Quyết định 1950/QĐ-BTP 2016 rà soát hồ sơ giấy; cập nhật hồ sơ điện tử của cán bộ Bộ Tư pháp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP
--------
Số: 1950/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch tổng rà soát hồ sơ giấy; cập nhật hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp trên Hệ thống “Quản lý hồ sơ cán bộ và chức danh tư pháp” năm 2016
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức;
Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-BTP ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt  kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng rà soát hồ sơ giấy; cập nhật hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp trên Hệ thống “Quản lý hồ sơ cán bộ và chức danh tư pháp” năm 2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Cổng Thông tin điện tử BTP (để đưa tin);
- Lưu: VT, TCCB, Cục CNTT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Nguyễn Khánh Ngọc

  

 BỘ TƯ PHÁP
---------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
 

 
KẾ HOẠCH
Tổng rà soát hồ sơ giấy; cập nhật hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức,
 viên chức, người lao động Bộ Tư pháp trên Hệ thống
 “Quản lý hồ sơ cán bộ và chức danh tư pháp” năm 2016
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1950/QĐ-BTP ngày 12 tháng 9 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Quản lý thống nhất, khoa học, đầy đủ, chính xác hồ sơ và các thông tin của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Bộ Tư pháp;
- Khắc phục tình trạng hư hỏng, thiếu chính xác hoặc chậm trễ trong việc quản lý khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức;
2. Yêu cầu
- Triển khai thống nhất, đồng bộ tại Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ được phân cấp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm việc quản lý, sử dụng và bảo quản hồ sơ theo chế độ tài liệu mật do nhà nước quy định.
- Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh chồng chéo giữa các đơn vị thuộc Bộ trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1. Rà soát, cập nhật hồ sơ giấy
a) Nội dung công việc
Rà soát toàn bộ hồ sơ công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (sau đây gọi là hồ sơ cán bộ) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tư pháp, của các đơn vị thuộc Bộ để sắp xếp hồ sơ; sắp xếp, bổ sung tài liệu trong từng hồ sơ; sửa chữa, xây dựng mới hồ sơ; tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ; thay thế bì hồ sơ cán bộ.
Cách thức thực hiện: Xem Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Kế hoạch này.
b) Kết quả đầu ra: Hồ sơ cán bộ được rà soát, sắp xếp theo đầu mối trực thuộc đảm bảo nguyên tắc dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ bảo quản và không bị nhàu nát hoặc hư hỏng, thất lạc hồ sơ.
c) Đơn vị thực hiện:
- Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện việc rà soát đối với hồ sơ của Lãnh đạo Bộ (bản sao); hồ sơ của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; hồ sơ công chức của các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; hồ sơ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; hồ sơ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, viên chức từ chuyên viên chính và tương đương trở lên của đơn vị sự nghiệp thuộc Cục;
- Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện việc rà soát, cập nhật hồ sơ công chức, viên chức, người lao động từ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và công chức giữ ngạch chấp hành viên cao cấp và tương tương thuộc Cục Thi hành án dân sự. Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương cũng nên thực hiện đồng thời;
- Đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thực hiện rà soát, cập nhật hồ sơ viên chức của đơn vị;
- Đơn vị sự nghiệp thuộc Cục thực hiện rà soát, cập nhật hồ sơ viên chức từ chuyên viên và tương đương trở xuống của đơn vị.
d) Kinh phí thực hiện: Kinh phí phục vụ việc rà soát hồ sơ do Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện được Bộ Tư pháp bảo đảm từ kinh phí chi thường xuyên của Bộ. Kinh phí phục vụ việc rà soát, cập nhật hồ sơ của Tổng cục Thi hành án dân sự, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương do đơn vị quản lý hồ sơ tự bảo đảm từ nguồn kinh phí được giao.
đ) Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2016.
2. Rà soát, cập nhật hồ sơ điện tử
a) Nội dung công việc
Cập nhật đầy đủ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức lên phần mềm quản lý cán bộ và chức danh tư pháp của Bộ Tư pháp.
Cách thức thực hiện: Xem Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Kế hoạch này.
b) Kết quả đầu ra: Toàn bộ thông tin của cán bộ theo yêu cầu tại phần mềm quản lý cán bộ và chức danh tư pháp của Bộ Tư pháp được cập nhật đầy đủ.
c) Đơn vị thực hiện:
Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục thực hiện cập nhật hồ sơ điện tử của cán bộ từ nguồn hồ sơ giấy do đơn vị có thẩm quyền quản lý (tương tự trách nhiệm rà soát, cập nhật hồ sơ giấy được xác định tại điểm c khoản 1 Mục này).
Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, các Cục, Tổng cục Thi hành án dân sự, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục có trách nhiệm tổ chức để mỗi cán bộ đơn vị mình tự rà soát, bổ sung hồ sơ điện tử sau khi có kết quả cập nhật từ hồ sơ giấy của cán bộ đó.
d) Kinh phí thực hiện: Kinh phí phục vụ việc cập nhật hồ sơ điện tử do Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện được Bộ Tư pháp bảo đảm từ kinh phí chi thường xuyên của Bộ. Kinh phí phục vụ việc cập nhật hồ sơ điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục do đơn vị quản lý hồ sơ tự bảo đảm từ nguồn kinh phí được giao.
đ) Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2016.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện Kế hoạch này.
2. Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tiến hành rà soát hồ sơ giấy; cập nhật hồ sơ điện tử của cán bộ cơ quan thi hành án dân sự địa phương trên Hệ thống “Quản lý hồ sơ cán bộ và chức danh tư pháp” của Bộ Tư pháp.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí, cấp phát kinh để triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực