Nghị quyết 16/2021/QH15 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI

_______

Nghị quyết số: 16/2021/QH15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025

_______

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan hữu quan và ý kiến đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1. Mục tiêu tổng quát
Bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016 - 2020, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế. Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân. Từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, tinh thần xuyên suốt là “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong quá trình phát triển đất nước, luôn quan tâm bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu
2.1. Các chỉ tiêu về kinh tế:
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%.
GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.700 - 5.000 USD.
Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP.
Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%.
Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm.
Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%.
Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân 3,7% GDP.
2.2. Các chỉ tiêu về xã hội:
Tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 67 năm.
Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28 - 30%.
Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.
Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm.
Có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh trên 1 vạn dân.
Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số.
Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới tối thiểu 80%, trong đó có 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
2.3. Các chỉ tiêu về môi trường:
Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95 - 100% và nông thôn là 93 - 95%.
Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%.
Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%.
Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%.
Tỷ lệ che phủ rừng không thấp hơn mức 42%.
3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
3.1. Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và an sinh xã hội
Quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm bốn tại chỗ với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả công nghệ; khẩn trương triển khai chiến lược vắc-xin toàn diện, hiệu quả, tổ chức chương trình tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho Nhân dân, phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế khả thi, hiệu quả.
3.2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả xây dựng và thi hành pháp luật. Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo, chưa đầy đủ hoặc vướng mắc, nhất là về quy hoạch, đầu tư, kinh doanh, đất đai, tài chính, ngân sách, tài sản công, thuế... theo hướng vướng mắc ở cấp, ngành nào thì cấp, ngành đó chủ động, tích cực sửa đổi, hoàn thiện; nghiên cứu khẩn trương sửa đổi, thay thế các cơ chế, chính sách không còn phù hợp với thực tiễn để giải quyết những vấn đề tồn đọng gây thất thoát, lãng phí; trường hợp cần thiết ban hành một luật sửa nhiều luật hoặc nghị quyết thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh, chưa được quy định trong luật hoặc đã có nhưng có nhiều vướng mắc, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn. Đẩy nhanh xây dựng khung chính sách, pháp luật phát triển hạ tầng số tiến tới chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng, thử nghiệm, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ cao; mô hình kinh tế chia sẻ; giao dịch, quản lý các tài sản kỹ thuật số; đầu tư mạo hiểm; các phương thức thanh toán mới; hệ thống xác thực và định danh điện tử. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật đáp ứng yêu cầu theo cam kết quốc tế. Nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, cảnh báo; hoàn thiện hệ thống thông tin, thống kê. Khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh hơn nữa phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm gắn với kiểm soát quyền lực và tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát; tạo sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của cấp dưới.
Điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hoà giữa các chính sách nhằm kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu. Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại phù hợp với các cam kết quốc tế. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống gian lận thương mại. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam; phát triển thương mại điện tử hài hòa với thương mại truyền thống.
3.3. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số
Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tăng cường nội lực, nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế. Nhanh chóng phục hồi nền kinh tế trong những năm đầu nhiệm kỳ; bứt phá, phát triển đất nước trong những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động; tập trung phát triển sản phẩm quốc gia. Hình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, bảo đảm chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc.
Phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng; ưu tiên công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Tập trung phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ thông minh; chú trọng phát triển công nghiệp xanh. Nâng cao năng lực thiết kế, thi công xây lắp, quản lý xây dựng theo hướng tiên tiến, hiện đại; phát triển các loại vật liệu xây dựng mới, thông minh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.
Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp; phát triển kinh tế nông thôn và nông nghiệp hiệu quả cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp và các tổ hợp tác. Phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng.
Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, ưu tiên những ngành có lợi thế, hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao. Phát triển các loại hình dịch vụ mới, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp lý, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, viễn thông, công nghệ thông tin, logistics, vận tải, phân phối... Xây dựng và định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.
Thực hiện hiệu quả cơ cấu lại đầu tư công theo hướng kiên quyết khắc phục tình trạng dàn trải, manh mún, kéo dài; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, nhất là các ngành, lĩnh vực then chốt, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia, kết nối vùng và liên vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa, gia tăng động lực tăng trưởng. Đến năm 2025, hoàn tất việc sắp xếp lại khối doanh nghiệp nhà nước bảo đảm tiến độ, hiệu quả; xử lý dứt điểm những yếu kém, thất thoát của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh. Quyết liệt và hiệu quả hơn nữa trong cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán.
3.4. Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực đầu tư, ưu tiên thu hút các nguồn lực phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, các cực tăng trưởng, các đô thị lớn, các ngành mũi nhọn, các công trình trọng điểm quốc gia. Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 - 34% GDP. Lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực ngoài nhà nước, nhất là đối với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo phương thức đối tác công tư. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư còn tồn đọng, kéo dài của mọi thành phần kinh tế để sớm đưa vào khai thác, sử dụng, tạo nguồn lực cho phát triển.
Thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài theo hướng ưu tiên các dự án có công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường, giá trị gia tăng cao, có mô hình quản trị hiện đại, có chuỗi cung ứng toàn cầu, có khả năng lan tỏa phát triển và kết nối chặt chẽ với khu vực kinh tế trong nước. Tăng cường liên kết giữa khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Xây dựng chính sách khuyến khích, ưu đãi mang tính cạnh tranh quốc tế đối với các dự án lớn, quan trọng để thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở và thành lập các trung tâm nghiên cứu - phát triển, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
3.5. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại
Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đối với một số tuyến đường ven biển cấp thiết từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, Chính phủ rà soát, tính toán kỹ việc bố trí vốn đầu tư, có giải pháp phù hợp để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư. Tiếp tục xây dựng các cảng biển quan trọng theo quy hoạch; sớm đưa các tuyến đường sắt đô thị vào hoạt động; trình cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao; tăng cường kết nối giữa các đô thị trong nước và khu vực; đầu tư kết cấu hạ tầng liên kết giữa vùng trung du và miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội; đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối các tỉnh Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long với vùng Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh triển khai các dự án theo phương thức đối tác công tư, trước hết là các dự án theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) để phát triển hạ tầng chiến lược trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Nâng cấp và hiện đại hoá kết cấu hạ tầng chiến lược, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên. Xây dựng các công trình thủy lợi, hồ chứa nước trọng yếu ở vùng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
Quan tâm đầu tư thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng, hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông. Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, khuyến khích phát triển lưới điện thông minh, năng lượng tái tạo và sự tham gia mạnh mẽ của khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Phấn đấu tỷ lệ tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 - 1,5%/năm.
3.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ
Cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả thị trường lao động. Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030; ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin trong kết nối cung - cầu lao động. Vận hành có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng kết nối, chia sẻ quốc gia; hình thành, kết nối đồng bộ và thống nhất hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, vùng và địa phương. Thực hiện chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam. Cải cách tổng thể, đồng bộ chính sách tiền lương của người lao động theo hướng tuân thủ nguyên tắc lấy tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là cơ sở để tăng lương. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cả về quy mô và chất lượng, nhất là nhân lực chất lượng cao. Triển khai có hiệu quả hệ thống giáo dục quốc dân mới; đa dạng hoá phương thức đào tạo. Triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.
Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, ưu tiên nguồn lực để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh công nghệ mới thực sự là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học xã hội, gắn kết chặt chẽ với khoa học tự nhiên và công nghệ. Tập trung phát triển nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng công nghệ lõi. Cơ cấu lại toàn diện hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ công lập. Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; thu hút và phát huy có hiệu quả sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài. Phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ, đặc biệt là mạng lưới các tổ chức trung gian môi giới, thẩm định đánh giá chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nghiên cứu giải mã, làm chủ công nghệ được chuyển giao. Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đẩy nhanh thành lập các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, trước mắt tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm ba nước dẫn đầu ASEAN.
3.7. Thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị
Nghiên cứu phân vùng phù hợp, nâng cao chất lượng quy hoạch vùng theo hướng tích hợp, đa ngành. Nghiên cứu, ban hành quy chế phối hợp; thúc đẩy mạnh mẽ phát triển liên kết vùng, nội vùng, liên vùng, có thể chế điều phối vùng, cơ chế, chính sách để phát huy vai trò động lực tăng trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm, sớm tạo ra các vùng động lực mới, cực tăng trưởng mới.
Đa dạng hóa, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển đô thị và kinh tế đô thị, đổi mới tài chính đô thị. Phấn đấu có ít nhất ba đô thị thông minh tại ba vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung. Phát triển mạnh các đô thị vệ tinh của một số đô thị lớn, gắn kết phát triển đô thị và nông thôn; khu đô thị sinh thái ven biển, hình thành và phát triển các trung tâm kinh tế biển mạnh gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Lựa chọn một số địa điểm, đô thị có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính, có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới. Hằng năm báo cáo Quốc hội đánh giá việc thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù, chính quyền đô thị.
3.8. Phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Vệt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đồi sống Nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội
Không đánh đổi công bằng, tiến bộ xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Xây dựng, phát huy yếu tố văn hóa để thực sự là đột phá phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hoá giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, miền; chênh lệch giàu nghèo; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; tiếp cận việc làm giữa các vùng, nhóm dân cư. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng. Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, sức khỏe cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%. Đẩy mạnh y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm, bảo đảm an toàn, an ninh y tế... Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; quan tâm phát triển y tế cơ sở, y tế học đường. Khuyến khích hợp tác công tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu; phát triển mô hình bác sỹ gia đình. Phát triển y học cổ truyền gắn với y học hiện đại. Thúc đẩy mạnh mẽ việc nghiên cứu sản xuất vắc-xin, thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế. Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội là 45%; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 35%.
Đẩy mạnh thực hiện chiến lược và các chính sách phát triển thanh niên. Triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm. Đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao toàn dân, thể thao trong cộng đồng; tập trung phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; đổi mới và tăng cường thông tin truyền thông, truyền động lực, tạo cảm hứng cho Nhân dân và đồng thuận cao của xã hội.
3.9. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu
Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Bảo vệ, phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Xây dựng lộ trình, cơ chế, chính sách, pháp luật để hình thành, vận hành mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Chủ động giám sát, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước và ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước, ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước ngọt, nước ngầm. Chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, sạt lở, xâm nhập mặn do nước biển dâng, nhất là đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, ven biển miền Trung; lũ ống, lũ quét, sạt lở núi ở khu vực trung du, miền núi. Nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường. Tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm về tài nguyên, môi trường.
3.10. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; thực hiện cải cách tiền lương; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo
Xây dựng nền hành chính quốc gia hiện đại, chuyên nghiệp; xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số. Tiếp tục cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư cho đầu tư xây dựng cơ bản và các mục đích khác, trừ trường hợp nghị quyết của Quốc hội cho phép. Chính phủ chịu trách nhiệm về việc các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương thực hiện đúng quy định trong các nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư cho các mục đích khác, bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo đúng Nghị quyết 27-NQ/TW. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm thực thi công vụ gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Hoàn thiện quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân và doanh nghiệp. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài.
3.11. Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước
Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số lực lượng, quân chủng, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng. sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Không để bị động, bất ngờ, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập; đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức, triển khai đồng bộ, thống nhất việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Tăng cường bả o vệ, hỗ trợ hoạt động kinh tế biển, ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hiệu quả. Tiếp tục xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại.
3.12. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế
Gắn kết chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng, an ninh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy quan hệ với các đối tác, đặc biệt là đối tác quan trọng, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, tăng cường đan xen lợi ích; xử lý linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn. Nâng tầm đối ngoại đa phương, thực hiện tốt các trọng trách quốc tế. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Phấn đấu cơ bản hoàn thành phân giới cắm mốc, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng về biên giới, lãnh thổ, trong đó kiên trì thúc đẩy giải quyết các tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài.
4. Tổ chức thực hiện
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng chương trình hành động của nhiệm kỳ, kế hoạch cụ thể cho từng năm, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội; cuối năm 2023 báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật giám sát và động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết này.
Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đạt kết quả cao nhất.

___________

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2021.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
 

(đã ký)

 

Vương Đình Huệ

thuộc tính Nghị quyết 16/2021/QH15

Nghị quyết 16/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Cơ quan ban hành: Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:16/2021/QH15Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:27/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-5.000 USD

Ngày 27/7/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 16/2021/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Cụ thể, Quốc hội đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2021-2025 như sau: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%; GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.700 - 5.000 USD; Tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ mạnh đạt tối thiểu 67 năm;…

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và an sinh xã hội; Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực;…

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2021.

Xem chi tiết Nghị quyết 16/2021/QH15 tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

No. 16/2021/QH15

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

 

RESOLUTION

On the 2021-2025 five-year socio-economic development plan

 

THE NATIONAL ASSEMBLY

 

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Considering the reports of the Government, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, National Assembly agencies and concerned agencies, and opinions of National Assembly deputies;

 

RESOLVES:

 

1. General objectives

To ensure fast and sustainable economic growth on the basis of enhancing macro-economic stability, developing science, technology and innovation, and fully optimizing the country’s potential and advantages; to strive for an economic growth rate higher than the average figure of the previous five years (2016 - 2020), and for a target that by 2025, Vietnam will become a developing country with modernity-oriented industry, escaping from the lower-middle income status. To improve the economy’s productivity, quality, efficiency and competitiveness; to uniformly take solutions to effectively address the COVID-19 pandemic’s impact, and swiftly recover and develop the economy. To strongly promote Vietnamese cultural values, human strength and individual creativity. To gradually build an orderly, disciplined, safe, wholesome, democratic, fair and civilized society; ensure the peaceful and happy life of the people for the principle “leave no one behind”. In the process of the national development, to always pay attention to ensuring social security and welfare, improving the material and spiritual life of the people. To attach great importance to environmental protection and effective response to climate change. To strengthen national defense and security; resolutely and persistently struggle to firmly protect national independence, sovereignty, unity and territorial integrity, and maintain a peaceful and stable environment for national development. To proactively take initiative in international integration, raise the effectiveness of external activities, and elevate the country’s position and prestige in the international arena.

2. Major targets

2.1. Economic targets:

The average growth rate of gross domestic product (GDP) will be 6.5-7% per year on average during the 5 years.

The average per-capita GDP will reach USD 4,700 - 5,000 by 2025.

Processing and manufacturing industries will account for over 25% of GDP while digital economy will account for around 20% of GDP.

The total factor productivity (TFP) will account for around 45% of growth rate.

The social labor productivity will grow over 6.5% per year on average.

The urbanization rate will reach about 45%.

State budget overspending will be about 3.7% of GDP on average during the 2021-2025 period.

2.2. Social targets:

The average life expectancy will be about 74.5 years, in which the healthy life expectancy will be at least 67 years.

Agricultural labor will make up around 25% of the total social workforce.

The rate of trained labor will reach 70%, 28 - 30% of whom will possess degrees or certificates.

The urban unemployment rate will drop to below 4%.

The rate of poor households (according to the multidimensional poverty line) will maintain a decrease of 1-1.5% per year.

There will be 10 medical doctors and 30 patient beds per 10,000 people.

The rate of health insurance coverage will reach 95% of the population.

The rate of communes meeting the new-style rural area standards will reach at least 80%, 10% of which will meet the model new-style rural area standards.

2.3. Environmental targets:

95 - 100% of urban residents and 93 - 95% of rural residents will have access to clean and hygienic water.

90% of municipal solid wastes will be collected and treated in accordance with standards and regulations.

92% of industrial parks and export processing zones in operation will have centralized wastewater treatment systems in accordance with environmental standards.

100% of establishments causing serious environmental pollution will be handled.

The rate of forest coverage will remain not lower than 42%.

3. Major tasks and solutions

3.1. To focus on realizing the twin targets of both containing the COVID-19 pandemic and boosting socio-economic recovery and development, but based on the actual situation and specific areas to choose priorities, ensure the health and life of the people and social security.

To drastically take solutions to prevent and control the COVID-19 pandemic according to the four on-the-spot motto with the spirit of initiative, determination, flexibility and creativity; to boost up broad and effective application of technology; to urgently implement a comprehensive and effective vaccine strategy, organize a COVID-19 vaccine vaccination program for the people, strive to achieve herd immunity by the end of 2021 on in early 2022. To research on, formulate and implement a feasible and effective economic recovery and development program.

3.2. To continue building and completing synchronous development institutions, first of all socialist-oriented market economy institutions.

To timely institutionalize the policies and guidelines of the Resolution of the 13th National Congress of the Communist Party. To continue innovating and improving the efficiency of law enforcement and formulation. To urgently review, supplement and complete law provisions that are no longer appropriate, overlapping, incomplete or problematic, especially on planning, investment, business, land, finance, budget, public property and tax, etc. in the direction that the problems arise at any level, such level will actively and proactively amend and supplement related contents. To research on, urgently amend and replace mechanisms and policies that are no longer suitable to the reality to solve backlog problems causing loss and waste; when necessary, to promulgate a law amending multiple laws or a pilot resolution for new issues that have not yet been provided for in the law or have been specified but have various problems and inadequacies and are no longer suitable with the reality. To accelerate the development of policy and legal framework for digital infrastructure development towards national digital transformation. To build, test and complete the legal framework for new business models applying high technology; sharing economy models; transactions and management of digital assets; risky investment; new payment methods; electronic identification and authentication system. To review, adjust and supplement law provisions to meet requirements according to international commitments. To enhance the quality of analysis, forecasting, and warning; complete the information and statistics system. To expeditiously promulgate and implement the national planning system in accordance with law provisions. To further promote the decentralization and personalization of responsibilities associated with power control and enhancement of coordination, inspection and supervision, creating initiative, flexibility and creativity and strengthening the responsibilities of subordinates.

To operate tight fiscal policy and proactive, flexible and prudent monetary policy, and ensure an appropriate coordination of policies to control inflation, maintain the macro-economic stability and major balances, and promote the economic growth.

To effectively exploit free trade agreements, expand and diversify import and export markets. To enhance trade remedy capacity in line with international commitments. To intensify inspection, control and fight against commercial fraud. To promote the effective implementation of the campaign “Vietnamese people prioritize using Vietnamese goods” and build brands of made-in-Vietnam goods; to develop e-commerce in harmony with traditional commerce.

3.3. To further step up restructuring the economy in association with renewing the growth model, and increase the economy’s productivity, quality, efficiency and competitiveness; to develop digital economy and digital society

To build an independent and self-reliant economy, strengthen internal resources and improve the adaptability and resilience of the economy. To swiftly recover the economy in the first years of the term; to break through and develop the country in the following years. To continue promoting industrialization and modernization on the basis of science, technology, innovation and technological achievements of the fourth industrial revolution. To implement the National Program on increasing labor productivity; to focus on developing national products. To establish domestic and international supply chains and value chains, ensure quality and traceability regulations.

To develop a number of basic industrial sectors; to prioritize spearhead industries, high-tech industries and supporting industries. To focus on strongly developing the processing and manufacturing industries in association with smart technology; to attach importance to developing green industries. To improve the capacity of design, construction and installation, construction management in the advanced and modern direction; to develop new, intelligent, energy-saving and environment-friendly building materials.

To boost up agricultural restructuring; to develop rural economic development and high-efficiency farming in association with building a new countryside. To develop large-scale concentrated commodity agriculture in the direction of modernity, application of high technology, enhancement of added value and sustainable development. To encourage the development of green, clean, ecological, organic, high-tech, smart agriculture that adapts to climate change. To support and encourage the development of farm-based economy, agricultural cooperatives and cooperative groups. To develop markets and promote consumption of key and potential products.

To promote the development and quality improvement of service industries, give priority to industries with advantages, knowledge- and technology-intensive industries and industries with high added value. To develop new types of services and build service ecosystems in the domains of finance, banking, insurance, legality, healthcare, education and training, science, technology, telecommunications, information technology, logistics, transportation, distribution, etc. To develop and position the national tourism brand in association with the main and unique image imbued with national cultural identity.

To effectively restructure public investment in the direction of resolutely overcoming the state of spread, fragmentation, prolongation; to focus on implementing three strategic breakthroughs, especially key industries and fields as well as large and important national projects, reinforce regional and inter-regional connectivity to create spillover effects and increase growth momentum. By 2025, to complete the rearrangement of state-owned enterprises on time and effectively; to completely handle the weaknesses and losses of state corporations and controlling companies. To consolidate and develop a number of large-scale, efficient and competitive state economic groups. To restructure credit institutions and deal with non-performing loans in a more drastic and effective manner; to develop cashless payments and improve the performance of securities market.

3.4. To intensify efficient mobilization, allocation and use of resources

To renovate mechanism for allocating investment resources, give priority to attracting development resources to key economic regions, growth poles, large cities, spearhead industries, and national key projects. To strive for a target that total social investment capital will reach around 32-34% of GDP on average during the 5 years. To take public investment to lead and activate non-state resources, especially investment in infrastructure development under the form of public-private partnership. To focus on removing difficulties and obstacles of outstanding and prolonged investment projects of all economic sectors to soon put them into operation and use, and create resources for development.

To attract and cooperate with foreign investors in the direction of prioritizing projects with high technology, without causing environmental pollution, with high added value, with modern management models, with global supply chains or with ability to spread development and close connection with domestic economic sectors. To enhance connectivity between domestic economic sectors and foreign-invested sectors. To formulate internationally competitive incentive policies for large and important projects to attract strategic investors and multinational corporations to set up their headquarters and establish their research - development, innovation centers in Vietnam.

3.5. To promote the construction and development of synchronous and modern strategic infrastructure systems

By 2025, to basically complete the North-South expressway in the East and the first phase of Long Thanh international airport; with regard to a number of necessary coastal roads from Quang Ninh to Kien Giang, the Government shall carefully review and calculate the allocation of investment capital and take appropriate solutions to ensure the feasibility and efficiency of investment. To continue building important seaports according to planning; to soon put urban railways into operation; to submit policies on high-speed railway investment to competent agencies; to strengthen connectivity between domestic and regional cities; to invest in infrastructure that connects the Northern Midlands and Mountain Areas with the Red River Delta and Hanoi Capital; to invest and upgrade traffic routes that connect provinces in the Central Highlands with the Southeast region, the South Central Coastal provinces, develop traffic infrastructure that connects the Mekong Delta with the Southeast region and Ho Chi Minh City. To promote the implementation of projects under the form of public-private partnership, first of all projects in the form of build-operate-transfer (BOT) to develop strategic infrastructure on the principle of interest harmonization and risk sharing among the State, investors and the people. To upgrade and modernize strategic infrastructure as well as infrastructure adapting to climate change, especially in the domains of agriculture and rural areas in the Mekong Delta, Central Coast and Central Highlands. To build major irrigation works and reservoirs the Central Highlands, the South Central region and the Mekong Delta.

To pay attention to investment in promoting the development of energy infrastructure and information and communication technology infrastructure. To firmly ensure national energy security, encourage the development of smart grids, renewable energy and strong participation of the non-state economic sector. To strive to reduce energy consumption rate on average GDP by 1-1.5% per year.

3.6. To raise the quality of human resources in association with promoting innovation, application and strong development of science and technology

To restructure and raise the quality and efficiency of the labor market. To implement the program to support the the labor market development until 2030; application of digital transformation and information technology in the connection of labor supply - demand. To effectively operate the national population database and the national connection and sharing platform; to form, synchronously connect and unify the system of national, regional and local data centers. To carry out national digital transformation and digital transformation in Vietnamese enterprises. To conduct overall reform and synchronization of wage policy of employees in compliance with the principle of increasing labor productivity and business efficiency as the basis for salary increase. To continue promoting the development of human resources in both scale and quality, especially high-quality human resources. To effectively deploy the new national education system and diversify training methods. To implement the Strategy for Vocational Education Development in the 2021 - 2030 period; to prepare human resources for digital transformation and development of digital economy as well as digital society.

To set up specific and outstanding mechanisms and policies, prioritize resources in order for science, technology and innovation with new products, services, and business models of technology to be the main driving force of economic growth. To boost the strong development of social sciences in close connection with natural sciences and technology. To focus on developing basic research and core technology application research. To comprehensively restructure the system of public scientific and technological research institutions. To intensify connections between enterprises and research institutes and universities, take enterprises as the center; to effectively attract and promote the participation of foreign and overseas Vietnamese scientists and experts. To strongly develop the science and technology market, especially the network of intermediary organizations, appraise and evaluate technology transfer, support research on decoding and mastering the transferred technology. To strengthen protection and enforcement of intellectual property rights. To accelerate the establishment of national creative start-up centers, first in Hanoi, then Da Nang and Ho Chi Minh City. To maintain the ranking on the Global Innovation Index (GII) among the top three ASEAN countries.

3.7. To foster the development of linkages between regions and economic zones and urban development

To research appropriate zoning, improve the quality of regional planning in the direction of integration and multi-sector. To research and promulgate coordination regulations; to strongly promote the development of regional, intra-regional and inter-regional linkages, formulate regional coordination institutions, mechanisms and policies to promote the role of growth engines of key economic regions and to soon create new driving force zones and new growth poles.

To effectively diversify, exploit and use resources for urban development and urban economy, and urban finance innovation. To strive to have at least three smart cities in the three key economic regions of the North, the South and the Central region. To strongly develop satellite towns of a number of large urban centers, combine urban and rural development; to develop coastal ecological urban areas, form and develop strong marine economic centers in association with the protection of sovereignty over sea and islands. To select a number of locations and cities with special advantages to build economic and financial center with breakthroughs and high international competitiveness, connecting with major regional and global economic centers. On an annual basis, to report to the National Assembly for assessment of the pilot implementation of specific mechanisms and urban administration.

3.8. To promote the Vietnamese cultural values, human strength and great unity strength of the whole nation, realize social progress and justice, improve the people’s living standards, and ensure a harmonious connection between economic development and cultural as well as social development.

Not to trade justice, social progress and the environment to pursue purely economic growth. To build and promote cultural factors to be breakthroughs in socio-economic development and international integration. To step by step narrow the gap in cultural enjoyment between urban and rural areas and among regions; rich-poor gap; access to basic social services; access to jobs among regions and population groups. To effectively implement national target programs on new rural construction, sustainable poverty reduction and socio-economic development in ethnic minority and mountainous areas.

To continue completing policies and laws on population, make effective use of the golden population structure. To switch the population policy’s focus from family planning to population and development. To strongly and comprehensively innovate, raise the quality of medical and health services for the people, and ensure social security; to strive for a target that by 2025, the rate of people’s satisfaction with health services will reach over 80%. To promote preventive medicine and improve health, prevent and control infectious and non- infectious diseases, ensure health safety and security, etc. To develop a network of satellite hospitals; to pay attention to the development of grassroots and school health care. To encourage public-private partnership, private investment and provision of health examination and treatment services upon request; to develop the family doctor model. To enhance traditional medicine in association with modern medicine. To strongly strengthen the research and production of vaccines, medicines and medical equipment. To implement the roadmap towards health insurance for all people. To ensure the balance of the Social Insurance Fund in the long term. To strive that by 2025, the rate of workers in the age group participating in social insurance is 45% while the rate of the labor workforce in the age group participating in unemployment insurance is 35%.

To foster the implementation of youth development strategies and policies. To effectively deploy the National Strategy on Gender Equality for the 2021 - 2030 period, and the Program on Prevention and Response to Gender-Based Violence in the 2021 - 2025 period. To uniformly take solutions to prevent and combat social evils, especially drug and prostitution. To step up the development of physical training and sports for the entire people and sports in the community; to focus on developing high-achievement sports and professional sports. To boost up the patriotic emulation movement; to renew and enhance information and communication to motivate and inspire the people as well as create high consensus of the society.

3.9. To strengthen resource management and environmental protection; to proactively prevent, combat and limit the impact of natural disasters and adapt to climate change

To effectively implement the sustainable development goals under the 2030 Agenda for Sustainable Development of the United Nations. To sustainably protect and develop natural ecosystems, conserve nature and biodiversity. To develop roadmaps, mechanisms, policies and laws to establish and operate models of green economy, circular economy and low-carbon economy to reduce greenhouse gas emissions. To actively monitor and effectively respond to climate change. To ensure water source security, safety of dams and reservoirs, and prevent depletion of water resources and pollution of water sources, especially freshwater and underground water sources. To actively prevent, combat and limit the impact of high tides, floods, landslides, saltwater intrusion caused by sea level rise, especially in the Mekong River Delta, Red River Delta and Central Coast; flash floods and mountain landslides in midland and mountainous areas. To raise the quality of environmental impact assessment. To enhance international cooperation in resource management, environmental protection and response to climate change. To step up the inspection, examination and handling of violations of the law, and to fight against and prevent crimes related to natural resources and the environment.

3.10. To improve the efficiency of state management and development creation capacity; to implement wage reform and tighten discipline, administrative rules in association with creating an innovation environment

To develop a modern and professional national administration; to build and implement e-Government, towards digital government. To continue substantially reducing administrative procedures and business conditions. To review and rearrange the organizational apparatus; to downsize in association with restructuring and improving the quality of cadres, civil servants and public employees. To concentrate resources to implement wage reform from July 1, 2022. Not to use the residual salary reform source for capital construction investment and other purposes, unless otherwise permitted by the National Assembly’s resolution. The Government shall be accountable for ministries, central agencies and localities’ compliance with the provisions of the National Assembly's resolutions on the use of the residual salary reform source for other purposes, ensuring adequate source of salary reform in accordance with the Resolution 27-NQ/TW. To promote the decentralization and individualization of official duties in association with inspection, supervision and control of power. To complete law provisions, create favorable conditions and protect cadres who are innovative, creative, dare to think, dare to do, dare to take responsibility for the common good. To strengthen the prevention and fight against corruption, negativity and waste; to strictly handle economic and corruption cases; to raise the efficiency of the recovery of corrupt assets; to prevent acts of harassment and trouble for the people and enterprises. To focus on settlement of complaints and denunciations, especially in complicated and long-standing cases.

3.11. To promote the socio-economic development in association with consolidating and enhancing defense and security potentials; to resolutely and persistently struggle to protect and maintain national independence, sovereignty, unity and territorial integrity; to maintain a peaceful and stable environment for the development of the country

To build the revolutionary, regular, elite, and gradually modern People’s Army and People’s Public Security with a number of services, corps, and forces moving straight to modernity; to maintain political security, social order and safety, human security, economic security, cyber-security. To be ready to respond effectively to traditional and non-traditional security challenges. Not to be passive and unexpected, and not to form opposing political organizations; To vigorously fight against crimes and social evils. To organize and implement synchronously and uniformly the socio-economic construction and development in association with consolidating the all-people national defense, the all-people defense posture in association with the strong people's security posture. To strengthen protection and support for marine economic activities, fishermen sticking to the sea, and efficient fishing. To continue building and developing the dual-use and increasingly modern defense and security industry.

3.12. To raise the effectiveness of external activities, proactively and actively integrate into the world in a comprehensive manner and elevate the country’s position and prestige in the international arena.

To closely connect foreign affairs with protecting national defense and security and serving socio-economic development. To promote comprehensive, effective, sustainable and interest-interweaving relations with partners, especially key partners; to handle relationships with major countries in a flexible, creative and effective manner. To raise the level of multilateral diplomacy and well perform international responsibilities. To closely and effectively combine the Party’s foreign affairs with the state diplomacy as well as the people-to-people diplomacy. To strive to basically complete the demarcation and marking, settle outstanding border and territorial issues, in which persistently promote the settlement of disputes in the East Sea by peaceful means in accordance with international law, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. To show performance in protecting Vietnamese citizens and overseas Vietnamese.

4. Organization of implementation

The Government, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy and the State Audit Office of Vietnam shall, within the ambit of their assigned functions, formulate an action plan for their term and detailed plans for each year of the term, effectively organize the implementation of the National Assembly’s Resolution, and report on the results of mid-term implementation of the Resolution to the National Assembly at the end of 2023.

The Standing Committee, the Ethnic Council and Committees of the National Assembly, National Assembly deputy delegations and National Assembly deputies shall oversee the implementation of this Resolution.

The Vietnam’s Fatherland Front and its member organizations, and social organizations established under law shall supervise and mobilize people of all strata to implement the National Assembly’s Resolution.

The National Assembly calls on people and soldiers nationwide and overseas Vietnamese to raise the spirit of emulation and patriotism, express solidarity, promote internal resources, take advantage of favorable opportunities, and overcome difficulties and challenges in order to best implement the 2021-2025 five-year socio-economic development plan .

_________________________________________________­­­­­______________

The Resolution was adopted on July 27, 2021, by the XVth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 1st session.

Chairman of the National Assembly

VUONG DINH HUE

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Resolution 16/2021/QH15 DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Resolution 16/2021/QH15 PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi