Quyết định 2028/QĐ-BTC 2021 Danh mục và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực thuộc Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2028/QĐ-BTC

Quyết định 2028/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Danh mục vị trí công tác và thời hạn điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2028/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:21/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

BTC: không quá 8 năm, Tổng cục trưởng phải được điều động sang đơn vị khác

Ngày 21/10/2021, Bộ Tài chính ra Quyết định 2028/QĐ-BTC về việc quy định Danh mục vị trí công tác và thời hạn điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Cụ thể, thời hạn xem xét, thực hiện điều động sang đơn vị công tác khác đối với Vụ trưởng và tương đương (tại cơ quan Bộ Tài chính); Tổng cục trưởng và tương đương, Vụ trưởng và tương đương (tại cơ quan tổng cục)… là không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp (liên tục không quá 8 năm).

Bên cạnh đó, tại cơ quan Bộ Tài chính, đối với Phó Vụ trưởng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương, thời hạn thực hiện thay đổi lĩnh vực, địa bàn phụ trách trong nội bộ Vụ, Cục, Phòng là từ đủ 02 năm đến 05 năm.

Ngoài ra, Bộ cũng danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại 22 đơn vị thuộc bộ, với thời hạn chuyển đổi thấp nhất là từ đủ 02 năm và cao nhất là 5 năm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2028/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 2028/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐIỀU ĐỘNG, CHUYỂN ĐI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cQuy định s 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyn cán bộ;

Căn cứ Quy định s 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyn lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyn;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức s 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức s 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức;

Căn cứ Luật s36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội thông qua Luật Phòng, Chng tham nhũng;

Căn cứ Nghị đnh s87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chng tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyn dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyn dụng, sử dụng và qun lý viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 10/10/2014 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc triển khai công tác luân chuyn, luân phiên, chuyn đi vị trí công tác, điều động công chức, viên chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông o số 38-TB/BCSĐ ngày 29/9/2021 của Ban Cán sự đng Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 24/9/2021 về sửa đổi Quyết định 686/QĐ-BTC ngày 19/4/2019 quy định Danh mục vị trí công tác và thời hạn điều động, chuyn đi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục vị trí công tác và thời hạn điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ Tài chính. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: V
T, Vụ TCCB (30b).

BỘ TRƯỞNGHồ Đức Phớc

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐIỀU ĐỘNG, CHUYN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 2028/QĐ-BTC ngày 21/10/2021 Bộ Tài chính)

 

STT

Danh mục vị trí công tác

Thời hạn thực hiện thay đổi lĩnh vực, địa bàn phụ trách trong nội bộ đơn vị

Thời hạn xem xét, thực hiện điều động sang đơn vị công tác khác

Ghi chú

A

TẠI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH

 

 

1

Vụ trưởng và tương đương

 

Không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp (liên tục không quá 8 năm)

Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2

Phó Vụ trưởng và tương đương

Trong nội bộ Vụ, Cục: Từ đủ 02 năm đến 05 năm

 

Căn cứ theo tình hình thực tế, yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực của công chức, Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều động đối với công chức lãnh đạo sang công tác tại đơn vị khác phù hợp (Vụ, Cục,...).

3

Trưởng phòng và tương đương

 

- Sang phòng khác thuộc Vụ, Cục từ đủ 05-08 năm;

Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4

Phó Trưng phòng và tương đương

Trong nội bộ của Phòng: Từ đủ 02 năm đến 05 năm

Sang Phòng và tương đương khác thuộc Vụ, Cục: Không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp (liên tục không quá 8 năm)

- Trường hợp điều động sang Vụ, Cục khác thuộc Bộ Tài chính thì theo yêu cầu thực tế.

- Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

B

KHỐI CÁC TỔNG CỤC TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

 

I

TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC

 

 

1

Tổng cục trưởng và tương đương

 

Không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp (liên tục không quá 8 năm)

 

2

Phó Tổng cục trưởng và tương đương

Trong nội bộ Tổng cục: Từ đủ 02 năm đến 05 năm

 

Căn cứ theo tình hình thực tế, yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực của công chức, Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều động đối với công chức lãnh đạo sang công tác tại đơn vị khác phù hợp (Tổng cục; Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính,...).

