Chỉ thị 08/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trong năm 2005, phục vụ đàm phán, gia nhập WTO

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 08/2005/CT-TTG
NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ
VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN LUẬT,
PHÁP LỆNH TRONG NĂM 2005, PHỤC VỤ ĐÀM PHÁN, GIA NHẬP WTO

 

Hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Để tạo thuận lợi hơn cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung, đàm phán gia nhập WTO nói riêng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc sớm gia nhập WTO, ngày 02 tháng 3 năm 2005, Chính phủ đã thông qua chủ trương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh trong năm 2005, phục vụ đàm phán, gia nhập WTO. Để thực hiện chủ trương đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ được phân công chủ trì soạn thảo và Trưởng Ban soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo, tập trung cán bộ có năng lực, trình độ, dành kinh phí, thời gian và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các dự án luật, pháp lệnh được xác định trong Phụ lục kèm theo Chỉ thị này.

a) Đối với Dự án Luật Đầu tư và Dự án Luật Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm chất lượng soạn thảo và trình Chính phủ xem xét trong tháng 6 năm 2005 để Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến ngay đầu kỳ họp thứ 8 của Quốc hội và xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp này.

b) Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ tổ chức ngay việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, bảo đảm sự thống nhất với các cam kết khi gia nhập WTO, trình Chính phủ xem xét trong tháng 7 năm 2005 để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.

c) Đối với Dự án Pháp lệnh Ngoại hối, Dự án Pháp lệnh Tiêu chuẩn hóa, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương soạn thảo trình Chính phủ trong tháng 7 năm 2005 để Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong tháng 9 năm 2005 (đối với Dự án Pháp lệnh Tiêu chuẩn hóa) và tháng 10 năm 2005 (đối với Dự án Pháp lệnh Ngoại hối).

d) Đối với Dự án Bộ luật Thi hành án và Dự án Luật về Luật sư, Bộ Tư pháp trình Chính phủ trong quý III năm 2005 để Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.

2. Trong quá trình soạn thảo, các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo và các Ban soạn thảo cần tập trung vào những nội dung thật sự cần thiết phục vụ quá trình đàm phán gia nhập WTO. Để tạo thuận lợi hơn cho việc chuẩn bị thảo luận và thông qua các dự án luật, pháp lệnh tại Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo đúng tiến độ yêu cầu, các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo phải chủ động phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các cơ quan của Quốc hội và chuẩn bị phần giải trình trong tờ trình Chính phủ, tờ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và tờ trình Quốc hội về phương án được chọn nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa các quy định của các dự thảo văn bản với các quy định trong các Hiệp định liên quan của WTO; gửi dự thảo văn bản và các tài liệu liên quan cho Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét.

3. Bộ Thương mại có trách nhiệm thường xuyên và kịp thời thông báo cho các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo về những yêu cầu của WTO, của các đối tác đàm phán; phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo, bảo đảm nội dung của các dự án luật và pháp lệnh thống nhất với các quy định về nghĩa vụ của thành viên WTO.

4. Các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức dịch dự thảo luật, pháp lệnh ra tiếng Anh và chuyển bản dịch cho Văn phòng Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế để gửi cho WTO theo yêu cầu của các đối tác đàm phán. Văn phòng Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế có trách nhiệm phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại bảo đảm chất lượng bản dịch cung cấp cho WTO.

5. Các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo và các Ban soạn thảo có trách nhiệm dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành song song với quá trình soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm việc thực hiện đầy đủ và kịp thời các luật, pháp lệnh sau khi đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

6. Các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành hoặc chính quyền địa phương các cấp ban hành theo thẩm quyền phải bảo đảm thống nhất với các quy định về nghĩa vụ của thành viên WTO và các cam kết của Việt Nam với WTO. Thủ trưởng các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp theo chức năng, tăng cường kiểm tra kỷ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định về đăng Công báo; không ban hành văn bản có chứa đựng nội dung quy phạm pháp luật dưới hình thức công văn, thông báo.

7. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan, gấp rút nghiên cứu, kịp thời đề xuất và chủ động soạn thảo dự án luật, pháp lệnh dưới hình thức một văn bản có thể sửa đổi, bổ sung một số quy định trong nhiều văn bản luật, pháp lệnh hiện hành khi phát sinh yêu cầu mới cần sửa đổi, bổ sung những luật, pháp lệnh ngoài Danh mục nêu tại Phụ lục kèm theo Chỉ thị này.

8. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo bảo đảm thực hiện đúng tiến độ đã được quy định trong Phụ lục của Chỉ thị này, thường kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ban Xây dựng pháp luật - Văn phòng Chính phủ phối hợp với các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo, các Ban soạn thảo và Bộ Tư pháp bảo đảm chất lượng soạn thảo, kịp thời đề xuất phương pháp, cách thức xử lý các vấn đề phát sinh để báo cáo Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.


PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH SOẠN THẢO VÀ TRÌNH TRONG NĂM 2005
PHỤC VỤ ĐÀM PHÁN, GIA NHẬP WTO

(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 08/2005/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời điểm báo cáo Chính phủ

Dự kiến thông qua tại Quốc hội, UBTVQH

1.

Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế

Bộ Ngoại giao

Đã trình

Kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2005)

2.

Luật Thương mại (sửa đổi)

Bộ Thương mại

Đã trình

Kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2005)

3.

Luật Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán Nhà nước

Đã trình

Kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2005)

4.

Bộ Luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi)

Bộ Giao thông vận tải

Đã trình

Kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2005)

5.

Luật Đường sắt Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

Đã trình

Kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2005)

6.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã trình

Kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2005)

7.

Luật Dược

Bộ Y tế

Đã trình

Kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2005)

8.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

Bộ Tài chính

Đã trình

Kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2005)

9.

Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

Bộ Tư pháp

Đã trình

Kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2005)

10.

Luật Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6/2005

Kỳ họp thứ tám (tháng 10 năm 2005)

11.

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2005

Kỳ họp thứ tám (tháng 10 năm 2005)

12.

Luật Du lịch

Tổng cục Du lịch

Đã trình

Kỳ họp thứ tám (tháng 10 năm 2005)

13.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Bộ Tài chính

Đã trình

Kỳ họp thứ tám (tháng 10 năm 2005)

14.

Luật Sở hữu trí tuệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đã trình

Kỳ họp thứ tám (tháng 10 năm 2005)

15.

Bộ Luật Thi hành án

Bộ Tư pháp

Tháng 9/2005

Kỳ họp thứ tám cho ý kiến (tháng 10/2005)

16.

Luật Doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6/2005

Kỳ họp thứ tám (tháng 10/2005)

17.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Bộ Tài chính

Tháng 7/2005

Kỳ họp thứ tám (tháng 10 năm 2005)

18.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Khiếu nại, tố cáo

Thanh tra Chính phủ

Tháng 7/2005

Kỳ họp thứ tám (tháng 10 năm 2005)

19.

Luật về Luật sư

Bộ Tư pháp

Tháng 8/2005

Kỳ họp thứ tám cho ý kiến (tháng 10/2005)

20.

Pháp lệnh Ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 7/2005

Trình UBTVQH thông qua tháng 10/2005

21.

Pháp lệnh Đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đã trình

Trình UBTVQH thông qua tháng 5/2005

22.

Pháp lệnh Tiêu chuẩn hoá

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tháng 7/2005

Trình UBTVQH thông qua tháng 9/2005

 

 

 

thuộc tính Chỉ thị 08/2005/CT-TTg

Chỉ thị 08/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trong năm 2005, phục vụ đàm phán, gia nhập WTO
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2005/CT-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:04/04/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Gia nhập WTO - Ngày 04/4/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 08/2005/CT-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trong năm 2005, phục vụ đàm phán, gia nhập WTO. Thủ tướng chỉ thị: đối với Dự án Luật Đầu tư và Dự án Luật Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm chất lượng soạn thảo và trình Chính phủ xem xét trong tháng 6 năm 2005 để Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến ngay đầu kỳ họp thứ 8 của Quốc hội và xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp này... Đối với Dự án Pháp lệnh Ngoại hối, Dự án Pháp lệnh Tiêu chuẩn hóa, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương soạn thảo trình Chính phủ trong tháng 7 năm 2005... Trong quá trình soạn thảo, các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo và các Ban soạn thảo cần tập trung vào những nội dung thật sự cần thiết phục vụ quá trình đàm phán gia nhập WTO...

Xem chi tiết Chỉ thị08/2005/CT-TTg tại đây

tải Chỉ thị 08/2005/CT-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 08/2005/CT-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi