Quyết định 1550/QĐ-BTP 2021 Kế hoạch đào tạo ngoại ngữ đối với công chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1550/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2021-2025

___________

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”;

Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-BTP ngày 19/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử BTP (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 1550/QĐ-BTP ngày 15/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2020” (sau đây gọi là Quyết định số 1659/QĐ-TTg) và Quyết định số 2309/QĐ-BTP ngày 19/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Quyết định số 2309/QĐ-BTP), Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025 gồm các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, chất lượng, hiệu quả các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2309/QĐ-BTP ngày 19/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

a) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho công chức, viên chức thuộc Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm theo quy định.

b) Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Hoàn thiện quy định, cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để công chức, viên chức tích cực học tập ngoại ngữ, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế.

b) Hoàn thành việc xây dựng, hoàn thiện các chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành pháp luật cho công chức, viên chức.

c) Tổ chức hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ công chức, viên chức. Phấn đấu đến hết năm 2025:

- 100% các đơn vị và công chức, viên chức thuộc Bộ quán triệt sâu sắc và đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức làm việc được trong môi trường quốc tế; hiểu được tầm quan trọng, trách nhiệm của đơn vị, quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ đối với công chức, viên chức.

- 100% công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của vị trí việc làm đều được đào tạo, bồi dưỡng theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương.

- 50% công chức (tập trung vào công chức, lãnh đạo quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 và tương đương trở lên; 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 và tương đương trở lên.

d) Đào tạo, bồi dưỡng được từ 5 - 8 công chức, viên chức có năng lực phiên dịch tốt, từ 10 - 15 công chức, viên chức có năng lực biên dịch tốt, đáp ứng nhu cầu biên, phiên dịch của Bộ các đơn vị thuộc Bộ sau năm 2025.

đ) 100% công chức, viên chức trong “Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030” sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong công việc chuyên môn.

2. Yêu cầu

- Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với việc nâng cao năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế.

- Các nội dung của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ Tư pháp, gắn với thời gian và lộ trình cụ thể.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- Công chức, viên chức thuộc các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trừ công chức Hệ thống Thi hành án dân sự.

- Không áp dụng đối với giảng viên giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp.

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và sự cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức

1.1. Phổ biến Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tm nhiệm vụ, Quyết định số 1659/QĐ-TTg, Quyết định số 2309/QĐ-BTP và Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025 tại các hội nghị, hội thảo về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021.

- Kết quả/sản phẩm: Nâng cao nhận thức, hiu biết của các đơn vị về Nghị quyết số 26-NQ/TW, Quyết định số 1659/QĐ-TTg, Quyết định 2309/QĐ-BTP và nắm rõ nội dung Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025.

1.2. Tổ chức quán triệt tới đội ngũ công chức, viên chức các đơn vị về Nghị quyết số 26-NQ/TW, Quyết định số 1659/QĐ-TTg, Quyết định số 2309/QĐ-BTP và Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025

- Cơ quan chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

- Kết quả/sản phẩm: Nâng cao nhận thức, hiểu biết của các công chức, viên chức thuộc đơn vị về các văn bản quy định việc học tập ngoại ngữ cũng như quyền và nghĩa vụ học tập ngoại ngữ của bản thân.

2. Tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với công chức, viên chức

2.1. Tổng hợp ý kiến của các đơn vị về yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với từng vị trí, việc làm của đơn vị và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của công chức, viên chức Bộ Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị về yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với từng vị trí việc làm để làm cơ sở cho việc xác định yêu cầu về năng lực ngoại ngữ trong xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, Khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị.

+ Danh sách công chức, viên chức đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ làm cơ sở để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

2.2. Nghiên cứu, sửa đổi các quy định về tiêu chun trình độ ngoại ngữ đối với từng vị trí việc làm

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

- Kết quả/sản phẩm: Các quy định về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ trong Đề án vị trí việc làm, Khung năng lực vị trí việc làm được bổ sung, hoàn thiện.

3. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng năng lực ngoại ngữ của công chức, viên chức

3.1. Rà soát, tng hợp thực trạng năng lực ngoại ngữ của công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả/ sản phẩm: Bản tổng hợp thực trạng năng lực ngoại ngữ của công chức, viên chức so với yêu cầu của vị trí việc làm.

3.2. Tổ chức đánh giá năng lực theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương cho các công chức, viên chức có nhu cầu nâng cao năng lực ngoại ngữ đphân loại đào tạo, bồi dưỡng và các công chức, viên chức đã được bồi dưỡng ngoại ngữ để đánh giá kết quả tổ chức bồi dưỡng

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả/ sản phẩm:

+ Tổng hợp phân loại trình độ ngoại ngữ của công chức, viên chức cần đào tạo, bồi dưỡng làm cơ sở tổ chức bồi dưỡng hàng năm.

+ Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ hàng năm.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho từng nhóm công chức, viên chức

4.1. Tổ chức lớp hoặc chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ trong nước và nước ngoài cho công chức, viên chức theo hướng đa dạng hóa hình thức; áp dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; khuyến khích công chức, viên chức tiếp tục tự học tập, rèn luyện để duy trì, nâng cao năng lực ngoại ngữ của bản thân sau khi được đào tạo

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị được phân cấp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ và các cơ sở có năng lực, uy tín về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả/sản phẩm:

+ Công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tối thiểu 01 bậc trong khung năng lực ngoại ngữ/ khóa bồi dưỡng và đạt được trình độ theo yêu cầu đối với từng vị trí việc làm.

+ Phấn đấu mỗi năm, bồi dưỡng được ít nhất 20% tổng số lượng công chức, viên chức cần nâng cao năng lực ngoại ngữ.

4.2. Xây dựng môi trường công tác chuyên môn để công chức, viên chức được sử dụng ngoại ngữ ở các mức độ khác nhau phù hợp với năng lực như: tổ chức các buổi sinh hoạt trao đổi chuyên môn bằng ngoại ngữ; tìm kiếm và sử dụng tài liệu bằng ngoại ngữ; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học có chuyên gia nước ngoài tham dự

- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian: Thường xuyên, liên tục.

- Kết quả/sản phẩm: Công chức, viên chức thường xuyên được trau dồi, rèn luyện năng lực ngoại ngữ thông qua công việc chuyên môn.

4.3. Ưu tiên chọn, cử các công chức, viên chức có vị trí việc làm yêu cầu sử dụng thành thạo ngoại ngữ hoặc thường xuyên phải làm việc trực tiếp trong môi trường quốc tế tìm kiếm và tham gia những chương trình, khóa học chuyên môn, nghiệp vụ sử dụng ngoại ngữ trong và ngoài nước

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả/sản phẩm: Công chức, viên chức nói trên được nâng cao cả chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ.

4.4. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ nâng cao và chuyên sâu cho đội ngũ công chức, viên chức trong “Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030" và cho một số công chức, viên chức có thể tham gia vào đội ngũ biên, phiên dịch của Bộ Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ và các cơ sở có năng lực, uy tín về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả/ sản phẩm:

+ Công chức, viên chức trong Quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức chuyên môn sâu của Bộ giai đoạn 2021-2025 có thể sử dụng thông thạo ít nhất 01 ngoại ngữ và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

+ Công chức, viên chức được tham gia đào tạo biên, phiên dịch của Bộ đáp ứng nhu cầu biên, phiên dịch của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ sau năm 2025.

4.5. Tăng cường nguồn tài liệu bằng tiếng nước ngoài, nhất là tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc quyền truy cập vào các trang thư viện luật uy tín của nước ngoài cho thư viện của Bộ Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học pháp lý.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ và Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Kết quả/sản phẩm: Nguồn học liệu phong phú bằng tiếng nước ngoài giúp công chức, viên chức cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực nghiên cứu tài liệu và trình độ ngoại ngữ.

5. Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành

5.1. Xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

- Kết quả/sản phẩm: Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành đối với từng nhóm công chức, viên chức.

5.2. Xây dựng, hoàn thiện các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực, uy tín.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025.

- Kết quả/sản phẩm: Chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành đối với từng nhóm công chức, viên chức, đặc biệt là các chương trình e-learning, giáo trình, tài liệu điện tử được cá nhân hóa đối với từng người học.

6. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cho công chức, viên chức đáp ng yêu cầu hội nhập quốc tế

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Học viện Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ được phân cấp quản lý viên chức.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Kết quả/sản phẩm: Phòng học, trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ được trang bị đáp ứng nhu cầu dạy, học ngoại ngữ.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ cho công chức, viên chức

7.1. Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, cơ quan nước ngoài tham gia hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; tìm kiếm đối tác hợp tác cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và cung cấp thông tin về các khóa học ngoại ngữ tại nước ngoài

- Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật quốc tế, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Kết quả/sản phẩm: Các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức hoặc tọa đàm, hội thảo, các thỏa thuận hợp tác được ký kết.

7.2. Đẩy mạnh tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế bằng nhiều hình thức để các công chức, viên chức có thêm cơ hội rèn luyện, nâng cao trình độ ngoại ngữ và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

- Cơ quan chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ có khả năng thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Cả giai đoạn.

- Kết quả/sản phẩm: Các hoạt động hợp tác quốc tế có sự tham gia của công chức, viên chức Bộ Tư pháp.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ

1.1. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ

- Phổ biến, quán triệt nội dung của Kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên chức thuộc đơn vị mình.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ hàng năm, đánh giá, xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, gửi Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/12 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ chủ trì phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính để đảm bảo kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho viên chức của đơn vị.

1.2. Trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ và Bộ Nội vụ theo yêu cầu.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan lập dự toán (phần ngân sách nhà nước bảo đảm), tổng hợp kinh phí gửi Cục Kế hoạch - Tài chính để thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí và phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch.

1.3. Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho công chức, viên chức và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp bố trí nguồn lực tài chính sử dụng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức;

- Thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

1.4. Trách nhiệm của Tổng Cục trưởng Tng cục Thi hành án dân sự

- Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2309/QĐ-BTP ngày 19/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025 để xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho công chức hệ thống Thi hành án dân sự phù hợp với tính chất, đặc thù công việc và yêu cầu vị trí việc làm của hệ thống Thi hành án dân sự.

- Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của hệ thống Thi hành án dân sự, gửi Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/12 để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ:

- Dự toán chi ngân sách nhà nước được giao theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành, trong đó:

+ Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đối với công chức được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng công chức;

+ Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đối với viên chức được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (nguồn thu phí, lệ phí, thu hoạt động sự nghiệp), không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho đơn vị;

- Đóng góp của công chức, viên chức;

- Nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết./.

thuộc tính Quyết định 1550/QĐ-BTP

Quyết định 1550/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1550/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:15/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

BTP phấn đấu 50% viên chức lãnh đạo đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên

Ngày 15/10/2021, Bộ Tư pháp ra Quyết định 1550/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 – 2025 (Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu đến hết năm 2025: 100% công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của vị trí việc làm đều được đào tạo, bồi dưỡng theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 và tương đương trở lên…

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được đề ra như: rà soát, hoàn thiện quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với công chức, viên chức; rà soát, đánh giá thực trạng năng lực ngoại ngữ của công chức, viên chức; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho từng nhóm công chức, viên chức…

Kế hoạch áp dụng với công chức, viên chức thuộc các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, trừ công chức Hệ thống Thi hành án dân sự và không áp dụng với giảng viên giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1550/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi