Chỉ thị 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 17/2006/CT-TTG
NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆMVỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI NĂM 2006 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2006 – 2010) THEO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG

 

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 03 thỏng 6 năm 1998 và Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21 thỏng 5 năm 2004 của Bộ Chớnh trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phong trào thi đua yờu nước và cụng tỏc thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước đó cú bước chuyển biến tớch cực; đặc biệt đợt thi đua theo Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chớnh phủ đó gúp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch phỏt triển kinh tế - xó hội năm 2005 (đạt mức tăng trưởng kinh tế 8,4%) gúp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2001 – 2005).

Phỏt huy kết quả đó đạt được, để gúp phần thực hiện thắng lợi mục tiờu, nhiệm vụ phỏt triển kinh tế - xó hội 5 năm (2006 – 2010) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Thủ tướng Chớnh phủ yờu cầu cỏc Bộ, ngành, Uỷ ban nhõn dõn cỏc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt những nội dung cụ thể sau đõy:

1. Căn cứ vào mục tiờu của kế hoạch 5 năm (2006 – 2010) từng Bộ, ngành, từng địa phương dưới sự lónh đạo của cỏc cấp uỷ Đảng phải đề ra được cỏc mục tiờu thi đua cụ thể của từng năm, từng đợt thi đua, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện cú hiệu quả cỏc nhiệm vụ phỏt triển kinh tế - xó hội, an ninh, quốc phũng, ổn định và cải thiện đời sống nhõn dõn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trờn cỏc lĩnh vực của đời sống kinh tế - xó hội ở từng ngành, từng địa phương, từng cơ sở.

Trước mắt, năm 2006, năm đầu của kế hoạch phỏt triển kinh tế - xó hội 5 năm (2006 - 2010), để tạo đà cho những năm tiếp theo, phong trào thi đua phải tập trung vào những nhiệm vụ trọng tõm cú tớnh đột phỏ, nhằm gúp phần tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nõng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, kết hợp giữa phỏt triển kinh tế với phỏt triển văn hoỏ - xó hội; phong trào thi đua phải cú tỏc động tớch cực trong việc thực hiện chương trỡnh cải cỏch hành chớnh, nõng cao hiệu lực của bộ mỏy nhà nước, xõy dựng Đảng, chớnh quyền, Mặt trận Tổ quốc và cỏc đoàn thể nhõn dõn trong sạch, vững mạnh, thực hành triệt để tiết kiệm, chống lóng phớ, đẩy lựi tệ quan liờu, tham nhũng, giải quyết tốt khiếu nại, tố cỏo của cụng dõn; đồng thời gúp phần giải quyết cú hiệu quả những vấn đề xó hội bức xỳc như tạo nhiều việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm số hộ nghốo…. Để làm tốt những cụng việc này, từng Bộ, ngành, từng địa phương phải để ra được những nội dung, biện phỏp thi đua cụ thể, sỏt với đặc điểm của Bộ, ngành, địa phương mỡnh. Phỏt huy vai trũ của Mặt trận và cỏc đoàn thể nhõn dõn trong việc tổ chức đăng ký, giao ước, tổ chức thực hiện thi đua và sơ kết, tổng kết phong trào thi đua để thi đua thực sự là phong trào hành động cỏch mạng của quần chỳng.

2. Tiếp tục quỏn triệt và thực hiện nghiờm Luật Thi đua, Khen thưởng và cỏc nghị định của Chớnh phủ về hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng, tạo sự chuyển biến trước hết về nhận thức nhằm tiếp tục đổi mới nõng cao chất lượng cỏc phong trào thu đua, chất lượng hoạt động của cỏc cụm, khối thi đua và chất lượng cụng tỏc khen thưởng; chống mọi biểu hiện phụ trương, bệnh thành tớch trong thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đỳng người, đỳng việc, đỳng thành tớch và khen thưởng kịp thời, để thi đua và khen thưởng thực sự là động lực thỳc đẩy kinh tế - xó hội phỏt triển, đảm bảo an ninh, quốc phũng và xõy dựng con người mới. Khụng đề nghị phong tặng cỏc danh hiệu thi đua và cỏc hỡnh thức khen thưởng đối với cỏc cỏ nhõn, tập thể để xảy ra tỡnh trạng tham nhũng và khụng thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lóng phớ.

3. Đẩy mạnh việc chăm lo xõy dựng điển hỡnh tiờn tiến và nhõn rộng học tập cỏc gương điển hỡnh tiờn tiến. Mỗi Bộ, ngành và địa phương phải bồi dưỡng được những điển hỡnh tiờn tiến cú tớnh tiờu biểu nhất của Bộ, ngành, địa phương mỡnh để nờu gương, học tập; tuyờn truyền kịp thời cỏc bài học kinh nghiệm của cỏc điển hỡnh tiờn tiến.

Bộ Văn hoỏ - Thụng tin phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hoỏ trung ương và cỏc cơ quan truyền thụng đại chỳng làm tốt cụng tỏc tuyờn truyền, kịp thời phỏt hiện và tuyờn truyền những tấm gương điển hỡnh và nhõn tố mới.

4. Tiếp tục đổi mới cụng tỏc tổ chức và cỏn bộ thi đua, khen thưởng, khẩn trương kiện toàn bộ mỏy thi đua, khen thưởng, phấn đấu trong năm 2006 hoàn thành xong việc kiện toàn bộ mỏy thi đua, khen thưởng cỏc cấp theo tinh thần Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 04 thỏng 10 năm 2005 của Chớnh phủ; tiếp tục củng cố và nõng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cỏc cấp thực sự là cơ quan tư vấn, tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chớnh quyền về cụng tỏc thi đua, khen thưởng; nõng cao năng lực tham mưu, nghiờn cứu của cỏc cơ quan chuyờn trỏch về thi đua, khen thưởng; xõy dựng đội ngũ cỏn bộ vừa cú năng lực, vừa cú phẩm chất đỏp ứng được yờu cầu về đổi mới cụng tỏc thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới, gúp phần đưa Luật Thi đua, Khen thưởng vào cuộc sống.

5. Tăng cường cụng tỏc kiểm tra, đụn đốc việc thực hiện cỏc chủ trương, chớnh sỏch và cỏc quy định về thi đua, khen thưởng; kịp thời động viờn, biểu dương những Bộ, ngành, những địa phương làm tốt, phờ bỡnh những nơi chậm triển khai và khụng thực hiện đỳng cỏc quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Xử lý nghiờm cỏc hiện tượng tiờu cực trong cụng tỏc khen thưởng.

Yờu cầu cỏc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chớnh phủ, cỏc tổng cụng ty nhà nước, Uỷ ban nhõn dõn cỏc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cú trỏch nhiệm cụ thể hoỏ để triển khai thực hiện Chỉ thị này. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cựng cỏc Ban, ngành, đoàn thể Trung ương phối hợp chặt chẽ với chớnh quyền cỏc cấp tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua này, gúp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phỏt triển kinh tế - xó hội từng năm và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giỳp Thủ tướng Chớnh phủ kiểm tra, đụn đốc và thường xuyờn bỏo cỏo Thủ tướng Chớnh phủ kờt quả thực hiện Chỉ thị này.

 

KT. Thủ tướng

Phú Thủ tướng

Nguyễn Tấn Dũng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi