Committees shall personally direct the formulation of action programs of their respective ministries, branches or localities and report them to the Prime Minister before October 20, 2008; thereby to detail them into tasks in annual work plans. For tasks not implemented under schemes or programs, they must be immediately performed in order to ensure the timely and efficient realization of the contents of the action program.
2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal
People's Committees focus their direction on, intensify the inspection and urge the implementation of this action program: annually report to the Prime Minister on the implementation; and concurrently send their reports to the Ministry of Planning and Investment for oversight and sum-up.
3. In the course of implementing this action program, if deeming it necessary to amend or supplement specific contents of the program, ministries, branches and localities shall actively coordinate with the Ministry of Planning and Investment in reporting such to the Prime Minister for consideration and decision.
4. The Finance Ministry shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment in, submitting to the Prime Minister for approval the fund for materialization of this action program, meeting the set schedule.
5 The Minister of Planning and Investment shall base on his/her assigned functions, tasks and powers to monitor and urge ministries, branches and localities to implement this action program; and periodically send reports and proposals to the Government and the Prime Minister on necessary measures to ensure the efficient and synchronous implementation of this program.
 
 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung

 


ANNEX
MAJOR JOBS
(Promulgated together with the (Government’s Action Program for materialization of the Xth Party Central Committee's sixth plenum's Resolution No. 21 -NQ/TW of January 30, 2008, on further improvement of institutions on socialist-oriented market economy)

No.
Job contents
Sponsoring agencies
Coordinating agencies
Completion deadline
Products
I
To create a unity of mind on the socialist-oriented market economy
 
To educate, propagate and mobilize ministries and public servants to thoroughly study the contents and spirit of the Xth Party Central Committee's sixth plenum's Resolution on improvement of institutions on socialist-oriented market economy in the country
Relevant functional bodies in ministries, branches, government-attached agencies and localities
Relevant
functional
bodies
Quarter IV of 2008
Activities of studying the XTH Party Central Committee's sixth plenum resolution
II
To improve institutions on ownership, distribution, to develop and raise the operation efficiency of economic subjects
1
To improve institutions on ownership
a
To review, amend and supplement the existing legal provisions on ownership towards clarifying the regimes and relationships of common ownership and ownership of various economic sectors
Ministry of Justice
Ministry of Planning and Investment
December 2010
Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Civil Code
b)
To comprehensively adjust the existing legal documents on land ownership
Ministry of Natural Resources and Environment
Ministry of Justice
December 2009
Draft Law amending and supplementing a number of articles of the Land Law
c
To formulate and promulgate legal documents on state ownership
Ministry of Finance
Ministry of
Justice;
Ministry of
Planning and
Investment;
Government
Office
December 2009
Relevant contents in the drafts of the Law on Stale Budget (revised) and the Law on Use of Stale Capital Invested in Business
d
To formulate and implement mechanisms and policies to encourage the mixed alignment between the state ownership, collective ownership and private ownership
Ministry of Planning and Investment
Ministry of Finance
June 2010
Scheme to be submitted to the Government
e
To amend existing legal provisions on ownership rights of foreign enterprises, organizations and individuals in Vietnam
Ministry of Justice
Ministry of Construction
November 2009
Documents proposing the amendments and supplements to specific legal documents of ministries, branches for inclusion into the Government's annual legislative programs
f
To supplement mechanisms and policies to prevent loss of state property, policies on sale of shares to laborers in enterprises in the course of equitizing and renewing mechanisms on management of stale-funded enterprises after equitization
Ministry of Finance
Ministry of Planning and Investment
Quarter IV
of 2008
(1) Draft decree of the Government, (2) Scheme to be submitted to the Political Bureau
2
To improve institutions on distribution
a
To formulate and promulgate the Law on socio-economic development planning and plan
Ministry of Planning and Investment
Ministry of Finance
June 2009
Draft Law ocio-cconomic development planning and plan to supplement sub-law documents for implementation of the 2005 Investment Law
b
To adjust legal and normative provisions on distribution and re­distribution, aiming to harmonize the interests of the State, enterprises and laborers
Ministry of Finance
Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs; Vietnam Chamber of Commerce and Industry; Labor Confederation of Vietnam
December 2009
Scheme to be submitted to the Government
c
To renew mechanisms on budget expenditure allocations for social development; to adjust legal and normative provisions on distribution and re-distribution via social welfares, especially in education and healthcare; to ensure the life for policy beneficiaries
Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs
Ministry of Finance; Ministry of Education and Training; Ministry of Health
June 2010
Scheme to be submitted to the Government
d
To promulgate mechanisms and policies in order to consolidate and further expand the social welfare system
Ministry of Finance
Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs
June 2009
Scheme to be submitted to the Government
3
To further renew, develop and raise the operation efficiency of economic subjects
a
To revise mechanisms and policies to boost the equitization of state enterprises
Ministry of Finance
Ministry of Planning and Investment; Vietnam Chamber of Commerce and Industry
June 2009
Scheme to be submitted to the Government
b
To promulgate mechanisms and policies to encourage and support the development of farms production and business households
Ministry of Agriculture and Rural
Development
Ministry of Finance; Peasants' Association
Quarter IV of 2008
Scheme to be submitted to the Government
c
To promulgate policies on agricultural insurance in the market economy
Ministry of Agriculture and Rural
Development
Ministry of Finance
December 2009
Scheme to be submitted to the Government
III
To improve institutions to ensure the synchronism of market elements and synchronous development of assorted markets
1
Institutions on price, competition and control of business monopoly
a
To revise regulations on price management towards ensuring the consistency of the legal system, the conformity with international economic integration process and the macro-economic stability
Ministry of Finance
Ministry of Industry and Trade
June 2009
Scheme to be submitted to the Government on the roadmap to revise regulations on price management in order to effect the price management under the market mechanism; to formulate mechanism to control the state monopoly
b
To further adjust legal provisions on contract conclusion and performance
Ministry of Justice
Concerned ministries and branches; Vietnam Chamber of Commerce and Industry
June 2010
Draft documents on amendments to the Commercial Law and Ordinance to accord to treaties and international practices, for the Government to submit to the National Assembly and the National Assembly Standing Committee
c
To supervise and regulate the market and trade promotion, investment, dispute settlement in conformity with the market economy and international commitments
Ministry of Industry and Trade
Concerned ministries and branches
December 2008
Scheme to be submitted to the Government
2
To improve institutions on goods and service markets
a
To promulgate mechanisms and policies in order to diversify types of goods and service markets towards civilization and modernization
Ministry of Industry and Trade
Concerned ministries and branches
December 2008
Scheme to be submitted to the Government
b
To supplement and promulgate standards on goods quality, food hygiene and safety, environmental protection
Ministry of Health
Ministry of Natural Resources and Environment; Ministry of Science and Technology; concerned ministries and branches
June 2009
Scheme to be submitted to the Government
c
To formulate and promulgate regulations on technical barriers for export-import regulation
Ministry of Industry and Trade
Ministry of Finance and concerned ministries and
December 2009
Annual legislative program of the Government
d
To formulate and promulgate the Law on Protection of Consumer Interests
Ministry of Industry and Trade
Ministry of Justice; concerned ministries and branches
June 2009
Draft Law on Protection of Consumer Interests
3
To improve institutions on the financial market
a
To revise the Law on the State Bank
State Bank
Ministry of Finance; Ministry of Justice
December 2009
Scheme to be submitted to the Government
b
To formulate and realize the scheme on restructure of the system of commercial banks, to well carry out the equitization of state-run commercial banks. To apply international practices and standards on administration and supervision of banks in order to raise the competitiveness and ensure safety of the financial system
State Bank
Ministry of Finance
June 2008
Scheme to be submitted to the Government
c
To revise legal system, mechanisms and policies for operation and healthy development of the securities market
Ministry of Finance
Concerned ministries and branches
December 2008
Draft documents on amendments to relevant laws and ordinances and written reports to the National Assembly and the National Assembly Standing Committee on these amendments and supplements
d
To promulgate policies to encourage the development of domestic insurance enterprises of various economic sectors, to encourage cooperation and alignment between domestic and foreign investors
Ministry of Finance
Concerned ministries and branches
Quarter IV of 2008
Scheme to be submitted to the Government
4
To improve institutions on real estate market
a
To revise the Construction Law and sub-law documents towards ensuring that the land- and real estate-related rights evolve under market mechanisms and become a source of production and business capital
Ministry of Construction
Concerned ministries and branches
December 2008
Draft documents on revision of relevant laws and ordinances and reports to the National Assembly and its Standing Committee on such amendments and supplements
b
To revise the Housing Law and relevant documents in accordance with the National Assembly's Resolution No. 07/2007/QH12 of November 12, 2007
Ministry of Construction
Concerned ministries and branches
December 2009
Bill Amending the Housing Law, to be submitted to the Government for addition to the 2009 legislative program
c
Draft decree of the Government, detailing and guiding the National Assembly's resolution on experimental permission of foreigners to buy and own residential houses in Vietnam for a definite time and organizing the implementation thereof after its promulgation
Ministry of Construction
Ministry of Finance
December 2008
Draft decree to be submitted to the Government
d
To study and elaborate a scheme on mobilization of non-budget capital sources for investment in the construction of technical infrastructure in Public-Private Partnership (PPP) form
Ministry of Construction
Ministry of Finance
December 2009
Scheme to be submitted to the Government
e
To revise the Land Law and sub-law documents towards ensuring that the land- and real estate-related rights evolve under market mechanisms and become a source of production and business capital
Ministry of Natural Resources and Environment
Concerned ministries and branches
December 2008
Draft ordinance amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Land and Housing Tax
f
To supplement and formulate legal provisions on tax on real estate business activities
Ministry of Finance
Ministry of Natural Resources and Environment; Ministry of Construction
June 2009
Draft ordinance amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Land and Housing Tax and the bill on property tax, including real estate tax
g
To formulate, publicize and strictly implement the approved land use planning and construction planning
Ministry of Natural Resources and Environment
Ministry of Construction
June 2009
Scheme to be submitted to the Government
5
To improve institutions on the labor market
a
To revise law and policies on salary and wage
Government
Ministry of Home Affairs; Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and concerned agencies
Under
regulations of the National Assembly and the Government
Minimum Wage Law and decrees
b
To formulate and promulgate mechanisms and policies to support the training, fostering, skills raising for laborers
Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs
Vietnam Chamber of Commerce and Industry; Vietnam Alliance of Cooperatives; representatives of employers' associations
December 2008
Scheme to be submitted to the Government
c
To supplement legal framework and policies on sending Vietnamese laborers to work overseas and on foreigners working in Vietnam
Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs
Ministry of Justice; Ministry of Public Security
June 2009
Scheme to be submitted to the Government
d
To promulgate mechanisms for widespread application of labor contract regime to state administrative- non-business sectors
Ministry of Home Affairs
Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs
June 2009
Scheme to be submitted to the Government
c
To build and develop the network of employment- recommending establishments, including state-run employment-recommending centers and private employment service enterprises, aiming to boost the development of labor market
Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs
Ministry of Home Affairs; Ministry of Finance
June 2009
Scheme to be submitted to the Government
f
To improve mechanisms and policies to encourage and support the building of harmonious labor relations, preventing labor disputes
Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs
Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Vietnam Alliance of Cooperatives; Vietnam Confederation of Labor
June 2009
Scheme to be submitted to the Government
6
To improve institutions on the technology market
a
To formulate legal framework, mechanisms and policies to support the development of research institutions, scientific- technological application and transfer, raising the technological capabilities of enterprises; to encourage enterprises to renew technologies, import and apply new and modern technologies to production and business
Ministry of Science and Technology
Ministry of Finance
December 2009
Scheme to be submitted to the Government
b
To renew mechanisms for management of science and technology in conformity with market mechanism
Ministry of Science and Technology
Ministry of Finance
December 2008
Scheme to be submitted to the Government
7
To improve institutions on the market of a number of basic public services
a
To promulgate and implement the mechanism whereby the State orders the provision of some types of medical services by non-state service providers
Ministry of Finance
Ministry of Health
June 2009
Scheme to be submitted to the Government
b
To promulgate and implement the mechanism whereby the State orders the purchase of some types of educational services by non-state service providers
Ministry of Finance
Ministry of Education and Training
June 2009
Scheme to be submitted to the Government
c
Scheme on socialization of some types of public services and further renewal of mechanism for operation of public-service units
Ministry of Finance
Ministry of Health; Ministry of Education and Training; Ministry of Science and Technology; Ministry of Culture, Sports and Tourism; Ministry of Home Affairs
Quarter IV of 2008
Scheme to be submitted to the Government
d
To formulate policies for realization of the scheme on renewal of operation mechanism and financial mechanism (including salary, medical service charges) for public non-business medical units
Ministry of Health
Ministry of Justice; Ministry of Science and Technology; Ministry of Finance
Quarter I of 2009
Report to the Government
e
To formulate policies on realization of the scheme on renewal of operation mechanism and financial mechanism for educational service-providing units of various economic sectors
Ministry of Education and Training
Ministry of Justice; Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs; Ministry of Finance
June 2009
Report to the Government
f
To renew the management
Ministry of
Ministry of
Quarter IV
Scheme to be submitted
 
mechanism, to revise legal
Culture, Sports
Justice;
of 2008
to the Government
 
provisions and policies in order to
and Tourism
Ministry of
 
 
 
encourage service-providing units
 
Finance
 
 
 
of various economic sectors to
 
 
 
 
 
provide some types of cultural and
 
 
 
 
 
sport services
 
 
 
 
IV
To improve institutions on linking economic growth with social progress and justice in each step, and policy on
 
development and environmental protection
 
 
 
1
To formulate and apply policies to
Ministry of
Ministry of
June 2009
Scheme to be submitted
 
encourage people to make fortune,
Planning and
Labor, War
 
to the Government
 
actively reduce poverty and
Investment
Invalids and
 
 
 
advance to prosperity
 
Social Affairs;
 
 
 
 
 
Vietnam
 
 
 
 
 
Chamber of
 
 
 
 
 
Commerce and
 
 
 
 
 
Industry;
 
 
 
 
 
Vietnam
 
 
 
 
 
Confederation
 
 
 
 
 
of Labor
 
 
2
To include poverty reduction target
Ministry of
People's
December
Scheme to be submitted
 
into the contents of socio-
Planning and
Committees of
2009
to the Government
 
economic development strategies
Investment
localities
 
 
 
and plans of the whole country and
 
 
 
 
 
each locality
 
 
 
 
3
To improve mechanisms and policies on development of social insurance towards diversity and flexibility, suitable to the requirements of the socialist oriented market economy
Ministry of Planning and Investment
Vietnam Insurance
June 2009
Scheme to be submitted to the Government
4
To study mechanisms and policies in support of 61 poorest districts of the country
Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs
Ministry of Finance; Ministry of Agriculture and Rural
Development;
Nationality
Committee
Quarter IV of 2008
Scheme to be submitted to the Government
5
To further improve law and policies on environmental protection
Ministry of Natural Resources and Environment
Ministry of Finance
April 2009
Draft amendments to relevant laws and ordinances and written reports to the National Assembly and the National Assembly Standing Committee on contents to be amended or supplemented
6
To work out plans on natural disaster prevention and avoidance and reduction of adverse impacts of climate changes
Ministry of Natural Resources and Environment
Ministry of Agriculture and Rural
Development; Ministry of Planning and Investment; Ministry of Finance
Quarter IV of 2008
Plan to be submitted to the Government
V
To raise the Party's leadership role, the effect and efficiency of the slate management of economy, to intensify the participation of socio-political organizations, socio-professional organizations and people in the process of socio-economic development
I
To make theoretical studies and reality reviews in order to define more clearly, specifically and adequately the model of socialist-oriented market economy, particularly the contents on socialist orientation of the economy in Vietnam
Social Sciences Institute of Vietnam
Concerned theoretical and practical studies agencies and organizations
December 2009
Study report and scheme to be submitted to the Government on building of the model of socialist-oriented market economy in Vietnam
2
To formulate and experiment explanation mechanisms on implementation of socio-economic development and budget plans
Ministry of
Planning
and
Investment
Ministry of Finance
December 2009
Scheme to be submitted to the Government
3
To review and assess the realization of the scheme on organizational structure of the Government of the XIIth tenure, aiming to further improve state management functions in the socialist-oriented market economy
Ministry of
Home
Affairs
Government Office; concerned ministries and branches
December 2009
Report to the Government
4
To supplement and formulate legal frameworks related to social organizations, socio-professional organizations
Ministry of
Home
Affairs
Ministry of Justice; Social Sciences Institute of Vietnam; Vietnam Chamber of Commerce and Industry
June 2010
Mill on Associations; Mill on Referendum

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!