3

Vụ trưng và tương đương

 

Không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp (liên tục không quá 8 năm)

- Trường hợp điều động sang đơn vị khác ngoài Tổng cục thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo yêu cầu thực tế.

- Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4

Phó Vụ trưng và tương đương

Trong nội bộ Vụ: Từ đủ 02 năm đến 05 năm

 

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công tác, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều động công chức lãnh đạo sang công tác tại đơn vị khác.

- Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5

Trưởng phòng và tương đương

 

- Sang phòng khác thuộc Cục và tương đương: từ đủ 05-07 năm;

- Riêng đối với Đội trưởng thuộc Cục Điều tra chng buôn lậu; Trưởng phòng thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan: 05 năm

Căn cứ theo tình hình thực tế, yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực của công chức, Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều động công chức lãnh đạo sang công tác tại đơn vị khác (Vụ, Cục,...) Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6

Phó Trưởng phòng và tương đương

Trong nội bộ phòng: Từ đ02 năm đến 05 năm

Sang Phòng và tương đương khác thuộc Cục: Không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp (liên tục không quá 8 năm)

- Trường hợp điều động sang Cục khác thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo yêu cầu thực tế;

- Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

II

TẠI CỤC TRỰC THUỘC TỔNG CỤC Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

 

1

Cục trưởng và tương đương

 

Không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp (liên tục không quá 8 năm)

Trường hợp có đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2

Phó Cục trưởng và tương đương

Trong nội bộ Cục: Từ đủ 02 năm đến 05 năm

 

Căn cứ theo tình hình thực tế, yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực của công chức, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều động đối với công chức lãnh đạo sang công tác tại đơn vị khác phù hợp (Vụ, Cục,...).

3

Trưởng phòng và tương đương

 

- Sang đơn vị khác thuộc Cục: Không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp (liên tục không quá 8 năm)

- Riêng đối với Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế thuộc Cục Thuế: 05 năm

Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4

Phó Trưởng phòng và tương đương

Trong nội bộ Phòng: Từ đủ 02 năm đến 05 năm

Sang đơn vị khác thuộc Cục: Không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp (liên tục không quá 8 năm)

- Trường hợp điều động sang Cục khác thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo yêu cầu thực tế.

- Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

III

TẠI CHI CỤC TRC THUỘC CỤC TRỰC THUỘC TNG CỤC Ở CÁC TỈNH, THÀNH PH

 

1

Chi cục trưởng

 

Sang đơn vị khác thuộc Cục: từ đủ 05 - 07 năm

- Trường hợp điều động sang Cục khác thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Trường hợp có đặc thù, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2

Phó Chi cục trưởng

Trong nội bộ chi cục: Từ đủ 02 năm đến 05 năm

Sang đơn vị khác thuộc Cục: Không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp (liên tục không quá 8 năm)

- Trường hợp điều động sang Cục khác thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ;

- Trường hợp có đặc thù, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3

Tổ trưởng, Đội trưởng

 

Sang Tổ, Đội khác thuộc Chi cục: Từ đủ 03 năm đến 05 năm

- Trường hợp điều động sang đơn vị khác thuộc Cục hoặc sang Cục khác thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Trường hợp có đặc thù, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4

Tổ Phó, Đội phó

Trong nội bộ Tổ, đội: Từ đủ 02 đến 03 năm.

Sang Tổ, Đội khác thuộc Chi cục: Không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp (liên tục không quá 8 năm)

- Trường hợp điều động sang đơn vị khác thuộc Cục hoặc sang Cục khác thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Trường hợp có đặc thù, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYN ĐI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
(Kèm theo Quyết định số 2028/BTC-TCCB ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính)

 

STT

Tên đơn vị

Vị trí công tác định kỳ chuyn đi

Thời hạn chuyển đổi

1

Vụ Ngân sách Nhà nước

Tất cả các vị trí công tác chuyên môn

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

2

Vụ Đầu tư

1. Công chức làm công tác thẩm định dự án đầu tư

 

2. Công chức làm công tác hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư

3. Công chức làm công tác quản lý vốn đu tư công các đơn vị ở trung ương

4. Công chức làm công tác quản lý vốn đầu tư công các đơn vị ở địa phương.

3

Vụ I

1. Công chức làm công tác quản lý tài chính, ngân sách của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Cơ yếu Chính phủ

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

2. Công chức làm công tác quản lý nguồn vốn đặc biệt

3. Công chức làm công tác quản lý nguồn vốn chuẩn bị động viên

4. Công chức làm công tác quản lý nguồn vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo.

4

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp

Công chức làm công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước tại các bộ, ngành.

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

5

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính

1. Công chức trực tiếp theo dõi, giám sát việc thực hiện cơ chế tài chính đối với các tổ chức, đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; Các Ngân hàng thương mại Nhà nước; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các trung gian tài chính và các tổ chức tài chính khác

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

2. Công chức quản lý hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng.

Từ đủ 02 năm đến 03 năm

6

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

1. Công chức thực hiện thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, Giấy phép đặt văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Từ đủ 02 năm đến 03 năm

2. Công chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

3. Công chức thực hiện thanh tra chuyên ngành bảo hiểm

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

4. Công chức làm công tác kế toán nội bộ.

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

7

Cục Quản lý và giám sát Kế toán, Kiểm toán

1. Công chức theo dõi, quản lý, cấp phát chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán

Từ đủ 02 năm đến 03 năm

2. Công chức tham gia Tgiúp việc Hội đồng thi kiểm toán viên và kế toán viên

3. Công chức theo dõi, quản lý cấp phôi, chứng chỉ bồi dưỡng chứng chỉ kế toán trưởng

4. Công chức theo dõi, quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán, kim toán độc lập; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập

5. Công chức theo dõi, quản lý các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, Hội nghề nghiệp.

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

8

Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại

1. Công chức làm công tác quản lý vay và trả nợ của Chính phủ, gồm quản lý nợ trong nước và nợ nước ngoài, nợ của chính quyền địa phương

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

2. Công chức làm công tác cấp và quản lý bảo lãnh của Chính phủ

3. Công chức làm công tác quản lý tài chính các nguồn viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam và viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài

4. Công chức làm công tác kế hoạch và quản lý rủi ro

5. Công chức làm công tác thống kê và kế toán nợ

6. Công chức làm công tác kế toán nội bộ.

9

Vụ Tổ chức cán bộ

1. Công chức làm công tác tuyển dụng, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; công tác quản lý, thực hiện chế độ tiền lương; thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức, biên chế, thành lập mới, sắp xếp tổ chức

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

2. Công chức làm công tác quản lý nhân sự

3. Công chức làm công tác quản lý đào tạo

4. Công chức làm công tác kiểm tra.

10

Cục Kế hoạch - Tài chính

1. Công chức làm công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

2. Công chức làm công tác quản lý tài chính đối với các dự án công nghệ thông tin, các dự án ODA của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

3. Công chức làm công tác quản lý tài sản đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

4. Công chức làm công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ

5. Công chức làm công tác tài vụ, kế toán cơ quan Bộ Tài chính

6. Công chức làm công tác quản lý đầu tư XDCB đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

7. Công chức làm công tác quản lý và tổ chức thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, hàng hóa của cơ quan Bộ Tài chính.

11

Thanh tra Bộ

1. Công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra ngân sách nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thanh tra, kiểm tra vốn đầu tư xây dựng; thanh tra, kiểm tra tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra giá và các quỹ tài chính; thanh tra kiểm tra hành chính

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

2. Công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

3. Công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

4. Công chức làm công tác kiểm tra việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

12

Cục Tin học và Thống kê tài chính

1. Công chức thực hiện thẩm định dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê

Từ đủ 03 năm

2. Công chức làm công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, hiệu quả triển khai dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ Tài chính

3. Công chức làm công tác xây dựng dự toán, kế toán nội bộ

4. Công chức, viên chức làm công tác phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

13

Cục Quản lý giá

Công chức làm công tác kế toán nội bộ

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

14

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Công chức phụ trách thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng.

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

15

Cục Quản lý Công sản

1. Công chức làm công tác quản lý tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp của các Bộ, cơ quan khác ở trung ương

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

2. Công chức làm công tác kế toán nội bộ

16

Cục Tài chính doanh nghiệp

1. Công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tài chính và theo dõi hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty, Doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

2. Công chức làm công tác tổng hợp, báo cáo

3. Công chức làm công tác xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp

4. Công chức làm công tác kế toán nội bộ, hành chính

17

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

1. Công chức làm công tác quản lý giá, phí

Từ đủ 03 năm

2. Công chức làm công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

3. Công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành dự trữ

Từ đủ 03 năm

4. Công chức làm công tác kỹ thuật bảo quản

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

5. Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản; công chức làm công tác phân b, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

6. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp; công tác nhân sự; công tác quản lý, thực hiện chế độ tin lương; thẩm định hồ sơ đtrình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức, biên chế, thành lập mới, sắp xếp tổ chức; thi đua khen thưởng.

18

Tổng cc Thuế

1. Công chức quản lý thuế tại các Đội thuế liên phường, xã; cán bộ quản lý thu lệ phí trước bạ và thu khác

Từ đủ 02 năm

2. Công chức làm công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

3. Công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính thuế: thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế, mua bán hóa đơn, tiếp nhận hồ sơ khai thuế....; trực tiếp xử lý hồ sơ xóa nợ thuế, miễn, giảm thuế, hoàn thuế; trả lời chính sách thuế

Từ đủ 02 năm đến 03 năm

4. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; công tác nhân sự; kiểm tra nội bộ; công tác quản lý, thực hiện chế độ tiền lương; thẩm định hồ sơ đtrình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức, biên chế, thành lập mới, sắp xếp tổ chức; thi đua khen thưởng

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

5. Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản; công chức làm công tác phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

19

Tổng cục Hải quan

1. Công chức làm công tác kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan (bao gồm cả hồ sơ, giá, thuế)

Từ đủ 02 năm

2. Công chức làm công tác quản lý rủi ro

3. Công chức làm công tác kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm định hải quan

4. Công chức làm công tác giám sát hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu; phương tiện vận tải

5. Công chức làm công tác kiểm soát chống buôn lậu

6. Công chức làm công tác trị giá tính thuế

Từ đủ 02 năm đến 03 năm

7. Công chức làm công tác kiểm tra sau thông quan

8. Công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

9. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; công tác nhân sự; công tác quản lý, thực hiện chế độ tiền lương; thẩm định hồ sơ đề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức, biên chế, thành lập mới, sp xếp tổ chức; thi đua khen thưởng

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

10. Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản; công chức làm công tác phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

20

Kho bạc Nhà nước

1. Công chức làm công tác nghiệp vụ kế toán ngân sách

Từ đủ 02 năm đến 03 năm

2. Công chức làm công tác nghiệp vụ kiểm soát thanh toán chi ngân sách nhà nước

3. Công chức thực hiện thanh tra chuyên ngành

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

4. Công chức làm công tác nghiệp vụ giao dịch ngân quỹ nhà nước

5. Công chức làm công tác nghiệp vụ kho quỹ (áp dụng đối với công chức làm nghiệp vụ kiểm ngân tại quầy thu chi và thủ kho tiền tại Kho bạc Nhà nước các cấp)

6. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; công tác nhân sự; công tác quản lý, thực hiện chế độ tin lương; thẩm định hồ sơ đề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức, biên chế, thành lập mới, sp xếp tổ chức; thi đua khen thưởng.

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

7. Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản; công chức làm công tác phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

21

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Công chức làm công tác Quản lý kinh doanh chứng khoán, Quản lý chào bán chứng khoán, Giám sát công ty đại chúng, Quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, Giám sát thị trường chứng khoán, Thanh tra chứng khoán

Từ đủ 03 năm đến 05 năm

2. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp; công tác nhân sự; công tác quản lý, thực hiện chế độ tiền lương; thẩm định hồ sơ đề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức, biên chế, thành lập mới, sắp xếp tổ chức; thi đua khen thưởng

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

3. Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản; công chức làm công tác phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

22

Khối các trường và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính và trực thuộc các Tổng cục thuộc Bộ Tài chính

1. Viên chức làm công tác đào tạo (liên quan đến tuyển sinh, quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm)

Từ đủ 02 năm đến 03 năm

2. Viên chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản

Từ đủ 02 năm đến 05 năm

3. Viên chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng thi nâng ngạch, thăng hạng, công tác nhân sự, thi đua khen thưởng, công tác quản lý, thực hiện chế độ tiền lương.

4. Viên chức làm công tác liên quan đến phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học.

Ghi chú: Thời hạn định kỳ chuyển đổi không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi