Quyết định 1331/QĐ-TTg 2021 Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1331/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, gồm những nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Quan điểm

a) Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2020 phải bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

b) Chiến lược phát triển thanh niên là một bộ phận cấu thành của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, các chỉ số phát triển thanh niên toàn cầu và khu vực ASEAN;

c) Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người. Thanh niên phát huy vai trò là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

d) Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển thanh niên Việt Nam; thực hiện các cam kết khu vực và quốc tế về phát triển thanh niên mà Việt Nam tham gia, ký kết.

2. Nguyên tắc

a) Bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên của Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền các cấp; lưu ý tính đặc thù, đặc điểm vùng, miền và dân tộc, tôn giáo;

b) Các bộ, ngành và chính quyền địa phương cụ thể hóa nội dung Chiến lược thành cơ chế, chính sách phát triển thanh niên, bảo đảm phù hợp với hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện Chiến lược;

c) Bảo đảm phát huy vai trò, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội, nghề nghiệp; tổ chức kinh tế; các đoàn thể quần chúng nhân dân; cơ sở giáo dục; gia đình, xã hội và của thanh niên;

d) Nguồn lực thực hiện Chiến lược do Nhà nước bảo đảm và huy động từ các nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế, từ xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu 1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên

- Hằng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh.

- Đến năm 2030, trên 70% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Mục tiêu 2. Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

- Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm.

- Đến năm 2030, 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương; 70% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở.

- Đến năm 2030, tăng 15% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2020).

- Hằng năm, có ít nhất 20% thanh niên làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số và tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật; phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 100%.

c) Mục tiêu 3. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

- Hằng năm, 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

- Hằng năm, 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

- Đến năm 2030, phấn đấu 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ. Hằng năm, có ít nhất 700.000 thanh niên được giải quyết việc làm.

- Đến năm 2030, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 7%; tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 6%.

- Đến năm 2030, có ít nhất 70% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy, thanh niên là nạn nhân của tội phạm buôn bán người, thanh niên vi phạm pháp luật được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng. Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho trên 50% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 20% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, sau cải tạo, thanh niên là người Việt Nam không có quốc tịch.

d) Mục tiêu 4. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên

- Hằng năm, trên 70% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS (trong đó: tỷ lệ thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đạt 100%; tỷ lệ thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt trên 90%).

- Hằng năm, trên 60% thanh niên được cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; 90% cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 100% nữ thanh niên được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản.

- Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe ban đầu; trên 90% thanh niên công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ.

đ) Mục tiêu 5. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

- Hằng năm, trên 80% thanh niên ở đô thị; 70% thanh niên ở nông thôn; 60% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú.

- Đến năm 2030, ít nhất 50% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

e) Mục tiêu 6. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

- Hằng năm, 100% thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ.

- Đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Hằng năm, 100% tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp

a) Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên đến các cấp, các ngành, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên;

b) Chú trọng giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Kết hợp chặt chẽ giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; lịch sử, truyền thống và ý thức tự tôn dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại;

c) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể nhân dân; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên trong thực hiện Chiến lược.

2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các chính sách, pháp luật về thanh niên trên cơ sở Luật Thanh niên năm 2020, pháp luật có liên quan, các điều ước, thỏa thuận khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết;

b) Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn lực phát triển thanh niên; chú trọng các chính sách đặc thù hỗ trợ nhóm thanh niên dễ bị tổn thương, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng tài năng trẻ trong nước và tài năng trẻ đang công tác, học tập, sinh sống ở nước ngoài về tham gia xây dựng và phát triển đất nước;

d) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút thanh niên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, thanh niên tình nguyện đến công tác tại khu kinh tế - quốc phòng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên;

b) Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện địa bàn; trong đó, chú trọng nhóm thanh niên dễ bị tổn thương, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo;

c) Đẩy mạnh truyền thông về sự cần thiết và nhu cầu được nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe của thanh niên; trong đó, chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng tư vấn, truyền thông cho đội ngũ cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên. Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu, bia và các chất kích thích khác; dự phòng bệnh không lây nhiễm; phòng ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên;

d) Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị nhân văn cao để định hướng, giáo dục thanh niên. Khuyến khích thanh niên tham gia hoạt động và sáng tạo trong văn hóa, thể dục, thể thao; gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại;

đ) Phát triển mạng xã hội có định hướng tích cực, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của thanh niên trên không gian mạng; quản lý việc sử dụng mạng xã hội thiếu chuẩn mực, thiếu văn minh của thanh niên; có chế tài xử lý các hoạt động, dịch vụ, trò chơi trực tuyến thiếu lành mạnh, bạo lực gây tác động xấu đến thanh niên và xã hội.

4. Tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên

a) Đổi mới hình thức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thanh niên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; xây dựng các chương trình đào tạo ngoại ngữ trên mạng Internet nhằm tạo điều kiện để thanh niên là học sinh ở các vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp cận, học tập miễn phí;

b) Triển khai cơ chế hợp tác giữa các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu với các tổ chức kinh tế; hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động theo hướng hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động trong ngắn hạn và dài hạn; tổ chức các cuộc thi tay nghề, sáng kiến cho thanh niên;

c) Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ về việc làm và khởi nghiệp; định hướng và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; chăm sóc sức khỏe; tư vấn và trợ giúp pháp lý cho thanh niên;

d) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý cho thanh niên; đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, công trình phúc lợi xã hội cho thanh niên; trong đó, chú trọng đối tượng thanh niên di cư, thanh niên công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

5. Nguồn lực thực hiện Chiến lược

a) Nhà nước bảo đảm nguồn lực để tổ chức thực hiện Chiến lược, trong đó, bảo đảm về số lượng và chất lượng đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, kinh phí triển khai các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình mới của các bộ, ngành, địa phương và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước;

b) Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp trong nước và ngoài nước để triển khai thực hiện Chiến lược; tạo điều kiện duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện Chiến lược

a) Tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên; giao lưu thanh niên; tích cực, chủ động tham gia xây dựng, ký kết và thực hiện điều ước, thỏa thuận khu vực và quốc tế về thanh niên;

b) Nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; tạo điều kiện để thanh niên tham gia các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế về thanh niên;

c) Khai thác, phát huy hiệu quả sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để thực hiện Chiến lược gắn với thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, chỉ tiêu phát triển thanh niên toàn cầu và các cam kết, mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

7. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chiến lược

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Chiến lược;

b) Hoàn thiện hệ thống thông tin và chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam; nâng cao chất lượng dự báo xu hướng phát triển thanh niên trong từng giai đoạn cụ thể, làm cơ sở để đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

8. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể và thanh niên

a) Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên;

b) Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp; Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Hội Sinh viên Việt Nam nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

c) Phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tham gia vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát, phản biện chính sách, pháp luật về thanh niên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực giúp Thủ tướng Chính phủ

a) Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chiến lược; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và phát động phong trào thi đua, công tác khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược;

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về thanh niên phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn;

c) Kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên;

d) Đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, cơ quan và địa phương xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm;

đ) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược và báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết việc thực hiện Chiến lược vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

a) Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Chiến lược; phát động phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

c) Ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 trên cơ sở Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm và từng giai đoạn với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cụ thể, phù hợp với điều kiện phát triển của ngành, lĩnh vực;

d) Lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm;

đ) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quy định trong Chiến lược theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;

e) Bảo đảm kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp trong nước và ngoài nước để thực hiện Chiến lược, Chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên;

g) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; lồng ghép các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam vào hệ thống chỉ tiêu thống kê của các địa phương;

h) Kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

i) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chiến lược của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; định kỳ báo cáo kết quả thực Chiến lược lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.

3. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, triển khai chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản toàn diện trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổng hợp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng chú trọng dành thời lượng phát sóng, số lượng bài viết để định hướng tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân, hướng nghiệp, kỹ năng sống; đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên theo phân cấp quản lý;

b) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Chiến lược; phát động phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

c) Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030; ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 trên cơ sở Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm và từng giai đoạn với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cụ thể, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm; lồng ghép các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam vào hệ thống chỉ tiêu thống kê của địa phương và hoàn thiện hệ thống thông tin về thanh niên theo hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan;

đ) Kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên các cấp; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

e) Hằng năm, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức thực hiện Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên của địa phương;

g) Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp dưới xây dựng, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.

8. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược; tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chiến lược; phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược;

b) Hướng dẫn tổ chức đoàn thanh niên các cấp phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên ở địa phương xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của địa phương; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược theo quy định của pháp luật;

c) Khuyến khích, huy động thanh niên tham gia đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung của Chiến lược;

d) Giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện Chiến lược theo quy định của pháp luật; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thanh niên.

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia quản lý nhà nước và giám sát việc thực hiện Chiến lược.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục Danh mục các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án thực hiện Chiến lược.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện Chiến lược, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ, ngành và địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHĐP (2).

THỦ TƯỚNG

 
Phạm Minh Chính

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Kèm theo Quyết định số: 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

 

STT

Cơ quan chủ trì thực hiện

Tên nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án

Cơ quan phối hợp thực hiện

Cấp trình

Thời gian trình

Thời gian thực hiện

1.

Bộ Quốc phòng

Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2021 - 2030”

Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban Dân tộc; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ

Năm 20201

Từ năm 2021 -2030

Đề án “Hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ”

Các bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bộ Quốc phòng

Tháng 12/2021

Tháng 01/2022

2.

Bộ Công an

Đề án “Phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên Việt Nam”

Bộ Nội vụ; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bộ Công an

Tháng 12/2021

Từ năm 2022 - 2030

3.

Bộ Nội vụ

Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã đến năm 2030”

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Dân tộc; Ban Tổ chức Trung ương; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 3/2022

Tháng 06/2022

Đề án tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Chính phủ; Ban Tổ chức Trung ương; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 6/2022

Tháng 10/2022

 

Kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong cả nước đáp ứng yêu cầu phát triển thanh niên trong giai đoạn mới

Bộ Tài chính; Văn phòng Chính phủ; Ban Tổ chức Trung ương; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chính phủ

Tháng 10/2022

Tháng 01/2023

4.

Bộ Tư pháp

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên, đặc biệt những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên

Bộ Thông tin và Truyền thông; các bộ, ngành liên quan

Bộ Tư pháp

Hằng năm

Hăng năm

Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên; gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa

Bộ Thông tin và Truyền thông; các bộ, ngành liên quan

Bộ Tư pháp

Hăng năm

Hăng năm

Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho thanh niên trong thời kỳ mới”.

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban Dân tộc; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2022

Tháng 01/2023

Đề án “Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương, thanh niên lao động tự do và thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

Các bộ: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Ủy ban Dân tộc; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2022

Tháng 3/2023

5.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030”

Các Bộ: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 6/2022

Tháng 9/2022

6.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp”

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tháng 12/2021

Tháng 01/2022

Đề án “Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 -2025”

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tháng 12/2021

Tháng 01/2022

7.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành Văn bản hướng dẫn cụ thể để thống nhất thực hiện Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học, công nghệ tại Việt Nam

Các bộ: Nội vụ, Ngoại giao

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tháng 12/2021

Tháng 01/2022

8.

Bộ Y tế

Ban hành chính sách nhằm giảm thiểu tiêu thụ thuốc lá và thuốc lá điện tử, bóng cười và các loại chất sử dụng trong hít, hút, ngửi gây ảo giác và gây nghiện trong thanh niên

Các bộ: Nội vụ, Công thương, Công an, Tư pháp

Bộ Y tế

Tháng 6/2022

Tháng 9/2022

Ban hành tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục toàn diện cho cán bộ y tế và cộng đồng

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bộ Y tế

Tháng 6/2022

Tháng 11/2022

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia truyền thông về tác hại của lạm dụng muối, đường trong khẩu phần ăn, các bệnh rối loạn chuyển hóa do dinh dưỡng và lười vận động, dự phòng một số bệnh truyền nhiễm cơ bản và bệnh không truyền nhiễm cơ bản

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công an

Bộ Y tế

Tháng 01/2022

Tháng 03/2022

9.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chương trình phát triển văn hóa đọc và hoàn thiện kỹ năng thông tin cho thanh niên

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 12/2023

Từ năm 2024 - 2030

10.

Bộ Ngoại giao

Đề án “Đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho thanh niên Việt Nam”

Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tỉnh, thành đoàn

Bộ Ngoại giao

Tháng 02/2022

Tháng 6/2022

11.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đề án “Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm nông - lâm - ngư (OCOP)”

Các bộ, ngành trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2021

Từ năm 2022 - 2030

Đề án “Tăng cường năng lực cho thanh niên vùng biên giới, hải đảo phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”

Các bộ, ngành trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2021

Từ năm 2022 - 2030

12.

Đài Truyền hình Việt Nam

Xây dựng chuỗi các chương trình truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống, hướng nghiệp và kỹ năng tương lai cho thanh niên Việt Nam trên các hạ tầng của kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đài Truyền hình Việt Nam

Tháng 12/2022

Từ năm 2023 - 2030

13.

Thông tấn xã Việt Nam

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Các Bộ: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thông tấn xã Việt Nam

Hằng năm

Hằng năm

14.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng”

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2021

Từ năm 2022 - 2030

Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025”

Các Bộ: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2021

Từ năm 2022 - 2025

Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam” giai đoạn 2022 - 2025”

Các Bộ: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 01/2022

Từ năm 2022 - 2025

Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2021

Từ năm 2022 - 2030

Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng

Các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2021

Từ năm 2022 - 2030

Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”

Các bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 01/2022

Từ năm 2022 - 2030

Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp”

Bộ Nội vụ; các bộ, cơ quan liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2021

Từ năm 2022 - 2030

 

 

 

-------------------------------

1 Ngày 01/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 780/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ: “Đồng ý tiếp tục thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020” theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ đến hêt năm 2030”.

thuộc tính Quyết định 1331/QĐ-TTg

Quyết định 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1331/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:24/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phấn đấu đến 2030, 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm

Ngày 24/07/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1331/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, trên 70% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng; 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương, 70% thanh niên vùng dân tộc thiểu số, miền núi, … đạt trình độ trung học cơ sở;…

Các mục tiêu được đặt ra nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho thanh niên và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao gồm: phấn đấu đến năm 2030, 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; ít nhất 70% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy… được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng…

Ngoài ra, phấn đấu hàng năm, trên 70% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; 100% nữ thanh niên được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1331/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE PRIME MINISTER

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 1331/QD-TTg

 

Hanoi, July 24, 2021

 

DECISION

Promulgating the Vietnamese Youth Development Strategy
for the 2021-2030 period
[1]

 

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the June 16, 2020 Youth Law;

At the proposal of the Minister of Home Affairs,

 

DECIDES:

Article 1. To promulgate the Vietnamese Youth Development Strategy for the 2021-2030 period (below referred to as the Strategy) with the following contents:

I. VIEWPOINTS AND PRINCIPLES

1. Viewpoints

a/ The Strategy must strictly comply with the Party’s viewpoints and guidelines and the State’s policies and laws on youth development; and perpetuate the Vietnamese Youth Development Strategy for the 2011-2020 period and promote the achievements recorded thereunder;

b/ The Strategy constitutes part of the 2021-2030 Socio-Economic Development Strategy, the 2021-2030 Strategy on Human Resources Development, and the Program on National Digital Transformation through 2025, with orientations toward 2030; and must conform to the United Nations sustainable development goals as well as global and ASEAN youth development indexes;

c/ The youth shall be positioned at the center in the human resources training and promotion strategy. The youth should uphold their role as a major, pioneering, creative and leading force in the cause of national construction and defense;

d/ To enhance and expand international cooperation for Vietnamese youth development; to fulfill the regional and international commitments on youth development which Vietnam has acceded to or concluded.

2. Principles

a/ To ensure the unified leadership and direction work of Party committees and organizations  and state management responsibility of the Government, ministries, sectors and administrations of all levels for the youth; to take into account the particularities and characteristics of different regions and areas, ethnicities and religions;

b/ Ministries, sectors and local administrations shall concretize the Strategy’s contents into youth development mechanisms and policies, ensuring conformity with the State’s policies and laws, along with identifying specific responsibilities of different levels and sectors and individuals for organizing the implementation of the Strategy;

c/ To promote the role and participation of socio-political organizations, socio-professional organizations, economic organizations, mass organizations, education institutions, families, the society and youth;

d/ Resources for implementation of the Strategy shall be allocated by the State and mobilized from international donations and aid, from the society and community, and other lawful sources in accordance with law.

II. OBJECTIVES

1. Overall objectives

To build up generations of Vietnamese youths who are comprehensively developed, patriotic, resilient and have the spirit of national pride; possess the revolutionary ideal, ambitions and will for national construction; have ethics and a sense of citizenship and law observance; have good health and lead healthy lifestyles; possess culture, knowledge, qualifications, life skills, careers and employment; have the will to establish their position in life and build their careers, are dynamic and creative, and can master science and technology. To develop high-quality young people that meet the requirements of fast and sustainable national development and international integration. To promote the spirit of dedication, pioneering and voluntariness of youths and raise their responsibility in the cause of national construction and defense.

2. Specific objectives

a/ Objective 1. To carry out law propaganda, dissemination and education; to provide legal counseling and support for youths

- Every year, 100% of young members of the armed forces and young cadres, civil servants and public employees will be updated with and study resolutions of Party committees at all levels and policies and laws of the State.

- Every year, 100% of pupils and students, 80% of young workers, and 75% of youths in rural areas, ethnic minority areas and mountainous areas will be equipped with national defense and security knowledge.

- By 2030, over 70% of youths will be provided with information on policies and laws via online law applications, social networks and mass media.

b/ Objective 2. To educate and improve knowledge and skills; to enable youths to have equal opportunities in study, research and innovation

- Every year, 100% of pupils and students will be educated in politics, ideology, morality, lifestyle, legal knowledge, life skills and soft skills.

- By 2030, 80% of youths of the eligible age group will complete upper secondary education or the equivalent; 70% of youths in ethnic minority areas, mountainous areas and areas with extremely difficult socio-economic conditions will complete lower secondary education.

- By 2030, the number of youths who can apply and deploy creative ideas and scientific research works in production and daily-life activities will increase by 15%; the number of scientific and technological works led by youths will increase by 15%; and the number of youths who work in science and technology organizations will increase by 10% (over the 2020 figures). 

- Every year, at least 20% of ethnic minority youths working as law rapporteurs and communicators and participating in law dissemination and education for adolescents in ethnic minority areas, mountainous areas and areas with extremely difficult socio-economic conditions will be trained in law dissemination and education activities; to strive to increase this rate to 100% by 2030.

c/ Objective 3. To improve the quality of vocational training and create sustainable jobs for youths; to develop high-quality young human resources

- Every year, 100% of education institution and vocational education institution students will receive career orientation education, be equipped with startup knowledge and skills prior to graduation; 100% of university and college students will be equipped with international integration and digital transformation knowledge.

- Every year, 30% of startup ideas and projects of students will be linked with businesses or venture capital funds or receive investment support from appropriate funding sources.

- By 2030, to strive for the targets that 80% of youths will receive career orientation and employment counseling; 60% of youths will receive vocational training associated with job creation, giving priority to on-the-spot jobs. Every year, at least 700,000 youths will get jobs.

- By 2030, the rate of unemployed youths in urban areas will be reduced to below 7%; the rate of underemployed youths in rural areas will be lower than 6%.

- By 2030, at least 70% of young people with disabilities, HIV-infected people, drug users, victims of human trafficking, and law offenders will be provided with training in life skills, work and reintegrate into the community. To strive to create stable jobs for over 50% of youths in ethnic minority areas, mountainous areas and areas with extremely difficult socio-economic conditions; and for 20% of young people with disabilities, HIV-infected people, people having undergone drug rehabilitation or re-education, or stateless Vietnamese.

d/ Objective 4. To protect, care for, and improve the health of, youths

- Every year, over 70% of youths will be equipped with knowledge and skills in physical training and health protection; reproductive health, sexual health and mental health care; population and development; gender equality and prevention of gender-based violence; domestic violence, school violence, sexual abuse; HIV/AIDS and HIV/AIDS prevention and control measures (this rate will be 100% for youths who are pupils and students in education institutions, and over 90% for youths in vocational education institutions).

- Every year, over 60% of youths will be provided with information on and access to friendly reproductive health and sexual health counseling and care services; 90% of young couples will receive health counseling and medical check-ups before getting married; 100% of young girls will have convenient access to modern contraceptive methods, infertility prevention and assisted reproduction.

- Every year, 100% of pupils and students will be covered by health insurance and receive primary health care; over 90% of young workers in industrial parks and complexes and export-processing zones will receive periodical medical check-ups and health care.

dd/ Objective 5. To improve the cultural and spiritual life of youths

- Every year, over 80% of youths in urban areas; 70% of youths in rural areas; and 60% of youths in ethnic minority areas, mountainous areas and areas with extremely difficult socio-economic conditions will be enabled to participate  in cultural, artistic, physical training and sports, and community activities in their places of study, work and residence.

- By 2030, at least 50% of youths will be skillful in using digital devices for communication and business within a digital economy.

e/ Objective 6. To promote the role of youths in socio-economic development and national defense

- Every year, 100% of youths of the law-specified age group and having full civil act capacity will be prepared to participate in military service and militia and self-defense forces.

- By 2030, to strive for the target that 20% of youths in state agencies and socio-political organizations will be included in plans on potential leaders of departmental-, provincial department- and division-level units or the equivalent; 15% of youths in state agencies and socio-political organizations will hold leadership and management positions.

- Every year, 100% of the Youth Union, Vietnam Youth Federation and Vietnamese Students’ Association and other lawfully established youth organizations at all levels will launch and mobilize youths to respond to and participate in voluntary activities for the community and society; social economic development; overcoming of consequences of natural disasters and epidemics; environmental protection; maintenance of social order and safety and national defense and security.

III. MAJOR TASKS AND SOLUTIONS

1. Strengthening the leadership and direction of Party committees and Party organizations and administrations at all levels

a/ To increase the dissemination and study of Marxism-Leninism, Ho Chi Minh Thought, the Party’s resolutions and directives, and the State’s policies and laws on youth for all levels and sectors, ensuring unified awareness and action of the entire political system in the care for, training and comprehensive development of youths;

b/ To attach importance to education for raising the sense of law observance among youths and their responsibility toward themselves, their families and the society. To closely combine law education with education about revolutionary ideals, morality and cultured lifestyles; history, traditions and spirit of national pride; preservation of the national cultural identity and adoption of the cultural quintessence of humanity;

c/ To raise the effectiveness of coordination among all levels, sectors and mass organizations; to promote the role of the Ho Chi Minh Communist Youth Union and youth organizations in implementation of the Strategy.

2. Improving mechanisms, policies and laws on youth

a/ To review, amend and supplement or promulgate according to competence policies and regulations on youth on the basis of the 2020 Youth Law, relevant laws, and regional and international treaties and agreements which Vietnam has acceded to or concluded;

b/ To renew mechanisms and policies in order to mobilize to the utmost resources for youth development; to attach importance to specific policies to support vulnerable youth groups and youths in ethnic minority areas, mountainous areas and areas with extremely difficult socio-economic conditions;

c/ To study and formulate mechanisms and policies to discover, attract, train and employ young talents at home and overseas to participate in national construction and development;

d/ To study and formulate incentive mechanisms and policies for attracting qualified and skilled youths and youth volunteers to work in economic-defense zones, ethnic minority areas, mountainous areas, areas with extremely difficult socio-economic conditions, border areas, and on islands.

3. Stepping up policy and law communication and dissemination

a/ To intensify the communication and dissemination of the 2020 Youth Law, the Strategy, the Party’s guidelines and the State’s policies and laws on youth;

b/ To renovate contents and forms of law dissemination and education for youths suitable to each target group and local conditions, attaching importance to the vulnerable and those living in ethnic minority areas, mountainous areas, areas with extremely difficult socio-economic conditions, border areas, and on islands;

c/ To promote communication about the necessity and demand to improve the material and spiritual lives of and health care for youths, attaching importance to counseling and communication skills training for reproductive health and sexual health care service providers. To intensify communication about the prevention and control of tobacco harms and harms from abuse of alcohol, beer and other stimulants; prevention of non-communicable diseases; prevention of law violations and social evils among youths;

d/ To renovate and diversify forms of launching and popularizing cultural and artistic works of high humane value to orient and educate youths. To encourage them to participate and be creative in cultural and physical training and sports activities; to preserve and promote the national cultural values ​​and absorb the cultural quintessence of humanity;

dd/ To develop social media with positive and healthy contents, meeting the needs of youths in the cyberspace; to control their unethical and uncivilized use of social media; to impose punishments on unhealthy and violent online activities, services and games that adversely affect youths and the society.

4. Promoting the provision of youth support services and activities

a/ To renew forms of providing support services for youths in learning, creativity and scientific research activities; to effectively carry out digital transformation in the field of education and training; to develop online foreign language training programs for free access by young pupils in rural areas, ethnic minority areas and mountainous areas;

b/ To implement a mechanism on cooperation between universities, vocational education institutions, research institutions and economic organizations; to improve the labor market information system toward international integration; to raise the quality of short- and long-term labor market forecasts; to organize skills and innovation contests among youths;

c/ To consolidate the network of employment and startup services toward higher operational quality; to provide orientations and support for youths’ startups; to provide health care and legal counseling and aid for youths;

d/ To encourage the provision of psychiatric  counseling services for youths; to invest in and build cultural, physical training and sports institutions and social welfare works for youths, paying attention to young migrants and workers in industrial parks and complexes and export-processing zones.

5. Resources for implementation of the Strategy

a/ The State shall ensure resources for organizing the implementation of the Strategy, including guaranteeing the quantity and quality of human resources performing the state management of youth, and funds for performance of youth development tasks, schemes and projects to meet the requirements of the tasks and suit the new situations of ministries, sectors and localities as well as the fund-balancing capacity of the state budget;

b/ To step up mobilization of lawful resources at home and abroad for the implementation of the Strategy; to create conditions for maintaining the Support Fund for Youth’s Startup and increasing its operational efficiency.

6. Promoting international cooperation in implementation of the Strategy

a/ To strengthen international cooperation in the formulation and implementation of policies and laws on youth; to carry out youth-related exchange activities; to actively and proactively participate in the formulation, conclusion and implementation of regional and international treaties and agreements on youth;

b/ To raise the awareness of youths about proactive and active international integration in a comprehensive, extensive and effective manner; to create conditions for youths to participate in youth-related international cooperation and exchange activities;

c/ To effectively use and promote the support of international organizations to implement the Strategy in association with the implementation and achievement of the United Nations sustainable development goals, global youth development indexes, and commitments and goals of the ASEAN Community.

7. Guiding, examining and evaluating the implementation of the Strategy

a/ To guide, examine and evaluate the implementation of the objectives, targets, tasks and solutions set out in the Strategy;

b/ To improve the information system and statistical reporting regime on the Vietnamese youth; to raise the quality of forecasts about youth development trends in each specific period as a basis for evaluating the implementation and making of policies and laws for youth.

8. Promoting the role of the Vietnam Fatherland Front, the Ho Chi Minh Communist Youth Union, mass organizations and youths

a/ To increase the role of supervision and social criticism of the Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Vietnam Fatherland Front and socio-political mass organizations. To mobilize the participation of mass organizations, economic organizations, social organizations and the whole society in caring for, training, and protecting the lawful and legitimate rights and interests of, youths; to mobilize people from all walks of life to implement policies and laws on youth;

b/ To renew and improve the operations of all-level organizations of the Ho Chi Minh Communist Youth Union, the National Committee on Youth of Vietnam, the Vietnam Youth Federation, and the Vietnam Students’ Association with a view to bringing into play the pioneering and creative role of youths in the cause of national construction and defense;

c/ To promote the activeness and proactivity of youths in state and social management activities; and in the process of formulating, organizing the implementation of, supervising and providing feedback on policies and laws on youth.

IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The Ministry of Home Affairs shall act as the standing body assisting the Prime Minister to:

a/ Plan and guide ministries, sectors and localities on the implementation of the Strategy; to organize the dissemination and study of the Strategy, and launch emulation campaigns and commend outstanding achievements recorded in the implementation of the Strategy;

b/ Review, amend, supplement or promulgate or propose competent authorities to promulgate policies and regulations on youth as suitable to the country’s socio-economic development realities and demands in each period;

c/ Organizationally strengthen the apparatus in charge of state management of youth, focusing on professional training for people performing the state management of youth;

d/ Urge and examine ministries, sectors, agencies and localities in formulating 5-year and annual development master plans, plans, programs, schemes and projects integrating the Strategy’s objectives and targets;

dd/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries, sectors and agencies in, periodically examining and evaluating the implementation of the Strategy and report them to the Prime Minister; conduct reviews of the implementation of the Strategy in 2025 and 2030.

2. Ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies shall:

a/ Formulate, improve, and organize the implementation of, policies and laws on youth according to their assigned functions and tasks;

b/ Organize the dissemination and study of the Strategy’s contents; launch emulation campaigns and commend outstanding achievements recorded in the implementation of the Strategy under the guidance of the Ministry of Home Affairs;

c/ Promulgate the Youth Development Program in the 2021-2030 period on the basis of the Strategy and the guidance of the Ministry of Home Affairs; formulate annual and periodical implementation plans with specific youth development goals and targets as suitable to the development conditions of different sectors or fields;

d/ Integrate youth development targets into 5-year and annual socio-economic development master plans, plans, programs, schemes and projects for implementation;

dd/ Organize the performance of the tasks and solutions specified in the Strategy according to their assigned functions and tasks;

e/ Ensure funds and mobilize lawful resources at home and abroad for the implementation of the Strategy and youth programs, schemes and projects;

g/ Guide provincial-level People’s Committees to implement youth development goals and targets in the sectors and fields under their management; integrate statistical indicators on Vietnamese youth into local statistical indicator systems;

h/ Organizationally strengthen the apparatus for performing the state management of youth; focus on professional qualifications training;

i/ Guide, urge, examine and evaluate the implementation of the Strategy by agencies and units under their management; periodically report on results of implementation of the Strategy as part of reports on the state management of youth according to regulations.

3. The Ministry of Justice shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Home Affairs and related ministries, sectors and agencies in, promulgating or proposing competent authorities to promulgate, and improving, policies and laws on law dissemination and education for youths.

4. The Ministry of Education and Training and Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs shall, based on their assigned functions and tasks, assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and related ministries, sectors and agencies in, formulating and implementing comprehensive gender education and reproductive health education programs in education institutions and vocational education institutions.

5. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries, sectors and agencies in, summing up funds for the implementation of youth development tasks, schemes and projects, and submit them to competent authorities for consideration and decision in accordance with the Law on the State Budget.

6. The Vietnam News Agency, Voice of Vietnam, Vietnam Television and mass media agencies shall spare a certain time volume for broadcasting and write propaganda and educational articles about revolutionary ideals, ethics, lifestyle, civic consciousness, career orientation and life skills for youths; and promote reporting about the organization of implementation of the Strategy.

7. Provincial-level People’s Committees

a/ To concretize, and organize the implementation of, policies and laws on youth according to regulations on delegation of management powers;

b/ To organize the propaganda, dissemination and study of the Strategy’s contents; to launch emulation movements and commend outstanding achievements recorded in the implementation of the Strategy under the guidance of the Ministry of Home Affairs;

c/ To formulate and submit to provincial-level People’s Councils for promulgation resolutions on youth development in the 2021-2030 period; to promulgate youth development programs in the 2021-2030 period on the basis of the Strategy and the guidance of the Ministry of Home Affairs; to formulate annual and periodical implementation plans with specific youth development goals and targets as suitable to local socio-economic development conditions;

d/ To integrate youth development targets into 5-year and annual socio-economic development master plans, plans, programs, schemes and projects for implementation; to integrate statistical indicators on Vietnamese youth into local statistical indicator systems and improve youth information systems under the guidance of related ministries and sectors;

dd/ To organizationally strengthen the apparatus of all-level agencies performing the state management of youth; to attach importance to professional qualifications training;

e/ Annually, to allocate local budget funds and mobilize other lawful resources for organizing the implementation of the Strategy and local youth development programs;

g/ To guide specialized agencies under provincial-level People’s Committees and subordinate People’s Committees in formulating and implementing youth development programs; to urge, inspect and evaluate the implementation thereof; to periodically report on the results of implementation of the Strategy as part of reports on state management of youth according to regulations.

8. The Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Vietnam Youth Federation, Vietnam Students’ Association and other lawfully established youth organizations in:

a/ Formulating a plan to implement the Strategy; disseminating the Strategy’s contents; coordinate with the Ministry of Home Affairs and related ministries, sectors and agencies in organizing the implementation of the Strategy;

b/ Guiding youth organizations at all levels to coordinate with local agencies in charge of state management of youth in formulating and implementing local youth development programs and plans; carrying out emulation work and commending outstanding achievements recorded in the implementation of the Strategy in accordance with law;

c/ Encouraging and mobilizing youths to participate in proposing, formulating, and organizing the implementation of, the Strategy’s contents;

d/ Carrying out supervision and social criticism in the implementation of the Strategy in accordance with law; requesting competent agencies to develop and complete a system of policies and laws on youth.

9. The Vietnam Fatherland Front and its member organizations shall, within the ambit of their functions and tasks, participate in performing the state management and supervision of the implementation of the Strategy.

Article 2. To promulgate together with this Decision an Appendix on the List of tasks, programs, schemes and projects for implementation of the Strategy. 

Article 3. Effect 

1. This Decision takes effect on the date of its signing.

2. Any difficulties and problems arising in the course of implementation of the Strategy should be reported to the Ministry of Home Affairs for guidance and settlement; cases falling beyond competence should be reported to the Prime Minister for consideration and decision.

3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People’s Committees, and heads of related agencies shall implement this Decision.-

Prime Minister
PHAM MINH CHINH

* The Appendix to this Decision is not translated.

 

[1] Công Báo Nos 687-688 (02/8/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 1331/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 1331/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi