Chỉ thị 02/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
----------------
Số: 02/CT-BTP
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013
 
 
CHỈ THỊ
Về việc cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp
 không uống rượu, bia trong ngày làm việc
--------------------
 
 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, Ngành Tư pháp đã tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc trong toàn Ngành và ở từng cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, công chức trong Ngành Tư pháp chưa nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ; có trường hợp uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác, tác phong và uy tín của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp.
Để tăng cường việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong công tác theo Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013 (Thông báo số 46/TB-VPCP ngày 28/01/2013 của Văn phòng Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ thị:
1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành Tư pháp:
a) Nghiêm cấm uống rượu, bia hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương (sau đây gọi chung là rượu, bia) ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách.
b) Khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành Tư pháp có hành vi vi phạm Chỉ thị này cần thông báo với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức đó biết để có biện pháp xử lý.
Đối với các trường hợp vi phạm tại Trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, người phát hiện đồng thời có trách nhiệm thông báo với Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp để có biện pháp phối hợp xử lý.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng các Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm:
a) Đề cao ý thức kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc, gương mẫu thực hiện quy định không uống rượu, bia của cán bộ, lãnh đạo quản lý theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
b) Chỉ đạo các nhà ăn, căng-tin trực thuộc không phục vụ hoặc bán rượu, bia cho các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tiếp khách... có thành phần tham dự là cán bộ, công chức, viên chức vào buổi sáng, buổi trưa các ngày làm việc.
c) Bổ sung quy định không uống rượu, bia trong ngày làm việc vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc.
d) Kịp thời xử lý, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm quy định không uống rượu bia theo Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình thực hiện Chỉ thị này qua Văn phòng Bộ; Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Cục trưởng các Cục Thi hành án dân sự báo cáo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo Lãnh đạo Bộ qua Văn phòng Bộ về tình hình thực hiện Chỉ thị này.
3. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương có trách nhiệm tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị này tới cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; phối hợp với cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.
Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng bổ sung tiêu chí bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến quy định không uống rượu, bia trong ngày làm việc theo Chỉ thị này.
Báo Pháp luật Việt Nam, các cơ quan báo chí của Ngành Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; nếu phát hiện vi phạm thì kịp thời phản ánh để xử lý.
Văn phòng Bộ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Chỉ thị này trong toàn Ngành./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- P.TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Đảng uỷ cơ quan Bộ và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội cơ quan Bộ (để phối hợp);
- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp,
Cục THADS, Chi cục THADS (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo PLVN (để đưa tin);
- Lưu: VT, TH.
BỘ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường
 

thuộc tính Chỉ thị 02/CT-BTP

Chỉ thị 02/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:02/CT-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:25/03/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nghiêm cấm cán bộ ngành Tư pháp uống rượu, bia trong ngày làm việc
Trước tình trạng một số trường hợp cán bộ, công chức ngành Tư pháp uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác, tác phong và uy tín của cán bộ trong ngành, Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/03/2013 quy định về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc.
Theo đó, Bộ Tư pháp nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức trong ngành uống rượu, bia hoặc các đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả tổ chức hội nghị, tiếp khách. Đồng thời, Bộ cũng giao trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng các Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự phải chỉ đạo các nhà ăn, căng - tin trực thuộc không phục vụ hoặc bán rượu, bia cho các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tiếp khách... có thành phần tham dự là cán bộ, công chức, viên chức vào buổi sáng, buổi trưa các ngày làm việc. Bên cạnh đó, mỗi cơ quan, đơn vị phải bổ sung quy định không uống rượu, bia trong ngày làm việc vào quy chế làm việc. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc.

Xem chi tiết Chỉ thị 02/CT-BTP tại đây

tải Chỉ thị 02/CT-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

Quyết định 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

Hành chính , Cán bộ-Công chức-Viên chức

Vui lòng đợi